Střípky-Čriepky 2005/03 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 03 (No.03)

  Březen 2005 (March 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Kraslice


erbkraslic.gifKraslický Erb

Město a horské středisko leží v údolí Svatavy v nejzápadnější části Krušných hor. Původně královské horní město bylo založeno pod stejnojmenným hradem u obchodní stezky z Duryňska při nalezištích stříbra, mědi a cínu, připomínaných roku 1272. Městečku udělil Karel IV. v roce 1370 chebské právo s odvolacím právem v Lokti. Městské výsady potvrdil roku 1437 i král Zikmund a až do roku 1557 byly Kraslice královským korunním lénem a byly často zastavovány. Za panování Šumburků v roce 1601 vznikl Kraslický horní řád, bylo zřízeno i horní hejtmanství. Od 17. století začalo hornictví upadat, lidé hledali nový způsob obživy, rozvíjelo se především paličkování krajek, pletení, tkaní a především výroba hudebních nástrojů.

V roce 1631 přišel do Kraslic první houslař, rozšiřovala se i výroba dřevěných dechových a později plechových nástrojů. V Kraslicích byla možná vynalezena foukací harmonika. Její strojní výroba tady ale začala určitě jako první již roku 1829.

Rozvoji průmyslu napomohlo vybudování železniční trati Sokolov-Kraslice-Klingenthal v letech 1873-76. V období 2. světové války byla v objektu Krajky Kraslice zřízena pobočka ženského koncentračního tábora a v dubnu 1945 zemřela řada polských žen transportovaných z koncentračního tábora na bombardovaném nádraží. Po válce se výroba soustředila především do podniků AMATI (hudební nástroje) a KRAJKA.

dekanskykostelkraslice.jpg

Ve městě stojí novorománský kostel Božího Těla, který v letech 1893-96 nahradil původní goticko-renesanční svatyni ze 16.-17. století. Ze starého kostela zůstal barokní krucifix ze 17. století. Socha P. Marie pochází z 18. století, kaplička sv. Jana Nepomuckého se sochou z roku 1708, socha sv. Jana Nepomuckého u Jánského mostu z 18. století, cennou památkou je barokní náhrobník dvou synů hejtmana K.J. Winklera z Heimfeldu z doby kolem roku 1667.

nejstarsidumvkraslicich.jpg

V Kraslicích objevíme i hezké doklady architektury domů s hrázděným patrem. Na vrchu HRADIŠTĚ (715 m) stával původní kraslický hrad. Další významnou dominantou je OLOVĚNÝ VRCH (802 m) s výletní restaurací a rozhlednou. Na dohled jsou i rekreační obce BUBLAVA (hraniční přechod pro pěší) a STŘÍBRNÁ. Všude v okolí jsou ideální lyžařské terény s vleky.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

Sídlení, hospodářská a právní “výstavba země”

Termín země označoval od raného středověku jednak půdu a polnosti, jednak celou oblast státní svrchovanosti panovníka. Toto širší “vlastnictví” vládce měnilo svou podstatu po celý středověk a bylo postupně omezováno politickými právy stavů. V praxi to znamenalo, že “země” se vnitřně emancipovala jako subjekt, především v důsledku rozmachu svobodné držby a práv vlastníků. Tím byla znemožněna cesta k státnímu despotismu a vytvářely se základy středověkého “právního státu”, omezeného ovšem zprvu jen na práva a svobody vrstev, které je také byly schopny obhájit.

Rozvoj pozemkové moci šlechty vedl sice ve středověku mnohdy k rozkladu větších celků, ale zároveň k jejich přetváření a ustanovení zemské správy. Perspektivními rysy “budování země” byl poznamenán již průběh tzv. vnitřní kolonizace ve 12. století. Novým osidlováním se snažily zlepšit své postavení různé skupiny poddaných, ale především rodiny nižších i vyšších družiníků, které usilovaly o stabilizaci své moci.

Kolonizaci a rozvoj šlechty panovník v zásadě podporoval - šlechtické majetky zvyšovaly také jeho příjmy, zajišťovaly vojenskou sílu státu a vládce měl zájem na udržení pohraničních oblastí, narušovaných pronikáním německých kolonistů (hlavně na Loketsko a do Vitorazska, oblasti na česko-rakouském pomezí). I kníže se snažil rozsazovat nové poddané, často ve strážních funkcích, na okraji osídleného území a podněcoval svými fundacemi (tj. zakladatelskou činností) a dary velkou kolonizaci klášterní. Hlavním iniciátorem změn na venkově však zůstávala šlechta, která mnohdy v drobných střetech využívala své síly a autority k vytváření feudálních oblastí ochrany a vlivu. Výsledky osídlování před rokem 1200 byly vzhledem k omezeným technickým možnostem a hospodářským podmínkám doby překvapivé - byla obydlena většina českého a moravského území, včetně krajů, které se v průběhu staletí germanizovaly. Do vysoko položených oblastí pohraničních hor ovšem kolonizace ještě nepostoupila.

Šlechtické rody spolurozhodující o českých dějinách v podstatě až do novověku byly zprvu soustředěny v oblasti mezi Bílinou, Ml. Boleslaví, Kouřimí, Prahou a Plzní, odkud pronikaly do celého státu. Z Čech také pochází většina předních moravských panských rodů. Nejrozsáhlejší šlechtické majetky se rozkládaly dále od centra státu, na okrajích staršího osídlení. V severozápadních a západních Čechách (po obou stranách Krušných hor) to byly držby rodu Hrabišiců (zakladatelé klášterů v Oseku a v Praze Na Zderaze) a Hroznatovců (blahoslavený Hroznata, založil kláštery v Teplé a v Chotěšově), v Pojizeří zase Markvarticů (Klášter Hradiště). V jižních Čechách rozvinuli svá sídla Jiří z Milevska, Bavorovici a Vítek z Prčice, předek Vítkovců. Soustředění drobnějších držeb ve středních Čechách dokládá síť románských kostelíků, často s panskou tribunou; Kostel a dvorec byly tehdy zakládány v areálech vsí. Šlechtická kolonizace se také rozvíjela např. v moravském podhůří Vysočiny (Kounici).

Zakladatelská činnost šlechty přetvářela krajinu, určovala rozmístění sídel a hranice panství; ty byly stanovovány objížděním nebo obcházením. Typickým sídlem jménem z těchto dob jsou “újezdy”. Panství šlechty stála teprve na začátku svého vývoje. Vrcholem prestiže a moci šlechty však nebyla izolace na vsi, ale služba vládci a zastávání správních úřadů. To umožňovalo šlechtickým rodům získávat další prostředky k rozšiřování územního vlivu.

Teritorializace šlechty (tímto pojmem rozumíme různé stránky vztahu šlechty k zemi) neprobíhala jen ve sféře kolonizační a vlastnické, ale také právní, politické a ideové. Původní “právo” bylo jen určitou směsí náboženských příznaků, kmenových zvyklostí a rodových tradic, které byly přeměňovány a rozvíjeny rozhodováním panovníka a jeho nejvyšších úředníků. Teprve v průběhu 12. století se situace mění a je zapotřebí respektovat mentalitu a právní zájmy vyspělejší vlastnické společnosti. Souhlas zemských předáků si vyžadoval již Soběslav I., když chtěl popravit spiklence, usilující o jeho bezživotí. V roce 1158 musel Vladislav II. uznat některé zemské svobody (šlechta se odmítla účastnit tažení za hranice na své náklady). V roce 1189 vyhlásil kníže Konrád II. Ota v Sadské Statuta, která byla prvním psaným zákoníkem (text dochován z Moravy). Upevňovala princip svobodného vlastnictví pozemků a soudnictví (při soudech museli být přísedící z vyšší nebo místní šlechty). Vlastní soudní procesy si však dlouho udržovaly iracionální magické formy, k nimž patřily zejména tzv. Boží soudy.

Společenské proměny měly nutně vliv i na další vývoj politického systému státu. Státní aparát, zejména panovnický dvůr, přijímá stále více formálně vazalských prvků podle evropských vzorů. Českého vládce i moravská knížata obklopují jak církevní hodnostáři (biskupové, opati, proboštové, arcijáhni), tak držitelé dvorských hodností (komorník, maršálek, číšník, stolník, lovčí, mečník aj.). Klíčovým nástrojem při vytváření osobní moci vládce a podpoře státotvorných sil bylo cílovědomé rozdílení lenních statků (výsluhy) či přidělováním správních úřadů (tzv. beneficií).

Základní okruh šlechtické elity se zřejmě stabilizoval až v době Vladislava II. Jeho moc se mění na vyšší feudální panování nad šlechtou, která sama již představuje “zemi”. Jak ukazují pečetě panovníků dochované právě od Vladislava II., vládnoucí kníže v podstatě pouze přejímá do svých rukou a spravuje “pax” (mír, řád, stát) sv. Václava.

Na rozvoji hospodaření, právní kultury a na průběhu kolonizace se podílely kláštery. Teprve zvýšení právní jistoty umožnilo jejich patřičný vzestup. Zatímco nejstarší kláštery patřily k řádu benediktýnů, od přelomu 11. a 12. století se šířily z Burgundska a Lotrinska řehole úzce spjaté s dobou kolonizační přestavby Evropy (cisterciáci, premonstráti). Klášterní komunity byly často vícenárodní; cisterciáčtí a premonstrátští opaté se účastnili generálních synod v Prémontré a Cîteaux (lat. Cistercium). Kláštery uplatňovaly pokročilejší hospodářskou organizaci i technologie. Křížové výpravy do Palestiny uvedly v život křižovnické řády, kombinující rytířské a mnišské prvky života. Ty se orientovaly na praktickou charitativní činnost, ale zabývaly se také finančnictvím. Aby se však mohlo církevní vlastnictví realizovat na úrovni šlechtického, muselo se vymanit z četných, stále narůstajících povinností vůči provinčním hradům a jejich úředníkům. Kláštery proto získávaly od panovníků tzv. imunity (právní ochranu) v hospodářských a soudních záležitostech.

