Střípky-Čriepky 2005/08 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 08 (No.08)

  Srpen 2005 (August 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)Litoměřicestaryhradlitomerice.jpgStarý hrad

Nádherné město s bohatstvím památek leží při soutoku Ohře s Labem. Místo bylo osídleno patrně již v mladší době kamenné, možná již v 8. či 9. století vzniklo na dnešním Dómském vrchu slovanské hradiště kmene Lutomericů, které po sjednocení českých kmenů vykonávalo funkci přemyslovské hradní správy. Před rokem 1057 tu český kníže Spytihněv II. založil kapitulu s bazilikou sv. Štěpána. V sousedství hradu vznikla ve 12. století kupecká osada s tržištěm, před rokem 1234 královské město, brzy opevněné hradbami, roku 1297 zničené požárem a ve 14. století rozšířené o nové hradby, do nichž byl začleněn i starý hrad. Město získalo četné výsady, například roku 1359 mu Karel IV. věnoval vrch Radobýl k zakládání vinic, od 2. poloviny 13. století do roku 1849 a v letech 1855-62 bylo město střediskem jednoho z největších českých krajů, s městským soudem. Ten byl do roku 1610 odvolacím místem všech českých měst tzv. megdeburského práva. V Litoměřicích byla celnice labského obchodu, do roku 1300 i mincovna. Městský patriciát stál proti husitskému hnutí a stoupenci husitů byli roku 1420 dokonce utopeni v Labi, ale po obléhání Žižkovskými vojsky roku 1421 se Litoměřice vzdaly a připojily k pražskému svazu měst. Po válkách došlo k velkému rozkvětu. V roce 1452 byl postaven první dřevěný most přes Labe, v roce 1537 tu řádil velký požár, roku 1547 sem Ferdinand I. svolal tzv. litoměřický sněm, který výrazně okleštil moc českých měst. V té době se Litoměřice počítaly mezi největší česká města. Za účast ve stavovském povstání ztratily Litoměřice četná privilegia a mnozí měšťané byli vypovězeni ze země. Za 30leté války bylo město několikrát poničeno saskými a švédskými vojsky. V roce 1655 zde bylo zřízeno nové katolické biskupství a Litoměřice se staly centrem rekatolizace na severu Čech. V roce 1839 byly prolomeny hradby a město se dále rozšiřovalo, od 50. let 18. století byla postavena řada průmyslových závodů. V roce 1938 se město stalo součástí Německa proslulo tím, že tu sídlily nejvyšší nacistické justiční orgány.

radniceakostelvsechsv.litomerice.jpgStará radnice, dnes Okresní vlastivědné muzeum a vedle kostel Všech Svatých

Ve městě zůstaly zachovány části hradeb z konce 14. století s věžicemi a cimbuřím, patří k nejzachovalejším u nás. Hradební věže byly většinou upraveny v 19. století pro obytné účely, věž ve dvoře pivovaru byla roku 1705 přestavěna na barokní vyhlídkový pavilón. Ve 13. století vznikl gotický královský hrad (dnes jej připomíná jen torzo věže), byl přestavěn za Karla IV. a později v letech

jezuitskakolej.gif
Barokní jezuitská kolej

1767-86, kdy se z něj stal pivovar a později i skladiště. Na Mírovém náměstí stojí v jádře gotická stará radnice ze 14. století, po požáru v letech 1537-39 renesančně přestavěná a opravená v letech 1952-60, dnes zde sídlí Okresní vlastivědné muzeum (otevřeno celoročně) se stálými expozicemi věnovanými historii regionu a geologickému vývoji. Litoměřice jsou od roku 1950 městskou památkovou rezervací. Soubor památek převážně církevního charakteru doplňují výstavné městské domy, většinou v jádře pozdně gotické, renesančně obvykle Ambrožem Ballim a v 17.-18. století barokně Giuliem a Octaviem Broggiem. Empírové domy pocházejí z 19. století. V jádru renesanční s průčelím barokním je budova Severočeské galerie (otevřeno celoročně), v níž je stálá expozice gotického, renesančního a barokního umění, stálá sbírka naivního umění, sbírky litoměřické diecéze atd. Z náměstí se dá sestoupit i do litoměřických historických sklepů. Na rohu náměstí stojí farní děkanský kostel Všech svatých, připomínaný roku 1235. Původně románská svatyně, postavená znovu goticky, byla zčásti zbarokizována. O. Broggiem v 1. polovině 18. století. Broggiovým dílem je i bývalý jezuitský barokní kostel Zvěstování P. Marie z let 1704-31 se stálou expozicí mezinárodního výtvarného sympozia Otevřený dialog, probíhajícího každý rok obvykle od konce června do října. Areál doplňuje bývalá barokní jezuitská kolej, spojená s kostelem od roku 1818 visutou krytou chodbou. Broggiův rukopis nese i kostel sv. Jakuba, postavený ve 13. století a pozdně barokně upravený někdy v letech 1730-40. Dominikánský klášter byl založen ve 13. století, nově postaven ve 14. století, zrušen roku 1788. Později sem byl umístěn oblastní archív, ve kterém byla mimo jiné uložena nejstarší tištěná Klaudyánova mapa Čech z roku 1518 a nejstarší v originále zachovaný dokument vzniklý na našem území: zakládací listina litoměřické kapituly z roku 1057. O. Broggio postavil v letech 1703-08 i kostel sv. Vojtěcha. V rohu přilehlého hřbitova je hranolová zvonice z roku 1774 s kostnicí v suterénu. Na Dómském vrchu bylo původně knížecí a přemyslovské hradiště, už v roce 1384 tu stával kostel sv. Jiří, zbořený roku 1876. Vzácnou památkou je především katedrála sv. Štěpána, původně románská bazilika, připomínaná roku 1057, později gotický kostel zbořený v letech 1662-64, dnes trojlodní barokní dóm, který v letech 1663-70 rozestavěli B. Spineta a G. Broggio a dokončil Domenico Orsi. Vedle katedrály se tyčí vysoká hranolová věž z let 1883-89, u nás vzácný typ campanelly (zvonice typická pro italská města, samostatná vysoká věž otevřená v horních patrech okny), spojená s chrámem visutou arkádou. Krytá chodba (původně dřevěná, vyzděná roku 1870) spojuje katedrálu se sousední biskupskou barokní rezidencí z let 1689-1701 s pozoruhodnými interiéry (obrazy K. Škréty). Nedaleko dómu na tzv. Novém Městě je barokní kostel sv. Jana Křtitele. Z bohatství sochařské výzdoby města nelze minout pískovcový morový sloup z let 1681-85 na Mírovém náměstí, sochu Immaculaty z konce 17. století nad hrobem obětí moru, sochy sv. Vavřince z roku 1746, sv. Vojtěcha z roku 1753, sv. Jana Nepomuckého (čtyři různé plastiky z 18. století). Zajímavá je bývalá katovna, barokní stavba z roku 1701 s hrázděným patrem, Rybářská čtvrť atd.

celkovypohledlitomerice.jpgCelkový pohled na Litoměřice

S Litoměřicemi je svázán život mnoha slavných osobností. Působil zde v letech 1608-27 autor slavného spisu Respublica Bohemica Pavel Stránský, na zdejším gymnáziu přednášel v letech 1799-1815 Josef Jungmann, žil a zemřel tady romantický básník K.H. Mácha (1810-1836). Litoměřice pravidelně oživují při tradiční zemědělské a zahrádkářské výstavě Zahrada Čech.

Asi 3 km západně od Litoměřic se vypíná nápadný vrch RADOBÝL (399 m), kdysi kultovní místo. Z čedičového vrchu se otvírá nádherný kruhový výhled. V místech bývalého vápencového lomu vybudovali na jaře v roce 1944 nacisté podzemní továrnu Richard.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

Tři stavu duchovního (arcibiskupové trevínský, kolínský a mohučský). Účast českého krále, jemuž při korunovační hostině římského panovníka náležela čestná funkce arcičíšníka, svědčí o významném postavení českého státu. Leckdy se však stávalo, že kurfiřti nedospěli k jednosmyslnému závěru a názorově se rozdělili do dvou skupin, z nichž každá prosazovala svého favorita. Z toho často pramenily ostré konflikty.

Přemysl nedokázal pochopit, či spíše podcenil, že se vývoj nebezpečně obrací proti jeho panství. Důvěřoval své mohutné válečné a hospodářské moci, převyšující bezprostřední možnosti Rudolfa jako majitele rodových i císařských statků. Sebevědomě odmítal Rudolfovu autoritu (poslal mu dokonce žebráckou mošnu), ačkoli nejen početné síly v Říši, ale také čeští političtí klienti (braniborští Askánci) Rudolfa za krále uznávali. Přemysl se dostal do církevní a říšské klatby a za těchto nepříznivých okolností proti němu zahájil v roce 1276 král Rudolf válku.

cechyamorava.gif

Rudolf ovšem navenek nevystupoval jako dobyvatel Přemyslovských držav, nýbrž jako ochránce říšských práv a zemských svobod. To mu dodávalo nesmírnou popularitu mezi německou šlechtou. Přemysl očekával vpád do Čech, ale Rudolf po dohodě s Bavory nakonec nečekaně zaútočil do Podunají. Na jeho stranu ihned přecházela místní šlechta i města, v alpských zemích se udržely jen posádky s českým vojskem. Již tento průběh znamenal nečekanou pohromu.

