Střípky-Čriepky 2005/01 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 01 (No.01)

  Leden 2005 (January 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


VolaryV široké kotlině, obklopené zalesněnými šumavskými vrcholy, leží starobylé město, proslulé svou svéráznou architekturou, založené při celkové kolonizaci Šumavy na přelomu 13. a 14. století. Procházela tudy větev Zlaté stezky z Pasova do Prachatic, což dodnes připomíná dlouhé ulicovité náměstí.

volarykostel.gifKostel sv. Kateřiny ve Volarech který prošel několika přestavbami

V držení Volar se postupně vystřídali vyšehradská kapitula, Rožmberkové, císař Rudolf II. a od roku 1719 Schwarzenberkové. Kupci, putující na Zlaté stezce, měli ve Volarech noční odpočinek, z čehož spolu s výnosnými cly za dovážené zboží měli zdejší obyvatelé zajímavé příjmy. Petr Vok vydal Volarským listinu, podle níž směli zabavit vozy i s nákladem a koňmi kupcům, kteří nedodrželi povinný směr stezky. Zdejším obyvatelům se přezdívalo “volaři”, to proto, že kromě příjmů, plynoucích z provozu na Zlaté stezce, živilo obec i intenzivní dobytkářství. Racionální chov dobytka podle alpských zvyků zavedli v 16. století do Volar osadníci ze Štýrska a Tyrol, kteří se od ostatních lišili vzhledem, zvyky i typem domů. Právě díky jim se tu vyvinul specifický typ “volarského domu”, blízký typickým alpským obydlím. Tyto objekty tvořily až do požáru v polovině 19. století převážnou zástavbu obce. Architektonicky ojedinělé volarské domy se ještě na některých místech obce, od roku 1871 města, zachovaly. Většinou pocházejí z 18.

volarydum16col.gif

století. Jsou typem selského horského dvorce, pro který je charakteristické soustředění celého hospodářství do jediného domovního celku, pod jednu střechu. Je to dřevěná, velmi široká stavba s kamennými částmi přízemí, případně s celým přízemím z kamene, krytá širokou sedlovou střechou, pod kterou se vešla jak obytná část, tak chlévy, stodola a často i dvorek. Vchod býval umístěn ve středu vstupního průčelí, nad ním se zřizovala přes celou šířku domu pavlač, později s bohatě vyřezávanými sloupky, v níž se skladovalo seno. Takových domů se ve městě uchovaly zhruba dvě desítky, k nejhezčím patří čp. 41, 42, 55, 67, 70, 71, 99, 102, 159, 160-164 aj. Na náměstí stojí kostel svaté Kateřiny, původně pozdně gotický, v letech 1669-1690 nově vystavený v raně barokním stylu podle projektu J. Canevaleho a opět po požáru v roce 1754 podle návrhu A. Martinelliho.

Při okraji města na hřbitově je památník obětí pochodu smrti z konce 2. světové války a hroby 96 žen české, ruské, německé, polské a maďarské národnosti, které tu zahynuly při cestě z koncentračního tábora v Ravensbrüku.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyPřed 15 lety se stříhaly dráty železné opony


 

Od pádu železné opony - důmyslném systému signalizací, špehů i nášlapných zařízení - a plotů z ostnatého drátu - uběhlo patnáct let. Začátkem prosince (4.12.) byl povolen výjezd na Západ, několik dní nato se začaly střihat dráty. Zdeněk Vyšohlíd vzpomíná:

zakazanepasmo.jpg

Co byla ona železná opona? Důmyslný systém signalizací, špehů i nášlapných zařízení - a plotů z ostnatého drátu. Také zvláčených pásů polí, aby bylo vidět stopy po "narušitelích". Zátarasy, hraniční pásma. Zákazy a propustky - ale také střelba na hranicích a zasahující cvičení psi pohraničníků. Také tři nebo čtyři stovky mrtvých, kteří se pokusili projít. Těch pouze zatčených, raněných, postřelených a pokousaných - nepočítaně. To byla železná opona. Když v devětaosmdesátém padla, bylo to přesně v čase adventním, v čase očekávání a naděje. Prožívali jsme to po obou stranách hranice velmi intenzivně.

strihanidratu.jpg

Jak nám tenkrát Bavoři drželi palce! Fotografovali stříhání drátů, chtěli u všeho být, všechno vědět. V silně katolickém Bavorsku prožívali tehdy advent zvlášť zjitřeně. Advent znamená příchod a patří k němu naděje a očekávání toho, co přijde.

Trochu jsme od těch dob ochladli - my i oni. Ale to je normální, protože všední den - všední den nakonec vždycky zvítězí. Proto aspoň vzpomínka na tehdejší atmosféru - a na půlnoční roku devětaosmdesátého: Napsal jsem tehdy jako tiskový mluvčí Občanského fóra krátké provolání. Nemělo ani dvacet řádek. Přeložil jsem je hned do němčiny, aby se stalo "mezinárodním" - a my obyvatelé pohraničí abychom trochu žasli, co Občanské fórum už dokáže (nepodepsal jsem je svým jménem, ale parafoval logem OF).

Získal jsem podporu kaplana domažlického, to už se stmívalo a Štědrý večer nastával - a odvezl jsem poselství na druhou stranu hranic. I tam vládla laskavost a pochopení. "Jak jinak o Vánocích?" řekl mi s úsměvem pan děkan ve Furthu a trikolora, naše česká trikolora na jeho stole mě dojala a překvapila ještě víc než ta, kterou jsem chvíli před tím viděl na klopě uniformy německého policisty. "K svátku Kristova narození patří," stálo tam, "aby si lidé vyšli vstříc a podali si ruce. Ani ostnatý drát, ani žádná ideologie už nás nesmí rozdělovat, stavět proti sobě. Politika už nesmí lidi štvát proti sobě pomáhat si k tomu falešným vykreslováním těch druhých jako nepřátel. Čas nenávisti uplynul.

... Proto se obracíme ke všem našim bližním, a tedy také k těm, kteří žijí v našem sousedství - v bavorském pohraničním městě Furth im Wald: nechť v budoucnu platí jen jedna hranice - hranice mezi dobrým a zlým. Tato hranice nás nerozděluje, nýbrž spojuje. Platí u nás v Československu, platí u Vás v Bavorsku a všude na světě.

 Proto chceme, aby v našich městech zazněla na Svatou noc tatáž slova."

Toto mírové poselství bylo čteno při půlnoční mši svaté - česky v Domažlicích, německy v bavorském Furthu. Bylo přečteno v týž čas, přesně o dvanácté. Tehdy bylo přečteno snad i týmž dechem, i když různými jazyky a v různých chrámech vzdálených patnáct kilometrů.

Nejen naděje, ale také ohlédnutí patří k času adventnímu. Zamyšlení nad sebou - i nad tím, co bylo. A také obrácení (naši předkové tomu říkali "pokání") - toto obrácení k tomu dobrému, co bylo, patří k adventu také. A také radost. Máme jí dnes málo. Možná právě proto, že jsme ochotni se za ní hnát dopředu - a málo myslíme na změnu směru, na obrácení se, a to také k sobě a také k tomu, co bylo.

Český rozhlas Plzeň 16.12.2004


 

17. listopad 1989 - 15 let poté

17. listopadu 1989 se v Praze shromáždilo asi 15 000 studentů, aby si připomněli památku Jana Opletala, studenta, který byl zastřelen nacisty v roce 1939. Shromáždění, které komunistické úřady tolerovaly, bylo zakončeno na pražském národním hřbitově na Vyšehradě. Týden před tím byla prolomena Berlínská zeď. I studenti v Praze chovali naději, že by mohlo dojít k očekávaným změnám. Navzdory výzvám policie se studenti nerozešli a tisíce jich zamířili do centra Prahy, aby poukázali na protireformní počínání tehdejšího komunistického vedení. Po cestě se k mírumilovnému průvodu připojili další lidé.

Na Václavské náměstí se dav nedostal. Na Národní třídě sevřely bezbranné studenty kordony pořádkové policie a nastala řež. Nepomohly ani výkřiky "Máme holé ruce" nebo "Jste tady, abyste nás chránili." Téměř 600 účastníků manifestace bylo zraněno. Dnes tuto krutou epizodu na Národní třídě připomíná pamětní deska. Veřejnost byla brutalitou policejního zákroku šokována. Studenti pražských vysokých škol vyhlásili hned následující den časově neomezenou stávku. Ke studentům se záhy přidali herci pražských divadel. 19. listopadu 1989 bylo v Činoherním klubu v Praze založeno Občanské forum, které se stalo mluvčím protestující veřejnosti a pro komunistický režim i partnerem k dialogu.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

Státní organizace a seniorátní řád

V prvních desetiletích 11. století byl obnoven přemyslovský stát v rozsahu, který se pak udržel po řadu staletí prakticky až do novověku. Spojoval území Čech a Moravy, na němž se dotvářel středověký český národ. I když obyvatelstvo bylo ještě mnohde krajově izolováno, probíhalo zároveň jeho sociální a jazykové sbližování, zejména v důsledku existence velmi dynamické vrstvy knížecích předáků a bojovníků, působení církevní organizace a (byť dosud omezené) směny.