 

mapklastery.gif

Kláštery v 10. - 11. století

benediktýni: ČECHY - Sv. Jiří /ženský konvent/ (Praha), Břevnov, Ostrov, Sázava, Opatovice; MORAVA - Rajhard, Hradiště

Kapituly: Sv. Vít (Praha), Stará Boleslav, Litoměřice, Olomouc, Vyšehrad, Sadská

Kláštery založené ve 12. století

benediktýni: ČECHY - Kladruby, Postoloprty, Vilémov, Podlažice, Teplice /ž/; MORAVA - Sedlec, Plasy, Nepomuk, KLášter Hradiště, Sv. Pole u Třebechovic, Osek

premonstráti: ČECHY - Strahov, Želiv, Doksany /ž/, Louňovice /ž/, Litomyšl, Milevsko, Teplá, Chotěšov /ž/; MORAVA - Kounice /ž/, Louka

johanité: ČECHY - Praha, Stříbro, Maňetín, Kadaň, Kladsko

 

Kultura 12. století

Tradiční dynastickou koncepci české státnosti, založenou na přemyslovské pověsti, přibližuje evropsky unikátní výzdoba znojemské rotundy sv. Kateřiny (tehdy Nanebevzetí P. Marie), kterou dal pořídit kníže Konrád roku 1134 u příležitosti svého sňatku s Marií Srbskou; Zobrazuje mýtické počátky rodu (Přemysl Oráč) a cyklus přemyslovských vládců, které jsou pak zařazeny do křesťanského ideového kontextu (postavy evangelistů, Kristus-vládce).

Pod vlivem “výstavby země” a počátků šlechty se mentalita českého společenství výrazně proměňovala. Narůstá nejen sebevědomí, ale i religiozita mnohých členů aristokracie, jak o tom svědčí poutě urozených mužů a žen až do Palestiny. Představu Čechů o jejich důstojném postavení v křesťanském světě ukazuje monumentální obraz z Augustinova spisu De civitate Dei (O boží obci). V “Nebeském Jeruzalémě” (věčné říši boží) se sv. Trojicí, anděly, světci je také vyčleněn prostor pro čtyři postavy světců (sv. Václav, Vojtěch, Prokop, Ludmila) s nápisem Boemienses (“Čeští” patroni). Jak objasňuje další nápis, “naděje, láska a víra daly tu místo spravedlivým Čechům”. Čechy se tak snažily smysluplně spojit výstavbu vnitřního řádu s obecnými křesťanskými ideály.

Iniciátorem duchovního života v 2. polovině 12. století byl zejména olomoucký biskup Jindřich Zdík, jenž podporoval řehole s augustiniánským zaměřením (johanité). V českých zemích již vzniká vlastní honosná knižní kultura. Střediskem bylo zejména Zdíkovo skriptorium, písařská dílna, kde vznikl např. Olomoucký kolektář (Horologium). Literární produkce z hradišťského kláštera byla přenesena do Opatovic (Hradišťsko-opatovické letopisy, Opatovický homiliář).

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéVelikonoční zvyky


 

Svátky Velikonoce, které mají svůj prapůvod v pohanských dobách jako oslava jarní rovnodennosti a probuzení celé přírody z dlouhodobého zimního odpočinku, přešly do křesťanství jako svátky oslavující zmrtvýchvstání Spasitele.

Pro mnoho lidí mají význam jako svátky jara, přesto se ve většině domácností udržuje mnoho zvyklostí a na stolech se objevují tradiční velikonoční pokrmy, které se více či méně nostalgicky dědí z generace na generaci. Snad každý cítí tu sílu nového života, která s příchodem jara příznivě působí na všechny lidi bez rozdílu.

Tato erupce nových sil se promítá i do našeho stravování jako potřeba jídel svěžích a lehkých. Zejména po období masopustu, které je charakteristické těžkými a tučnými pokrmy tradičních českých zabíjaček s maškarním veselím, následuje čtyřicet dnů dlouhé postní období začínající Popeleční středou a vrcholící na Velký pátek.

těmto postním dnům se neváží žádné tradiční pokrmy. Strava byla u našich předků velmi skromná a na Velký pátek se nevařilo vůbec. Výjimkou jsou snad jenom zvláštní druhy pečiva zvané ptáčky. Bylo to prosté kynuté těsto vyválené do pramínku, na kterém se udělal uzel. Kratší konec se zploštil do tvaru hlavičky, do níž se vtlačila rozinka jako oko a delší strana se po zploštění nastřihla nebo narýhovala do tvaru vějířovitého ocásku. Toto pečivo symbolizovalo návrat ptáků z teplých krajin.

kraslicemix.jpg

Druhé pečivo, tzv. Jidáše se připravovalo z lepšího kynutého těsta a mělo tvar spletených provazů nebo svinutých spirál, symbolizovalo provaz, na kterém se Jidáš oběsil po zradě Krista. Někdy se jidáše připravovaly jen jako ploché vdolky narýhované nožem nebo propíchané vidličkou. Pečené jidáše se podávaly a jedly pokapané medem, který měl chránit před bodnutím včelou nebo před hadím uštknutím.

Po skončení půstu se připravovaly hlavně lehké pokrmy z mladého masa (jehněčí, kůzlečí). Využívaly se i jarní bylinky-výhonky kopřiv, pampelišky, petrželka, pažitka apod. Ty se přidávaly do jarních polévek a velikonočních nádivek. Z moučných jídel se pekl beránek, který nahrazoval v chudých rodinách maso jehněčí a také velikonoční bochánek, zvaný mazanec. K velikonoční tradici do dnešních dnů neodmyslitelně patří i barvená vejce, která děvčata dávala chlapcům při pomlázce.

kraslicecervena.jpg

Původně se vejce barvila na červeno vařením se štěpinami zvláštních druhů dřeva, později s červeným papírem od cikorky, nazeleno s mladými výhonky žita a nažluto nebo nahnědo se slupkami od cibule. Kromě barvení se vejce krášlila dalšími různými technikami: voskováním, škrábáním, batikováním, lepením apod.

Trvalejší hodnotu (dnes i sběratelskou) mají kraslice. Jsou to vyfouklé vaječné skořápky dovedně pomalované s užitím již zmíněných nejrůznějších technik s tradičními lidovými ornamenty charakteristickými pro ten který kraj. Velikonoce včerejška přežily do dnešních dnů a na našich svátečních stolech se objevují tradiční pokrmy. Připomínkou a inspirací může být i několik receptů s velikonoční tématikou.

České listy na internetu


 

Zima v Čechách

Jak neveselé a tesklivé jsou ty časy zimní,

když zima zase panuje a život náš ovlivní,

když teploty už klesají a obloha se mračí,

sněhu a ledu máme dost, až nám to už stačí.

Až chladný vítr za humny bude foukat,

sněhulák na to bude jen smutně koukat.

Neztrácejme však naději a nesmíme se bát,

příroda v tom bude zas dobrou roli hrát,

až koncem února se zima už zase krátí,

a než se každý naděje, jaro se zas vrátí!

Evžen Doubek, Auckland


 

Pro zasmání

Hádali se 3: Francouz, Angličan a Čech, která z těchto národností přísluší našemu předku - Adamovi.

Francouz říká: Pánové, pánové, jistě to byl Frnacouz, protože nikdo neumí chodit s takovou elegancí s fíkovým listem jako Francouz.

Angličan: ale né, to neni možné, protože nikdo jiný než Angličan, nemůže být takový getleman jako jsou Angličané, aby poskytl své žebro pro ženu.

A Čech říká, lituji, ale oba se mýlíte, protože jen Čech může chodit s holým zadkem a myslet si, že je v RÁJI.

Zdraví - Zorenka, Waitarere BeachStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchMěsíc ve zpráváchČeský diplomat pronikl mezi špičku evropské exekutivy

kovanda_karel.jpg

Další Čech pronikl do vysoké funkce v evropské exekutivě. Dosavadní český velvyslanec při Severoatlantické alianci Karel Kovanda obsadí post zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy Evropské komise. Kovanda přitom zvítězil v ostré konkurenci stovky špičkových evropských diplomatů. Přechod z české diplomacie do evropské pro něj podle jeho vlastních slov znamená větší hřiště. Ke své funkci v Evropské komisi Radiu Praha řekl: “Moje nová funkce má několik oblastí odpovědnosti. Jedna z nich se týká vztahu s vyspělými státy, které nejsou členy Evropské unie, jako Spojené státy, Norsko, Austrálie atd. Druhá oblast se týká mezinárodních organizací, OSN, OBSE, Rady Evropy atd. A třetí oblast se týká evropské zahraniční a bezpečnostní politiky a obranně - bezpečnostních záležitostí Evropské unie jako takové."