Vzápětí zahájily odboj dva přední české rody. Vítkovci a Rýzmburkové, z nichž zejména Vítkovci disponovali mohutnou vojenskou silou. I když Vítkovci nevpustili říšské oddíly do Čech, Přemyslova autorita v zemi byla otřesena. Nebylo jasné, zda se k odboji nepřipojí další rody a král nebude nucen kapitulovat před vlastní šlechtou.

Přemysl byl zjevně zaskočen, neriskoval rozhodující střetnutí a podrobil se Rudolfovi. Na jednání u Vídně se vzdal alpských zemí a Chebska. Mezi oběma rody bylo dojednáno sňatkové spojení, jímž Habsburkové perspektivně pronikali i do českého prostředí. Domácí vzpoura neměla asi promyšlený program, byla především gestem a reakcí na královu politiku, která izolovala přední rody zemské obce (vytlačení Rýzmburků a Vítkovců ode dvora) a ohrožovala jejich majetky, selhání principu věrnosti v dané situaci však bylo povážlivé. Odbojná šlechta se málo ohlížela na momentální potřeby českého státu, ale názor o jejích snahách rozbít jednotu Čech není dostatečně podložený.

V roce 1277 Přemysl odboj potlačil; Boreš z Rýzmburka byl za zradu popraven a jeho jmění zkonfiskováno. Záviš z Falkenštejna uprchl za hranice, Oldřich z Hradce přišel o své strategicky důležité sídlo. Naproti tomu mladý Jindřich z Rožmberka dopadl nejlépe a s králem se smířil. Pročeská aliance knížat však přestávala, Přemysl měl stále své příznivce v Rakousku, a tak se odhodlala k fatálnímu pokusu zvrátit situaci novou válkou s Rudolfem. Avanturismus (tj. dobrodružnost) této akce byl zřejmý i české šlechtě, ale imponoval rytířskou odvahou. V bitvě s římským a uherským králem na Moravském poli, u Suchých Krut, byl dne 26.8. (na den Rudolfa) 1278 Přemysl poražen a zřejmě rakouskými rytíři zabit.

Patrně v reakci na Přemyslův konec uvádí epos Alexandreida tyto verše:

 

       “Ach člověče, kak si křivý

       ak jsi svéj hospodě (k pánovi) lstivý!

       Jehož ti čest vzdána všaká,

       jenž ot tebe viery čaká

       toho hlavy tvój meč láká!”

 

Při hodnocení vladařských osudů Přemysla II. se dávali historici často unášet svým národním zaujetím, zvláště když ovoce jeho nepopulární činnosti v alpských zemích nakonec sklidili Habsburkové. Česká historiografie měla sklon přičítat Přemyslův pád pouze spiknutí závistivých nepřátel vůči příliš úspěšnému “železnému a zlatému” králi. Zapomínalo se na to, že území expanze, má-li být trvale zabezpečena, vyžaduje také obezřetnou a ideově náročnější politiku a rozhodně se neobejde bez trpělivých kompromisů ve snaze o všeobecné uznání (v tomto případě ze strany papežské kurie, knížat a šlechty). Mistrem této politiky byl až o sto let později Karel IV.

Přemyslova doba, civilizačně tak významná pro české země, nebyla ani pro střední Evropu pouhou efektní válečnickou epizodou. Došlo k prolomení bariér mezi českým a německým prostředím, ukázala se možnost vytvoření širší integrace. Jak dokládá štýrský kronikář, v alpských zemích přišel do módy český pozdrav “Vítaj pane”. Přemysl podnikl zásadní kroky pro vytvoření silné monarchie, ale podcenil nezávisle probíhající konsolidační procesy, které vedly k dalšímu rozvoji stavovských svobod, k autonomii zemí a regionů. Přemyslovy úspěchy i prohry se staly předmětem úvah českého politického myšlení v dalším středověku, vzbudily silný dojem v celé Evropě a nalezly také romantickou odezvu u německých a italských básníků (Ulrich von dem Turlin, Dante Alighieri).

 

Vrcholně středověká kolonizace a zakládání měst

Třinácté století bývá tradičně označováno za dobu velké, vnější či německé kolonizace, která podstatně změnila podobu české společnosti. I do těchto historických otázek byly od 19. století až do nedávna promítány tendenční politické a nacionální pohledy. Je třeba si však uvědomit, že ve středověku byla národní složka vždy podřízena hlediskům stavovské, politické či náboženské příslušnosti. Povolání městských či vesnických kolonistů, ale i rytířů a mnichů či pěvců (minnesängři), běžné ve všech zemích středovýchodní Evropy (Polsko, Halič, Čechy, Uhry), nemělo proto nic společného s nacionální či mocenskou expanzí, ale sloužilo především zájmům místních panovníků a vrchností. Příchozí německé, ale i vlámské či valonské obyvatelstvo doplňovalo vnitřní hospodářskou strukturu a v některých oblastech (Pomořany, Dolní Slezsko) ji ovšem jazykově postupně překrylo. K takovým pohybům obyvatelstva v rámci dosídlování docházelo po celé Evropě.

Bylo by velmi zjednodušující říci, že ve 13. století vznikly německé “Sudety” tak, jak je známe z 20. století. Došlo sice k osídlení některých pohraničních částí německým obyvatelstvem, ale zdaleka ne v takovém rozsahu, který pak přinesl hospodářský a demografický vývoj od 16.-17. století. Na druhé straně se i v původně českém vnitrozemí objevily německé měšťanské rodiny, obchodující s jinými vesměs německými městy střední Evropy, ale zároveň politicky podřízené českým vládcům, případně místní vrchnosti.

Nejnovější bádání překvapivě ukazuje, že pro 13. století byly klíčové nikoli kolonizační akce, ale strukturální proměny v hospodaření, sídlech a právních vztazích i na starším sídelním území. Teprve v jejich důsledku ztratila česká společnost raně středověké rysy a dotvářela se společnost i krajina západního typu. Pro náš vnitřní vývoj je přitom důležité, že uvedený proces začal již v první polovině 12. století (teritorializace šlechty, rozvoj klášterních držav) a byl dovršen vlastně až ve století čtrnáctém (dosídlování země - např. zakládání “lhot”). V jeho průběhu se jednalo o změnu funkcí sídel v rámci panství i země. Stabilizovala se nová podoba vesnic a jejich polností (tzv. plužina), dochází k smluvnímu uspořádání vztahů mezi vrchností a poddanými, potřebám trhu a oběhu zboží vyhovuje vznik městeček i větších městských středisek. Vrcholně středověký venkov zahrnoval - s různými krajovými variantami - celé území státu.

V ideálním případě emfyteutické kolonizaci (založení vsi na emfyteutickém čili zákupním, též německém, purkrechtním právu) byl stanoven dědičný pacht (držba polí, odvádění peněžní renty na smluvním základě), jenž vycházel z nadřazeného postavení feudálního pána. Kolonisty zastupoval lokátor, který vyměřil polnosti a mnohdy se stal zároveň rychtářem (představitelem práva a vrchnostenské moci, to bylo často spojeno s hospodářskými výhodami). Po určitou dobu byla vesnice osvobozena od svých povinností.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchStíhačky MiG-21 se naposledy prolétly nad Českou republikou

Naposledy ve své historii se po nebi nad Českou republikou symbolicky prolétly české stíhačky MiG-21. Po dosedu na zem na přerovské vrtulníkové základně se ze strojů, které více než čtyři desítky let střežily vzdušné prostory České republiky, staly rázem muzejní kousky. Roli strážce po nich převzaly nové stroje Jas-39 Gripen, které je do Přerova doprovodily z Čáslavi. Mnozí piloti své stroje symbolicky "poplácali" a připili si na jejich počest šampaňským. Podle zástupce velitele přerovské vrtulníkové základny Jiřího Sikory bylo poslední přistání těchto stíhaček určitou tečkou v letecké éře českého stíhacího letectva. "Byl to legendární stroj nejen v ČR, ale i v tehdejším socialistickém bloku," připomněl Sikora, který na těchto stíhačkách nalétal 1500 hodin.

Rádio Praha 12.7.2005


Novým majitelem Vítkovice Steel bude ruská společnost

Novým majitelem státní hutní společnosti Vítkovice Steel bude ruská skupina Evraz, která za firmu nabídla 7,05 miliardy korun. Dalších 800 milionů korun slíbila investovat do rozvoje regionu. Rozhodla o tom ve středu vláda. Paroubkův kabinet tak nepřesvědčily nabídky z posledních dnů, kdy někteří z dalších uchazečů o firmu nabízeli za státní 99procentní podíl až devět miliard korun. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban však dříve uvedl, že tyto nabídky byly mimo výběrové řízení, ve kterém nabídla nejvíce právě skupina Evraz.