Celé území tvořilo jeden celek plně podřízený pravomoci knížete. Cílem politického systému českého státu bylo především zaručit jeho stabilitu a kontinuitu. Reálným nebezpečím pro každý středověký stát v dobách před upevněním stavovských institucí byly dynastické spory a hrozba územního rozpadu. Rozdělené království je proti přirozenému stavu a pustne, zdůrazňoval biblickou myšlenku kronikář Kosmas. Proto se i v českých podmínkách udržovala silná autorita vládce, vycházející z tradičních domácích vzorů, posilovaných církevní autoritou. Kníže nastupoval vládu dosazením na kamenný stolec na Pražském hradě (ještě z pohanských dob) a na základě tohoto rituálu přebíral “vlastnictví” nad celou zemí. Nejen družina věrných, ale všichni obyvatelé byli jeho poddanými a “čeledí”. I jako křesťanský panovník personifikoval nastolený kníže veškerou právní (“veřejnou”) moc, vystupoval otcovsky, ale zároveň despoticky a krutě.

Aby se předešlo dělení státu a sporům mezi členy dynastie, převládl z Břetislavova rozhodnutí tzv. seniorát, zásada, že úřad panovníka má náležet tomu nejstaršímu. Mladším Břetislavovým synům byla předána místní správa a vláda na Moravě. Polovinu Moravy tvořilo Olomoucko, druhá - Brněnsko - byla počátkem 12. století dále rozdělena vznikem Znojemska. Na rozdíl od občasných přemyslovských údělů v Čechách (Žatecko, Hradecko, Plzeňsko) se moravské úděly staly v praxi dědičnými, nepochybně pro přílišnou vzdálenost pražského centra. Cílem moravských knížectví byla obrana státu proti Uhrám (Olomoucko) a Rakousku (Brněnsko). Měly tedy vojensko-správní podstatu. Každý z moravských knížat měl teoreticky nárok na vládu v Čechách.

Jednotnou správu a obranu státu zabezpečovala hradská soustava, která byla rozšířena z Čech na Moravu. Náležela k ní jak provinční střediska, tak řada lokálních i strážních hradišť. Na rozdíl od předchozích “kmenových” center byla správní hradiště menší, umístěná často v jejich blízkosti (Kouřim). Správu řídil kastelán (český termín není doložen, snad “župan”) spolu s několika úředníky (sudí). Hradská správa organizovala shromažďování dávek, vojenské oddíly, vykonávala rozsáhlou pravomoc, která však ještě měla značně barbarské kořistné rysy. Kolem předních hradišť byli soustředěni velmožové a bojovníci.

 

Politický vývoj v druhé polovině 11. století

Přemyslovci v 2. polovině 11. století rodokmen-1.gif

Idea jednotného státu byla vystavena pokušení vládychtivých snah jednotlivých Přemyslovců a jejich osobních družin. Kníže Spytihněv II. hned po nástupu k moci dal zajmout údajně 300 moravských předáků a zbavil vlády na Moravě své bratry. Pokrok vůči panovníkům 9. či 10. století lze spatřovat v tom, že potencionální odpůrce své svrchovanosti nedal ani povraždit, ani zmrzačit. Je přitom zřejmé, že mezi českými a moravskými předáky neexistovala nějaká kmenová přehrada, družiníci volně přecházeli na území obou geografických celků a mohli se účastnit nastolovacích obřadů.

Vratislav II., dříve oběť Spytihněvových zásahů, hned v roce 1061 obnovil existenci moravských údělů; každý z těchto knížat měl titul knížete moravského a nárok na český stolec. Obtížnější byla záležitost mladého Jaromíra, který byl určen za biskupa pražského. Biskupství spojovalo celé území státu a bylo důležitou oporou panovníka. V Jaromírových rukou se však mohlo stát nezávislým duchovním, ev. říšským knížectvím. K oslabení tohoto centralismu založil Vratislav dvě nové instituce - biskupství moravské se sídlem v Olomouci (1036) a kapitulu vyšehradskou, přímo podřízenou papeži.

V období Vratislavovy vlády došlo k tzv. boji o investituru mezi císařem Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII. Obřad investitury (odevzdání berly a prstenu) znamenal uvedení do biskupského (opatského) úřadu, které císař vykonával ze své světsko-duchovní autority; s jeho souhlasem měl nastupovat i papež. Církev naproti tomu již požadovala právo kanonické volby a nadřazenost papeže vůči císaři.

Spor o investituru ve své podstatě signalizoval krizi tradičního pojetí císařské autority. Pro pokročilejší západní a jižní Evropu narůstal duchovní význam papežství jako jediné universalistické moci. Dokládá to zejména široká odezva na papežovu výzvu k 1. křížové výpravy do Palestiny (vyhlášena 1095), která se převážně uskutečnila silami franko-normanských feudálů s podporou italských měst. Tím se Západ otevřel vyspělejšímu Středomoří. Králové Anglie a Francie uzavřeli s papeži konkordáty, v nichž uznali práva kanonické volby biskupů a podrželi zároveň svrchovanost koruny nad jejich územím. Ústup císaře však znamenal závislost Říše na papeži a oslabení základů říšské moci, které představovala říšská biskupství a kláštery. K tomu nakonec došlo, a v zoufalém zápase obou stran byli dosazováni protipapežové i proticísařové.

Zatímco Polsko a Uhry sledovaly gregoriánskou (prořehořskou) politiku, Vratislav II. vystupoval na straně Jindřicha IV. Biskup Jaromír podporoval gregoriánskou stranu a byl dokonce v kontaktu s jejími hlavními představiteli. Polský Boleslav II. Smělý získal roku 1076 od papeže královskou korunu; Vratislavovi poskytl hodnost “krále českého a polského” zase roku 1085 císař. Česká vojska se účastnila bojů s císařovými odpůrci v říši, Vratislav obdržel v léno Míšensko a získal slib na zisk Rakouska. Z těchto území zůstaly součástí Čech Budyšínsko a Zhořelecko.

Na sklonku Vratislavovy vlády došlo k odboji jeho syna Břetislava, který podpořila “mladší” a nižší část aristokracie; to bylo příznakem přežívání dosavadního systému spoluvlády rodové elity předáků a projevem nedůvěry ve starobylý systém seniorátu. Břetislav byl sice poražen, ale po epizodické vládě strýce Konráda se ujal vlády. Vnitřní napětí však pokračovalo, Břetislav II. se obklopil vlastními stoupenci a nechal vypudit část předáků (Vršovci - uchýlili se do Polska). Brzy nato zbavil moci brněnské Přemyslovce. Roku 1100 byl na loveckém dvoře ve Zbečně zavražděn.

 

“Cesty na strmý vrchol slávy” v první čtvrtině 12. století

Přemyslovci za bojů o trůn 1100 - 1125

Synové Vratislava II. rodokmen-2.gif

Po Břetislavově smrti byl nejstarším Přemyslovcem právě vyhnaný Oldřich Brněnský, ale předáci a biskup Heřman povolali na stolec Bořivoje II. Toto narušení seniorátu připravoval již Břetislav II. Když Bořivoje označil předákům za svého nástupce a dal mu “předem” odevzdat lenní korouhev roku 1099 od krále Jindřicha IV. Tím chtěl Břetislav zúžit nástupnictví jen na větev Vratislavových synů.

Kníže Oldřich musel své nároky prosazovat se zbraní v ruce, ale dosáhl jen obnovení vlády své rodové větve v Brně. Ale i Bořivoj měl velké obtíže, protože se do Čech vrátily i nedávno vypuzené rody a Vršovci tehdy ovládali Žatec, Litoměřice a Libici. Bořivoj nedůvěřoval ani Břetislavovým rádcům (Hrabišici) a podněcoval vzestup nové vlastní družiny. Tím byla zcela narušena křehká vnitropolitická stabilita a na vládu pomýšleli i další Přemyslovci. Mentalitu jejich bojovnických družin vyjádřil přední rádce Svatopluka Olomouckého slovy:

“Ještě jsme neučinili ze svých hlav most, po kterém se přichází na stolec... Ale ne vždy zbraní, nýbrž častěji lstí se přichází na strmý vrchol slávy:”

Podle tohoto návodu Svatopluk Bořivoje roku 1107 svrhl a ve shodě s jeho bratrem Vladislavem (jenž se měl stát jeho nástupcem) byl dosazen na stolec. Český stát se za jeho vlády jakoby vracel někam do 9. století. Kníže strávil své panování v sedle na vojenských výpravách proti Uhrům a Polákům a do vnitřních záležitostí zasáhl vyvražděním Vršovců v roce 1108. Byl to drastický masakr, jemuž padli za oběť všichni v Čechách přítomní Vršovci včetně dětí, jejich příbuzní a přátelé: tím se zároveň obohatila Svatoplukova družina. V následujícím roce byl Svatopluk zavražděn.