Rádio Praha 10.2.2005


ČSA loni přepravily rekordních 4,34 milionu cestujících

České aerolinie loni přepravily rekordních 4,34 milionu cestujících, zatímco v roce 2003 to bylo 3,6 milionu a o rok dříve tři miliony osob. ČTK to sdělila mluvčí ČSA Jitka Novotná. Podle předběžných finančních výsledků by dopravce za loňský rok měl vykázat zisk přes 250 milionů korun. Proti plánu je tak zisk nižší. Původně podnik očekával zisk 622 milionů korun po zisku 70 milionů v předchozím roce. Vzhledem k razantnímu zvýšení cen ropy a leteckého paliva však ČSA avizovaly růst nákladů až o 900 milionů korun. Objevovaly se také informace, že by dopravce mohl být kvůli drahému palivu ve ztrátě i za loňský rok. Podle Novotné však ČSA kromě zvýšení počtu cestujících o více než pětinu a stejně rychlého nárůstu počtu letů, stouply také výnosy z charterové dopravy a zvýšily se výnosy za přepravu zboží a pošty.

Rádio Praha 10.2.2005

 

Filmový Oscar směřuje do Plzně

Do České republiky poputuje další prestižní filmové ocenění americké Akademie filmových umění a věd. Slavná soška Oskara ale nebude tentokrát udělena za konkrétní film, ale za technický přínos filmu, a to plzeňské firmě Technocrane. Na podrobnosti se Zdeněk Vališ zeptal obchodní zástupkyně firmy Gabriely Vonáškové.

Po pravdě řečeno Oskara získá majitel plzeňské firmy a vynálezce unikátního teleskopického kamerového jeřábu Horst Burbulla. V odůvodnění se říká, že Technocrane svou technologií zcela posunul hranice možností kamerových jeřábů. Některé náročné filmové scény by jinak nemohly být vůbec natočeny. Gabriela Vonášková vysvětluje, v čem tkví unikátnost plzeňských jeřábů.

"Teleskop našeho jeřábu umožňuje lineární pohyb kamery v prostoru. To znamená, že ta kamera plynule během natáčení mění svou pozici, čímž vlastně dochází k těm jedinečným záběrům. Dostane se do míst, kam by se klasický jeřáb nedostal. Asi nejvýznamnější je to, že tam, kde se u jiné techniky musí použít kolejová dráha, my nahradíme tím teleskopem. Ušetří se tak čas, lidé, peníze."

V jakých známých hollywoodských filmech už byla využita vaše technologie?

"Z nejvýznamnějších bych jmenovala Pearl Harbor, Titanic, Spiderman nebo Matrix."

Dá se tedy říci, že plzeňská firma pomáhá Hollywoodu točit trháky?

"Dá se to tak říci. Takové filmy už v podstatě bez našeho jeřábu nejsou natáčeny."

Budete ten jeřáb ještě zdokonalovat, pracujete na něčem novém?

"Pracujeme na dalších typech jeřábů a vyvíjíme programovatelný teleskopický jeřáb"

Rádio Praha 11.2.2005

☞ ☞ ☞

Soutěžící z "Milionáře" dostane od Novy tři miliony


Karel Lupoměský dostane od televize Nova zhruba tři miliony korun jako odškodné za soutěž Chcete být milionářem?, ze které byl podle soudu nesprávně vyřazen. Soutěžící odpověděl na otázku, která měla dvě různé správné možnosti, Nova ale s jeho odpovědí nesouhlasila a přiřkla mu pouze 320.000. Lupoměský se poté obrátil na soud, který dal za pravdu jemu. Podle verdiktu soutěžící obdrží 2,181.000 korun odškodného plus zhruba milion korun za čtyři roky od doby, kdy se soutěž konala. V České republice je to poprvé, co se soutěžící kvůli televizní vzdělávací hře obrátil na soud.

Rádio Praha 11.2.2005

 

Výstava o židovství nabízí i rodokmen amerického senátora Kerryho

Občanské sdružení Respekt a tolerance vystavilo v muzeu v Mohelnici na Šumpersku poprvé v historii vzácné židovské spisy, které objevili členové sdružení v USA a ve Velké Británii. Z materiálů mimo jiné vyplývá, že předkové amerického senátora Johna Kerryho pocházejí z Úsova na Šumpersku. Nové dokumenty doplnily putovní výstavu o židovských tradicích, zvycích a historii Židů v Čechách a na Moravě, která vychází ze sbírek židovských muzeí v Praze.

Rádio Praha 13.2.2005

Boeing představil letadlo s nejdelším doletem

boeing777.jpg

Americký výrobce letadel Boeing se snaží dohnat konkurenční Airbus. Ten mu vyfoukl největší přepravní letadlo na světě, Boeing teď představil letoun s nejdelším doletem. Teoreticky bude schopen spojit jakákoliv dvě města bez mezipřistání. Letadlo má označení Worldliner a je z řady 777.

Novinky ČTK 16.2.2005

Experti očekávají rozmach kreditních karet, zadlužování poroste

Rostoucí zadlužování domácností zřejmě dostane další impuls, a to v podobě kreditních karet. Odborníci totiž očekávají masivnější nástup tohoto úvěrového produktu na český trh v letošním a zejména v příštím roce. Zatímco dnes má kreditní kartu sedm procent českých rodin, do pěti let to bude 20 procent, odhadují experti Citibank. I tak ale bude Česko značně zaostávat za USA, kde má alespoň jednu kreditní kartu přes 70 procent domácností. Rozmachu kreditních karet v Česku pomůže i zdokonalující se úvěrový registr, z něhož banky čerpají informace o dlužnících a jejich platební morálce.

Rádio Praha 17.2.2005

 

Epidemie chřipky útočí téměř v celém Česku

Chřipková epidemie, která před týdnem trápila obyvatele poloviny krajů, se rozšířila téměř po celém Česku. "Na 100.000 obyvatel onemocnělo 2565, to je oproti předchozímu týdnu nárůst o 18,8 procenta," řekla Marie Otavová z národní referenční laboratoře pro chřipku. Nemocných přibylo nejvíce ve věkové skupině 25 až 59 let.

Hranici 2000 případů na 100.000 obyvatel překročily všechny kraje všechny kraje s výjimkou Prahy a Zlínského a Karlovarského kraje.

Lidové noviny 18.2.2005

Kalousek vyzval Grosse k demisi

Koaliční krize se po sobotním jednání představitelů ČSSD a KDU-ČSL vyostřila. Lidovci požadují, aby Stanislav Gross odešel z funkce premiéra. Gross je naopak vyzval k tomu, aby vládu opustili, nemají-li k němu důvěru. Pokud tak neučiní, navrhne prezidentovi odvolání lidoveckých ministrů z kabinetu, řekl po schůzce Gross. Šéf lidovců Miroslav Kalousek prohlásil, že lidovečtí ministři z vlády neodejdou.

Rádio Praha 19.2.2005

 

Němci jezdí na plastiku do plzeňské nemocnice; vylepšují rozpočet

Německé klientky se hrnou do Fakultní nemocnice v Plzni. Za poloviční cenu než doma si tam nechávají vylepšit obličej nebo tělo. Přispívají tak na české pacienty plastické chirurgie a vylepšují rozpočet nemocnice. Píše to pondělní Plzeňský deník. "Nikdy to ale nemůže být na úkor českých pacientů," řekl listu primář Vlastimil Burza. Jeho oddělení provádí týdně šest až sedm operací pacientů, kterým zákrok nehradí zdravotní pojišťovny. Stejným dílem reprezentují tuto skupinu Češi i Němci, kteří obvykle požadují různá kosmetická vylepšení těla. Z 90 procent přicházejí za plastickými chirurgy ženy. Samoplátce klinika předem objednává, jejich počty jsou regulovány podle lůžkové kapacity, peníze inkasuje nemocnice v hotovosti. Češi i Němci platí stejně. Například zvětšení prsů přijde na plastické chirurgii na 45.000 až 50.000 korun, korekce nosu na 16.000 až 21.000 korun, operace víček zhruba na polovinu. "U nás to není jako na některých klinikách. Tam když přijde Němec, je přijat s otevřenou náručí," uvedl Burza, který přijímá německé klienty také ve své soukromé praxi. Tam ale pro ně stanovil vyšší ceny, neboť jejich ošetření je komplikovanější, protože se hůře organizují jejich pooperační kontroly. Podle primáře jsou stejně důležité jako operace.

Rádio Praha 21.2.2005

 

Indická policie zatkla Čecha se 155 kilogramy hašiše

Indická policie zadržela českého občana kvůli podezření, že obchodoval s narkotiky. Jiří Andreev měl spolu se dvěma muži nabízet nejméně 155 kilogramů hašiše. Cena zabavené drogy schované v nábytku by na černém trhu dosáhla 150 milionů rupií (téměř 80 milionů korun). Zajištěná zásilka hašiše údajně patří k největším v poslední době v Indii. Českému občanovi hrozí v zemi za obchod s drogami mnohaleté vězení. Policie zatkla tři muže podezřelé z obchodu s drogami už 10. února. Kromě českého občana skončil za mřížemi také Izraelec Leor Ben Mojal a Ind Nárinder Kumár Gupta. Akci řídil indický protinarkotický úřad NCB. Zásilku vysoce kvalitního hašiše vyšetřovatelé zajistili v průmyslové zóně ve městě Čandígarh v oblasti Himáčalpradéš. Muži drogy právě ukládali do speciálně vytvořených skulin v nábytku, který měl směřovat do Evropy.

Rádio Praha 21.2.2005

☞ ☞ ☞


Syn přiotrávil matku kuřetem na marihuaně

Kuře okořeněné marihuanou upekl minulý čtvrtek své jednapadesátileté matce dvacetiletý syn z Ostravy-Zábřehu. Žena o způsobu přípravy pokrmu věděla. Po večeři se jí ale udělalo špatně a skončila v péči lékařů. Synovi teď hrozí vězení. "Žena byla převezena rychlou záchrannou službou do Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy," uvedla mluvčí ostravské policie. Mladík byl podle mluvčí obviněn z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a také z šíření toxikomanie. V případě odsouzení mu hrozí trest až pět let odnětí svobody.