Rádio Praha 13.7.2005


Pytle s penězi zabavené u Krejčíře ještě nebyly otevřeny

Policie ještě stále přesně neví, kolik peněz zabavila v pražském sídle firem stíhaného miliardáře Radovana Krejčíře. Zatavené pytle, nalezené při domovní prohlídce, dosud ještě nebyly otevřeny. "Budeme žádat Českou národní banku, aby nám poskytla velké počítací stroje," řekla ČTK státní žalobkyně.

Rádio Praha 13.7.2005Japonský Daikin investoval v Plzni dvě miliardy

Japonský koncern Daikin Industries, který ovládá třetinu světového trhu klimatizací, ve čtvrtek slavnostně otevřel svůj plzeňský závod v průmyslové zóně Borská pole. Firma už investovala v Plzni dvě miliardy korun a nyní má zastavěny dvě třetiny z 12 koupených hektarů. V současné době podnik zaměstnává 600 lidí. "Do konce roku jich budeme mít zhruba 1000, v listopadu nebo prosinci zahájíme výrobu ve druhé směně," řekl personální a správní ředitel Daikinu Bohuslav Borovanský. Firma nyní vyrábí na čtyřech linkách zhruba 2000 klimatizačních jednotek denně, všechny jdou na export po celé Evropě i do zemí severní Afriky.

Rádio Praha 15.7.2005


Rekordní pojídač knedlíků: Nedá se taktizovat, jen rychle jíst

Jak se stát rekordmanem v pojídání ovocných knedlíků? Podle vítěze letošního šestého ročníku Meruňkobraní v Miroslavi na Znojemsku Kamila Hamerského se nedá příliš taktizovat: "Prostě jen od začátku rychle jíst," konstatuje s úsměvem Hamerský. Za časový limit 20 minut třiatřicetiletý jedlík z Víru spořádal neuvěřitelných 96 meruňkových knedlíků. Nechal tak daleko za sebou ostatní soutěžící, o 22 kusů překonal i svůj loňský výkon.

Rádio Praha 16.7.2005


Titul Miss neslyšící získala Slovenka

petrovicova.jpg

Petronela Petrovičová ze Slovenska vyhrála 16. července v Praze soutež krásy neslyšících dívek Miss Deaf World 2005. Nejkrásnější neslyšící dívkou světa se v sobotu v Praze stala Slovenka Petronela Petrovičová. Porazila devět finalistek a získala titul Miss Deaf World a také Miss Sympatie. První vicemiss je Ruska Julia Agapová a třetí vicemiss Danijela Bukvičová ze Srbska a Černé Hory.

Mladá fronta Dnes 17.7.2005


Princ Edward navštívil golfové hřiště, které otvíral jeho předek

Britský princ Edward, hrabě z Wessexu, navštívil v pondělí golfové hřiště v Mariánských Lázních, aby předal dvě nejvyšší ceny v turnaji o Cenu vévody z Edinburghu. Těmi jsou výlet pro dvě osoby do Anglie na finále turnaje Ceny vévody z Edinburgu, včetně setkání s královskou rodinou. Člen britské panovnické rodiny se na hřišti v Mariánských Lázních objevil už podruhé; před sto lety golfové hřiště otevíral Edwardův prapradědeček, anglický král Edward VII.

Rádio Praha 18.7.2005


Tatrovky pro armádu bez konkurzu

Česká armáda se definitivně rozhodla pro nákup terénních nákladních automobilů. Necelou tisícovku automobilů za pět miliard korun nakoupí od kopřivnické Tatry. Protože se jedná o strategický vojenský materiál rozhodlo se ministerstvo obrany pro konkrétní firmu bez výběrového řízení.

Rádio Praha 19.7.2005


Čtvrt miliardy pro oběti okupace v roce 1968

Vláda schválila 259 milionů korun na odškodnění obětí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. S jejich rozdělením se počítá v příštích dvou letech. Odškodnění se týká lidí, kteří byli od srpna 1968 do června 1991 zabiti, zraněni nebo znásilněni v souvislosti s pobytem okupačních vojsk Sovětského svazu, Německa, Polska, Maďarska a Bulharska v Československu. Zákon o odškodnění obětí okupace byl schválen již v květnu, o penězích se rozhodlo nyní. Zákon dává dětem, manželům nebo manželkám či rodičům lidí, které okupační vojáci usmrtili, nárok na odškodnění ve výši 150.000 korun. Částku 70.000 korun mohou požadovat lidé, které okupační vojáci zranili a znásilnili a toto zranění či znásilnění zanechalo trvalé následky. Kdyby oběti zemřely, dostaly by odškodnění jejich děti, manželé a manželky, případně rodiče. V ostatních případech by oběti okupace měly nárok na 30.000 korun. O odškodnění musejí lidé požádat nejpozději do konce příštího roku. Nárok mohou prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem, svědeckou výpovědí nejméně dvou svědků nebo jiným způsobem, který ale zákon neupřesňuje. Podle Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zemřelo od 21. srpna do 3. září 1968 při demonstracích proti obsazení Československa 72 lidí. Těžké zranění utrpělo 267 lidí.

Rádio Praha 20.7.2005


Stavba luxusního hotelu v Plzni startuje

Společnost ECM zahájí v příštích dnech stavbu druhého čtyřhvězdičkového hotelu v Plzni. Investor už má zajištěné bankovní financování, smlouvu s hotelovým operátorem předloží v září. Právě tyto dvě podmínky si dalo město jako vlastník pozemku s betonovými základy stavby do smlouvy, podepsané loni v prosinci. Nový investor oživí plochu v centru, kterou už osm let hyzdí železobetonové torzo. Stavební povolení, vydané před osmi lety, stále platí, stavba je pouze pozastavena. Společnost ECM sice o povolení obnovy stavebních prací zatím nepožádala, přesto předpokládá, že sanační práce na základech a čištění pozemku by měli začít v nejbližších dnech. Betonové základy stavby by neměly projít zásadními sanacemi, pouze některé zdi a část vrchních betonů. ECM zachová původní projekt, na nějž bylo vydáno stavební povolení. Exteriér hotelu nezmění, interiéry si určí hotelový operátor. Hotel Diplomat se 186 pokoji, konferenčním centrem, kancelářemi a obchody se má otevřít na podzim 2007.

Český rozhlas Plzeň 21.7.2005


Pražské Žluté lázně vyhověly zájemcům a otevřely nudistickou pláž

Žluté lázně v Praze-Podolí otevřely na břehu Vltavy nudistickou pláž o rozloze přibližně 500 metrů čtverečních. Plochu ohraničenou paravány navštěvuje poměrně dost lidí. Provozovatele k tomuto kroku vedly výsledky průzkumu mezi hosty areálu všech věkových skupin, v němž požadavek na zřízení takové pláže patřil k nejčetnějším. Průzkum inspiroval lázně i k zavedení dalších služeb. Od uplynulého víkendu hosté využívají rozlehlou písečnou pláž. V areálu vznikla půjčovna motorových člunů. Zatím jsou k dispozici dva, jeden pro čtyřčlennou a druhý pro šestičlennou posádku. Od srpna se budou moci návštěvníci nejen rekreovat, ale také vzdělávat. Čekají je kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny. Podle sexuologa Radima Uzla tabuizace nahoty většinou neprospívá sexuálnímu rozvoji. Nudistické pláže podle Uzla působí příznivě na psychosociální vývoj dětí. Nejvíce exhibicionistů a lidí, kteří navrtávají dírky do převlékacích kabin, naopak prošlo puritánskou výchovou, dodal.

Rádio Praha 21.7.2005


Oprava znojemského kostela sv. Mikuláše odkryla cennou malbu

Unikátní nástěnné malby zachycující postavu svatého Václava našli restaurátoři při opravě interiérů kostela svatého Mikuláše ve Znojmě. Sondy do omítky při obnově interiéru kostela objevily malbu ve velké elipse nad bočním oltářem, zhruba ve výšce 12 metrů, řekl v pátek ČTK děkan kostela Jindřich Bartoš. Podle něj nejde o fresku, ale malbu na sucho. Je podobná malbám v klášteře v Louce, řekl Bartoš. To, že se jedná o svatého Václava, historici usoudili podle "typické postavy s čepcem, korouhví a štítem s erbem s českým lvem a orlicí". Malba na stěně severní lodi kostela podle Bartoše zřejmě pochází ze 16. století. "Možná jsou obdobné malby i na jiných místech kostela. To ukáží další sondy," řekl. Malba zůstane i nadále odkryta. "Je sice za oltářem. Část bude vidět zřejmě z kůru," řekl Bartoš.