Jeho družina se pokusila prosadit za vládce jeho bratra Otu, ale čeští předáci obhájili nástup Vladislava I. Ten se ještě musel vyrovnávat s morálními nároky svého staršího, ale neschopného bratra Bořivoje. Vladislav však obnovil integritu českého státu. Na sklonku jeho života ve snaze vyhnout se dalším krvavým obětem převzala aristokracie spolu s královnou Svatavou, vdovou po Vratislavovi II., iniciativu do svých rukou a dohodou na Vyšehradě byl určen za nástupce Soběslav I. Definitivní opuštění seniorátu uznal i jeho dosavadní obhájce kronikář Kosmas.

 

Duchovní struktury společnosti v 11. století

Představy obyvatel českých zemí měly v 11. století ještě převážně anarchický ráz. Společenství stále tvořilo jistý, byť christianizovaný a státotvorný “mir”, v němž nositelem veřejné moci zůstával český kníže. Úzkou propojenost duchovní a světské moci symbolizovala přestavba rotundy sv. Víta na románskou baziliku knížetem Spytihněvem II. Od doby vlády Vratislava II. narůstal význam kultu sv. Václava jako jednotícího symbolu státu. Vratislav II. sám přesídlil na Vyšehrad, který zůstal panovnickým sídlem až do pol. 12. stol.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchMěsíc ve zpráváchMinimální mzda vzroste od ledna z 6700 na 7185 korun

Minimální mzda vzroste od ledna z nynějších 6700 na 7185 korun, řekl ČTK během zasedání kabinetu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD). "Shodli jsme se na tom, že při takovém zvýšení zůstane na stejné procentní úrovni k průměrnému výdělku jako loni," dodal. Škromach původně navrhoval zvýšení na 7352 korun, to znamená o 652 Kč. Odbory požadovaly růst o 800 korun, zaměstnavatelé by naopak přidali maximálně 300 korun.

Rádio Praha 8.12.2004

 

Kvůli vadné součástce musí v ČR do autoservisů přes šest tisíc škodovek

Největší evropská automobilka Volkswagen svolává do servisů 290.000 dieselových vozů kvůli problémům s motorem, které by mohly vést k úniku pohonných hmot. V Česku zamíří do opraven 6190 vozů Fabia, Octavia a Superb s tříválcovými i čtyřválcovými turbodieselovými motory. Výměna vadných šroubů palivového čerpadla se celosvětově týká 36.487 vozů Škoda. Vadnou součástku má namontováno zhruba 50 procent vozů s turbodieselovými motory, vyrobenými od března do srpna 2004. Problém se týká všech značek koncernu Volkswagen, tedy VW, Audi, Seat a Škoda.

Rádio Praha 10.12.2004

 

Pěstitelé sklidili 6310 tun chmele

Pěstitelé sklidili v letošním roce 6310 tun chmele, což je čtrnáctiprocentní nárůst z 5527 tun loni. Výnos dosáhl 1,08 tuny z hektaru, zatímco v roce 2003 to bylo o 0,15 tuny z hektaru méně. "Velmi dobrá je letos i kvalita chmele, výrazné zlepšení zaznamenal také obsah hořkých látek. Pěstitelé tak bez problémů celou úrodu prodali," řekl tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR Zdeněk Rosa. Chmelaři se podle něj nyní potýkají se stoupajícími cenami drátku na vedení rostlin, energií a mezd. "Trápí je však zejména ukončení podpůrného titulu na obnovu chmelnic v návaznosti na vstup do EU, a tedy ztráta systémové podpory řešení největšího problému českého chmelařství, kterým je stáří chmelnic," uvedl. Výměrou chmelnic je Česká republika na třetím místě za Německem a Spojenými státy. V letošním roce se celosvětově snížily plochy osázené chmelem o 2,5 procenta na 53.653 hektarů. Z celkové produkce je 80 až 85 procent českého chmele určeno na vývoz. Největším odběratelem je Japonsko, kam jde 45 procent vyvezeného chmele.

Rádio Praha 13.12.2004

 

Prezident Klaus podepsal novelu zákona o daních z příjmů

Prezident republiky Václav Klaus v úterý podepsal novelu zákona o dani z příjmů. ČTK to sdělil jeho mluvčí Petr Hájek. Novela zavádí mimo jiné daňové úlevy pro rodiny s dětmi a firmám umožní rychlejší odpisy některého majetku. Zákon umožní také takzvané společné zdanění manželů. Soubor těchto opatření by měl podle představ vlády ušetřit rodinám a firmám v nadcházejících letech desítky miliard korun. Ministerstvo financí předpokládá, že v příštím roce zákon ušetří daňovým poplatníkům 3,6 miliardy korun. O rok později ušetří podle MF daňoví poplatníci včetně podnikatelů 21 miliard korun a další rok 17 miliard korun. Novela by měla podle vlády ulevit většině z 1,5 milionu rodin s dětmi.

Rádio Praha 14.12.2004

 

Policie viní muže z Lounska, že připravil stát o 12 milionů korun

Finanční policie obvinila padesátiletého muže z Lounska za daňový únik přes 12 milionů korun. Podnikatel, který obchoduje na území Ústeckého, Královéhradeckého a Olomouckého kraje, podle komisaře v letech 1999 až 2001 vědomě neúčtoval prodané zboží. Ve svém účetnictví evidoval jen část dokladů s minimálním dopadem na daňovou povinnost, informovala ČTK mluvčí policejního prezidia. Obviněný je vyšetřován na svobodě, v případě prokázání viny mu hrozí až dvanáctiletý trest. Na odhalení případu spolupracoval s policií Finanční úřad v Žatci na Lounsku.

Rádio Praha 15.12.2004


V pražské ZOO se narodilo první gorilí mládě

gorila.jpg

V pražské ZOO se radují. Kijivu, dvanáctileté samici gorily nížinné, se narodilo mládě, které v ZOO toužebně očekávali. Radost je o to větší, že gorilí mládě spatřilo světlo světa mnohem dříve, než chovatelé původně čekali. Úspěch pražské ZOO je obrovský, protože je to vůbec poprvé, co se u nás narodilo gorilí mládě.

Rádio Praha 15.12.2004

 

V plzeňské ZOO mají nový domov sněžní levharti

levhart.jpg

Plzeňská zoologická zahrada získala další vzácná zvířata. Z berlínského Tier parku přicestovali do Plzně dva irbisi horští, neboli sněžní levharti. Jsou to vůbec první sněžní levharti, kteří najdou v plzeňské ZOO domov, a proto se jedná o velkou událost. Sněžní levharti jsou totiž velmi ohrožená zvířata a pracovníci zoologické zahrady jsou šťastní, že je získali. Pro kočkovité šelmy vybudovali nové krásné bydlení.

Český rozhlas Plzeň 17.12.2004

 

Z druhého bloku Temelína unikla radioaktivní voda; prý nic nehrozí

temelin.jpg

Z primárního okruhu druhého bloku jaderné elektrárny Temelín uniklo v pondělí 20.000 litrů radioaktivní vody. Příčinou byla závada na měření výšky hladiny vody v nádrži. ČTK to řekl mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Druhý blok přitom ráno po plánované čtyřdenní odstávce, při níž technici provedli úpravy systému chlazení generátoru v nejaderné části bloku, začal znovu dodávat proud do rozvodné sítě. Mluvčí uvedl, že se událost stala v kontrolovaném pásmu. Nebyli podle něj ohroženi lidé a radioaktivní voda neunikla mimo hermeticky uzavřenou místnost, a tedy ani do životního prostředí. Místnost bude podle Nebesáře opláchnuta čistou vodou. Událost podle něj neměla vliv na provoz bloků elektrárny.

Rádio Praha 20.12.2004

 

Karel May bude mít desku na své oblíbené hospůdce v Sokolově

Německý spisovatel Karel May bude mít v Sokolově příští rok pamětní desku. Viset by měla na domě na Starém náměstí, kam slavný autor Vinnetoua při častých návštěvách města chodil na pivo do hostince u Steinigerů, uvádí regionální vydání Mladé fronty Dnes. V Sokolově se Karel May zastavil už jako gymnaziální student. "Se svým přítelem se ubytoval v zájezdním hostinci, který se později jmenoval Kremlink. Strávili tam vánoční večer a k večeři si dali podmáslí, fazole a uzené. Pohostinnost hostinského Franzla Scholze zapůsobila na Maye natolik, že o něm píše i v románu Vánoce, který vyšel v roce 1897," řekl listu sokolovský kronikář Vladimír Prokop.