Lidové noviny 21.2.2005

(Redaktor upozorňuje čtenáře, že tento recept není od Jirky Babora!)

Primátor Košic žádá vládu ČR, aby přehodnotila zrušení konzulátu

Košický primátor Zdenko Trebuľa ve středu požádal českou vládu, aby přehodnotila rozhodnutí o zrušení českého generálního konzulátu v tomto východoslovenském městě. "Rozhodnutí zrušit generální konzulát České republiky, který v našem městě sídlí od roku 1994, velmi překvapilo občany v celém regionu. Znamenalo by to pro nás významné ochuzení z mnoha pohledů," uvádí primátor v dopise adresovaném předsedovi české vlády Stanislavu Grossovi a ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi. Po deseti letech existence považují totiž zdejší občané českou diplomatickou misi na východě Slovenska za velmi přirozenou a neoddělitelnou součást společenského a kulturního života ve městě, kde navíc žije mnoho lidí české národnosti, uvádí Trebuľa v dopise.

Rádio Praha 23.2.2005

 

Čech, zadržený za pálení americké vlajky, podezřelý z držení drogy

Slovenská policie zadržela pětici lidí, kteří přišli na projev amerického prezidenta George Bushe v centru Bratislavy. Tři Slováky předvedli za hanlivé výkřiky a dva Čechy za pálení vlajky Spojených států. U jednoho z Čechů navíc policie našla sušenou látku, jejíž původ zkoumá. ČTK to řekla mluvčí bratislavské policie Silvia Miháliková.

Rádio Praha 24.2.2005

 

Škoda Auto loni zvýšila čistý zisk o dvě miliardy na 3,5 mld.

Automobilka Škoda Auto meziročně zvýšila nezdaněný zisk o 91,3 procenta na loňských 4,815 miliardy korun. Firma to ve čtvrtek oznámila na výroční tiskové konferenci. Škoda Auto loni exportovala vozy a náhradní díly v hodnotě přes 131 miliard korun do téměř 90 zemí světa. Podílem 7,7 procenta na celkovém vývozu České republiky si udržela pozici největšího českého exportéra.

Rádio Praha 24.2.2005

 

Bush v Bratislavě káral Putina

bushputin3.jpg

George Bush včera na summitu v Bratislavě „připomenul“ Vladimiru Putinovi, že Západ má obavy o osud demokracie v Rusku. Naznačil mu, že USA od Ruska očekávají větší oddanost jejím principům. Tato nepřímá kritika Putinovy země se tak - poněkud překvapivě - stala jedním z dominantních motivů ostře sledovaného setkání, jímž americký prezident završil svoji pětidenní cestu po Evropě. Kromě toho se oba státníci podle Bushe shodli, že Írán ani Severní Korea nesmějí mít nukleární zbraně a že je třeba se o to zasadit. „Demokracie mají některé společné rysy - vládu zákona, ochranu menšin, svobodu tisku a životaschopnou opozici,“ prohlásil Bush na společné tiskové konferenci s tím, že „konstruktivně a přátelsky“ Putinovi sdělil své „obavy o to, zda je Rusko oddané naplňování těchto univerzálních principů“. Toto veřejné „pokárání“ je považováno za příznak vážné roztržky mezi oběma státníky - Putin se proti němu ohradil a řekl, že Rusko se již v minulosti „nezvratně rozhodlo budovat demokracii a od toho již není cesty zpět“. Zároveň řekl, že tyto spory „nesmějí zkazit vztahy“ mezi Moskvou a Washingtonem.

Mladá fronta Dnes 25.2.2005

bdrtc074.gif

Prostějovští průzkumníci dokončili výcvik na misi v Afghánistánu

Vojáci z prostějovského 102. průzkumného praporu v těchto dnech dokončili výcvik na misi NATO v severovýchodním Afghánistánu. Informovalo o tom ministerstvo obrany. Na konci týdne má odletět první část zhruba čtyřicetičlenného kontingentu, který bude ve městě Fajzabád podřízen německému velení. Nový oddíl se v Afghánistánu připojí k 15 českým vojákům, kteří mají v Kábulu v rámci mise NATO ISAF za úkol vyhledávat a zneškodňovat výbušniny a munici a provádět meteorologická a geografická pozorování. Na přelomu let 2006 a 2007 navíc Česko možná převezme zodpovědnost za bezpečnost kábulského letiště.

Rádio Praha 28.2.2005

 

Z výrobní linky TPCA sjely první vozy určené pro trh

Z výrobní linky nové automobilky Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) ve středočeském Kolíně sjela v pondělí první auta určená pro trh. Oficiálně je zástupci firmy představili večer na mezinárodním autosalonu v Ženevě. Plné výrobní kapacity, tedy 300.000 aut, chce firma dosáhnout do roka. Pak bude vyrábět každou minutu jeden vůz, řekl ČTK prezident TPCA Masatake Enomoto. Kolik vozů letos kolínská automobilka dodá na trh, ale prozradit nechtěl. "Máme plán, kolik letos vyrobíme, ale je to číslo, které nezveřejňujeme," dodal. Podle Hospodářských novin by měla automobilka letos vyrobit 150.000 malých vozů značek Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroen C1. Většina z nich půjde do Francie a Itálie.

Rádio Praha 28.2.2005

 

Prostitutky daně platit nebudou, měly by mít spíš licenci

Zákon o regulaci prostituce by tuto činnost neměl považovat za živnost, protože prostitutky nikdy daně z příjmu platit nebudou. Novinářům to řekl senátor ODS a teplický primátor Jaroslav Kubera. Uvedl to po jednání s ministrem vnitra Františkem Bublanem s tím, že ženy poskytující za úplatu sexuální služby by si spíš měly zaplatit licenci. Podle něj je absurdní představa, jak by finanční úřady kontrolovaly, zda je účetnictví takzvaných lehkých děv "správné a spravedlivé". Naopak licenci by prostitutky podle Kubery dostávaly na tři měsíce s možností jejího prodloužení. Připravovaný zákon je prvním legislativním opatřením upravujícím prostituci v Česku od roku 1951. Podle některých odhadů z loňského roku se prostitucí v České republice živí až 25.000 lidí.

Rádio Praha 1.3.2005

 

Na Horské Kvildě bylo minus 29 stupňů, v autech zamrzala nafta

Na Horské Kvildě na Klatovsku ukazoval v úterý ráno teploměr minus 29 stupňů Celsia. Extrémní hodnoty naměřili ale i meteorologové v jižních Čechách. V Černé v Pošumaví se rtuť teploměru zastavila na minus 25 stupních. Mrazivé počasí přidělalo vrásky na čele jihočeským řidičům. Pracovníci autoservisů vyřizovali od rána desítky telefonátů kvůli zamrzlé naftě v nádržích.

Rádio Praha 1.3.2005

 

Gotta po operaci pohlídá přítelkyně

Karel Gott je čtrnáct dní po operaci kyčelního kloubu a rychle se zotavuje. "Je po operaci, domů by se měl vrátit už příští týden," potvrdila iDNES zpěvákova přítelkyně Ivana Macháčková, která ještě v pondělí všechny mátla tím, že "Karel zpívá v Německu." Pod záminkou, že natáčí nové CD, se Gott v Mnichově podrobil pod narkózou operaci, při níž mu lékaři nahradili nemocný kyčelní kloub implantátem. Německou kliniku si vybral nejen pro její věhlasnou reputaci, ale jistě i proto, aby v tak choulostivé situaci předešel nepatřičnému zájmu českých médií. Přítelkyně Ivana Macháčková ho v nemocnici navštívila jen o víkendu. Pětašedesátiletého zpěváka čeká několik týdnů rehabilitace, ale, jak uvedl pro deník Blesk, už se těší až zase vyzve ke spolupráci choreografy. Je jisté, že se teď zpěvák bez ošetřovatelky neobejde. "Zvládnu to sama," řekla iDNES Macháčková, která se živí jako tlumočnice a produkční. Konečně naplno zúročí svá studia na střední zdravotní škole.

Mladá fronta Dnes 2.3.2005

 

Na Big Mac se v Praze vydělává 40 minut

Obří hamburger je luxusem v Nairobi, levným jídlem v Chicagu. Nejdražším městem na světě je Londýn. Pokud se do statistiky nezapočítají ceny nájmů, je to Oslo. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila společnost UBS. Dalšími městy, kde je pořádně draho, jsou New York, Tokio a Kodaň. Mezi 71 světovými městy skončila Praha na 59. místě. Naopak největší výdělky mají Skandinávci a Švýcaři. V samotném čele žebříčku je Kodaň. Následuje Curych, Basilej a Oslo. Velkou část příjmů ale ukousnou daně. Nejvíc peněz tak nakonec zůstane obyvatelům švýcarského Curychu a Kodaň se musí spokojit až se šestým místem. Kde se tedy žije nejlépe? Vztah mezi cenou a výdělky nejlépe vyjadřuje kupní síly - a ta je nejvyšší opět ve švýcarských městech, Lucemburku a do první desítky se prodrala i čtyři americká města: Los Angeles, Miami, Chicago a New York. Zatímco nejvyšší čistý příjem mají podle studie v Curychu, Pražané si vydělají jen necelých čtrnáct procent toho, co Švýcaři. Ceny včetně nájmů jsou ale jen zhruba na polovině - cenová hladina je tu 43,8 procenta toho, co se platí v Curychu. To řadí hlavní město České republiky do druhé poloviny žebříčku - na 46. místo mezi turecký Istanbul a lotyšskou Rigu. Za Prahou je i Budapešť a také Bratislava nebo polská Varšava. Praha je v podstatě dělící čárou mezi starými a novými zeměmi Evropské unie. Úplně nejlépe se v rámci EU žije v Lucemburku. Kupní síla je tam několikanásobně vyšší než ve východní Evropě.