Rádio Praha 22.7.2005


halouzkadokoncujesochu.jpg

Jiří Halouzka vytvořil největší českou sochu - vládce hor Praděd měří 10 metrů

Čtyři roky tvořil Jiří Halouzka sochu vládce jesenických hor Praděda. Obr z topolového dřeva, kterého nyní sochař dokončil, se dočkal zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Je totiž největší českou sochou. Při ztvárnění Praděda se řezbář inspiroval sto let starou předlohou. Místo od nejvyšší stejnojmenné hory Jeseníků se však obrovský dřevěný vládce hor a patron havířů dívá na své poddané od úpatí jiříkovské stodoly. Podle svého tvůrce má však i odtud dostatečný rozhled.

Rádio Praha 23.7.2005Hrad Buchlov ovládli milovníci zbraní a vojenské techniky

Milovníkům vojenské historie patří o tomto víkendu hrad Buchlov na Uherskohradišťsku. Návštěvníci si mohou prohlédnout několik desítek zbraní, militárie a vojenskou techniku z druhé světové války. Na hradním nádvoří vznikl také dobový tábor Rudé armády a menší tábor německých vojáků. Do dobových uniforem se převlékli členové Klubu vojenské historie. "Žádné cvičení neplánujeme, jen jsme chtěli lidem ukázat, jak takový tábor vypadal. Jsme vlastně taková živá expozice," řekl ČTK organizátor akce Filip Hrnčiřík. Vojáci mohli lidem ukázat různé zbraně, od samopalů až po kulomety a protitankové dělo. Lidí zabývajících se vojenskou historií a konkrétně druhou světovou válkou podle Hrnčiříka stále přibývá, v reakci na to také roste cena zbraní a militárií. "Některé věci se dají ještě různě sehnat v rodinách, něco se kupuje například v bazarech. Věcí je dost, ale jsou čím dál dražší," poznamenal.

Rádio Praha 23.7.2005


Zemřel ministr kultury Pavel Dostál

Ve věku 62 let v neděli zemřel ministr kultury Pavel Dostál. Zůstane v paměti jako nejdéle sloužící český polistopadový ministr, před příchodem do vlády se ale prosadil i jako divadelník či novinář. Do vlády přišel se svým přítelem Milošem Zemanem v létě 1998 a do čela ministerstva kultury si jej vybrali i všichni tři Zemanovi nástupci. Dostál bojoval od loňského září s rakovinou, v úřadě ale zůstával s tím, že mu práce pomáhá.

Rádio Praha 24.7.2005


Průzkum: Polovina českých zaměstnanců si po práci přivydělává

Téměř polovina českých zaměstnanců si po práci ještě přivydělává, vyplývá z průzkumu internetového serveru Job3000.cz. Zhruba 12 procent respondentů uvedlo, že k řádnému zaměstnání má ještě brigádu, sedm procent má dvě zaměstnání a osm procent zaměstnanců po práci podniká. Průzkum navíc ukázal, že se osm procent zaměstnaných věnuje takzvanému multi-level marketingu, tedy podomnímu prodeji nejrůznějšího zboží. Podle majitele serveru Job3000.cz Josefa Nechvátala může takový trend naznačovat, že když už lidé nemají podnikání jako hlavní a jediný zdroj výdělku, tak je alespoň provozují mimo svůj pracovní poměr. Počet lidí bez práce se v poslední době snižuje. V červnu nezaměstnanost klesla o 4832 osob, přesto zůstala na květnových 8,6 procenta. Úřady práce registrovaly 489.744 nezaměstnaných, což je nejméně za poslední tři roky.

Rádio Praha 24.7.2005


Filmová škola v Hradišti uvedla záznam procesu s Horákovou

Zaplněný sál Slováckého divadla v Uherském Hradišti v neděli zhlédl první ze tří částí unikátního šestihodinového dokumentu z procesu s Miladou Horákovou. Kompletní záznam se promítal ve světové premiéře v rámci Letní filmové školy. Byl také doplněn komentářem odborníků. Horáková byla poslankyní za národní socialisty. Po komunistickém puči v únoru 1948 se na protest vzdala mandátu. Posléze neúspěšně iniciovala společný postup nekomunistických stran. Ve vykonstruovaném procesu byli spolu s ní k smrti odsouzeni také Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra.

Rádio Praha 24.7.2005


Nový internetový portál pro cestovní ruch

plzenportal.jpg

Plzeňský kraj uvedl oficiálně do provozu nový internetový portál, který si klade za cíl poskytnout, domácím i zahraničním turistům co nejvíce informací o kraji. Na internetové adrese www.turisturaj.cz najdou zájemci o návštěvu kraje informace o ubytování, informačních centrech, přírodě, památkách a sportovních příležitostech na území regionu. Portál je doplněn i o množství aktuálních informací o konaných kulturních a společenských akcích. Turisté na stránkách najdou seznamy všech kempů, muzeí, tipy na výlet, které zpracovávají jednotlivá infocentra, seznam a informace o hradech, zámcích, církevních a technických památkách, lidové architektuře i dalších památkách v kraji.

Nový internetový portál nabízí i anglickou a německou jazykovou verzi.

Český rozhlas Plzeň 26.7.2005


Zákony jsou k dispozici na internetu

Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách zpřístupnilo všechny zákony vydané od května 1945. Zájemci mohou nyní na internetové adrese:

www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html najít nejen stejnopisy Sbírky zákonů, ale i všech vydaných mezinárodních smluv. Podle mluvčí ministerstva Radky Kovářové trvala práce na projektu tři roky. Povinnost umožnit dálkový přístup jak ke sbírce zákonů, tak k mezinárodním smlouvám nařizoval vnitru zákon z roku 1999. Ministerstvo vnitra používá pro zobrazování textu formát PDF (Portable Document Format), takže dokumenty lze tisknout v originální podobě.

Rádio Praha 27.7.2005


Česká nádraží získají novou tvář

Železniční nádraží v Česku ožijí. České dráhy v uplynulých dnech představily svůj grandiózní projekt na modernizaci desítek budov ve významných českých a moravských městech. Projekt se jmenuje Živá nádraží. Určitě nejsledovanějším objektem je Hlavní nádraží v Praze. Odtud si také tisíce cizinců odnášejí své první dojmy z České republiky. A tato vizitka není dnes příliš vábná. Už relativně brzy, do čtyř let, by ale mělo dojít k zásadní změně.

Rádio Praha 28.7.2005


paroubekjiri.jpg

Jiří Paroubek je nejpopulárnějším politikem

Premiér Jiří Paroubek je po zesnulém Pavlu Dostálovi nejpopulárnějším českým politikem. Kladně jej hodnotí 63% občanů, zatímco šéfa opoziční ODS Mirka Topolánka pouhých 41%. Sociálním demokratům také pomalu stoupají předvolební preference z 16% na 18%, zatímco ODS zaznamenala pokles pod třicetiprocentní hranici na 27,5%.

Rádio Praha 29.7.2005


Škoda vydělala za půl roku 4 miliardy

skodaoktavia.gif

Čistý zisk automobilky Škoda Auto se v pololetí zvýšil o 1,4 miliardy korun na 3,95 miliardy korun. Tržby se zvýšily ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 16,8 procenta na 97,32 miliardy korun. S odvoláním na agenturu Reuters to dnes uvedl internetový server Patria.cz. Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto prodala podle tiskové zprávy, zveřejněné před týdnem, za šest měsíců letošního roku na celém světě 244.569 vozů, meziročně o 7,3 procenta více. V Česku firmě klesl prodej o procento na 32.475 vozů. Nejvýznamnějším regionem zůstává pro automobilku západní Evropa, kde firma zvýšila prodej o 17 procent na 140 tisíc vozů. Největším trhem je Německo se zhruba 42 tisíci prodanými auty a 15procentním růstem. Dalším významným trhem v regionu jsou Velká Británie a Španělsko, kde meziročně stoupl prodej o polovinu. Méně vozů firma prodala v zemích střední a východní Evropy. Celkové trhy střední a východní Evropy se od roku 2004 vyvíjejí negativně, zejména v Polsku, uvedla firma. Důvodem má být dovoz ojetých automobilů, který v souvislosti s rozšířením EU a s tím spojeným zjednodušením administrativy v těchto zemích podstatně vzrostl. V tomto regionu Škodě klesl prodej o sedm procent na 57.460 vozů. Vyšší prodeje Škoda vykázala v Rumunsku, Bulharsku a pobaltských zemích. Nejprodávanější modelovou řadou Škody zůstává Fabia s 121.315 prodanými kusy. Dvojkou je Octavia s 112.812 prodanými vozy. "V samotném červnu však prodej modelové řady Octavia modelovou řadu Fabia překonal," uvedla před týdnem firma.