Rádio Praha 20.12.2004

 

Nafta začíná být dražší než benzin

benzinka.jpg

Stará motoristická pravda, že auto na naftu je dražší, ale ušetří se na levnějším palivu, přestává v Česku platit. Jak zaznamenala Mladá fronta Dnes, motorová nafta začíná být poprvé dražší než benzin. Majitelům aut s dieselovými motory zbývá poslední útěcha - proti benzinovým motorům mají menší spotřebu. V Praze jsou podle listu nyní už jen poslední dvě čerpací stanice, kde je nafta levnější než benzin a i v dalších regionech se ceny v posledních dnech začínají otáčet. Důvod je podle Mladé fronty Dnes jednoduchý. Ve velkých městech konkurují zavedeným sítím provozovny u hypermarketů, které se orientují hlavně na prodej benzinu a naftu mají jako doplněk. Kamiony a nákladní auta s dieselovými motory k nim nejezdí a konkurenční boj je v případě naturalu větší a ceny nízké.

Mladá fronta Dnes 21.12.2004

 

Uplynulo 170 let od uvedení budoucí české hymny Kde domov můj

josefkajetantyl.jpgJosef Kajetán Tyl
frantisekskroup.jpgFrantišek Škroup

Přesně 21. prosince roku 1834 zazněla na jevišti poprvé budoucí česká hymna - píseň Kde domov můj. Stalo se tak před 170 lety ve hře se zpěvy Fidlovačka a píseň se stala symbolem českého národního života. Text Josefa Kajetána Tyla tu utvořil s melodií Františka Škroupa harmonický celek a píseň začala žít vlastním životem.

Rádio Praha 21.12.2004

 

Prezident Václav Klaus podepsal nové zákony

Prezident Václav Klaus podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2005. Stát bude v příštím roce hospodařit se schodkem 83,6 miliardy korun. Příjmy státu mají činit 824,8 miliardy a výdaje 908,4 miliardy Kč. Vláda rozpočet označuje za reformní, opozice i ekonomové jej ale kritizují. Připomínají, že v rozpočtu není započtena úhrada ztráty České konsolidační agentury. Po jejím započtení by deficit stejně jako letos překročil 100 miliard korun.

Rádio Praha 22.12.2004

Třicet Číňanů Vánoce v Česku nestihlo

Slovenská policie zadržela skupinu třiceti uprchlíků z Číny, kteří se chtěli dostat do Česka. Běžence odhalila den před Štědrým dnem přímo na státní hranici. Celkem letos slovenské úřady zadržely v blízkosti hranic už skoro sedm a půl tisíce běženců.

Mladá fronta Dnes 24.12.2004

bdrtn066.gif

Vánoční koledy z plzeňské věže

plzen2.gif

Stovky lidí si na Štědrý den přišly před štědrovečerní večeří na náměstí Republiky v Plzni poslechnout koledy, které zazněly z ochozu věže kostela svatého Bartoloměje. Koledy již tradičně zahrál dechový orchestr Oty Hellera. Lidé si zazpívali písně společně s hudebníky a vystáli si frontu na betlémské světlo, které se rozdávalo v kostele.

Rádio Praha 25.12.2004

 

Klaus a Gross v Krkonoších společně podepsali tři zákony

Prezident Václav Klaus a premiér Stanislav Gross se setkali na neformální schůzce ve Špindlerově Mlýně. Oba ústavní činitelé společně podepsali tři zákony, což se podle Hradu stalo poprvé v historii. Ve známém krkonošském středisku prezident i ministerský předseda shodou okolností tráví několik dnů volna mezi vánočními a novoročními svátky. Prezident podepsal zákon o rozpočtovém určení daní, které významně ovlivní hospodaření krajů. Klausův podpis je také na novelách měnících zákon o odpadech a zákon o právu na informace o životním prostředí. Mluvčí Hradu Petr Hájek ČTK informoval, že Klaus pozval premiéra k historicky prvnímu společnému podpisu zákonů, aby mohly normy bez zbytečného odkladu nabýt účinnosti. Nyní už tedy nic nebrání tomu, aby zákony vstoupily v platnost otištěním ve Sbírce zákonů.

Rádio Praha 28.12.2005

 

Britové bojují za české pivo

pivo_pullitr1x.jpg

České pivovarnictví je prý nemocné. Kvalita piva známých značek padá za oběť honbě za okamžitým ziskem nadnárodních společností, které vstoupily do českých pivovarů. S tímto poselstvím přijeli nedávno do Prahy představitelé známého britského sdružení na ochranu spotřebitelů piva CAMRA. Mají Britové pravdu? Kvalita českého piva se podle Jana Veselého za uplynulých patnáct let všeobecně naopak zvýšila. Dříve pivo vydrželo v lahvi sedm - deset týdnů, pak se kalilo. Dnes už na domácím trhu nenajdeme žádné špatné pivo. S názorem, že by se měla zhoršovat kvalita českého piva, nesouhlasí ani Karel Witz, šéf představenstva Měšťanského pivovaru v Poličce. Faktem na druhé straně je, že chutě jsou různé. Někdo nedá dopustit na Budvar, jiný si nedokáže představit život bez Prazdroje, další opěvuje Velkopopovického kozla, Krušovice či Radegast. Nedávno jsem třeba v Liberci ochutnal příjemný mok Konrad z tamního malého pivovaru a věřím, že řada místních obyvatel mu velice ráda dá přednost před jinými pivy. Pak je tu ale také unifikovaná "eurochuť" podezřele laciných piv v hypermarketech. Má tedy britské sdružení CAMRA pravdu nebo ne? Odpovědět si musí každý spotřebitel sám. Měl by ale vědět, že CAMRA chrání jeho zájmy, hájí spotřebitele, možnost jejich volby. Ve Velké Británii sdružuje 75 tisíc členů a svým vlivem už zachránilo sdružení stovky rodinných pivovarů i hospod. Je to i zásluha CAMRRy, že dnes v Británii existuje na 500 pivovarů nabízejících dva a půl tisíce různých piv. Může nás jen těšit, že se členové sdružení tak vehementně bijí i za české pivo.

Rádio Praha 30.12.2004

 

Policie dopadla gang, který kradl u Klause, Gotta a Součkové

Gang zlodějů, který se zaměřoval na byty a domy známých osobností, má na svědomí také krádeže ve vilách prezidenta Václava Klause, zpěváka Karla Gotta či v bytě bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové. Údaje ČTK poskytl dobře informovaný zdroj. Již dříve policie obvinila čtyři muže, kteří podle ní kradli u otce zpěvačky Moniky Absolonové či u moderátora Petra Novotného. Počet obviněných se nyní rozrostl na 19, z toho devět cizinců, potvrdila mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová. Kriminalisté je stíhají za 190 vloupání se škodou 46 milionů korun.

Rádio Praha 30.12.2004

 

Průzkum: Lidé se smířili s rozpadem federace

Většina Čechů i Slováků je ráda, že se v lednu 1993 rozdělila federace. Odpůrců osamostatnění republik během dvanácti let výrazně ubylo, zjistil průzkum společnosti STEM a Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě. V Česku jich zůstává 28 procent, na Slovensku 39 procent. Výzkumníci se koncem roku ptali bezmála tří tisíc lidí v Česku a na Slovensku na jejich postoj k rozdělení ČSFR před dvanácti lety a dnes. Zjistili, že se názory na "sametový rozvod" výrazně změnily. "Zatímco v době štěpení federace většina obyvatel České i Slovenské republiky rozdělení odmítala, v současné době je tomu zcela naopak," uvádějí autoři průzkumu.

Mladá fronta Dnes 31.12.2004

 

Plzeň dostala od EU 1,3 miliardy korun na ekologické stavby

Jednu z největších evropských dotací, přes 39 milionů eur (1,3 miliardy korun), získalo po dvou letech jednání město Plzeň. Evropská komise radnici schválila 75 procent nákladů na sedm ekologických staveb, které město přijdou na 1,7 miliardy korun. "Akce jsme připravovali čtyři roky," řekl ČTK náměstek primátora Miroslav Kalous. Na financování staveb, které začnou v závěru roku a ukončeny budou v roce 2006, by mělo ještě město získat 100 milionů korun od ministerstva životního prostředí a zbylých 300 milionů uhradí půjčka od Evropské investiční banky. S ní může radnice po nedávné dohodě okamžitě podepsat smlouvu až na 30 milionů eur (950 milionů Kč). "Čekali jsme jen na to, jaký podíl peněz nám komise přidělí," uvedl Kalous. EIB podle něj nabízí nejlevnější peníze na trhu.

Rádio Praha 2.1.2005

 

Nový rok na Řípu

Tisíce Čechů i turistů v ulicích oslavovali Nový rok silvestrovskými rachejtlemi, ohňostroji a hektolitry alkoholu. Ačkoli celkově byly oslavy z pohledu policie, hasičů i záchranné služby poměrně klidné, provázely je taky rvačky opilců, pokusy o sebevraždu, úrazy způsobené pyrotechnikou i požáry. K bilanci patří i čtyři mrtví a několik těžce zraněných lidí. Neobvyklým a relativně bezpečným způsobem jak přivítat Nový rok, je výstup na horu Říp, horu symbolizující českou státnost. Podle pověstí se zde zastavil praotec Čech, když přicházel do vlasti. Davy výletníků sem směřují v různých významných dnech, patří mezi ně i Nový rok.