 

Nejdražší města světa (v procentech, Curych 100%) 

 1. Oslo

115,5

 2. Kodaň

105,1

 3. Tokio

101,3

 4. Curych

100

 5. Londýn

99

 6. Stockholm

98,3

 7. Basilej

97,5

 8. Paříž

95,6

 9. Ženeva

95,6

10. Lugano

93,9

59. Praha

43,8

Největší hrubé výdělky ve světě
( v procentech, Curych 100%)

 1. Kodaň

105,7

 2. Curych

100

 3. Basilej

97,7

 4. Oslo

94

 5. Ženeva

91,1

 6. Lugano

84,3

 7. New York

76

 8. Lucemburk

75,5

 9. Chicago

74,1

10. Frankfurkt

74

51. Praha

13,3

 

Porovnání kupní síly ve světě
(výběr, v procentech, Curych 100%)

 1. Curych

100

 3. Lucemburk

97,6

 6. Los Angeles

88,4

10. New York

76,9

11. Frankfurkt

76,2

19. Brusel

71,4

20. Tokio

66,7

27. Paříž

58,7

46. Praha

31,8

52. Bratislava

26,8

71. Nairobi

9,1

Zdroj: UBS

 

 

Jak dlouho se vydělává na Big Mac?

Chicago 9 min.

Los Angeles10 min.

Tokio10 min.

Lucemburk14 min.

Paříž19 min.

Moskva29 min.

Praha40 min.

Bratislava51 min.

Nairobi181 min.

Mladá fronta Dnes 2.3.2005

 

Finalistka Miss nafotila porno a končí

Devatenáctiletá studentka z Dolního Rychnova Lucie Linhartová (89-62-92) získala 24. února v karlovarském Grandhotelu Pupp v semifinálovém kole soutěže Miss ČR 2005 titul Miss západní Čechy.

lucielinhartova.jpg

Miss západní Čechy fotila porno. Pod tíhou usvědčujících fotografií, které kolují na internetu, Lucie Linhartová přiznala, že před časem poskytla souhlas k pořízení takových fotografií a k jejich zveřejnění. Prezident soutěže ji měsíc před finálem vyřadil ze soutěže. Dvanáctku dívek doplnila první západočeská vicemiss Petra Macháčková.

Lidové noviny 4.3.2005

 

Sošky Českých lvů si rozdělily tři filmy

Filmem roku se při udílení cen Českých lev stal snímek Horem pádem. Získal čtyři ceny, stejně jako další favorit Král zlodějů. Třikrát se radovali tvůrci filmu Mistři. Sošku za dlouholetý umělecký přínos dostala herečka Stella Zázvorková.

Mladá fronta Dnes 5.3.2005

 

Omlouvám se, řekl Gross veřejnosti

Premiér Stanislav Gross se veřejně omluvil za neochotu vysvětlit některé otázky kolem majetkových poměrů své rodiny. Tím podle svých slov zavdal příčinu k politickým půtkám. Manželka ukončí podnikání, slíbil v mimořádném vystoupení v televizi.

Mladá fronta Dnes 5.3.2005

 

Nájemné může začít růst až o 20 % ročně

Politici se obávají žaloby majitelů domů ve Štrasburku

Nájemné se od příštího roku v bytech s regulovaným nájmem zvýší zřejmě výrazně více než o 8 procent po dobu pěti let, jak původně navrhoval ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Růst se může vyšplhat až na dvacet procent ročně. Politici se totiž zalekli žaloby českých majitelů domů, kteří chtějí na Česku u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vysoudit až 50 miliard korun a chtějí deregulaci nájmů podstatně urychlit. „Vzhledem k tomu, že za poslední tři roky nerostlo nájemné vůbec, a za vlády Miloše Zemana se zvyšovalo jen o inflaci, je reálný jeho růst až o 20 procent ročně,“ řekl Právu poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil.

Právo 6.3.2005

 

Před 155 lety se narodil

T. G. Masaryk

tgmasaryk.jpg

7. března si připomínáme 155. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V době do vypuknutí první světové války měl Tomáš Garrigue Masaryk za sebou úspěšnou vědeckou dráhu, která nezůstala bez ohlasu. Na politické scéně ale do války nepatřil k těm nejvýznamnějším, byl s přestávkami pouze poslancem Říšské rady. Po vypuknutí války Masaryk odjel za hranice, kde vedl zahraniční odboj a napomohl tak zhroucení Rakousko-Uherska. Po převratu byl Masaryk v roce 1918 Revolučním Národním shromážděním zvolen prezidentem Československé republiky. Poté funkci obhájil ještě v letech 1920, 1927 a 1934. Když se Masaryk stal prezidentem počtvrté, pronesl předseda Poslanecké sněmovny František Staněk tato slova uznání: "Jménem Národního shromáždění a zajisté i jménem občanstva našeho státu vítám vás, pane presidente, opět na místo, na němž již šestnáctý rok moudře a laskavě, rozvážně i rozhodně řídíte osudy této republiky."

Rádio Praha 7.3.2005

 

Václav Klaus se sešel v Bílém domě s prezidentem Bushem

klausbush2.jpg

Prezidenti České republiky a Spojených států Václav Klaus a George Bush v úterý diskutovali ve Washingtonu o politických tématech, neprobírali však otázku amerických vstupních víz pro české občany cestující do Spojených států. Po setkání Klaus novinářům řekl, že jednání se zaměřilo na základní problémy světové politiky, přičemž hlavními tématy byly Blízký a Střední východ, situace v Libanonu a v Evropě a poměry v České republice včetně nedávné vládní krize. Více než půlhodinové setkání, které se v Oválné pracovně Bílého domu uskutečnilo v poledne místního času (v podvečer SEČ), označil Klaus za velmi přátelské.

Rádio Praha 8.3.2005

 

Koruna posunula rekord k dolaru i euru

Dolary pro Čechy ještě nikdy nebyly levnější. Koruna je vůči americké měně nejsilnější v historii. V úterý posunula historické maximum o víc než dvacet haléřů na 22,02 koruny za dolar. Koruna posílila i vůči euru.

Mladá fronta Dnes 8.3.2005

 

Šípek vymýšlí design pro porcelánku

České jméno bude prodávat od příštího roku talíře i hrnky známé německé porcelánky Rosenthal. Designérem připravované kolekce hotelového porcelánu se totiž stal český architekt a návrhář Bořek Šípek. Je to přitom vůbec poprvé, co se jeho jméno ocitne na podobném zboží.

Právo 8.3.2005

 

Spolehlivost aut v USA: Nejlepší Hyundai, nejhorší Mercedes

Německá automobilka Mercedes utrpěla další ránu poté, co se její druhý nejpopulárnější model dostal na úplný chvost žebříčku spolehlivosti automobilů na amerických silnicích. Do čela pořadí se přitom dostal model Sonata od značky Hyundai, která byla ještě nedávno vnímána jako podřadná, napsal britský list Financial Times.

Výroční přehled spolehlivosti vozů v magazínu Consumer Reports řadí na poslední místo mezi osobními automobily Mercedes třídy E.

Žebříček založený na anketách u 810.000 předplatitelů, je jedním z nejsledovanějších vodítek pro kupce automobilů v Severní Americe.

Úpadek Mercedesu potvrzuje i podobný přehled firmy JD Power. Podle něho značka Mercedes sestoupila loni z třetího místa před šesti lety na 28. příčku z celkového počtu 37 značek.

Vedení Mercedesu nedávno problémy s kvalitou přiznalo. Generální ředitel Jürgen Schrempp však vyhlásil, že nynější vozy se již vrátily k prvotřídní kvalitě.

Za první dva měsíce tohoto roku však prodej mercedesů v USA spadl o 18 procent, v neposlední řadě kvůli horší kvalitě.

Přehled magazínu obecně zjistil, že nejspolehlivější vozy již nevyrábějí Němci, nýbrž Japonci a Korejci. Na postupném vzestupu je nadále kvalita vozů vyráběných velkou trojkou amerických výrobců - General Motors, Ford Motor a Chrysler z koncernu DaimlerChrysler, kam patří i značka Mercedes. Klesá naopak spokojenost zákazníků s evropskými značkami.

Automobilka Hyundai zažila loni v USA úspěšný rok a letos na něj navazuje. Za první dva měsíce se odbyt vozů skupiny Hyundai-Kia zvedl o 15 procent a její tržní podíl dosáhl 2,6 procenta. Přitom na konci 80. let bylo mínění o značce Hyundai v USA tak nízké, že firma dočasně odešla ze severoamerického trhu.

Mladá fronta Dnes 9.3.2005

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.41Kč.

Británie

1 GBP

42.27Kč.

Kanada

1 CAD

18.16Kč.

EMU

1 EUR

29.33Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.13Kč.

Slovensko

100 SKK

78.06Kč.

USA

1 USD

21.98Kč.

Č.N.B. Platné od 9.3.2005

 

Jak si uklidit?

 1. Otevři nový file na tvém PC,

 2. Nazvy jej Domácí práce.

 3. Pošli jej  do odpadkového koše ( RECYCLE BIN).

 4. Vyprázdni odpadkový koš ( RECYCLE BIN).

 5. Tvůj  PC se tě zeptá, "Jsi jistý (jistá) že chceš delete Domácí práce

 permanently?"