Lidovky 1.8.2005


Prazdroj obnovil výrobu dřevěných ležáckých sudů

vyrobadrevenychsudu.gif

Plzeňský Prazdroj dnes po 48 letech obnovil výrobu dřevěných ležáckých sudů. Ještě v 80. letech používal 5500 těchto nádob na zrání piva, dnes jich má pouze 50, z nichž čepuje pivo už jen v turistickém skanzenu. Používané sudy jsou sto let staré, proto se objevila potřeba nových sudů. Sud s objemem 38 hektolitrů je vyráběn pěti bednáři dva až tři týdny. Na každý rok se plánuje výroba tří sudů. Cenu jednoho sudu se odhaduje na nejméně 200.000 korun. Na výrobu jednoho kusu se použije dva krychlové metry dřeva. Dva metry vysoký sud je vyráběn z českého dubu. Je složen ze 70 obvodových prken - dužin, o tloušťce devět centimetrů, uprostřed kolem pěti centimetrů. Posledních 50 sudů společnost dvakrát ročně smolí - na Velikonoce a na Václava. Smolu, jejíž složení je tajemstvím, vyrábí z čínské a americké pryskyřice, parafínu a medicinálního oleje. Nedělá se to kvůli těsnosti, ale pivo si ze smoly bere živiny. Bednárna Prazdroje má tradici od založení pivovaru v roce 1842. Začátkem 20. století bylo v pivovarských sklepích v Plzni 9000 dřevěných sudů a kádí. Od roku 1931, kdy se začaly používat ocelové nádoby, zaznamenává podnik úbytek dřevěných nádob.

Český rozhlas Plzeň 2.8.2005


Ministerstvo zahraničí si nárokuje téměř 22 milionů pro krajanské spolky

Téměř 22 milionů korun v peněžních darech krajanským spolkům a společnostem přátel Česka v zahraničí. Vyplývá to z plánu ministerstva zahraničí a usnesení vlády z konce července. Ministerstvo zahraničí si nárokuje ze státního rozpočtu na tento typ pomoci v letošním roce. Finanční pomoc je rozdělena na dvě části. První z nich je podpora konkrétních projektů krajanských spolků a společností přátel ČR zaměřených na uchování české kulturní svébytnosti v zahraničí na podporu krajanského tisku a na propagaci Česka v celkem 46 zemích, jako jsou přednášky, výstavy a koncerty. Na tyto aktivity byla vyčleněna částka 11,795.000 korun. Zbylých deset milionů korun připadne na podporu konkrétních projektů spolků zaměřených na opravy a údržbu krajanských škol a kulturních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu spolků. Tato pomoc je určena příjemcům v Argentině, Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.

Rádio Praha 2.8.2005Ceny aut v ČR jsou stále nejnižší v Evropě

Koncové ceny nových osobních aut v ČR jsou stále nejnižší v Evropě a jsou o osm procent pod průměrem eurozóny. Naopak k nejdražším patří nové vozy v Dánsku, kde je jejich cena o 94 procent vyšší, než je průměr, uvedla společnost PriceWaterhouseCoopers. Ceny aut v ČR ve druhém čtvrtletí meziročně klesly o 1,2 procenta, zatímco celá Evropa zaznamenala růst o 3,9 procenta.

ČTK 4.8.2005

Prezident Klaus jmenoval Vlastu Formánkovou ústavní soudkyní

Prezident Václav Klaus jmenoval ústavní soudkyní Vlastu Formánkovou. V patnáctičlenném Ústavním soudu nyní zbude neobsazené jedno místo. Nominaci dosavadní soudkyně krajského soudu v Plzni do nejvyšší soudní instituce v České republice už ve čtvrtek těsnou většinou schválil Senát. Kritici Formánkové mimo jiné vyčítají, že před 25 lety odsoudila vedoucího jedné z plzeňských restaurací, který výkřiky narušoval ustavující schůzi občanského výboru.

Rádio Praha 5.8.2005


Koruna posílila na 29,39 Kč/EUR, je nejsilnější od března

Česká měna prudce posílila o více než 30 haléřů na 29,39 Kč/EUR. Dostala se tak na nejsilnější úroveň od první poloviny března. Důvodem posilování byly příznivé ekonomické statistiky, řekl ČTK Tomáš Vlk z Patria Online. Vůči dolaru koruna rovněž silně zpevnila až na 23,76 Kč/USD. České měně nejvíce pomohly další nad očekávání dobré výsledky zahraničního obchodu. Ten v červnu skončil s přebytkem 7,5 miliardy Kč, zatímco trh očekával přebytek přes čtyři miliardy Kč. "Statistika byla pro korunu velkou vzpruhou, protože potvrdila, že koruna může posilovat dál, aniž by tím zásadním způsobem utrpěla ekonomika," řekl ekonom Volksbank Vladimír Pikora.

Rádio Praha 8.8.2005Kytarista Rak oslavil šedesátiny na festivalu v Itálii

Mezinárodně uznávaný český kytarista Štěpán Rak měl recitál v Itálii na kytarovém festivalu, jemuž dal jméno renesanční taneční mistr Fabrizio Caroso, žijící zřejmě v letech 1526 až 1605. "Hraji na posvátném místě Lanuvio u Říma v nádvoří katedrály Madonna delle Grazie. Je to fascinující prostor plný silné tvůrčí energie," informoval z Říma ČTK v Praze Štěpán Rak. Koncert nazval dárkem festivalu ke dni svých šedesátin, které si právě připomíná.

ČTK 9.8.2005


ČR a Slovensko mají nejstabilnější růst ze všech zemí OECD

Česká republika a Slovensko mají v posledních letech nejstabilnější vysoký ekonomický růst ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V každém z posledních sedmi čtvrtletí rostlo hospodářství těchto zemí nejméně o procento, což se žádnému dalšímu státu nepodařilo. Společně s Irskem dosahují navíc ČR a Slovensko nejvyššího růstu, vyplývá ze statistik, které ČTK zjistila na internetových stránkách OECD.

ČTK 10.8.2005

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.23Kč.

Británie

1 GBP

42.65Kč.

EMU

1 EUR

29.36Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.59Kč.

Slovensko

100 SKK

76.35Kč.

USA

1 USD

23.66Kč.

Č.N.B. Platné od 11.8.2005


Kandidát na ministra se soudí se státem

Vladimír Darjanin, jeden ze trojice kandidátů na ministra kultury, se může dostat do velmi zvláštní situace: být členem vlády a zároveň čelit žalobě od státu. MF DNES zjistila, že Darjanin, dnes šéf české expozice na výstavě Expo 2005 v Japonsku, se soudí s Hradem.

Mladá fronta Dnes 12.8.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuNa slovensko-českej hranici, vrchu Lopeník, sprístupnili 22-metrovú rozhľadňu

Na vyše 900 metrov vysokom vrchu Lopeník v Bielych Karpatoch, ktorým prechádza slovensko-česká hranica, dnes slávnostne sprístupnili verejnosti turistickú rozhľadňu. Je 22 metrov vysoká a stojí približne meter od hraničnej čiary, v katastri moravskej obce Lopeník. Je to vraj symbolické, pretože stavbu financovalo zo svojich rozpočtov 12 obcí moravského mikroregiónu Bojkovsko a štyri obce združené v slovenskom mikroregióne Bošáčka. Na postavenie rozhľadne využili aj peniaze z fondu Európskej únie Leader a prispeli aj mnohí sponzori. Náklady predstavovali približne 1,6 milióna českých korún.

TASR 16.7.2005


juraj_liska.jpgJuraj Liška

Od 1. augusta už armáda nebude povolávať na povinnú vojenskú službu

Od 1. augusta tohto roku už armáda nebude povolávať mladých mužov na povinnú vojenskú službu. Zároveň sa pozastaví vykonávanie pravidelného odvodu brancov. Vydaním rozkazu o tom včera rozhodol minister obrany Juraj Liška. Liška svoje rozhodnutie oznámil počas hudobného festivalu Bažant Pohoda v Trenčíne. "Dnešným dňom mladí ľudia nebudú musieť chodiť na základnú vojenskú službu a naša armáda sa stáva plne profesionalizovaná," vyhlásil minister a zožal súhlasný rev stoviek mladých ľudí pod hlavným pódiom festivalu.

Bleskovky 18.7.2005


Rómov bude vraj odchádzať zo Slovenska viac

Predseda parlamentu Rómov a poradca ministra vnútra pre menšinovú problematiku Ladislav Fízik úplne súhlasí s tvrdením českého ministra vnútra Františka Bublana, že za zvýšeným prílivom Rómov zo Slovenska do ČR je sociálna reforma súčasnej vlády. Prudké zvýšenie žiadateľov o azyl od začiatku tohto roka ho neprekvapuje, očakáva, že ich bude ešte viac cez zimu. "Stredná vrstva sa prepadáva do chudoby a to sa netýka len Rómov. Na Slovensku je hlad, chudobní ľudia sú podvyživení. Náprava tohto stavu bude stáť milióny," povedal Fízik pre agentúru SITA po tom, ako o zlej situácii Rómov na Slovensku a prudkom náraste ich žiadostí o azyl informovali dnes české Hospodárske noviny (HN).