Rádio Praha 3.1.2005

V Česku se letos začne stavět 160 kilometrů dálnic

V nadcházejících měsících se začne stavět 160 kilometrů nových dálnic. Některé úseky budou otevřeny už letos, další v příštím roce. Jde o nejrozsáhlejší výstavbu za poslední léta. Celkem je nyní v České republice v provozu necelých 600 kilometrů dálnic.


Český rozhlas 1 – 6.1.2005

Telecom loni propustil 2100 lidí

Český Telecom loni snížil počet zaměstnanců o 2100 lidí na 8800 pracovníků. Letos by měla firma v propouštění pokračovat a plánuje, že bude mít koncem roku 7000 pracovníků. Propouštění je součástí transformačního programu, který firma přijala před více než rokem. Odcházející zaměstnanci dostávají od firmy nadstandardní odstupné, které se podle počtu odpracovaných let pohybuje mezi šesti a deseti měsíčními platy. Telecom se již několik let potýká s poklesem počtu provozovaných linek. V září jich měl 3,4 milionu, tedy o pět procent méně než předloni.

Rádio Praha 7.1.2005

 

Padl teplotní rekord; v Praze bylo 14 stupňů, na jihu tepleji

V Praze v sobotu padl teplotní rekord, který přiřadil letošní 8. leden k nejteplejším zimním dnům v historii měření v pražském Klementinu. Ve 14:00 tam odborníci naměřili 13,7 stupně Celsia. Dosavadní maximum platné pro tento den bylo o 2,3 stupně nižší a pocházelo z roku 1998. Teplo je i na horách, kde se, kromě Jeseníků, pohybuje teplota mezi šesti a osmi stupni Celsia. Nejtepleji v sobotu ale bylo v Českých Budějovicích, kde naměřili 16 stupňů Celsia. V neděli již pravděpodobně další rekord nepadne, i když bude na leden stále nezvykle teplo. Dlouhodobý průměr pro leden je minus 1,2 stupně Celsia.

Rádio Praha 8.1.2005

 

České centrum v Paříži připravilo poctu Pavlu Tigridovi

Večer věnovaný památce publicisty, spisovatele a jedné z nejvýznamnějších postav českého exilu Pavla Tigrida připravilo na 12. ledna České centrum v Paříži. Na programu je dokumentární film, beseda a zahájení výstavy o českém a slovenském exilu ve 20. století. Večer bude moderovat politolog Jacques Rupnik. ČTK o tom informovala Klára Notarová z Českého centra v Paříži. Tigrida si připomenou jeho dávní přátelé a spolupracovníci z časopisu Svědectví, který Tigrid založil v roce 1965 v USA a později jej vydával v Paříži. Po třicet let Svědectví oponovalo komunistické vládě v Československu a bylo velmi vyhledáváno emigranty a českými intelektuály.

Rádio Praha 10.1.2005

 

V Česku je 541 tisíc nezaměstnaných

nezamestnanost.jpg

Na konci loňského roku byla nezaměstnanost v Česku nejvyšší za posledních šest měsíců. Mnoho lidí dostalo těsně před vánoci výpověď a na sklonku roku se tak rozšířily řady lidí bez práce. Úřady práce v České republice evidovaly přes 541 tisíc nezaměstnaných, což je v porovnání s listopadem nárůst o 24 tisíc. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí činila míra nezaměstnanosti 9,5% a ve srovnání s předchozím měsícem vzrostla o 0,6% .

Rádio Praha 11.1.2005

 

V ČR se prodávají nejlevnější auta v EU; loni zlevnila o 0,3 pct

V České republice jsou nejnižší ceny nových osobních aut v Evropské unii i celé západní Evropě. Podle statistiky eurocarprice.com byly v prosinci v tuzemsku ceny aut o osm procent nižší, než je průměr v zemích, které používají euro. Za poslední rok auta v tuzemsku zlevnila o 0,3 procenta, tedy nejčastěji o 1000 až 2000 korun. Vozy v celé Evropě naopak zdražily v průměru o 2,4 procenta. Podle ředitele Sdružení automobilového průmyslu Antonína Šípka nutí prodejce držet ceny na minimální úrovni loňský pokles prodeje o více než desetinu. Snížení odbytu bylo zase částečně zapříčiněno očekáváním zákazníků, že ceny po vstupu do EU a zavedení tzv. blokové výjimky klesnou.

Rádio Praha 11.1.2005


Přes české tenisty nepřešel Moya ani Ferrero

Českým tenistům se v turnajích na jižní polokouli daří. Jan Hernych porazil v Aucklandu Juana Carlose Ferrera, cenné vítězství si v generálce na Australian Open připsal na tenisovém turnaji v Sydney i Radek Štěpánek. Na jeho raketě skončil hrdina prosincového finále Davisova poháru a druhý nasazený Carlos Moya. Štěpánek porazil favorizovaného Španěla, který do Sydney přiletěl jako čerstvý šampion z indického Čennaí, ve třech setech 2:6, 6:4 a 6:2.

Lidové noviny 11.1.2005

 

Na železnici hrozí válka odborů

Pracovníci Českých drah - největšího zaměstnavatele v zemi - zřejmě přijdou o všechny velké sociální výhody, které získali v průběhu uplynulých 15 let. V pondělí totiž zkrachovala jednání s vedením společnosti o kolektivní smlouvě na rok 2005. Odborové svazy na železnici z toho viní Federaci strojvůdců, která kladla vedení Českých drah přemrštěné požadavky.

Na železnici už neplatí loňská kolektivní smlouva a sociální vztahy ve společnosti. České dráhy se proto řídí jen zákoníkem práce. To znamená, že lidé budou dostávat jen základní mzdu bez všech možných příplatků, v průměru přijdou o čtyři tisíce korun měsíčně. Místo šesti týdnů dovolené budou mít jen čtyři. Ztratí nárok na ozdravné pobyty a místo 36 hodin týdně budou pracovat standardních 42,5 hodin. Jak řekl Radiu Praha šéf Odborového sdružení železničářů Jaromír Dušek, nastala situace, jaká nemá v historii obdoby. A vinu na vzniklé situaci mají strojvůdci.

Rádio Praha 12.1.2005

 

Nic se nezměnilo, taxikáři dál kradou

Marian Ledvinka se podepisuje jako Karel Malý. Je to pražský taxikář a právě vyplňuje dvojici belgických turistů stvrzenku na patnáct eur, v přepočtu 450 korun. Správně si má za pět kilometrů z náměstí Republiky na Smíchov účtovat jen 150 korun. Zjistila to MF DNES, jejíž reportéři se vydávali za Belgičany a měli skrytou kameru. Když pak Ledvinkovi odhalili svou totožnost, řidič znervózněl. Rychle vytrhl reportérům stvrzenku z ruky s roztrhal ji. "Odvezu vás zpět nebo kamkoliv si řeknete. A peníze vám vrátím," řekl. MF DNES podnikla v pondělí a úterý po Praze šest jízd taxíkem, kdy se její redaktoři vydávali za cizince. Taxikáři je okradli čtyřikrát.

Na gangsterské praktiky českých taxikářů upozornila loni v listopadu německá poslankyně Cornelie Sonntagová, již se pokusili okrást při návštěvě Prahy. Politici pak slibovali tvrdé kontroly taxikářů, ale po dvou měsících se toho příliš nezměnilo.

Mladá fronta Dnes 12.1.2005

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.29Kč.

Británie

1 GBP

43.23Kč.

EMU

1 EUR

30.39Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.20Kč.

Slovensko

100 SKK

78.74Kč.

USA

1 USD

22.96Kč.

Č.N.B. Platné od 13.1.2005

 

Umožní Česká republika krajanům znovu žádat o občanství?

Vláda ve středu nepodpořila senátní návrh zákona, podle kterého by mohli čeští krajané znovu žádat o občanství. Negativně se k podobnému návrhu postavil již před rokem kabinet Vladimíra Špidly. O co v návrhu jde? Senátní návrh je určen Čechům, kteří žijí v zahraničí a o občanství přišli kvůli emigraci v letech 1948-1990. Zažádat o české občanství si podle platného zákona z roku 1999 mohli do loňského září, nyní už takovou možnost nemají. Senát proto navrhl lhůtu, do níž je možné si o obnovení občanství požádat, zrušit.

Podobnou novelu zamítla loni na jaře Poslanecká sněmovna i vláda. Důvodem tehdy byla snaha vyřešit tuto problematiku komplexnější vládní novelou zákona o státním občanství.

Pavel Eybert ze senátní komise pro krajany vysvětluje, proč by současná předloha měla být přijata: "Já se domnívám, že kdo měl kdysi české občanství a opustil Českou republiku, ať už ty důvody byly jakékoliv, tak by měl mít možnost získat ho zpátky pokud možno lepším způsobem, než kdokoliv jiný, kdo sem přichází z cizích zemí a nebyl nikdy českým občanem. Čili domnívám se, že by takováto praxe měla být nastolena."