 6. Odpověz  "Ano" a s veškerou vážností zmáčkni důkladně na myš. 

 7. Jak se cítíš ? Cítíš se lépe?

Zorenka, Waitarere BeachStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o SlovenskuSprávy zo Slovenska a o SlovenskuDunaj je na bulharskej časti na 80 percent zamrznutý

Európsky veľtok Dunaj je od dnešného dňa v Bulharsku na 80 percent zamrznutý. Ľadová pokrývka je miestami až 10 centimetrov hrubá, informovali dnes úrady v meste Ruse. Lodná premávka sa skomplikovala - väčšina plavidiel sa márne snaží zakotviť v domovských prístavoch. Kvôli mrazivým teplotám až mínus 28 stupňov Celzia je hladina rieky nižšia o 80 centimetrov ako pred pár týždňami. Kvôli spomínanému ľadu je pozastavená lodná premávka medzi bulharským Vidinom a rumunským Calafatom. Celú krajinu už niekoľko dní sužujú mrazy a namerali tu rekordných mínus 30 stupňov Celzia. Mrazy si len tento týždeň vyžiadali niekoľko obetí na životoch.

Nový čas 11.2.2005


Lepšie sa žije len pätine, tvrdia odbory

Z pozitívneho ekonomického vývoja na Slovensku má prospech iba pätina ľudí, životná úroveň zvyšku sa nezlepšuje. Uviedol to odborársky predák Emil Machyna na základe ankety odborov, ktorej sa anonymne zúčastnilo 7113 občanov. Až 84 percent účastníkov ankety sa vyjadrilo, že žije od výplaty k výplate.

Pravda 16.2.2005


Jastrab pokutoval cyklistov aj chodcov

Počas druhého dňa celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie Jastrab zistili policajti 4 295 dopravných priestupkov a odhalili päť trestných činov. Na pokutách vybrali 2 827 700 korún. Hliadky v blokovom konaní vybavili 3525 priestupkov, 660 dohováraním, ďalších 110 ohlásili na dopravný inšpektorát. Bez predpísaného osvetlenia prichytili aj 44 cyklistov, za priestupky dostalo pokuty aj šestnásť cyklistov a až 34 chodcov. Do akcie bolo v utorok zaradených 1 212 policajtov a 81 osôb z iných bezpečnostných zložiek ako napríklad vojenská či obecná polícia.

Pravda 16.2.2005

Aerolinky za meškanie zaplatia

Za meškanie odletu lietadla v Európskej únii budú aerolinky poškodeným cestujúcim platiť. Prikazuje to nariadenie Európskej komisie, ktorá stanovila odškodné pre pasažierov na 250 až 600 eur. Európskym aerolinkám sa nariadenie nepáči a tvrdia, že oproti železničnej, cestnej a lodnej doprave sú teraz výrazne znevýhodnené. Eurokomisár Jacques Barrot protestujúcim leteckým prepravcom odkázal: "Kľúč k spokojnosti všetkých je v lepšej kvalite a dochvíľnosti." Aerolínie nebudú musieť platiť pasažierom za zmeškaný alebo zrušený let odškodné len vtedy, ak bude na vine počasie, štrajk alebo bezpečnostná kontrola.

SME 18.2.2005


Čoraz viac sa zadlžujeme

Obyvatelia Slovenska si vlani požičali rekordne veľa peňazí. Z bank si zobrali spolu pôžičky za 121 miliard korún a z lízingových spoločností za 46 miliard korún. Podľa analytikov však za západnou Európou v zadlžovaní stále zaostávame. Minulý rok klesli úroky a ľudia si začali aj viacej veriť, že v budúcnosti budú mať dobrý príjem. To ich podľa bankárov viedlo k tomu, že sa prestali báť života na dlh. Každý mesiac okrem júla si ľudia odniesli z bank viac peňazí ako rok predtým. Najviac peňazí, 14 miliard korún, požičali banky v decembri. Je to až o štyri miliardy korún viac ako v roku 2003.

SME 21.2.2005


George Bush pricestoval na návštevu Slovenska

bushagasparovic.jpgGeorge Bush s Ivanom Gašparovičom počas počúvania americkej štátnej hymny na bratislavskom letisku

Prezident Spojených štátov amerických George Bush pricestoval dnes večer na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Desať minút pred 20. hodinou vystúpil spolu s manželkou Laurou z lietadla Air Force One na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika. Ide o historicky prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa USA na Slovensku. V ústrety americkým hosťom vyšiel krojovaný pár s tradičným slovanským privítaním - chlebom a soľou. Georgea Busha s manželkou na letiskovej ploche vyzdobenej slovenskými a americkými štátnymi vlajkami privítal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Po hymnách oboch krajín vykonali prezidenti prehliadku nastúpenej čestnej jednotky. Na záver uvítacieho ceremoniálu sa Bush s manželkou pozdravil s predsedom Národnej rady SR Pavlom Hrušovským, predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom, ministrom obrany Jurajom Liškom, ministrom vnútra Vladimírom Palkom a ďalšími. Slovensko je po Bruseli a Nemecku treťou a poslednou Bushovou zastávkou v rámci európskeho turné, ktoré absolvuje krátko po znovuzvolení za prezidenta USA.

TASR 23.2.2005


George Bush ukončil návštevu Slovenska

Prezident Spojených štátov amerických George Bush dnes večer ukončil dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky a spolu s manželkou Laurou odcestoval do Washingtonu. Lietadlo Air Force One s americkým prezidentským párom a ostatnými členmi sprievodu vzlietlo z bratislavského letiska niekoľko minút po 19. hodine. Bush zároveň ukončil aj päťdňovú cestu po Európe, ktorú odštartoval v nedeľu v Bruseli, pokračoval v stredu v Nemecku a cesta vyvrcholila v Bratislave dnešným summitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Na summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa Bush dohodol na podpore urýchleného vstupu Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obaja prezidenti sa zhodli na tom, že severná Kórea a Irán by nemali vlastniť jadrové zbrane. Dohodli sa aj na zintenzívnení vojny proti terorizmu, aby zabránili existencii improvizovaných vojenských zariadení.

TASR 24.2.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událostisoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiP lavkyně Ilona Hlaváčková vybojovala v letošním roce už třetí vítězství ve Světovém poháru v krátkém bazénu. V New Yorku vyhrála svou parádní disciplínu 50 metrů znak a navázala na nedávné triumfy ve Stockholmu a Berlíně.

Rádio Praha 12.2.2005


Č eští hokejisté porazili na Švédských hrách celek Ruska 4:3 a celkově obsadili ve Stockholmu druhé místo. Vyhrála domácí reprezentace, která v závěrečném utkání porazila Finsko 5:1. V dubnovém finále série Euro Hockey Tour se utkají Rusko a Švédsko, český výběr bude bojovat o třetí pozici s Finy.

Rádio Praha 13.2.2005


Lyžařka Neumannová získala v dramatickém závodu světový titul

katerinaneumannova.jpg

Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová se stala poprvé v kariéře mistryní světa. Na úvod šampionátu v Oberstdorfu vyhrála česká reprezentantka závod na 10 kilometrů volnou technikou. Po dramatickém průběhu těsně porazila dvojnásobnou olympijskou vítězku Rusku Julii Čepalovovou. Česká lyžařka zajela famózní závod navzdory tréninkovému výpadku, který měla krátce před mistrovstvím světa vinou zánětu průdušek.

Rádio Praha 17.2.2005


Skokan Janda získal na MS na středním můstku stříbrnou medaili

Skokan na lyžích Jakub Janda získal na mistrovství světa stříbrnou medaili. Svou životní sezonu korunoval na šampionátu v Oberstdorfu druhým místem v závodu na středním můstku. Překvapivým mistrem světa se stal osmnáctiletý Slovinec Rok Benkovič. Třetí skončil Fin Janne Ahonen, vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru, kterého Janda porazil o půl bodu.

Rádio Praha 19.2.2005S lovenská tenistka Daniela Hantuchová postúpila už do semifinále na turnaji v Dohe po víťazstve nad Španielkou Conchitou Martinezovou v dvoch setoch 6:4 a 6:1.

Pravda 24.2.2005


Slalomář Trejbal veze z juniorského MS historickou zlatou medaili

Slalomář Filip Trejbal vybojoval ve čtvrtek v italské Bardonecchii první zlatou medaili z juniorského Mistrovství světa pro Českou republiku. Dosavadním maximem českých alpských lyžařů v této věkové kategorii bylo stříbro Lucie Hrstkové v obřím slalomu z MSJ 2001, které se konalo ve švýcarském Verbieru. Loni v Mariboru získala Šárka Záhrobská dvě bronzové medaile za své výsledky ve slalomu a kombinaci. Třetí místo obsadila také Hrstková v St. Gervais 1998. Tehdy navázala na poslední československý kov z MSJ, který v roce 1983 dobyla Alexandra Mařasová ve slalomu.

Rádio Praha 24.2.2005


Plzeň porazila Třinec a dostihla Litvínov

Plzeňští hokejisté se v souboji na dálku s Litvínovem o místo v play-off odmítají vzdát. V pátek porazili Třinec 2:0 díky dvěma využitým přesilovkám a na střídačce pak s radostí naslouchali zprávám z Litvínova, kde domácí ztratili se Slavií dvoubrankové vedení. Plzeňský brankář Rudolf Pejchar udržel podruhé v sezóně čisté konto.