SME 20.7.2005


 Teplárne vrátia ľuďom milióny

Niektorí výrobcovia tepla musia vrátiť odberateľom neoprávnene zinkasované platby za roky 2003 a 2004. Týka sa to 13 teplární, ktoré si podľa zistení regulačného úradu od januára tohto roka zahrnuli do ceny tepla ekonomicky neoprávnené náklady. Výrobcovia majú vrátiť takmer 25 miliónov korún. Za celý minulý rok pritom úrad odhalil 11 podobných prípadov. Previnilci museli poškodených odberateľov spätne odškodniť sumou 5,5 milióna korún. "Zvýšený počet výrobcov tepla, ktorí porušili zákon, a vyššia suma neoprávnených nákladov v cenách, je aj vecou náhody. Jednoducho sme natrafili na takéto subjekty. Vplyv na to však má aj zvýšená aktivita v oblasti kontroly zo strany našich regionálnych pracovísk," vraví hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

Pravda 23.7.2005


Telefonovanie by malo zlacnieť

Pri telefonovaní z pevnej linky už volajúci nebude musieť využívať služby Slovak Telecomu. Telekomunikačný trh sa včera úplne otvoril. Doterajšiemu monopolu začali konkurovať štyri spoločnosti - Amtel, Dial Telecom, eTel a Slovanet. Odvčera ponúkajú domácnostiam volania do rôznych sietí na Slovensku aj v zahraničí. Volajúci s nimi môže podpísať zmluvu a potom pred každým volaním vytočiť predvoľbu svojho operátora, ktorý ho spojí a zaúčtuje si len svoje poplatky. Volajúci však musí mať naďalej uzatvorenú aj zmluvu so Slovak Telecomom.

SME 2.8.2005


Najnavštevovanejšie múzeum je na Hrade!

bratislavskyhrad.jpg

Najnavštevovanejším múzeom Bratislavy bolo v minulom roku Historické múzeum na Bratislavskom hrade s viac ako 120-tisíc návštevníkmi. Druhá priečka v rebríčku návštevnosti patrila múzeu na hrade Devín, tretia Prírodovednému múzeu na Vajanského nábreží. Na dosiahnutí rekordného počtu návštevníkov mali v prípade Historického múzea podiel - okrem stálych expozícií - aj krátkodobé výstavy. K tým najatraktívnejším patrili výstava historických zbraní či výstava fotografií amerických astronautov. K ďalším zaujímavým výstavám, ktoré pritiahli v minulom roku značný počet návštevníkov, patrila výstava o úsporách energie, Hodiny a zbrane z druhej polovice 20. storočia. Mimoriadny záujem verejnosti vzbudila aj atraktívna výstava cestovateľov Hanzelku a Zikmunda.

Nový čas 4.8.2005


Slovenskí skauti na celosvetovom podujatí EuroJam

Slovenskí skauti sú súčasťou najväčšieho celosvetového skautského podujatia v Európe za posledných desať rokov. Na akcii EuroJam 2005 vo Veľkej Británii sa zúčastňuje vyše 10 000 mladých ľudí od 10 do 18 rokov z 57 krajín sveta. Slovenský skauting a Slovensko zastupuje na tejto 12-dňovej akcii 25-členná výprava - 13 skautov zo 113. zboru Modré hory z Bratislavy s dvomi dospelými vedúcimi a 10 členov pracujúcich v medzinárodnom organizačnom tíme podujatia. Slovenská výprava žije v spoločnom subcampe s americkými skautmi z Michiganu, s ktorými dlhé roky spolupracujú. „Je tu pohromade toľko rôznych kultúr a aktivít, že ich v tak krátkom čase ani nie je možné všetky navštíviť. Bude možné z nich čerpať inšpiráciu a energiu ešte mnoho dní po našom návrate,“ vyhlásil vedúci slovenskej výpravy Martin Benko.

SITA 9.8.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiČeští taekwondisté získali zlato na světovém šampionátu

Sedm zlatých medailí a druhé místo v hodnocení zemí vybojovali čeští reprezentanti v taekwon-do na mistrovství světa organizace ITF v australském městě Caloundra. Potvrdili tak svou příslušnost ke světové špičce v tomto korejském bojovém umění. Dva tituly mistrů světa ve sportovním boji získali Jan Mraček z Třeboně v kategorii do 71 kilogramů a Michal Košátko z Frýdku-Místku do 80 kilogramů. Jaromír Michl z Českých Budějovic se ve speciální přerážecí technice stal mistrem světa již potřetí za sebou. V této disciplině zvítězila také česká družstva mužů i žen a stejný dvojnásobný úspěch se povedl i v silovém přerážení. Čeští reprezentanti k tomu přidali ještě dvě stříbrné a pět bronzových medailí. V hodnocení zemí byla lepší jen KLDR se sedmnácti zlatými medailemi. V olympijském programu však startují taekwondisté sdružení v konkurenční organizace WTF.

Rádio Praha 15.7.2005


Corser neměl v prvním závodu superbiků v Brně soupeře

Zcela suverénně zvítězil v prvním závodu mistrovství světa superbiků na Masarykově okruhu v Brně Australan Troy Corser na stroji Suzuki. Před druhým Britem Jamesem Toselandem na ducati měl v cíli po dvaceti okruzích náskok 6,592 sekundy, třetí skončil Francouz Regis Laconi rovněž na ducati. Nejlepší z českých jezdců Jiří Dražďák obsadil 26. místo se ztrátou 1:52,574 minuty na vítěze. Třiatřicetiletý Corser potvrdil, že mu Masarykův okruh vyhovuje. Stejně suverénně v Brně zvítězil v obou závodech před devíti lety. Svůj tehdejší traťový rekord 2:04,019 vylepšil ve čtvrtém kole závodu na 2:03,812. Corser hned od začátku nedal soupeřům šanci a dojel si pro jubilejní třicáté vítězství v mistrovství světa superbiků. Letos zvítězil posedmé a upevnil si vedení v průběžném pořadí celkové klasifikace.

Rádio Praha 17.7.2005


D o tretice to už musí vyjsť, povedali si slovenskí tenisoví reprezentanti a na tretí pokus sa prebojovali do semifinále Davisovho pohára. Využili výhodu domáceho prostredia a cez víkend v Bratislave rozdrvili celkom podľa očakávania Holandsko 4:1.

SME 18.7.2005


Turnaj WTA Tour v Cincinnati - utorok - Hantuchová vyhrala

Slovenská tenistka Daniela Hantuchová zvíťazila v utorkovom zápase 1. kola dvojhry na tenisovom turnaji WTA Tour Western & Southern Financial Group v americkom Cincinnati (dotácia 170 000 USD) nad Liliou Osterlohovou hladko 6:1, 6:2.

SME 20.7.2005


Strnadová potřetí za sebou vyhrála klasický závod na ME ve sjezdu

Kajakářka Michala Strnadová v sobotu vyhrála na mistrovství Evropy ve sjezdu klasický závod a získala v této disciplíně třetí zlatou medaili za sebou. Česká suverénka vyhrála před pár dny i sprint. Medailovou sbírku doplnili o stříbro a bronz kajakáři Kamil Mrůzek a Aleš Marek, další třetí místo vybojoval na C1 Lukáš Uncajtík.

Rádio Praha 23.7.2005


Bratři Vetešníkové jsou veslařskými mistry světa do 23 let

Bratři Jan a Ondřej Vetešníkové se v Amsterodamu stali veslařskými mistry světa do 23 let. Ve finále soutěže dvojskifů lehkých vah na premiérovém šampionátu této věkové kategorie Češi v neděli porazili portugalskou posádku bezmála o dvě vteřiny a získali zlaté medaile.

Rádio Praha 24.7.2005


Trenčín vyhral na Interom a má prvé body

V predohrávanom zápase 3. kola prvej futbalovej ligy vyhral AS Trenčín nad Interom Bratislava 2:0. Oba góly víťazného tímu strelil Kamenský. Zápas sa hral v Nemšovej.

Pravda 29.7.2005


Roman Šeberle vyhrál trojboj ve Finsku

Olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle vyhrál trojboj na mítinku ve finském Aänekoski, který pro něj byl posledním mezinárodním testem před mistrovstvím světa v Helsinkách. Diskem hodil světový rekordman 48,19 metru, 110 metrů překážek zvládl za 14,45 sekundy a dvoustovku zaběhl za 22,38. Celkem nasbíral 2595 bodů a jasně zvítězil. Šebrle si vyzkoušel i skandinávské počasí, podmínky v Aänekoski rozhodně nebyly ideální. "Bylo jen sedmnáct stupňů, občas pršelo a navíc dost foukal vítr. Pocitově to už bylo výrazně lepší než o víkendu v Bernu, cítil jsem se hlavně rychlejší," řekl Šebrle.

Rádio Praha 29.7.2005

 

S tanislav Bartůšek jako desátý český plavec zdolal kanál La Manche. Sportovní redaktor České televize dosáhl v neděli času 10 hodin a sedm minut, lepšího výkonu z českých pokořitelů kanálu dosáhl jen David Čech. Ten přeplaval La Manche před rokem za devět hodin a 45 minut.

Rádio Praha 31.7.2005


Č eští junioři se stali nejúspěšnější zemí na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě. Na italské řece Noča získali celkem sedmnáct medailí, z toho šest zlatých, a dosáhli nejlepších výsledků v celé své historii. Trojnásobnou překvapivou šampionkou je kajakářka Anna Zástěrová, nejobsazenější kategorii kajakářů ve sprintu vyhrál i Karel Slepica.