Rádio Praha 13.1.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o SlovenskuSprávy zo Slovenska a o SlovenskuNajvyšší most na svete

PARÍŽ - Francúzsko má najvyšší most sveta. Most Millau Viaduct navrhol anglický architekt Lord Norman Foster. Sedem obrovských pilierov robí z mosta, ktorý spája Paríž s pobrežím Stredozemného mora a vinie sa ponad rieku Tarn, najvyšší most sveta. Dosahuje výšku až 343 metrov a je dlhý 2,5 kilometra. Piliere sú vysoké 235 metrov, čo je viac, ako má Eiffelova veža. Most, ktorý vyrástol za dva roky, stál 310 miliónov eur, čo je v prepočte 12 miliárd korún.

Nový čas 11.12.2004


Europas z internetu

Od 1. januára 2005 budú môcť občania členských krajín EÚ používať europas, ktorý im uľahčí cestovanie za prácou či štúdiom. Legislatívu, ktorá to umožňuje, schválil Európsky parlament. Každý človek si bude môcť europas stiahnuť z internetu, vyplniť a vytlačiť.

Pravda 14.12.2004


Minister Kaník si odpustil penále

Ľudovít Kaník, ktorý ako podnikateľ neplatil za svojich ľudí odvody, si ako minister práce nechal odpustiť penále 40-tisíc korún. A to v Národnom úrade práce, kde z pozície ministra predsedal jeho predstavenstvu. Okrem toho mal dlhy aj v Sociálnej poisťovni, ktorá mu dva dni pred nástupom do vlády odpustila penále viac ako 260-tisíc korún.

Pravda 15.12.2004


Koruna bola opäť najsilnejšia v histórii

Bratislava 20. decembra (TASR) - Slovenskej korune sa v úvode nového týždňa podarilo pokoriť ďalšiu hranicu. V priebehu dňa v pozitívnom regionálnom trende kurz spadol pod 38,6 SKK/EUR a úrovňou 38,540/580 SKK/EUR si domáca mena zapísala nový rekord.

TASR 20.12.2004


Bush a Putin mieria do Bratislavy!

bush-putin.jpg

BRATISLAVA - Dvaja najsilnejší muži sveta, americký prezident George Bush a jeho ruský kolega Vladimir Putin, sa stretnú v Bratislave! Ich spoločná schôdzka sa uskutoční 24. februára a hovoriť by na nej mali najmä o Ukrajine, ktorá v súčasnosti prežíva svoju nežnú revolúciu. S miestom stretnutia už súhlasili obidve strany. Bush aj Putin pritom navštívia SR vôbec po prvýkrát.

Nový Čas 21.12.2004


Ľudia dali lekárom vyše 350 miliónov

Vyše 350 miliónov nechali tento rok pacienti u lekárov v dvadsať- a päťdesiatkorunových poplatkoch. Tie ľudia platia od júna 2002 v nemocniciach aj ambulanciách. Peňazí sa však vybralo menej ako minulý rok. Napríklad len nemocnice vlani z poplatkov získali priemerne 277 miliónov, teraz je to iba 160 miliónov korún.

Pravda 22.12.2004


Prieskum: Tento rok bol pre Slovensko úspešný


BRATISLAVA - Pre Slovenskú republiku bol končiaci sa rok úspešný, alebo viac úspešný ako neúspešný podľa 61 percent obyvateľov. Vlani mala takýto postoj len približne tretina opýtaných. Za neúspešnú v tomto roku považuje svoju krajinu 28 percent obyvateľov. Minulý rok ich bolo o 22 percent viac. Úspechy či neúspechy krajiny v tomto roku nevie zhodnotiť 11 percent opýtaných. Prieskum od 1. do 8. decembra na vzorke 1188 respondentov uskutočnil Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade.

SME 23.12.2004


Na penziu už sporí 200-tisíc ľudí

Na dôchodok si v správcovských spoločnostiach možno sporiť od 1. januára a túto možnosť už využilo vyše 200-tisíc ľudí. Včera to oznámila Sociálna poisťovňa, ktorá má prehľad o každej zmluve medzi dôchodkovou firmou a sporiteľom a časť jeho odvodov posiela na osobný dôchodkový účet vo firme, ktorú si vybral. Odhady, koľko ľudí sa do sporivého systému nakoniec zapojí, sa rôznia. Dobrovoľný prestup do druhého, kapitalizačného piliera je totiž možný až do júla budúceho roku. Povinne si na dôchodok budú sporiť iba mladí ľudia, ktorí budú na pracovný trh ešte len prichádzať, teda dnešní študenti stredných škôl. Šéf Sociálnej poisťovne František Halmeš označil doterajší záujem o sporenie si na penziu za "mierne opatrný". V rovnakom duchu sa nedávno vyjadrili aj zástupcovia Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. "V počte klientov sú dôchodkové správcovské spoločnosti veľmi rozdielne," povedal bez spresnenia Halmeš. Podľa informácií denníka SME má takmer polovicu súčasných sporiteľov len jedna z ôsmich licencovaných firiem.

SME 6.1.2005


Životná úroveň občanov by sa mala v tomto roku zvýšiť

Vláda sa chce v tomto roku sústrediť na aplikáciu schválených reforiem. Realizácia reforiem by mala pritom podľa premiéra Mikuláša Dzurindu viesť ku zvýšeniu životnej úrovne občanov Slovenska. "Predpokladáme teda tak, ako sme si naplánovali, že rok 2005 bude rokom rastu reálnych miezd na úrovni viac ako tri percentá," vyhlásil Dzurinda.

TASR 11.1.2005


Bushovi s Putinom 205 miliónov

Bezpečnostné opatrenia počas februárovej návštevy amerického prezidenta Georgea Busha a jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Slovensku si vyžiadajú 205 miliónov korún. Vyčlenenie týchto prostriedkov dnes schválil vládny kabinet. Peniaze pôjdu nákup špeciálnej policajnej a ženijnej techniky, a výzbrojného materiálu. Na mimoriadne služobné príjmy policajtov je z celkovej sumy určených 49 miliónov Sk. "Počas tej návštevy bude nasadených asi 5500 policajtov a 400 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru," uviedol dnes minister vnútra Vladimír Palko. Konštatoval, že väčšina investícií je dlhodobého charakteru a nakúpená technika bude slúžiť ministerstvu vnútra.

Pravda 12.1.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událostisoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiVýsledky pátečního 31. kola extraligy ledního hokeje: Vsetín - Zlín 1:0, Třinec - Kladno 2:2, Jihlava - Plzeň 1:4, Karlovy Vary - Litvínov 5:3, Znojmo - Liberec 1:2 v prodloužení a Vítkovice - Sparta Praha 4:3. Zápas Pardubice - Slavia Praha byl odložen na úterý 11. ledna 2005. V tabulce vede Sparta před Zlínem a Slavii. Poslední je Jihlava.

Rádio Praha 11.12.2004


Hokejové Budějovice si celkem snadno poradily s Ostravou

Hokejisté Českých Budějovic potvrdili roli favorita a s pěti posilami z NHL porazili v sobotním zápase 30. kola 6:2 hosty z Ostravy.

ČTK 13.12.2004


Basketbalistky Brna vyhrály v Evropské lize v Záporoží 88:61

Brněnské basketbalistky zvítězily ve svém šestém utkání v Evropské lize v ukrajinském Záporoží nad domácí Kozačkou 88:61. České mistryně si tak udržely vedení ve skupině A.

Rádio Praha 15.12.2004

 

Č eští fotbalisté zakončí rok na čtvrtém místě světového žebříčku FIFA. Ve srovnání s listopadem předstihli Španěly a oproti prosinci 2003 si polepšili o dvě místa. V čele se nic nemění, dál vede Brazílie před Francií a Argentinou. Mistři Evropy z Řecka jsou až na osmnáctém místě.

Rádio Praha 20.12.2004

 

Futbalistom roka na Slovensku je Marek Mintál

marekmintal.jpg

Marek Mintál z nemeckého bundesligového tímu 1. FC Norimberg sa stal víťazom 12. ročníka ankety Pravdy a Slovenského futbalového zväzu o najlepšieho hráča roka. Je desiatym laureátom tejto prestížnej ankety, ktorému hlavnú trofej odovzdal slovenský futbalista storočia Ján Popluhár. V troch ročníkoch totiž triumfoval jeden hráč - Dušan Tittel.

Pravda 21.12.2004

 

Mladí slovenskí hokejisti zdolali Fínov

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vyhrala vo svojom druhom vystúpení v B-skupine na svetovom šampionáte v USA v Thief River Falls nad Fínskom 2:0. Keďže zverenci trénera Dušana Gregora v prvom zápase s favorizovanou Kanadou prehrali 3:7, víťazstvo proti Fínom je veľmi dôležitým krokom k postupu do štvrťfinále, kam sa kvalifikujú po tri tímy z oboch päťčlenných skupín. Našich dnes v noci čaká outsider skupiny Nemecko, zajtra v noci Švédi, ktorí takisto nestačili na Kanadu, prehrali s ňou 1:8.