ČTK 25.2.2005

Hokejisté HC Moeller Pardubice zvítězili

Hokejisté HC Moeller Pardubice zvítězili v posledním kole základní části Tipsport extraligy ledního hokeje nad Kladnem 5:2 a před zítřejší dohrávkou na ledě Znojma jsou stále ve hře o celkovou třetí příčku. V souboji s Kladnem sice Východočeši prohrávali 1:2, ale ve druhé a třetí části stav otočili. Téměř jistým vítězem kanadského bodování celé soutěže je Michal Mikeska, kterého může předstihnout jen spoluhráč Milan Hejduk.

Český rozhlas Pardubice 1.3.2005Hokejové Budějovice si oddechly, jsou ve finale

Necelých sedm minut dělilo hokejové Budějovice od senzačního vyřazení z bojů o extraligu. V rozhodujícím pátém semifinále 1. ligy s Chomutovem je zachránila trefa útočníka Hřebejka a prodlužovalo se. Velké drama těsně před penaltami rozhodl reprezentant Radek Dvořák, který ve dvojnásobné přesilovce zužitkoval rychlou kombinaci.

Mladá fronta Dnes 5.3.2005


Lyžař Kraus se stal celkovým vítězem Světového poháru ve skikrosu

Lyžař Tomáš Kraus se stal celkovým vítězem Světového poháru ve skikrosu. Český jezdec v sobotu ve čtvrtfinále ve švýcarském Grindelwaldu vyřadil svého soka v boji o titul Isidora Grünera z Rakouska a dál už nepokračoval, protože měl křišťálový globus jistý.

Právo (Sport) 5.3.2005


Šebrle obhájil titul halového mistra Evropy

romansebrle.jpg

Na halovém mistrovství Evropy v Madridu obhájil atlet Roman Šebrle titul halového mistra Evropy. Zklamaný a bez medaile opouští Madrid nejlepší český výškař Jaroslav Bába. V kvalitní soutěži ale vybojoval čtvrté místo. Čtvrtá byla i bývalá mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

Rádio Praha 7.3.2005


Biatlon-MS: Zlato pre Čecha Dostála

dostalroman.jpg

Víťazom vytrvalostných pretekov mužov na 20 km na jubilejnom 40. svetovom šampionáte v biatlone v rakúskom Hochfilzene sa senzačne stal český reprezentant, 34-ročný Roman Dostál časom 1:00:24,5 h, keď mu k výslednému bežeckému času pripísali len jednu trestnú minútu za jeden nezostrelený terč.

SITA 9.3.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humorucpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruChlubí se vítěz závodů psích spřežení: “Vyhrát, to nebyl pro mne žádný problém. Jako první jsem zapřáhl hárající fenu a ty psy za ní jsem už ani nemusel pobízet...”


Povídá Eskymák manželce: “Už mne ten život za polárním kruhem nebaví. Stále jen živořit a živořit. Odstěhujeme se do České republiky, slyšel jsem, že tam je tah losů i několikrát za měsíc!”

humor-12.gif

Ráno po svatební noci zapřáhá Eskymák do saní psy. “Kam jdeš, miláčku?” vyzvídá zjihlým hláskem novomanželka. “Pro porodní babku, snad to do devíti měsíců stihnu...”


Zlatokopové si protahují ztuhlé údy a jeden se ptá druhého: “Kdy jsi zatím nejvíce narýžoval?”

“V pětačtyřicátém v českém pohraničí.”


Blížila se zima a manželka si koupila na splátky kožich, protože už nevěřila, že jí ho koupí manžel. Ten zuří, ale žena ho uklidňuje: “Je hrozně levný, budu splácet jen tři stovky měsíčně!” “A kolik měsíců?”

“Vidíš, na to jsem se zapomněla zeptat!”


V husté neprůhledné vánici jede pan Vaníček autem a spokojeně se drží červených koncových světel vozu před ním. Jede dlouho, až najednou ten před ním neočekávaně a prudce zabrzdí. Pan Vaníček vystoupí z vozu a začne druhému řidiči nadávat, co to dělá. Ten se brání: “Člověče, co blbnete, vždyť já už jsem doma v garáži!”


Kůň táhne saně se senem ke krmelcům do lesa a za ním poskakují dva vrabci. Až to jeden z nich nevydržel a rozčílil se: “Už toho mám dost! Buď nám dá sám, nebo letím jinam, do zadku mu nepolezu!”Za dvacetistupňového mrazu stojí Pepa před obchodem a popíjí lahvové pivo. Jde okolo jeho strýc a říká mu: “Jak můžeš v takovém mrazu to studené pivo pít?” “Co bych nemohl, vždyť mám rukavice!”


Říká kamarádka kamarádce: “Všimla sis, jaké má Radek pěkné zuby?”

“Všimla, ale ty co měl, než začal hrát hokej, také nebyly nejhorší...”


Heleno, deset let jsme spolu, a tak dobrou kávu jsi mi ještě neuvařila! Ukaž! No, jasně... dala jsem ti omylem svou!


K psychiatrovi přijde muž a svěřuje se: “Mám přepychovou vilu, chalupu, bourák, motorový člun a překrásnou ženu...”

“A co vás tedy trápí?” “Beru měsíčně jen dva tisíce.”


Vlasatec přijde do holičství, posadí se a říká: “Prosím, jako minule.” “Promiňte,” říká mu vedoucí “ale já jsem zde teprve tři roky.”


Dva přátelé se rozhodli, že přestanou pít. Zůstala jim však ještě jedna láhev a rozhodli se, že jeden ji schová za záda, a když ten druhý uhodne, ve které ruce ji drží, tak ji ještě vypijí. “V levé,” hádá jeden.

“Víš co, zkus hádat ještě jednou,” odpoví druhý.

humor-13.gifProč piješ dnes tak s mírou? Proto, hloupej, že je mi tu po ruce můj metr.

Jitka Horná jede se svým novorozenětem poprvé na procházku. Potká je v parku paní Kovářová a praví: “Mladá paní, to máte krásné miminko! To máte chlapečka nebo děvčátko?” Mladá Jitka se zarazí a nesměle odvětí: “Nevím, paní, v porodnici jsem to přeslechla a ten týden, co jsme doma, jsem dítě dosud nepřebalovala.”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůAktuality a Dopisy čtenářůNabídka na korespondenci

Dobrý den!

Dovolte, abych se na Vás obrátil s možná podivnou prosbou.

Jmenuji se Zdeněk Prachynský, je mi 42 let a žiji v České Lípě. Před několika lety jsem si prostřednictvím e-mailu dopisoval s internetovým kamarádem, Čechem, žijícím ve městě Welland v USA. Pak najednou kontakt ustal, ani vlastně dodnes nevím proč, zda se kamarádovi něco nestalo...

Moc se mi líbila tato možnost poznávat jinou krajinu, její zvyklosti, krásy i způsob života. A také pocity někoho, kdo se přestěhoval tak daleko od svého domova. Na oplátku jsem mu já podával informace z “domova”, jak žijeme, co se u nás děje i o svém soukromí. Byl nadšen mými komentáři, které se mnohdy velmi lišily od oficiálních zpráv medií, na které byl odkázán.

Velice se mi stýská po tom, moci si psát s někým, kdo je daleko odsud a rád by si dopisoval o všem možném.

Mohli by jste mi, prosím, pomoci, a předat třeba kontakt na mne, napadá mne například krajanským spolkům? Třeba někdo zatouží po stejném.

Předem Vám velice děkuji za Vaší ochotu a pomoc a zároveň bych Vám rád a ze srdce popřál mnoho úspěchu v roce 2005. Ať je lepší, než ten loňský, který skončil tak hrůzostrašně...

S pozdravem a přáním krásného dne,

Zdeněk Prachynský, Střelnice 2282

 470 01 Česká Lípa, Czech Republic

e-mail: prachynsky@centrum.cz


ČS LEGIE

Dobrý den,

Rozhodl jsem se vám napsat ve jméně našeho klubu vojenské historie. Zaobíráme se ČS. legiemi teda ČS. zahraničním odbojem a následně na to vznikem 1 ČSR.

Naším cílem je, poskytovat informace k tomuto období krajanům doma a v zahraničí. Proto jsem se rozhodl napsat i krajanům za hranicemi a v případě, že je tato tematika zaujme, jim dal možnost obohatit svoje vědomosti.

Pro lepší představu se podívejte na náš web:

 www.tatranci.wz.cz S pozdravem,

Miroslav Bilský, Předseda KVH


Letenky - speciální slevy

Mirek má momentálně velkou slevu za $198 zpátečku do Brisbane a od 14.5.2005 i Gold Coast.

Za $598 Tahiti. Má i spoustu jiných zajímavých cen. Má i možnost zajistit letenku pro vaše příbuzné a přátele v Česku i na Slovensku.

M. Pištora, e-mail: mireklydka@hotmail.com


Hledá se

Paní Helena Malinovská (dříve Konvalinková) bytem Vokovická 36/375, Praha 6, Česká republika - hledá bratra Radka (Radislav Štěrba), který se podle oficiálního sdělení zdržuje na Novém Zélandu.

Poslední kontakt s ním měla o Vánocích 2000 kdy žil ve městě Napier a jeho telefonní číslo bylo 834 0279.

Od té doby se neozval a též není na tomto telefonním čísle.

Máte-li nějaké sebemenší informace o Radkovi, prosím dejte vědět redakci tohoto měsíčníku.

Redakce Střípky - Čriepky, PO Box 27 332, Wellington, NZ

Telefon: 04 478 5977, Email: Gus.knot@xtra.co.nz


          Česká zem

V onící louky, tak plné kopretin,

košatá lípa a pod ní stín,

v olšoví potůček skrytě se vine,

krásnější neznám místo tak milé.