Rádio Praha 31.7.2005


R oman Šebrle se stal v Helsinkách stejně jako před dvěma lety v Paříži vicemistrem světa v desetiboji. Titul získal Američan Bryan Clay, kterému se proti světovému rekordmanovi podařila odveta za loňské olympijské hry v Aténách. Další český desetibojař, Tomáš Dvořák obsadil osmou příčku.

Rádio Praha 10.8.2005

 

Diskařka Cechlová získala na MS bronz

Diskařka Věra Cechlová má první medaili z velkého závodu. Na světovém šampionátu v Helsinkách obsadila v odloženém finále třetí místo za hod dlouhý 63,19 m. MfDnes 12.8.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruProfesor přírodopisu vykládá ve škole o jelenovi. Mezi jiným upozorní žáky, že myslivci mají zvláštní názvy, pokud se týče parohů. Má-li jelen na každé straně čtyři výsady, nazývají jej osmerákem, jsou-li pak výsady jen tři, šesterákem.

“Mohl by mi někdo z vás říci, jak nazývají myslivci jelena, který má jen dvě výsady?” Přihlásil se malý studentík: “Prosím, toho nazývají čtverákem.”

 

Přítel nabídl Skotovi cigaretu. Skot si ji vzal se slovy: “Já už dlouho nekouřím.” “No, to je chvályhodné. A proč sis ji tedy vzal?” “No, večer přijde tchán, tak mu ji nabídnu, aby zas neměl hloupé řeči, že jsem lakomý!”

humor23.gifNezáviď, Honzíku. Mohls taky svoje včely naučit vylizovat na zahrádkách pivní tácky!

Auto srazí chodce a řidič říká spolujezdkyni: “Podívej se, jestli by bylo lepší popojet nebo couvnout.”

 

Na rovném úseku silnice sjede náhle autobus do příkopu. “Jak se to mohlo stát?” ptá se vyšetřovatel šoféra. “Nemám tušení, právě jsem vzadu vybíral jízdné.”

 

Otec a syn cestují ve vlaku. Malý Lojzík se ptá: “Tatí, proč jedeme tunelem tak dlouho?”

“Protože jsme v posledním vagónu,” praví otec.

 

Pondělí. Zvoní zvonek, panička jde otevřít, ve dveřích stojí instalatér, a prý jestli je manžel doma. “Není,” odpověděla paní domu.

“To nevadí,” odpověděl instalatér a tlačí ji do obýváku na gauč a než stačila mrknout, tak ji pomiloval. A jak rychle přišel, tak rychle odešel. V úterý se to stalo znovu a ve středu, ve čtvrtek taky.

A v pátek, když po té “údržbě” zas odešel, si říká panička sama pro sebe: “To mně nejde do hlavy, co může po mém starém pořád chtít...”

 

Odcházející návštěva k pětiletému Josífkovi: “Co ty, nepůjdeš nás vyprovodit?”

“Ale kdepak. Maminka povídala, že hned jak vypadnete, budeme večeřet!”

 

”Pepíčku, cos dostal na narozeniny?” “Pořádný výprask.” “A proč, prosím tě?” “Tatínek si v tento den vždy vzpomene, že se kvůli mně musel oženit!”

 

Povídá soudce obžalovanému: “Povězte nám, proč jste zabil svou manželku.”

“To je nedorozumění, slavný soude. Vzbudilo mě to její chrápání, tak jsem ji v rozespalosti zmáčknul místo budíku!”

 

Děda s vnukem jdou kolem cukrárny a vnuk povídá: “Dědečku, nechtěl bys zmrzlinu?” Děda dojatě: “Ne, nechtěl.” Vnuk: “A teď se zeptej ty mě!”

 

Přijde rybář do obchodu a kupuje živého kapra. Po zaplacení poprosí prodavače: “Prosím vás, a teď mi ho hoďte přes pult.” “Ale proč?” “No jen mi ho hoďte, abych mohl doma říct, že jsem ho chytil!”

 

Obžalovaný, přiznejte se, že jste se opilý snažil dostat do divadla!” “To se přiznávám. Vždyť ve střízlivém stavu by mě to nikdy nenapadlo.”

 

”Honzo, od čeho máš tak červené oči?”

“Ále, Lojzku, od svařování.”

“A co pořád svařuješ?” “Víno.”

humor24.gifA nějakou nesmyvatelnou pleťovou masku byste tam neměl?

☺V soutěži ve vrhu oštěpem je náš závodník Jožka Stříbrný opět nepřekonatelný. Novináři se jej ptají: “Jožko, čemu nejvíc vděčíš za svůj dnešní vynikající výkon?”

“Levnému jablečnému vínu. Po něm vždy vrhnu nejlépe!”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAucklandská stránka

Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu - PO. Box 106 327, Downtown Post Shop, AucklandInternetové stránky ČS klubu v Aucklandu, Wellingtonu a Nelsonu


Auckland - www.csclub.org.nz

Wellington - http://stripky.uuholo.net

Nelson - http://groups.yahoo.com/group/czskclub


Nový ČS klub v Christchurch

Minulý měsíc byl založen Český a Slovenský Klub v Christchurch, zatím jen formální registrací. Ustavující schůzka se ještě bude konat. Více informací se dozvíte na této E-mailové adrese: henasek@centrum.cz


Nová slovenská kavárna v Aucklandu

Laco a Monika právě otevřeli svojí kavárnu, nazvanou La Piazza Navona, na 155 Symonds Street. Nabízejí široký sortiment občerstvení, jídel (včetně jednoho slovenského každý den) a pochutin (uzeniny od Swiss Deli, jugoslávské výrobky jako mají v Eurodel v Hendersonu, sýry z Kapiti Cheese).

Poskytují i cateringové služby (zařizují občerstvení na soukromé a firemní akce).

Otevřeno mají od 7:30 do 16:00 hod. Od úterý do neděle.

Telefon: 09-368 4295, Mobil: 021-260 8852


Auckland

Obchody, potraviny, pochutiny

Diehľs Bakery - 5/65 Hillside Rd., Glenfield - německý pekař, peče klasický “náš” chleba, rohlíky, housky, kornspitze, štrůdly, makové záviny, tvarohové koláče, švestkové koláče, preclíky.

Otevřeno: středa - pátek 7:00 do 14:00 hod., sobota 7:00 do 13:00 hod.


Veronica’s Bavarian Shop - 1/65 Hillside Rd., Glenfield - obchod s převážně německými potravinami a uzeninami, prodávají tam i Becherovku.


Eurodell - 337 Lincoln Rd., (hned vedle výjezdu dálnice z města) - obchod s převážně chorvatskými a balkánskými potravinami a uzeninami (například čabajka, bulharská bryndza Rodopa, oplatky Napolitánky, uzené klobásy, šunka v aspiku a spousta jiných lahůdek).


Skazka - 16 Kingdon St., Newmarket - obchod s převážně polskými a ruskými potravinami (například tvaroh, kaviár, pirožky, klobásy, všemožné oplatky a sušenky, čokolády, dezerty, “korovky”).


Swiss Deli - 68-70 Greenmount Dr., East Tamaki - švýcarské řeznictví s velkým výběrem uzenin, něco z jejich sortimentu můžete najít i v supermárketech -

E-mail: www.swissdeli.co.nz


Swiss Royal Heights Butchery - 138 Royal Rd., Royal Heights - menší švýcarské řeznictví s omezeným výběrem uzenin.


Janssen’s - 48A Anzac Rd., Browns Bay - jihoafrické/holandské řeznictví, sýry a jiné potraviny -

E-mail: www.janssens.co.nz


Art of Cheese - 275 Ahuroa Rd., Puhoi - vyhlášená puhoiská sýrárna (ochutnávky) a kavárna - E-mail: www.artofcheese.co.nz


Mercer Cheese - Old Great South Rd., Mercer (za benzinkou a restaurací) - vyhlášená holandská sýrárna s ochutnávkami.Nová rezidence pro Seniory

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit a seznámit s našim záměrem.

V Luhačovicích v současné době probíhá výstavba Rezidence seniorů - nadstandartní typ ubytování a služby pro seniory.

Termín zahájení provozu duben 2006.

Myslíme si, že toto téma je pro krajany zajímavé, proto se obracíme na Vás s touto informací.

Možná, že znáte někoho, kdo by se chtěl vrátit do České republiky - buď na stálo nebo jen po přechodnou dobu, a proto nabízíme možnost nadstandartního zařízení.

Budeme rádi, kdyby se o naší informaci mohlo dozvědět co nejvíce našich krajanů.

Děkujeme za pomoc a budeme rádi, když i díky Vám se podaří dobrá věc.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

S přáním příjemného dne

JUDr. Marie Semelová, Pointa,a.s.

Slunná 848, Luhačovice, DIČ CZ 269 388 47

Czech Republic

E-mail: Imc@luhacovice.cz

Tel: 604 281 825Hledám trenéra plavání - nějakou zkušenost, dobrou angličtinu, měl(a) by bydlet blízko Takapuny.