SME 30.12.2004

 

Vo Švajčiarsku historický úspech slovenskej 18-tky

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Huttwile významné víťazstvo. Vôbec prvýkrát v histórii triumfovala slovenská osemnástka na takomto významnom medzinárodnom turnaji, keď vyhrala tri zo štyroch zápasov (5:0 nad Fínskom, 1:0 nad Nemeckom a 3:2 nad Švajčiarskom) a prehrala jedine s Českom (1:2), ktoré v konečnej tabuľke skončilo druhé.

TASR 3.1.2005

 

Benešová a Chládková první zápas v nové sezoně vyhrály

Vítězně vstoupila česká ženská tenisová jednička Iveta Benešová do nové sezony. V prvním kole turnaje v australském Gold Coast jednadvacetiletá rodačka z Mostu porazila ve dvou setech domácí naději Tiffany Welfordovou, která startovala v hlavní soutěži na divokou kartu. Uspěla i Denisa Chládková, která ve třech setech zvítězila nad Francouzkou Severine Beltrameovou. O postup do čtvrtfinále se Benešová utká s vítězkou zápasu mezi čtvrtou nasazenou Karolinou Špremovou z Chorvatska a Samanthou Stosurovou z Austrálie. Chládkovou, která loni v Gold Coast vypadla hned v prvním kole, čeká turnajová pětka Silvia Farinaová-Eliaová z Itálie.


Rádio Praha 2.1.2005

 

Tenistka Šafářová uspěla při své premiéře na turnaji WTA

Česká tenistka Lucie Šafářová si v Aucklandu připsala první vítězství na turnaji WTA. Sedmnáctiletá hráčka, jež minulý rok pronikla do první dvoustovky světového žebříčku, deklasovala při svém startu na profesionálním okruhu Juku Jošidaovou a japonské soupeřce povolila uhrát jediný game. Šafářová zvítězila 6:0, 6:1 a o postup do čtvrtfinále se utká s nejvýše nasazenou Amy Frazierovou ze Spojených států. Tenistky si na Novém Zélandu rozdělí prémie z celkové dotace 140.000 dolarů.

Rádio Praha 4.1.2005

 

R oman Šebrle je třetím nejlepším atletem Evropy. V anketě Evropské atletické federace předstihli olympijského vítěze pouze švédský trojskokan Christian Olsson, který obhájil titul, a jeho krajan výškař Stefan Holm.Rádio Praha 5.1.2005

 

Češi ovládli závod Světového poháru ve skikrosu

Čeští lyžaři ovládli závod Světového poháru ve skikrosu ve francouzském středisku Les Contamines. Podruhé v kariéře se z vítězství radoval Tomáš Kraus, těsně za ním dojel ve finále Stanley Hayer. Do první desítky se vešel i osmý Zdeněk Šafář.

Radio Praha 7.1.2005

 

Hrbatý s Hantuchovou vyhrali Hopmanov pohár

Slovenskí tenisti sa stali víťazmi Hopmanovho pohára, neoficiálneho šampionátu miešaných tímov v austrálskom Perthe. Dvojica Daniela Hantuchová - Dominik Hrbatý zdolala vo finále Argentínu a po druhý raz v histórii získala pre Slovensko prestížnu trofej. Daniela Hantuchová najskôr zdolala Giselu Dulkovú 1:6, 6:4, 6:4. Druhý bod pridal Dominik Hrbatý, ktorý si poradil so svetovou sedmičkou Guillermom Coriom 6:4, 6:1.

Pravda 8.1.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humorucpers022.gifcwomn009.gif

Trochu Humoru”Tak co,” ptá se otec rodiny před zahájením silvestrovských radovánek, “pustíme si televizi, video, rádio, kazeťák, gramofon... nebo se pohádáme z vlastních zdrojů?”


Vyčítá žena manželovi po Silvestru: “Proč pořád piješ, i když nemáš žízeň?”

“A ty... proč mi pořád žereš nervy, když nejsi hladová?”

humor1A teď pozór, kamošu, nebuď překvapený. Negdo má doma italské manželství, já ho mám srbsko-chorvatské!

”Ale, Julie, klidně k nám na Silvestra přijďte!” zve přítelkyně. “Ale jedno mi musíš slíbit - že přineseš šampaňské a odneseš si manžela!”


”Ta moje žena má po Silvestru něco s očima,” stěžuje si pan Dvořák. “Když jsem přišel z oslavy domů, říkala, že mne nemůže ani vidět!”


Dva oslavenci nezvládli Silvestra a tak je vyhodili z hospody. Jak se tak spolu navzájem podpírají a potácí se ulicí, jeden z nich se představí: “Já jsem nějaký Veselý...” “To je náhoda,” zvolá druhý, “já jsem taky Veselý!” “A bydlím v Lipové ulici,” pokračuje první.

“No to mne podržte, já bydlím také v Lipové ulici!” na to druhý. “Číslo třináct v třetím patře.” “Já taky!”

Oba zazvoní u stejných dveří a paní, která jim otevře, zalamuje ruky: “To je ale obrázek, otec a syn, oba sežraní, jak zákon káže!”


”Víš, jaký je rozdíl mezi budíkem a silvestrovským oslavencem?” “To opravdu nevím.”

“Když se natáhne budík, tak jde, když se natáhne oslavenec, tak zůstane ležet.”


Ptá se Jana své přítelkyně: “Zveš na Silvestra také Terezu?” “Ne, manžel ji nemá rád.”

“A Hanu?” “Tu také ne, tu má manžel zase příliš rád.”Několik minut před silvestrovskou půlnocí volá pan Mládek na vrchního: “Prosím, rychle platit!”

“Momentík, pane, proč tak pospícháte?”

“Já jsem právě přísahal, že příští rok nedám za alkohol ani vindru!”


V silvestrovském shonu se potkají dva známí: “Kam se tak ženeš?” “Koupit nějaké petardy! Ty už je máš?” “My je nepotřebujeme, budeme mít ovarovou polévku s kroupama a hrachovou kaši...”


”Víš, kdo bývá na Silvestra v restauraci pod parou?”

“Do půlnoci knedlíky a pak kuchař.”

humor2

”No ty vypadáš strašně!” zhrozila se manželka, když uviděla manžela vracejícího se ze Silvestra.

“Ano... vypadám... konečně, já jsem opilý... ale jakou omluvu máš ty... Ilonko?!”


Manžel se vrátil z oslavy Silvestra až na Nový rok v poledne a na stole v kuchyni objevil lístek: “Oběd máš v Kuchařce na straně 215, večeři na straně 865. Kuchařka je v druhém šupleti odspodu a my jsme u maminky...”


Při silvestrovské večeři se ptá manželka svého souseda u stolu: “Vy jste nadřízený mého manžela?”

“To ne, paní.” “Tak vytáhněte laskavě tu ruku zpod mé sukně!”


Kolem opilce, který právě na Nový rok vyletěl z okna, se utvořil hlouček lidí. “Co se tu stalo?” ptá se přicházející policajt. “Nevím,” na to opilec, “já jsem právě přistál...”


U lékaře - “Pane doktore, nepředepisujte mému muži ty brýle. Naše manželství je už dvacet let šťastné...”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůAktuality a Dopisy čtenářůVážení přátelé,

ráda bych se s vámi podělila o jeden příběh.

Není asi příliš velký rozdíl v životech českých komunit kdekoli na světě. Jsou krajané, kteří jsou činní v různých spolcích a společnostech, potom ti, kteří třeba ani tak moc činnosti nevytvářejí ale rozhodně se všeho zúčastňují a pak také ti, kteří se scházejí jen v určitých menších seskupeních a o „život komunity“ neprojevují žádný zájem. Většinou také ani neodebírali žádné exilové časopisy nebo nekupovali knihy z exilových nakladatelství. Rozhodně se ale na příklad v Sydney, všichni přišli podívat do naprosto nabité sokolovny při návštěvě tehdejšího prezidenta republiky, Václava Havla.

Jsou ale krajané, kteří pomáhali a nepotřebovali k tomu žádný spolek, pomáhali tak jak mohli a tam kde mohli. Ti, kterým pomohli na ně třeba po letech i zapomněli a oni se nikdy o žádné zásluhy nehlásili.

Jednoho takového krajana máme také v Sydney.

Jsme s manželem členy nezávislé knihovny Libri prohibiti, kterou založil a dále vede pan Jiří Gruntorád. Když jsme se letos chystali na návštěvu České republiky, poslal nám pan Gruntorád seznam knih, které stále ještě marně hledá. V tomto seznamu jsme náhle s překvapením četli jméno Zdeňka Grunera, který měl prý napsat básnickou sbírku „Psáno do větru“.

To bylo překvapení! Ing. Gruner, který tak jako nám oběma s manželem, tak i mnoha jiným krajanům pomohl sehnat zaměstnání v tehdy největší sydneyské sklárně ACI, přímo ve sklárně nebo v jejím výzkumném ústavu, kde sám byl manažerem. Pomohl k zaměstnání, poděkovali jsme a když jsme později odešli ke svým oborům, tak jsme pozapomněli.