P ěšinkou nahoru šumící les,

voní tam jehličí, vory a vřes,

v zeleném stromoví ptáčkové hnízdí,

kolik jen zpívali mně krásných písní,

když jsem tu chodíval v šepotech stromů,

a krásou okouzlen vracel se domů,

do vísky rodné pod lesem v údolí,

když na ni vzpomenu srdce mě zabolí.

T am mě má matička s láskou vychovala,

a české písničky často mi zpívala,

ty české písničky co jsem tak rád,

jak chlapec maličký učil se znát.

P ak přes les do školy s hochy jsem chodil,

později za ruce s milou se vodil,

spolu jsme spřádali nejhezčí sny,

až ránu dali nám osudné dny,

osudné dny národa zrady,

prožíval smutně jsem co jinoch mladý,

nemoh jsem poroben tak krutě žít,

odjel jsem do dálky za pravdu se bít.

Č as plynul rychleji než jsem si přál,

vzpomínky bolestné však nikdy neodvál,

padesát roků doba je dlouhá,

mnoho se změnilo, jen ne má touha,

vrátit se do vlasti jíž změnil čas,

bude však tou rodnou matičkou zas?

I deál mládí všechno je pryč,

nakonec zbývá však přece jen říct:

co zbylo ze všeho dnes v srdci mém?

Jen krutě zkoušená má Česká zem.

Pro Střípky napsala Vlasta Sirová (Tesaříková) ČRStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávyAucklandská stránka

Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu - PO. Box 106 327, Downtown Post Shop, AucklandAhoj všichi,

máme skvělé zprávy o vízech:

Working Holiday Viza pro Čechy je v platnosti informace na:

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/caniworkinnz/whatisrequired/schemerequirements/czechwhs.htm


Bezvízový styk pro Slováky bude v platnosti od 1.4.2005.

Podrobnosti též najdete na webových stránkách:

http://www.immigration.govt.nz/


Elektronická turistická víza do Austrálie pro Čechy a Slováky můžete žádat na této webové stránce:

http:/www.ecom.immi.gov.au/visas/applyNow.do?form=VSS

Platí to pouze pro turistická víza. Tranzitní musíte dál žádat klasicky přes australský konzulát.


Proběhlá akce - Guláš Párty - 30. ledna 2005:

Shakespeare Regional Park - podle očekávání největší akce roku, ale s rozhodně neočekávanou vysokou účastí téměř 200 lidí! Takže jsme opravdu překonali loňský rekord, a to rovnou víc jak dvojnásobně. Nakonec bylo 9 různých gulášů, všechny se snědly a po chlebu i houskách se jen zaprášilo. Jako zlatý hřeb vystoupila skupina Psychiatrio - Samson Lenk, Slávek Janoušek a Vlasta Redl a byla odměněna velkým ohlasem. Jirka Červinka má celý koncert nahraný, takže kdo máte zájem, napište mu na: cheeroke.ali@paradise.net.nz

Fotky z akcí budeme dávat na naší webovou stránku:

www.csclub.org.nz

Děkujeme všem za skvělou účast.


Děkujeme Vám všem, kteří jste se uvedených akcí zúčastnili, je zřetelně vidět, že akce mají vzestupnou tendenci, hlavně díky stále většímu okruhu stálých účastníků a přílivu mladých imigrantů.


Generální schůzka

V neděli 15.5.2005 od 14:45 do 17:15, Fergusson Park Hall, 5 Olea Road, One Tree Hill / Oranga. Shrneme působení Výboru a Klubu za poslední rok, prodiskutujeme návrhy na další rok, bude předložena finanční zpráva a zvolen nový Výbor. Potom bude občerstvení a volná diskuse / zábava.


Změny ve Výboru

Definitivním odjezdem Margity Freeman do Skotska stávající Výbor ztratil jednoho člena, ale zároveň přibyli další 3 členové, kteří měli zájem se podílet na organizaci našich akcí, a to Martin a Alena Rajcokovi a Jitka Bloomfield. Na generální schůzce naopak chce dát k dispozici svoji funkci pokladní Táňa Kailingová, takže budeme muset zvolit novou - nového. Táňa ale dále zůstane ve Výboru. Je potěšitelné, že stále více lidí je ochotno přidat ruku k dílu, od toho se pak odrazí úroveň a návštěvnost akcí, která se stabilně zvyšuje.


Veřejné kulturní a sportovní akce v Aucklandském regionu najdete na těchto webových stránkách:

www.aucklandcity.govt.nz/whatson/events

www.aucklandregion.com/content/index.cfm?pageid=4

Plánované akce:

Dětský den a fotbal - neděle 3.4. od 14:00 hod. ragbyové hřiště na Puriri Drive v Cornwall Park (One Tree Hill) - budou probíhat hned dvě akce najednou. Pro sportovce bude zorganizován fotbalový zápas, pro rodiče s dětmi soutěže ve stylu dětského dne (skákání v pytli, nošení vajíčka na lžíci, házení kroužků na kuželky, běhání svázaných dvojic dítě-rodič, přetahování lanem, kousání koláče a jiné), samozřejmě s cenami. Pro dětskou akci potřebujeme od těch z vás, kteří máte děti, předběžnou představu, kolik dětí se zúčastní, jaké věkové kategorie, kdo jste ochoten při soutěžích pomáhat a jestli máte nějaké další nápady, co s dětmi dělat. Pro děti bude připravené i občerstvení. Po soutěžích můžeme hrát petauque anebo při vhodných podmínkách pouštět s dětmi draky.


Výlet do minulosti - neděle 17.4. od 13:00 hod., Howick Historical Village (www.fencible.org.nz), Bells Road, Highland Park - jednou za měsíc tento skazen ožije dobovými kostýmy, pokaždé s jinou tematikou. 17.4. to bude “Cestování v době viktoriánské”. Pro všechny, ale hlavně pro děti, to bude příležitost vidět NZ na konci 19. století. V případě špatného počasí neházejte flintu do žita, půjdeme na odpolední představení do blízkého kina Village a / nebo poté do London Shed hned vedle.


Předběžné akce:

Integrační Párty

Filmový maratón

Bruslení

Výlet na hory / lyžovačka

O těchto akcí vás bude informovat vedení klubu.


Oznamy:

Děláte si NZ řidičák?

A máte problém s tím, že české ani slovenské řidičáky nemají omezenou platnost jako NZ a místí úředníci to nejsou schopni pochopit? Mirek má teď k dispozici oficiální potvrzení v angličtině od českého velvyslanectví, že české řidičáky skutečně nemají omezenou platnost. Kdo budete chtít kopii, kontaktujte Mirka na tomto e-mailu:

csclubauckland@hotmail.com

Doufáme, že i slovenské velvyslanectví nám časem toto potvrzení pošle, žádali jsme obě velvyslanectví najednou.


Podívejte se na tyto zajímavé webové stránky:

http://czechworldnews.com

www.exil.sk

http://www.czechphoto.org

http://czmisie.unas.cz

www.tatranci.wz.cz

www.csclub.org.nz

www.stationlodge.co.nz


Předseda a členové výboru Československého klubu v Aucklandu přejí všem pěkné Velikonoční svátky

Mirek PištoraStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonVýbor Českého a Slovenského klubu ve Wellingtonu svolává Výroční členskou schůzi na středu 6. dubna 2005.

Schůze se bude konat v knihovně Polského Domu 7:30 večer (vchod je z Rhodes St.)

Přijďte všichni, pokud Vás budoucnost klubu zajímá.

Na programu je volba nových členů do výboru, finanční situace klubu, návrhy a diskuse o programu na příští rok.

Předsedkyně, Jana Baborová

Setkání v klubu s populární skupinou PSYCHIATRIO

dsc00477.jpg

Trojice písničkářů Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Samson Lenk se sice před časem spojila k vydání alba “Zůstali jsme doma”, nezdá se však, že by se tím pánové nějak řídili. Doma rozhodně nezůstali a vydali se na zaslouženou dovolenou. Po Austrálii zavítali i na Nový Zéland a po vydařeném koncertě v Aucklandu se nám za pomoci českého velvyslance Karla Pažourka podařilo zorganizovat malý koncert i ve Wellingtonu.

Na poslední chvíli jsme půjčili pár kytar a jednu mandolínu, vysvětlili členům klubu, že se jedná o jedinečnou příležitost seznámit se se současnou špičkou české folkové scény a v neděli 6. února se v knihovně Polského Domu sešla pěkná hromádka hudbymilovných jedinců.

Nejdříve jsme si poslechli písničky ze soukromých repertoárů a poté se nám “Psychiatrio”představilo společně. Ti kteří předtím váhali, byli velice příjemně překvapeni. Pánové potvrdili, že jsou nejen výborní muzikanti, ale také zkušení baviči! Pěkně nám potrápili bránice a přispěli k povznešené náladě.

Bylo krásné zaposlouchat se do milých melodií a inteligentní lyriky, někdy hluboké, nutící k zamyšlení a někdy vtipné lehkomyslné. V jejich písničkách se zrcadlí ty nejlidštější nálady a pocity, vřelost, humor a nefalšovaná česká natura.

Mnoho členů klubu využilo příležitosti odnést si kousek muziky sebou a po nabízených cedečkách se jen zaprášilo.

Doufáme, že Nový Zéland posloužil k nabytí nových sil a inspirace a my se můžeme těšit na další tvorbu Psychiatria

Terzka Kejdanová, Wellington.eastr004.gif eastr0041.gif

Redakce Střípků - Čriepků a výbor klubu Čechů a Slováků ve Wellingotnu přejí všem čtenářům Veselé Velikonoce a hodně pohody.