Pokud má dost zkušeností, tak je možnost až 38 hodin týdně pracovat s plavci největšího a nejsilnějšího klubu na Novém Zélandu a jednoho z nejsilněších v Oceánii.

Můj kontakt: Tom Fronek, NSS Youth Head Coach,

Millennium Institute of Sport and Health

Tel: 09-477 2052, Mob: 021-169 3171

www.mish.org.nz

www.northshoreswimclub.org.nzStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonNávštěva pana doktora Broučka

V červnovém čísle Střípků - Čriepků byl na klubovní stránce uveřejněn dopis pana Stanislava Broučka, který přijede na Nový Zéland začátkem září.

Pan doktor Brouček pracuje v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky a zabývá se Čechy v zahraničí. Účelem cesty na Nový Zéland je setkat se se zdejšími Čechy, vyslechnout a sepsat jejich osudy.

Nabídli jsme panu doktorovi, aby si naplánoval příjezd do Wellingtonu tak, aby se mohl zúčastnit některé naší středeční schůzky a sám si domluvil, s kým se sejde.

Bohužel nedávno nám dal vědět, že ve Wellingtonu bude pravděpodobně od 20. do 30. září. Proto bych chtěla vyzvat ty, co mají o setkání s panem doktorem zájem, aby mě co nejdříve dali vědět.

Volejte předsedkyni Janu Baborovou k večeru po páté hodině. Telefon: 567 0510Členské příspěvky klubu

Výbor klubu Vám chce připomenout, že většině členům vypršelo předplatné na Střípky - Čriepky a též na členství klubu v červnu.

Doposud pouze polovina členů má zaplaceno!

Prosím zaplaťte nebo dejte vědět nemáte-li zájem o Střípky - Čriepky či členství.Členské klubovní příspěvky:

Členství pro rodinu s příjmem                 $30.00

Členství pro rodinu bez příjmu               $10.00

Členství pro jednotlivce s příjmem         $20.00

Členství pro jednotlivce bez příjmu        $10.00

Předplatné na Střípky - Čriepky:

Pro členy klubu                                       $15.00

Pro nečleny klubu                                   $30.00

Pro čtenáře mimo Nový Zéland               $30.00

                                                   Plus poštovné

Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Příspěvky posílejte na adresu:

Czech and Slovak Club

P.O. Box 27 332, Wellington, New Zealand

Pro více informací volejte pokladníka klubu tel: 04-478 5977Říjnový oběd

Ještě není na 100% rozhodnuto, ale rádi bychom tentokrát vyzkoušeli novou restauraci a zašli do

“Old Flames Restaurant” na Jackson Street v Petone.

Cena za oběd v neděli je $19.50 a datum 30. října.

Pokud souhlasíte a máte zájem nebo nějaké připomínky či návrhy, dejte vědět.

Volejte předsedkyni Janu Baborovou po páté hodině odpoledne.

Telefon: 567 0510


Historici našli původní hrobku Karla IV.

Císařovy ostatky spočívaly pod oltářem katedrály svatého Víta přes dvě stě let. Přemístil je Rudolf II.

Archeologové to považují za největší objev posledních let. Na Pražském hradě po pěti letech pátrání odhalili původní hrobku Karla IV. a jeho manželek. Nejde o žádnou náhodu. Historici na svém nejnovějším objevu pracují už pět let. Zmínky o hrobce skryté v kněžišti katedrály svatého Víta na Pražském hradě se objevují ve starých písemnostech. Když na ně archeologové narazili, začali pátrat. A hrobku skutečně nalezli. “Ceníme si toho objevu mimořádně vysoko. Tělo Karla IV. spočívalo v této královské hrobce zhruba dvě stě let,” říká archeolog Jan Frolík z Akademie věd.

Ostatky krále se přesouvaly

Teď už je ovšem hrobka prázdná. Ostatky Karla IV. i jeho manželek z hrobky nechal vyjmout a přemístit císař Rudolf II. Těla od té doby spočívají v kryptě katedrály, která je veřejnosti běžně přístupná. “Proč to Rudolf II. udělal, zatím nevíme. Doufám, že právě na tuto otázku nalezneme při dalším bádání odpověď.” podotýká Frolík.

Historik František Kadlec ze Správy Pražského hradu se přiklání k názoru, že přesun ostatků souvisel se stavebními úpravami původní královské hrobky. “Tehdy bylo přeneseno i tělo Karla IV.,” míní Kadlec. Proč však Rudolf II. Nenechal těla přenést zpět do původní hrobky, historici zatím netuší.

Archeologové hrobku zkoumají pomocí speciální sondy navrtaným otvorem tak, aby ji pokud možno nepoškodili. Posledním, kdo do hrobky sestoupil, byl v roce 1872 historik Josef Mocker. Právě pomocí jeho nákresů nyní odborníci hrobku objevili.

Bádání, o jehož výsledcích včera jako první informoval deník Právo, potrvá ještě zhruba měsíc. “Teprve pak všechny informace o nálezu zveřejníme, včetně velmi zajímavých filmových záběrů a fotografií,” slibuje tajemník prezidenta Ladislav Jakl.

Otázkou je, zda bude nově objevená královská hrobka zpřístupněná veřejnosti. V úvahu připadá například možnost, že by návštěvníci mohli do hrobky jen nahlížet pomocí speciálního okna, aby byl zachován charakter Chrámu svatého Víta. “Je to obtížné rozhodování. Určitě by to bylo velmi drahé a ty peníze by mohly být, alespoň podle mého názoru, využity účelněji. Rozhodující verdikt ovšem vynesou hradní památkáři,” upřesnil Frolík.

Pohřeb trval několik dní

Císař Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378 ve večerních hodinách. Bylo mu necelých 62 let. Trápilo ho několik chorob, nejvíce dna. Císařovo náhlé upoutání na lůžko však způsobila zlomenina krčku levé stehenní kosti. Když se přidala horečka provázející prudký zánět plic, nastal konec.

Lidé dostali šanci se s oblíbeným panovníkem rozloučit. Pohřební průvod s katafalkem, na němž leželo vystavené Karlovo tělo, procházel několik dní Prahou. “Cesta do jisté míry kopírovala slavnostní korunovační jízdu. Zatímco noví čeští králové po korunovaci mířili z Vyšehradu na Pražský hrad, pohřební průvod se ubíral opačným směrem,” vysvětluje historik František Šmahel, který o smutečním obřadu sepsal celou publikaci.

Průvod s rakví se cestou zastavoval v jednotlivých kostelech, kde se věřící za zesnulého panovníka modlili. Zastávky byly například v Emauzích či klášteře svatého Jiljí.

“Čestný doprovod Karlova těla byl pečlivě vybírán z předních českých šlechticů. Samotné máry s rakví neslo služebnictvo,” přiblížil Šmahel. Sloužícím byly vidět jen nohy, protože máry byly pokryté drahými látkami, které splývaly až na zem. “Je to pěkně vidět na soudobých ilustracích, které pořídili francouzští malíři,” dodal Šmahel.

MF Dnes 9.6.2005 Jan Gazdík a Jana BlažkováStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovky95.gifTajenka k řešení 94: Všichni víme, jak vychovávat cizí děti.

Vyřešení křížovky 95 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 7. září 2005 v 19:30 hod.

Langoš (Recept od Jirky Babora)

langosefoto.jpg

“Co je to ten langoš?”, ptal jsem se bráchy před stánkem s rychlým občerstvením při naší nedávné cestě střední Evropou. Myslel si, že jsem spadnul z měsíce, pak ale objednal pro každého jeden. “Sladkej nebo slanej?” Už podle jména, langoš je původně maďarská lahůdka, smažená bramborová placka, která zápasí s tradičním párkem s hořčicí o přední příčku na dnešním českém jídelním žebříčku. Vypadá tak trochu jako velký rozšlápnutý koblih.

Potřebujeme: 300 až 400 g oloupaných vařených brambor, 250 g mouky, 0,125 litru mléka, 3 lžíce oleje, 1 rovná lžíce suchých kvasnic, 1 lžička cukru, 1 lžička soli, tuk na smažení.

Postup: Z vlažného mléka, kvasnic, cukru a lžíce mouky si připravte kvásek.

Vystydlé brambory rozmačkejte na kaši, a přidejte všechno ostatní. Poměrně měkké těsto pořádně propracujte, do hladka, aspoň 20 minut, a nechte ho na teplém místě vykynout. Na dobře pomoučeném povrchu rozválejte z těsta 6 placek, tak asi na prst tlusté. Ještě je trochu rukama vytáhněte, aby byly o polovinu tenčí uprostřed, a smažte je v poměrně horkém tuku po obou stranách do zlatova.

Langoše můžete podávat jenom potřené česnekem, nebo pocukrované. Nebo i potřené ketchupem a posypané sýrem, nebo pomazané džemem a měkkým tvarohem, prostě na co máte chuť.


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan. Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Fax: 477 9377, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nzStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200508/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114