Samozřejmě, že mu manžel zavolal. Důlní inženýr Zdeněk Gruner a básník? Ano opravdu. Jeho básnickou sbírku kdysi vydal jeho kamarád, krajan pan Tuček, v době, kdy Zdeněk Gruner pracoval v uranových dolech na dálném severu Austrálie. On sám svou sbírku nikdy neviděl a pan Tuček již nežije. Udělal nám alespoň fotokopie svých rukopisů a k tomu napsal, tak jak si pan Gruntorád přál, také krátký životopis. V něm jsme pak našli další překvapení. Tento skromný krajan se nikdy ani slovíčkem nezmínil, že byl vyznamenám prezidentem Benešem medailí za chrabrost, za obranu hlavní pošty v Praze za revoluce ve 45 roce.

Odvezli jsme vše do Prahy do Libri prohibiti.

Když jsme se vrátili, přepsala jsem všechny básně na počítači a byly tak pěkné, že jsem z nich sestavila program poesie. Generální konzul České republiky v Sydney, Ing. Jaroslav Doleček byl tak laskavý, že celou akci podpořil a nabídl, že můžeme odpoledne poesie uspořádat v místnostech generálního konzulátu a sám program uvedl. Básně recitoval sám autor, krajan Ivo Pšeničný a také já. Hudebního doprovodu se ujal houslista Miroslav Koutský.

Konečně jsme tedy mohli našemu krajanovi Ing. Zdeňku Grunerovi patřičně poděkovat.

Nemáte i vy, milí přátelé mezi sebou takové skromné krajany?

Jana-Anna Rich (Reichová)

Treeland Road, Green Point, NSWdsc01260a.jpgIvo Pšeničný při recitování básní

Kopretiny

vzpomínky jako bázlivé dlaně

stydlavých jar

na zmoklých lukách prvosenek

ztracený vítr ve vlasech dívky, nepíše dějiny

ztracený vítr ve vlasech

a kopretiny v dlaních

vrátí se nevrátí, vrátí

napsáno na nich


Australia 1953Nostalgie

na první lásku, na květiny kolem tebe rozsypané,

na políbení, na vítr jež z polí vane, nezapomenu,a první vrásku kolem úst políbím za čekání a i když bílé vlasy budeš mít a odkvétat, to stokrát víc tě budu moje milá milovat, milovat za věrnost milovat za čekání.

Australia 1953

At te clamo Praga

Naposled jsem tě vlastně uviděl první a poslední políbení dal do jabloňových květů s vůní tvých retů poslední polibek zanechal nedokončenou větu jak jednou dávno jeden český král a potom, potom když jsem utíkal z pohledu tvých zraků vzpomenul jsem si na krále a bitvu u Kresčaku

Australia 1953

Bez nadpisu

roztrhané rozhovory pláčem a smutkem posypané

zavířily kolesami času a paklíče k polopravdám

zamknuly krásu

strach si pískal a úzkou ozvěnou jež byla na okrasu

stíny ukřižovaného jasu dochodily

na milostné písně nebyl čas na zdích zbyly grafity

co vůně kdysi paprsků slunečních natropily

bezvřesé jsou doliny prvního slabikáře a dítě nečte

my máme mámu máma má maso bože přebože

kam jsi se poděla kráso.

Darwin 1955Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávyKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonNezapomeňte!

Piknik a BBQ

barbecue1.gif

V neděli 30. ledna

v Belmont Domain

v 1:00 hodinu

Ti, kteří nevědí jak se dostat do Belmont Domain, zavolejte předsedkyni

Janu Baborovou tel: 567 0510Vůz TATRA 603 na Novém Zélandě

tatra6032a.jpg

Položil jsem několik otázek našemu klubovnímu hospodáři Honzovi:

Co Tě dovedlo k tomu, aby jsi si nechal dovézt Tatru T603 až na Nový Zéland?

Když jsem byl mladý, vždy se mi tento vůz líbil. Tehdy byl pro mne a většinu obyvatel tehdejší Československé republiky nedostupný. Komunisté si tento luxusní vůz přivlastnili a používali pouze jako vládní vozidlo a do normálního prodeje se Tatra T603 nedostala.

Takže je to splnění mladického snu?

To ani ne, tohle je moje druhá Tatra. Když byla vyvinuta Tatra T613 tak se vládní představitelé zbavovali starých ojetých T603 modelů a prodávali se v auto bazárech. Na vánoce v roce 1982 jsem si jednu koupil a hned v květnu 1983 s ní odjel přes Maďarsko a Jugoslávii do Rakouska kde jsem vůz prodal a vyčkával emigraci na Nový Zéland.

Hlavní důvod byl asi její hezký vzhled a hluboký hlas (baryton) motoru.

Též jsem chtěl něco, co zde na Novém Zélandě ještě není a abych zachránil jednu před totálním zničením.


Ty si myslíš, že Tvoje T603 je jediná na Novém Zélandu?

No pokud je mě známo a informace od Automobil Association of NZ jsou správné tak “ano”. Mám na mysli model T603. Vím, že ve zdejším muzeu “Southland Muzeum of Technology” je vystaven Tatraplán T600, který byl před 6 léty perfektně restaurován což mě teprve čeká.

Plánuješ restaurování provádět sám?

Pokud to bude možné, tak chci větší část provádět sám. Když se objeví něco s čím si nebudu vědět rady budu musit zaplatit experta na restaurování. Motor a převodovka jsou v pořádku. Jedná se hlavně o korozi na karosérii a chromovaných dílů.

Jak dlouho myslíš, že Ti to vezme než mě budeš moct provézt městem?

(Já vím jaký je to pocit když někde na přechodu musíš čekat než dostaneš zelenou a lidé koukají a obdivují neznámý model auta. Já jsem si to zažil s mým americkým džípem).

Tohle je těžké odhadnout. Když se nebudou jevit nečekané překážky a problémy, tak počítám do dvou let by měla být na silnici.

Vím, že teď pracuješ na domě, ale jak jsem minulý týden viděl už máš dům skoro hotový takže se budeš moct věnovat restaurování Tatry T603.

Přeji Ti i za členy klubu hodně úspěchu v restaurování a mnoho kilometrů bez nehody s celkem neznámým autem T603 po Novém Zélandu.V nejbližší době napíšeme něco o Tatraplánu T600, který je v muzeu Technologie nedaleko Wellingtonu.

Redaktor G. KnotekRedaktor by chtěl tímto poděkovat všem, kteří zaslali Vánoční a novoroční přání redakci a členům klubu. Bylo jich veliké množství a pro nedostatek místa je nebudeme jmenovat.

Též se omlouvám, že tento měsíc je pouze 14 stránek jelikož rozmnožování bude dělat jiná firma která to nebude dělat za sníženou cenu jak obvykle. Platí se za stránku suma (která se liší od firmy k firmě). Hledám tu nejlevnější.

Má-li někdo zájem vydávat tento měsíčník, dejte vědět při klubovní schůzi nebo napište předsedkyni klubu.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkakrizovky86.gifTajenka k řešení 87: Jestli ztratím botu, kdo mi dá novou.

Vyřešení křížovky 88 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.


Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 2. února 2005 v 19:30 hod.


kolacbabor.jpg

Strouhankový koláč (Recept od Jirky Babora)

Tento recept byl mým prvním příspěvkem v pokladnici světové kuchyně (kdo se to tam v pozadí tak blbě culí?).


Potřebujeme: 5 vajec, 150 g nesoleného másla, 150 g jemného pískového cukru, 150 g suché strouhanky, 50 g kokosové moučky, 50 g mletých mandlí, 2 lžičky kypřícího prášku, 1 lžička vanilkové tresti, nastrouhaná kůra z jednoho citronu, 3 až 6 lžic vody nebo mléka, 500 g drobného ovoce.

Utřete máslo se žloutky, cukrem, vanilkou a citrónovou kůrou do pěny. Smíchejte zbývající suché přísady a lehce je zamíchejte do žloutkové pěny. Přidejte několik lžic vody, podle toho jak suchá je strouhanka. Směs nemá být příliš řídká, jen aby se snadno roztírala. Nakonec vložte ušlehané bílky, a stejnoměrně rozetřete směs ve větší (300 mm) formě, po obvodu dobře vymazané a se dnem vyloženým pergamenovým papírem. Povrch ozdobte hustě ovocem, a pečte do zlatava ve vyhřáté troubě (180 ̊C), asi 45 minut.

Jakékoliv drobné ovoce je vhodné, i mražené mimo sezónu. Také meruňky, vypeckované a rozkrájené na čtvrtky, jsou výborné, ale vyžadují dodatečnou hrst cukru na posypání. Upečený koláč nechte několik minut chladnout, pak jej obraťte na plech, sejměte papír a nakonec ho znovu obraťte, tentokrát na dostatečně velký podnos.Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: P.O. Box 27 332, Wellington, New Zealand. Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan. Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Fax: 477 9377, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz