Střípky-Čriepky 2005/10 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 10 (No.10)

  Říjen 2005 (October 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Rabštejn - nejmenší město v EvropěAsi 40 kilometrů severozápadně od Plzně, v jednom z nejhezčích a nejromantičtějších koutů západních Čech, leží obec, jejíž domky se krčí ve svazích strmého ostrohu nad řekou Střelou. Ale pozor, není to jen tak ledajaká obec! Je to bezesporu nejmenší město v Česku a v Evropě a snad i na světě. Rabštejn nad Střelou byl přitom povýšen na město už v roce 1337! Jak vlastně takové město funguje? Na to jsem se zeptal Pavla Suka, starosty nedalekého Manětína.

rabstejn_nad_strelou.jpg

"Rabštejn nad Střelou je historicky skutečně brán jako nejmenší město v Evropě. Jinak správu nad ním vykonává od roku 1980 město Manětín. Žije tam dvacet stálých obyvatel, ostatní jsou chataři a chalupáři. Potřeby místních obyvatel samozřejmě zajišťujeme my z prostředků města Manětín."

Samotné městečko tvoří prakticky jedna ulice, rozšiřující se v malé náměstí. Má ale řadu turisticky atraktivních staveb, které by mu mohla závidět mnohem větší městská sídla.

"Rabštejn se od Manětína lišil jazykově. Manětín bylo ryze české město, Rabštejn ryze německé město. Mezi oběma městy probíhala jazyková hranice. I ta lidová architektura, která je v Rabštejně, má dodnes typicky německý charakter. V městě jsou ještě části původního městského opevnění. Jinak je tam jeden z nejstarších kamenných mostů v Čechách, který je starší než Karlův most. Byl postaven krátce po postavení Juditina mostu, předchůdce Karlova mostu. Je to gotický most. Je proslulý i mezi vodáky, protože Rabštejnem protéká řeka Střela. Jinak jsou tady u Rabštejna zachována opevnění, která se stavěla v třicátých letech minulého století proti agresi fašistického Německa a bohužel koncem války ho pak využívali Němci, když byla naše vlast osvobozována."

Já jsem se dočetl, že v Rabštejně je také starý židovský hřbitov.

"Je tam židovský i katolický hřbitov, bohužel židovská obec se o ten hřbitov nestará."


Pamětihodností je ale v Rabštejně více. Za zmínku určitě stojí gotický hrad ze 14. století, z něhož se dochovaly zříceniny dvou kulatých věží, na základech hradu pak vznikl renesanční, později barokní zámek. V budově bývalého kláštera servitů poblíž zámku je dnes stylový hotel U mnicha. Pozoruhodně zachovalé přírodní partie najdeme v údolí Střely od Rabštejna k soutoku s Manětínským potokem. Údolí kaňonovitého rázu v délce asi pět kilometrů je přírodní rezervací. A pak je tu opodál samozřejmě dnešní "správce" nejmenšího města Evropy - Manětín.

"Máme statut města, i když v samotném městě žije jen asi 800 obyvatel. Město má ale celkem 15 částí a dohromady máme rozlohu 85 čtverečních kilometrů. Donedávna jsme byli rozlohou větší než Plzeň. Se všemi částmi máme asi 1260 obyvatel. Manětínsko je vyhlášenou turistickou přírodní oblastí. Samotný Manětín je někdy nazýván barokní perlou západních Čech. Je zde barokní zámek, sedm obrazů od Petra Brandla, po Praze je zde nejvíce Brandlových obrazů ve dvou manětínských kostelech. Je zde také přes 80 barokních soch a sousoší."

Rádio Praha (archiv)Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

drzavypremyslovcu.gif

Možnosti českého státu však byly opět překročeny neúměrnou rozpínavostí. Lákavým objektem zájmu se staly Uhry, kde vymřeli Arpádovci. Přes nesouhlas některých členů své královské rady přistoupil Václav v roce 1301 na nabídku uherské koruny od části velmožů v čele s Matúšem Csákem Trenčianským, ale vyslal do země svého syna Václava III., jenž zde byl také korunován (jako Ladislav V.). Protivníky Přemyslovců byli Anjouovci, kteří byli nadto vůdci propapežské (guelfské) strany v Itálii. Na jejich podporu vystoupil svým rozhodčím výrokem papež Bonifác VIII., který zpochybnil ve stupňujícím se sporu i Václavovo držení polské koruny. S Bonifácem uzavřel nečekaně spojenectví i římský král Albrecht Habsburský. Čechy se tak znovu ocitly v tíživé mezinárodní izolaci, z níž se Václav snažil hledat východisko v kontaktech s Francií Filipa IV. Sličného.

Ale již v roce 1304 musely české oddíly vyvést Václava III. z Uher zpět do Čech (odvezly také uherské korunovační klenoty) a zároveň v témže roce vpadlo do Království českého vojsko římského krále Albrechta Habsburského. Moravské pole se však neopakovalo, ani zrada šlechty, na jejíž opozičnost Albrecht spoléhal. Díky opatrné vojenské taktice českého velení odtáhlo říšské vojsko po marném obléhání Kutné Hory ze země poraženo.

V roce 1305 došlo k jednání o mír mezi vídeňským a pražským dvorem,během něhož Václav II. Zemřel. Čechy v podstatě rezignovaly na zisky v říši a vzdaly se Pomořan, ale usilovaly o udržení jednoty jádra česko-polského soustátí. Tuto orientaci posílil sňatek Václava III. s Violou Těšínskou z dynastie Piastovců.

Polsko-česká unie mohla být dalším přínosem pro dotváření vyspělejších oblastí Evropy, jako dříve česko-rakouská. V Polsku kladně působily české státní vzory, hospodářská soustava, spojujícími silami byla opět obchodně spjata města a styky šlechty. Nezbytnou podmínkou dalšího vzestupu byla spoluúčast polské šlechty na dvorské politice. K tomu by snad došlo za vlády mladého Václava III., zvláště když odboj v zemi, organizovaný Vladislavem Lokýtkem, neměl podporu ze strany dalších Piastovců. Václav soustředil rozsáhlé vojsko, ale ještě před začátkem výpravy byl za nevyjasněných okolností ve věku sedmnácti let zavražděn v létě 1306 na olomouckém hradě. Touto tragedií vymřel po meči rod Přemyslovců.

 

Společnost, hospodářství a kultura

Monarchie posledních Přemyslovců představovala složitou soustavu rozličných sociálních sil, mezi nimiž se teprve dotvářely trvalé vazby. Obnova nezávislosti královské moci na šlechtě otevírala šanci nového rozvoje městům a klášterům: zároveň se však dokončovalo vytváření sítě hradů jako sídel šlechty vyšší (pánů) a prvních tvrzí jako sídel šlechty nižší (zemanů, vladyků). Zemské právo a soudnictví zůstaly v rukou šlechty, ale také královská města si udržela svobodné postavení. Patriciát, zapojený do finančnictví státu, toužil po pozemkovém majetku a politické moci.

Václav II. se chtěl především vyhnout závislosti na svárlivých šlechtických uskupeních. Celkové řízení své politiky svěřoval zahraničním odborníkům, obvykle duchovním; Jeho rádci byli biskupové Arnold Bamberský, Bernard Míšeňský a kancléř Petr z Aspeltu, pozdější biskup basilejský a arcibiskup mohučský. Nejvyšším poradním orgánem byla královská rada (Bavor ze Strakonic, Hynek z Dubé, Jindřich z Rožmberka a další velmožové). Reálným poměrům ve státě odpovídalo teoretické rozdělení královské svrchovanosti na dvě sféry - dominium generale (panství obecné - fakticky nad šlechtickými obcemi v Čechách a na Moravě) a dominium speciale (panství nad užším královským vlastnictvím, tvořeným hlavně městy a kláštery). Dominium speciale bylo “královstvím” v užším významu a Václav mohl v jeho rámci lépe uskutečňovat své zákonodárné záměry. Vydal horní zákoník pro Kutnou Horu Ius regale montanorum, jenž například obsahoval i prvky sociální péče pro horníky a byl užíván ve střední Evropě i po další staletí.

Šlechta se ještě neproměňovala v klasický “stav” a nebyla smluvním partnerem krále. Pokládala ho za “přirozeného pána” a její sepětí s korunou bylo stále silné - vždyť právě prostřednictvím panovníka realizovala své společenské poslání. Měla zájem o silné vládce, od nich vyžadovala intenzivní činnost, zejména při udržování zemského míru. Neboť, jak uváděla kronika Dalimanova: Kniežěcí úřad jest v súdě seděti.

Představy Václava a jeho církevních poradců o poslání královské moci byly ovšem značně vyšší. Král těžko snášel sebevědomí šlechty a svého nevlastního bratra Mikuláše zbavil vlády ve vévodství opavském. Ideovou oporou přemyslovských dynastických tradic a nároků byly zejména kláštery na Zbraslavi a sv. Jiří na Pražském hradě.

Církevní instituce v českých zemích získávaly teprve v průběhu 13. století samostatnější postavení ve vztahu ke svým zakladatelům. Olomoucké biskupství se za biskupa Bruna stalo faktickým knížectvím v důsledku intenzivní kolonizace a vytvoření celé soustavy lenních statků. Rozmachem majetkové aktivity prochází i pražské biskupství, obsazované příslušníky panských rodů. Tobiáš z Bechyně (správněji z Benešova) vystupoval za bezvládí po roce 1278 jako představitel zemské šlechtické obce, podobně jako na počátku 14. století poslední pražský biskup Jan IV. z Dražic.

Na sklonku 13. století již bylo celé území českého státu kolonizováno a intenzívně hospodářsky využíváno. Některými statistickými ukazateli, zejména hustotou obyvatelstva a měst, se řadilo k nejpokročilejším regionům Evropy, jejich běžnému standardu se však teprve nyní blížilo. Výroba nedosahovala sice větší specializace a koncentrace, ale přesto se z českých zemí vyváželo zboží do zahraničí, zejména obilí a kovy.

Po “stříbrné horečce”, která zachvátila střední Evropu na konci 13. století s objevem bohatých žil rudy v Kutné Hoře, dal Václav II. nahradit mincovní soustavu kvalitnější měnou, stříbrnými pražskými groši. První byly raženy ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře v roce 1300 (za pomoci italských odborníků) a staly se žádanou měnou i v okolních zemích.

Duchovní ovzduší českých zemí 2. poloviny 13. století má již poměrně náročný ráz. Prolínala se zde tvorba latinská, německá a česká, církevní i světská, ideové proudy motivané prostředním královským, prostředním královským, šlechtickým či městským.


I když Václav II. neměl žádné školské vzdělání, měl zájem o soudobé vědění, o filozofii, právo, teologii. Pražský dvůr získával významné kodexy až z Pyrenejského poloostrova. Z králova okruhu vzešla také myšlenka na založení univerzity, která však dosud příliš předbíhala dobové možnosti. Václav II. také podporoval světské umění a je autorem několika německých písní, podobně jako někteří šlechtici. Na českém dvoře působili minnesängři Ulrich von Etzenbach a Heinrich von Meissen, zvaný Frauenlob. Objevuje se česká duchovní poezie, jako Píseň ostrovská ze 60. let 13. věku (není vyloučen původ ještě starší) nebo skladba Vítaj králu všemohúcí.

Vedle dvorské poezie se rozvíjí především ve šlechtickém prostředí česky psaná literatura, částečně čerpající ze starších zdrojů (například heraldické pověsti). Tato díla aktuálněji reagují na otázky doby a zachycují dobové názory a životní zkušenosti. Válečnými výpravami z dob Přemysla II. a Václava II., zejména pak křížovými jízdami do Prus, byla inspirována staročeská Alexandreida, samostatná verze středověkého eposu o Alexandru Velikém. Dokládá kulturní vyhraněnost prostředí české šlechty, její hospodářské obtíže a hledá oporu pro šlechtu v panovníkovi. Šlechtické zakladatele z pomezí Čech a Moravy oslavují latinské Letopisy žďárské.

Pojetí nepřející šlechtě zase přináší latinská Kronika zbraslavská, kterou začal psát Ota jako oslavu zakladatele kláštera - krále Václava II. Některé její pohledy nekriticky převzalo i novověké dějepisectví; impozantní dílo dokončil ve 14. století Petr Žitavský. V dvorském prostředí Jiřského kláštera, kde byly vychovávány mladé Přemyslovny, vznikl vzácně heraldicky zdobený a skvostně iluminovaný Pasionál abatyše Kunhuty.

Dále vznikaly písemné materiály právní, školní a účetní povahy. Vzdělanost je stále svázána s církví, ale proniká do ní již i světský živel, ve spojitosti s potřebami prvních městských či šlechtických kanceláří. Vedle latinských a německých svodů městského práva vzniká příručka českého zemského práva, tzv. Rožmberská právní kniha.

Gotické stavitelství prošlo mohutným rozmachem v souvislosti s výstavbou královských hradů a měst. K nejstarším raně gotickým stavbám z doby před a po polovině 13. století patří komplex Anežského kláštera s královským pohřebištěm nebo Staronová synagoga v Praze. I v evropském srovnání jsou výjimečné rozsáhlé pravidelné půdorysy Přemyslových městských lokací. Přední patricijské rody sídlily v Praze v domech s kamennými věžemi, jaké známe například z říšského města Řezna.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPrinc Charles odhalil památník účastníkům bitvy o Británii

Britský korunní princ Charles a jeho žena Camilla na nábřeží Temže odhalili první londýnský památník bitvy o Británii. Zobrazuje v sérii reliéfů různé klíčové okamžiky bitvy, nejen letecké souboje a piloty, ale i prosté lidi v krytech. Na památníku jsou i jména všech 2936 pilotů z 15 zemí, kteří v létě a na podzim roku 1940 odvrátili snahu Hitlerova letectva opanovat nebe nad Británií a umožnit tak německou invazi. Bitva začala 10. července a skončila 31. října 1940. V bitvě bojovalo také 88 čs. pilotů. ČR zastupovala náměstkyně ministra obrany Jaroslava Přibylová, která stejně jako další účastníci slavnosti vyslechla dík předsedy organizačního výboru lorda Normana Tebitta za to, že ČR přispěla na památník 2,5 miliony korun.

Rádio Praha 18.9.2005


Podíl státních penzí k průměrné mzdě patří v ČR k nejnižším

Státní penze v České republice dosahují 58,2 procenta průměrné mzdy a patří tak mezi vyspělými zeměmi v tomto ohledu k nejnižším. Průměr ve státech OECD činí 70 procent. Vyplývá to z letošní statistiky OECD. Ve všech těchto zemích je pro přiznání státního důchodu potřeba splnit podmínky důchodového věku a potřebného počtu let placení sociálního pojištění. V Česku mají občané s podprůměrnou mzdou poměrně vysoký důchod, který dosahuje téměř 90 procent výdělku před odchodem do penze. Státní penze u občanů s nízkými příjmy je tak v Česku v horní polovině mezi členskými zeměmi OECD. Například na Slovensku činí 58,2 procenta, v USA 61,4 procenta, v Irsku 63 procent. Naopak státní penze u občanů s nadprůměrnými příjmy je v Česku jedna z nejnižších. U lidí s dvojnásobkem průměrného příjmu představuje 35,3 procenta platu před penzí. Průměrný důchod v Česku činí necelých 7300 Kč a průměrná čistá mzda, kterou si zaměstnanec přinese domů po zaplacení daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, je 12.500 Kč. Průměrné penze dosahuje asi jen 44 procent důchodců, kdežto průměrné mzdy ani ne 30 procent občanů.


Rádio Praha 18.9.2005


Bývalý ministr zahraničí Jan Masaryk má v Praze první pomník

V Černínském paláci v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, byla odhalena busta Jana Masaryka (1886-1948). Někdejší ministr zahraničí tak má v Praze svůj první pomník. Slavnostního aktu se zúčastnil ministr kultury Vítězslav Jandák, první náměstek ministra zahraničních věcí Jaroslav Bašta a zástupci Společnosti Jana Masaryka.ČTK 20.9.2005


SZPI zakázala prodej potravin v jindřichohradecké Hypernově

Státní zemědělská a potravinářská inspekce s okamžitou platností zakázala prodej všech potravin v jindřichohradecké Hypernově. Svůj krok zdůvodnila ohrožením zdraví spotřebitelů, protože při opakovaných kontrolách našli inspektoři z Tábora důkazy o značném zamoření prostoru myšmi. ČTK to řekla mluvčí inspekce Daniela Kolejková. "Na celé prodejní ploše, skladech i přímo v regálech bylo množství myšího trusu, rozkousané obaly potravin a dokonce živé a mrtvé myši," uvedla mluvčí. Prodejnu provozuje firma Ahold Czech Republic, s níž SZPI zahájí správní řízení a uloží jí pokutu ve výši několik set tisíc korun.

Rádio Praha 21.9.2005


Zastupitelé Šternberku zbavili Gottwalda čestného občanství

Klement Gottwald již není čestným občanem města Šternberk na Olomoucku. O titul ho po 57 letech připravili městští zastupitelé. Vyšli tak vstříc kritickým hlasům řady lidí, kteří si nepřáli mít představitele komunistického režimu za čestného spoluobčana. "Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé s výjimkou komunistů, kteří se hlasování zdrželi. Zastupitelé tak vyšli vstříc výtkám obyvatel," řekla ČTK mluvčí radnice Irena Hamplová.

Rádio Praha 21.9.2005

Elektrovýrobky kvůli odpadům již v řadě obchodů podražily

Lidé, kteří se v těchto dnech vydají na nákup elektrovýrobků, musí počítat s tím, že v řadě obchodů již zaplatí za toto zboží až o několik stovek korun více. První obchodníci totiž k elektrospotřebičům začali účtovat takzvaný recyklační poplatek, ze kterého bude podle novely zákona o odpadech financován systém sběru a likvidace vysloužilých elektrospotřebičů. Nejvyšší je poplatek u ledniček, a to 420 Kč. Několikakorunový poplatek se naopak účtuje u mobilních telefonů. Výrobci mají podle novely odpadového zákona od 13. srpna povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů. Náklady na tento systém má pokrýt recyklační poplatek, který je uveden odděleně od ceny zakoupeného výrobku a poslouží na likvidaci zboží vyrobeného do 13. srpna. Navíc musejí výrobci a dovozci do ceny nových spotřebičů vyrobených po tomto datu zahrnout i náklady na jejich budoucí likvidaci, což zvýší cenu výrobků až o několik procent.

Rádio Praha 22.9.2005


Propojení pražských nádraží uvítají nejen cestující expresů, ale i obyvatelé středních Čech

vlak_hlavak4.jpg

Nové spojení - tak se jmenuje jedna z největších železničních staveb v zemi. Uskutečňuje se v Praze, téměř v jejím centru. Po dokončení v roce 2010 se výrazně zvýší propustnost a rychlost v celém pražském železničním uzlu. Stavba Nové spojení propojí Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, nádraží Libeň, Vysočany a Holešovice. Měla by odstranit nejproblematičtější místo železniční sítě pro osobní dopravu. Ze severu a východu totiž už z dob Rakouska-Uherska směřuje dosud dráha do dvou jednokolejných tratí, kde je možné se místy pohybovat jen rychlostí 10 kilometrů za hodinu. A to samozřejmě omezuje počet spojů při dojezdu do centra města. Některé mezinárodní rychlíky, například EuroCity na trase Vídeň - Praha - Berlín, proto musí stavět v Holešovicích. Na Hlavní nádraží se nedostanou. Realizace projektu Nové spojení mimo jiné vyžaduje provrtání dvou dvoukolejných tunelů pod horou Vítkov o celkové délce téměř tři kilometry, vybudování 25 mostů, dvou estakád o délce několik stovek metrů a samozřejmě souběžně s tím bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce silniční sítě a úprava okolního terénu. Podle Pavla Mathé, technického ředitele Správy železniční dopravní cesty nelze vyloučit, že celý projekt bude ukončen dřív, než je plánováno.

“Stavba byla zahájena v srpnu loňského roku. To znamená, že je asi v pětině rozestavěnosti. Vše běží podle plánu. Dokonce musím kvitovat s povděkem, že se podařilo určitým způsobem navýšit sumu ročních finančních prostředků. To nebude znamenat zdražení stavby, ale nabízí se možnost zkrácení stavby proti původnímu termínu, který vyšel ze soutěže, a byl stanoven na rok 2010.

Rádio Praha 22.9.2005


Měšťanská beseda v Plzni se stala Stavbou roku 2005

mestanskabesedaplzen.jpg

Opravená Měšťanská beseda v Plzni, která byla vyhlášena nejlepší stavbou roku v Plzeňském kraji, získala i celostátní ocenění Stavba roku 2005. Podle slov architekta Jana Soukupa, který rekonstrukci stavby vedl, je titul uznáním práce odborných řemeslníků, restaurátorů či pozlacovačů, kteří dokázali napodobit přirozené, dlouhodobě zažité řemeslo. Ocenění převzal v úterý (20.9.) na veletrhu For Arch v Praze. Památkově chráněná Měšťanská beseda začala po pěti letech oprav sloužit veřejnosti letos v lednu. Rekonstrukce téměř za 300 milionů korun vrátila secesní budově její původní podobu. Všechny umělecké prvky odborníci opravili podle dobových fotografií a chybějící doplnili kopiemi.

Český rozhlas Plzeň 21.9.2005


Julius Meinl v Českých Budějovicích prodával zkažené potraviny


Plesnivé či prošlé potraviny, především uzeniny a sýry, prodával obchod Julius Meinl na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Zjistila to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontroloři přišli na to, že prodavačky v lahůdkách musely na pokyn vedoucího vracet do prodeje potraviny, určené k likvidaci. SZPI na řetězec podala oznámení o podezření z trestného činu prodeje potravin, které ohrožují zdraví a z vydírání, řekla ČTK mluvčí inspekce Daniela Kolejková. Řetězec čekají statisícové pokuty. Kontrola podle mluvčí objevila, že vedoucí provozu nutil prodavačky v lahůdkách například omývat ve slané či octové vodě plesnivé uzeniny a sýry. Poté je ženy musely potírat olejem, aby vypadaly čerstvě. Zaplísněné potraviny dokonce personál vykrajoval a poté znovu prodával. Do provozu se k těmto úpravám sváželo prošlé zboží i z jiných obchodů řetězce Julius Meinl. "Pracovně se chladírně, kde se omyté uzeniny a sýry ukládaly, říkalo 'kafilérka'," upozornila mluvčí. O praktikách firmy bude SZPI informovat kontrolní úřady ostatních zemích EU.

Rádio Praha 23.9.2005


Spolutvůrce atomové bomby Placzek má v Brně pamětní desku

Významného fyzika a brněnského rodáka Georga Placzeka, jenž se za druhé světové války podílel na vývoji první atomové bomby, připomíná od pátku v Brně na náměstí Svobody pamětní deska. Placzek se vedle vývoje jaderné zbraně výrazně zasloužil o výzkum štěpení jádra pro mírové využití v elektrárnách, řekl Petr Dub z Vysokého učení technického, které o významu vědce pořádalo v Brně sympozium.

Rádio Praha 23.9.2005


nejsilnejsi_pivo.jpg

Nejmenší pivovar uvařil nejsilnější české pivo

Praha má další kuriozitu - v minipivovaru U Medvídků vzniklo nejsilnější české pivo, které zraje víc než půl roku. Nese název X-Beer 30. Má totiž 30 sacharizačních stupňů a 12 procent alkoholu. Nejmenší český pivovar se rozhodl uvařit nejsilnější pivo. Třetinková láhev nejsilnějšího piva stojí 111 korun. Silnému pivaři, který je zvyklý na svých deset, by to asi udělalo pořádnou díru do rozpočtu. Ale toto je pivo především pro ty, kteří si ho umějí vychutnat i pro sběratele.

Rádio Praha 24.9.2005


Gross v politice skončil, bude z něj právník

stanislav_gross.jpg

Předseda ČSSD Stanislav Gross skončil s vrcholnou politikou. Členům Ústředního výkonného výboru ČSSD oznámil, že příští týden rezignuje na funkci předsedy strany a že nebude ani kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. Od října bude pracovat jako právník. Jméno firmy, kde bude působit, ale Gross odmítl před novináři upřesnit.

Mladá fronta Dnes 25.9.2005


B ývalý policista Luděk Pešek, který u policie skončil loni v listopadu poté, co našel v bance peněženku, ve které bylo 23.000 korun a neodevzdal ji, pracuje na radnici ve Vrchlabí na Trutnovsku. Muž nyní na městském úřadě řeší dopravní přestupky a vybírání pokut, informují ve svých východočeských vydáních Deníky Bohemia. Pešek u policie skončil, protože podle trutnovského policejního ředitele Ivana Bílka závažným způsobem porušil přísahu příslušníka Policie České republiky. V rejstříku trestů o svém prohřešku nemá záznam, s majitelem peněženky se dohodl na mimosoudním vyrovnání. Tajemník městského úřadu Jiří Žďárský připustil, že o přečinu nového zaměstnance věděl. "Pro mě je důležité, že nebyl stíhán a má čistý trestní rejstřík," řekl Žďárský.

Rádio Praha 26.9.2005


Grebeníček potvrdil rozhodnutí rezignovat na post šéfa KSČM

Dosavadní šéf KSČM Miroslav Grebeníček v pátek na zasedání výkonného výboru strany zopakoval své rozhodnutí rezignovat na svoji funkci. Výbor se v této souvislosti rozhodl doporučit ústřednímu výboru, který se sejde 1. října, aby byl ustaven "institut čestného předsedy ÚV KSČM". Řekl to místopředseda strany Karel Klimša. Grebeníček stál v čele strany 12 let. Pro rezignaci se rozhodl kvůli programovým a osobním neshodám.

ČTK 26.9.2005


Pojišťovny s Paroubkem: je nutné šetřit na lécích

Zdravotní pojišťovny se dohodly s premiérem Jiřím Paroubkem, že úspor v systému zdravotního pojištění lze dosáhnout tím, že se nebudou zvyšovat ceny léků a domluvený objem jejich spotřeby nebude překročen. Je to jeden z deseti bodů návrhu pojišťoven, jak stabilizovat zdravotnické finance. Návrh předaly premiérovi. Spor ministryně zdravotnictví Milady Emmerové s pojišťovnami o jejich hospodaření však schůzka nevyřešila.

ČTK 27.9.2005


Ve Vyškově vznikne multinárodní strategické centrum NATO

Vyškov by se měl do dvou až tří let zařadit mezi nejvýznamnější vojenská střediska Severoatlantické aliance. Vznikne tam totiž multinárodní strategické centrum NATO, které bude rozhodovat o koncepci a zásadách boje proti zbraním hromadného ničení. ČTK to potvrdil náměstek ministra obrany Martin Bělčík.

ČTK 27.9.2005

 

Plzeňský kraj získá od EU na čtyři projekty 98 milionů korun

Plzeňský kraj získá téměř 98 milionů korun na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie. Peníze půjdou na zlepšení dopravy a na rozvoj informačních technologií.

ČTK 27.9.2005


Studium ve věznici

Novou šanci mají vězni v Brně. Od loňského roku totiž mohou v tamní věznici studovat vysokou školu. Podle ředitelství věznice je studium pro odsouzené silným motivem a může jim pomoci při návratu do společnosti.

Rádio Praha 27.9.2005


Důchody se zvýší o pět procent

Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody se v lednu zvýší o 4,9 procenta. Senioři tak mají v průměru dostávat 8128 korun. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda. O 4,9 procenta se podle nařízení vlády zvednou i příplatky k důchodu válečným odbojářům a lidem, které komunistický režim za jejich názory věznil. Podle údajů ministerstva práce dosáhla letos v červenci průměrná starobní penze 7735 korun. ODS označuje rozhodnutí vlády za předvolební a populistický krok. "ČSSD zvyšovala důchody pouze podle růstu cen, zatímco v minulosti zvyšovala i podle růstu průměrných platů. Vládní politici odmítli výhrady ODS, že vláda přidala důchodcům s ohledem na blížící se volby. "My na důchodcích šetřit nebudeme," řekl novinářům ministr financí a úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach (ČSSD) uvedl, že cílem valorizace je udržet poměr mezi průměrným důchodem a průměrným výdělkem, pomoci lidem s nejnižšími penzemi a také vyrovnávat rozdíly mezi takzvanými staro a novodůchodci. Důchodci tvoří v České republice přibližně 23 procent všech voličů. Podle Statistické ročenky žije v zemi 1,97 milionu lidí ve věku nad 60 let, zhruba stejně lidí pobírá starobní důchod.

Rádio Praha 29.9.2005


Uplynulo 30 let od unikátního přesunu kostela v Mostě

kostelvmostepresunutvroce1975.jpg

Uplynulo rovných 30 let od zahájení unikátního přesunu mosteckého kostela. Povrchové těžbě uhlí na severu Čech musela totiž ustoupit řada staveb a stejný osud hrozil i kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Díky vynalézavosti a úsilí inženýrů byla architektonicky cenná stavba zachráněna.

Rádio Praha 1.10.2005


Schröder pomůže Paroubkovi s volbami

Německý kancléř Gerhard Schröder pomůže premiérovi Jiřímu Paroubkovi a jeho ČSSD s předvolební kampaní. Ještě před Vánocemi dorazí z Německa do Prahy dva nebo tři lidé ze Schröderova volebního týmu, kteří české sociální demokracii pomohou se stranickou taktikou před volbami v příštím roce. Paroubek to řekl novinářům po páteční neoficiální večeři s kancléřem v pražském Obecním domě.

Rádio Praha 1.10.2005Za televizi a rozhlas se platí více

Sledování televize a poslouchání rádia je od soboty dražší. Právě od 1. října totiž začala platit novela zákona, která zvedla koncesionářský poplatek za televizi na 100 korun za měsíc. Rádio bude stát domácnost 45 korun. Už za říjen tedy diváci a posluchači zaplatí více.

Mladá fronta Dnes 3.10.2005


Semafor otevřel novou etapu v divadle Globus

slitr_suchysemafor.jpg

Legendární divadlo Semafor, které před 46 lety zakládal Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík dodnes hraje, a to navzdory nepřízni tu politických poměrů, tu přírodních živlů. Od povodně v roce 2002 putovalo po mnoha pražských sálech, až nakonec zakotvilo v Praze - Dejvicích. Městská část Praha 6 za 55 milionů korun vybudovala pro Semafor novou scénu.

Rádio Praha 3.10.2005


Policisté z Evropy a FBI se v Praze radí o východních mafiích

Také o loňském granátovém útoku na majitele kasina v centru Prahy jednají od úterý v Praze zástupci FBI a policií 16 středoevropských států. Kriminalisté si na dvoudenní konferenci takzvané středoevropské pracovní skupiny navzájem sdělují nejlepší způsoby vyšetřování zločinů východních mafií, zejména organizovaných gangů z bývalého Sovětského svazu.

Rádio Praha 4.10.2005


armindelong.jpg

Nejlepším českým vědcem je Armin Delong

Nejlepším českým vědcem roku je podle vlády zakladatel elektronové mikroskopie a iniciátor výroby světově konkurenceschopných elektronových mikroskopů Armin Delong. Kabinet dnes rozhodl, že mu za rok 2005 udělí Národní cenu vlády České republiky Česká hlava. Laureát získá milion korun. Cenu vláda uděluje letos poprvé.

Český a slovenský svět 6.10.2005


Lékaři obléhali ministerstvo

Praktici dnes zavřeli ordinace a stávkují

Zhruba patnáct set lidí převážně soukromých lékařů se kolem poledne sjelo před pražské sídlo ministerstva zdravotnictví. Požadovali odchod šéfky rezortu Milady Emmerové (ČSSD), kterou viní především z toho, že nedostávají pravidelné platby od zdravotních pojišťoven. Po hodině se organizátoři protestu vydali jednat na ministerstvo. Ostatní se rozjeli domů.

Lidovky 7.10.2005


Klaus, vláda i parlament ztrácejí popularitu

Spokojenost lidí s prací prezidenta, vlády i parlamentu v září klesla. Zatímco prezidenta kladně ohodnotily dvě třetiny občanů, práci kabinetu zhruba jen třetina a činnost parlamentu čtvrtina obyvatel. Z aktuálního průzkumu agentury STEM rovněž vyplývá, že růst spokojenosti s politickou situací, který trval od letošního dubna, se minulý měsíc zastavil. Oproti poslednímu šetření z července si nejvíce pohoršil v očích veřejnosti prezident Klaus, jehož práci hodnotilo v září dobře 67 procent lidí, tedy o pět procentních bodů méně než před dvěma měsíci. Činnost vlády hodnotí pozitivně 34 procent respondentů, což je o čtyři procentní body méně než v minulém průzkumu. Podíl lidí, kteří příznivě hodnotí práci parlamentu, se propadl z 29 na 26 procent. S politickou situací je spokojeno 18 procent obyvatel České republiky, drtivá většina dotázaných vyjadřuje nespokojenost.

Rádio Praha 7.10.2005


Dluh ČR ve třetím čtvrtletí stoupl o 19 miliard na 662,6 miliard korun

Státní dluh České republiky se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 19 miliard korun. Na konci září činil 662,6 miliardy Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí letošního roku se pohyboval na úrovni 643,6 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které ministerstvo financí zveřejnilo na své webové stránce.

Rádio Praha 10.10.2005Panasonic v Plzni bude vychovávat odborníky ve vlastní škole

Školu pro vlastní i externí zaměstnance otevřel v Plzni Panasonic AVC Networks Czech, největší výrobce televizorů v Česku. Dnes (10.10.) nastupuje do Panasonic School 120 studentů, od příštího roku by měla mít tato ojedinělá odborná škola v regionu přes 200 lidí. Odbornou elektrotechnickou výuku garantuje Západočeská univerzita, z níž pochází většina učitelů, zbytek lektorů zajistí firma. Předměty jsou akreditované Radou Panasonic School, v níž je personální šéf, lidé z univerzity i úřadu práce.

Japonský Panasonic je s 3000 lidmi největším zaměstnavatelem v průmyslové zóně Borská pole.

Český rozhlas Plzeň 10.10.2005


budvarpivo.jpg

Evropský soud zasáhl do sporu o Budvar

Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost amerického pivovaru Anheuser-Busch (AB), který protestoval proti tomu, že si v Portugalsku nemůže zaregistrovat ochrannou známku Budweiser. Spor mezi českým a americkým pivovarem se táhne od roku 1981. AB se pravděpodobně proti rozsudku odvolá před tzv. Velký senát složený ze 17 soudců.

Spor se vleče už 24 let

Celý spor začal rozhodnutím portugalského Národního institutu pro průmyslové vlastnictví. Ten odmítnul uznat práva Anheuser-Busch na známku Budweiser, protože už ji měli zaregistrovanou Češi. 

Lidové noviny 12.10.2005


Libri prohibiti slaví patnácté výročí

Unikátní pražská knihovna Libri prohibiti si připomíná už patnáct let své existence. Sbírka knih, které zakazoval komunistický režim, byla pro veřejnost zpřístupněna 22. října r. 1990. Vznikala ale už od 70. let minulého století.

Zakladatel knihovny Libri prohibiti je Jiří Gruntorád který stále knihovnu rozšiřuje.

Rádio Praha 12.10.2005Krejčíře budou už jen špiclovat

krejcir.jpg

Policie ve středu přiznala, že je na uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře krátká a že už ho nedokáže dostat ze Seychel do Prahy, aby na něj uvalila vazbu za přípravu vraždy a za stamilionové celní podvody. Jakou chybu by musel Krejčíř udělat?

Kdyby vycestoval ze Seychel do jiného státu, který by ho vydal.

Mladá fronta Dnes 13.10.2005


Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.56Kč.

Británie

1 GBP

43.06Kč.

Kanada

1 CAD

20.99Kč.

EMU

1 EUR

29.56Kč.

N. Zéland

1 NZD

17.09Kč.

Slovensko

100 SKK

76.12Kč.

Švýcarsko

1 CHF

19.10Kč

USA

1 USD

24.61Kč.

Č.N.B. Platné od 12.10.2005


Dva strážníci jsou podezřelí, že ubili muže k smrti

Dva zlínští strážníci jsou podezřelí z ubití dvaačtyřicetiletého muže. Policie je obvinila z ublížení na zdraví s následkem smrti, neposkytnutí pomoci a zneužití pravomoci veřejného činitele. Hrozí jim až 12 let vězení.

Lidové noviny 13.10.2005


Strážník dostal za dvě znásilnění čtyři roky

Na čtyři roky do vězení poslal dnes brněnský městský soud strážníka Radka Orala za dvojnásobné znásilnění. Čtyřicetiletý muž si podle soudu vyhlédl tři mladé ženy, po nichž žádal sexuální styk.

Lidové noviny 13.10.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuDospelí si budú môcť zvoliť ďalšie dve mená

Slovenskí občania s dvojitým štátnym občianstvom, budú môcť mať meno v podobe v súlade s právom alebo tradíciou krajiny, ktorej druhé občianstvo majú. Táto možnosť je navrhnutá v novele zákona o mene a priezvisku z dielne rezortu vnútra, ktorou sa bude zaoberať v utorok Legislatívna rada vlády. Ministerstvo týmto návrhom reaguje na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré je pre členské krajiny záväzné. Novelou Ministerstvo vnútra SR spresňuje prípady, keď na zmenu mena a priezviska nebude potrebné žiadať povolenie obvodného úradu a zmenu urobí na základe vyhlásenia matrikár. Pôjde napríklad o zmenu mena pri osvojení dieťaťa, rozvode či pri prepise cudzojazyčného mena do slovenskej pravopisnej podoby. Na obvodné úrady by mala prejsť právomoc povoľovať zmenu mena pri hanlivých, výstredných či smiešnych priezviskách. Občania, ktorým rodičia pri zápise do matriky zapísali len jedno meno, si po dovŕšení 18. roku veku budú môcť podľa návrhu zvoliť druhé, alebo aj tretie meno. Ak tak urobia, nebude sa to považovať za zmenu mena. Novela upravuje aj pravidlá pri určovaní mena dieťaťa v prípadoch, keď sa čaká na určenie otcovstva. O zmene mena po určení otcovstva bude rozhodovať obvodný úrad, ktorý bude posudzovať či je to v záujme dieťaťa. Ak nie, zmenu nepovolí.

SME 19.9.2005


Slováci sú medzi najohrozenejšími chudobou

Obyvatelia Slovenska patrili v roku 2003 podľa štatistického úradu Eurostat v Európskej únii (EÚ) medzi najohrozenejších chudobou. Riziku chudoby kvôli nízkym príjmom podľa úradu čelilo až 21 percent Slovákov. Z 25 krajín EÚ dosahovalo riziko chudoby takúto úroveň už len v Írsku a Grécku. Naopak najmenej hrozila chudoba Čechom, kde podľa Eurostatu dosahoval tento ukazovateľ hodnotu iba osem percent. Priemer celej únie bol pritom 16 percent. Lepšie ako Slováci boli na tom všetci ostatní obyvatelia z krajín Visegrádskej štvorky (V4), keď v Maďarsku hrozila chudoba 10 % obyvateľov a v Poľsku to bolo približne 17 %. V celej EÚ ohrozovala chudoba v roku 2003 asi 72 mil. ľudí. Eurostat používa na výpočet chudoby platový medián, teda plat, ktorý dosiahne polovica populácie. Podľa tejto štatistiky patria medzi chudobných obyvatelia, ktorí sú pod hranicou 60 % z tejto hodnoty.

SME 23.9.2005


Nemocnice sa boja odpojenia od energií

Niekoľkomiliónové dlhy nemocníc môžu spôsobiť ich odpojenie od vody, elektriny či plynu. Väčšina peňazí od zdravotných poisťovní ide totiž predovšetkým na lieky a zdravotnícky materiál, na platby za energie tak už peniaze väčšinou nie sú. Úplné prerušenie dodávok pitnej vody hrozí bratislavským nemocniciam, ktoré majú vyše sedemdesiatmiliónový dlh. "Ich vysoké dlhy chceme riešiť rovnako rázne ako v prípade iných neplatičov," povedal riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Daniel Gemeran s tým, že dostanú ešte nejaký čas na vyrovnanie dlhu. Odpájanie od energií takmer neustále hrozí aj nemocnici v Hnúšti. Ich celkový dlh voči dodávateľom energií sa vyšplhal na 7 miliónov korún, ale podstatnú časť z toho tvoria dlhy z minulosti. "Najviac sme dlžní plynárom, tí nám pravidelne hrozia odpojením od dodávok plynu," zdôrazňuje riaditeľ Ján Tóbik.

Pravda 28.9.2005


Nové občianske preukazy zrejme od januára 2006

cestovnypasslovak.jpg

Nové občianske preukazy vo formáte Európskej únie (EÚ) začne zrejme polícia vydávať od 15. januára budúceho roku. Poplatok za žiadosť o nový doklad by sa mal zvýšiť z doterajších 50 na 150 korún. Vyplýva to z návrhu zákona o občianskych preukazoch, ktorý dnes s pripomienkami odporučila kabinetu schváliť legislatívna rada vlády. Občianske preukazy vydané do účinnosti nového zákona budú v platnosti podľa údaja, ktorý je v doklade uvedený.

SME 27.9.2005


Ľudia s dvojitým občianstvom si budú môcť zvoliť podobu priezviska

Slovenskí občania, ktorí majú ďalšie štátne občianstvo, si budú môcť zvoliť používanie svojho priezviska v podobe, ktorá je v súlade s právom alebo tradíciou tohto druhého štátu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o mene a priezvisku, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Zosúladiť sa tak má slovenské právo s rozsudkom Európskeho súdneho dvora.

Bleskovky 3.10.2005


Pendolino nám skráti cestu do Prahy

České dráhy vypustia začiatkom budúceho roku na trať medzi Prahou a Bratislavou rýchlovlak Pendolino. Vďaka rýchlosti 160 kilometrov za hodinu vlak podstatne skráti doterajšie vlakové spojenie medzi oboma metropolami. Podľa cestovného poriadku vlak, ktorý vyrazí z Bratislavy pred šiestou, dorazí do Prahy krátko pred pol desiatou. Doteraz potrebný čas na prekonanie tejto vzdialenosti 4,16 hodiny skráti pod štyri hodiny.

SME 6.10.2005


Slovenské zdravotníctvo v únii zaostáva

Slovenské zdravotníctvo je v Európskej únii niekde na chvoste. Zo štatistík vyplýva, že jeho úroveň je jedna z najhorších. Upozorňujú na to aj ľudia z Európskej komisie a OECD.

Pravda 7.10.2005


Agentúra Fitch zvýšila rating Slovenska

Slovenské reformy včera pochválila renomovaná ratingová agentúra Fitch. Rýchly ekonomický rast a zlepšovanie úverovej dôveryhodnosti ocenila zlepšením ratingového hodnotenia z A mínus na A. Rovnako hodnotí aj Česko, kým

Maďarsko a Poľsko sa prvýkrát ocitli pod Slovenskom.

SME 12.10.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiŠebrle vyhrál v Talence a také vícebojařskou Grand Prix

Roman Šebrle vyhrál desetibojařský mítink ve Francii a ziskem 8269 bodů si zajistil prvenství ve vícebojařské Grand Prix. Na druhé místo v součtu tří desetibojařských výkonů roku odsunul mistra světa Briana Claye z USA a získal vítěznou prémii 30.000 dolarů.

Rádio Praha 18.9.2005


Austrálčan Rogers v časovke na MS dosiahol zlatý hetrik

Austrálčan Michael Rogers získal vo štvrtok v časovke mužov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Madride už tretiu zlatú medailu v poradí. Dvadsaťpäťročný pretekár, ktorý sa onedlho stane jazdcom stajne T-Mobile, sa v pretekoch na 44 km s časom 53:34,49 min presadil pred Španielom Josém Ivanom Gutierrezom a Švajčiarom Fabianom Cancellarom.

SME 23.9.2005


Koukalová vyhrála tenisový turnaj WTA ve slovinské Portoroži

Česká tenistka Klára Koukalová vyhrála turnaj ve slovinské Portoroži. Ve finále porazila domácí Katarinu Srebotnikovou 6:2, 4:6 a 6:3 a po červnovém triumfu v nizozemském Hertogenboschi se na okruhu WTA radovala z druhého titulu v kariéře. Třiadvacetiletá Koukalová byla v Portoroži čtvrtou nasazenou a s finálovou soupeřkou měla před nedělním duelem vyrovnanou bilanci. Na tvrdém povrchu Srebotnikové v první sadě dovolila jen dvě hry, ale soupeřka se ve druhém setu vzchopila. V úvodu rozhodujícího setu prohrávala Koukalová 0:2, ale vývoj zápasu otočila a vyhrála. Odnesla si navíc 22.000 dolarů z celkové dotace 140.000 a připsala si 95 bodů do světového žebříčku.

Rádio Praha 25.9.2005


Štěpánek postoupil do semifinále turnaje v Ho Či Minově Městě

Třetí nasazený Radek Štěpánek postoupil do semifinále turnaje v Ho Či Minově Městě. Český tenista v pátek vyřadil turnajovou šestku Juana Monaka z Argentiny a o účast ve finále se v sobotu utká se Švédem Thomasem Johanssonem. Druhou semifinálovou dvojici vytvoří Švéd Jonas Björkman a nejvýše nasazený Mariano Puerta z Argentiny. Ve Vietnamu se hraje o podíly z dotace 380.000 dolarů.

Rádio Praha 30.9.2005


Jablonec zlomil komplex a po sedmiletém čekání porazil Liberec

Jablonečtí fotbalisté zlomili svůj komplex, když se po sedmiletém čekání dočkali v severočeském derby výhry nad rivalem z Liberce. Jablonecké vítězství ve 44. minutě zařídil záložník Michálek a ligový lídr z Liberce tak až v osmém letošním zápase poznal přemožitele. Na vedoucí Liberec se v neděli mohou bodově dotáhnout Teplice, pokud porazí mistrovskou Spartu.

Rádio Praha 1.10.2005


Vodný slalom: Striebro Kubáňa s Olejníkom, bronz Cibáka

Slovenskí vodní slalomári získali aj v nedeľňajších finálových pretekoch na XXIX. majstrovstvách sveta v austrálskom Penrithe dve medaily. V C2 sa o ne zaslúžili Milan Kubáň s Mariánom Olejníkom, ktorí si vybojovali striebro a v K1 mužov sa o premiérový vzácny kov z vrcholného podujatia pre Slovensko zaslúžil Peter Cibák, ktorý skončil senzačne tretí a patrí mu bronz.

Bleskovky 3.10.2005


Liberec si spravil chuť na mistrovi z Pardubic

vaclavnovakvpravo.gif

Hokejisté Liberce ukončili sedmizápasové čekání na tříbodové vítězství. V dohrávaném utkání šestého extraligového kola porazili Pardubice 3:1. Předchozí výhry dosáhli Severočeši již ve druhém kole, kdy přehráli doma Spartu. Největší zásluhu na dnešním úspěchu měl kapitán Václav Novák, který se podílel na všech brankách Tygrů.

ČTK 4.10.2005

 

V ýsledky pátečního 11. kola extraligy ledního hokeje:

Znojmo - Pardubice 2:1

Plzeň - Sparta Praha 4:1

Zlín - Třinec 4:2

Kladno - Vítkovice 8:4


Slavia Praha - Litvínov 4:1

České Budějovice - Liberec 2:1

Karlovy Vary - Vsetín 7:4

V předehrávaném utkání 12. extraligového kola hokejisté Znojma zvítězili nad Plzní 4:2. Tabulku vede Slavia před Znojmem a Zlínem, poslední je Vsetín.

Rádio Praha 8.10.2005


Š estnáctiletá česká tenistka Nicole Vaidišová vyhrála již svůj čtvrtý turnaj na okruhu WTA. Ve finále turnaje v Tokiu porazila Francouzku Tatianu Golovinovou v prvním setu 7:6 a ve druhém za stavu 3:2 soupeřka vzdala.

Rádio Praha 9.10.2005


Česká jednadvacítka zvítězila nad Finskem 3:1

Čeští fotbaloví reprezentanti do jednadvaceti let zvítězili v závěrečném utkání evropské kvalifikace ve Finsku 3:1. Zajistili si tak postup do listopadové baráže, jméno soupeře se dozvědí ve čtvrtek. České vedení dnes přesnými trefami zajistili Knakal se Svěrkošem, Mäkelä v 65. minutě snížil z penalty, ale osm minut před koncem zpečetil výhru střídající Pudil.

Rádio Praha 11.10.2005


Čeští fotbalisté porazili Finsko 3:0 a o MS si zahrají v baráži

Čeští fotbalisté ve Finsku zvládli závěrečný zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa a po vítězství 3:0 si zajistili účast v baráži. Dvě ze tří branek vstřelili Heinz s Junem, útočné hroty z turecké ligy, třetí přidal Rosický. Brücknerovi svěřenci nyní budou netrpělivě očekávat páteční los, který jim určí posledního soupeře v boji o šampionát v Německu. Rozhodující zápasy se budou hrát 12. a 16. listopadu.

Rádio Praha 12.10.2005
Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruLord Cecil hovoří ke své sekretářce: “Představte si, že mi včera unesli manželku!” “Unesli?”

“Ach, bože, ano. No jen si představte tu hrůzu! Prosím vás, připomeňte mi to koncem týdne, nahlásím to policii.”


Lord Brick hraje golf. Kolem golfového hřiště jde na hřbitov pohřební průvod. Lord spustil již napřaženou hůl, smekne čepici a vzdává poslední čest. “Jak jste pozorný a citlivý člověk!” obdivuje ho spoluhráč. “To je samozřejmé, drahý příteli, víte, ona moje žena byla dobrá manželka...”

humor25.gifUrazil jste dámu, tak už se konečně rozhodněte! Šavle ne, pistole taky ne, kordy taky ne... že bysme si to rozdali na rumy?

Říká jeden pacient na chirurgii druhému: “Člověče, já si jedu vyzkoušet novou Hondu, jedu asi stopadesát a najednou mě předjela nějaká Yamaha. Tak jsem ji začal honit, vybourali jsme se, a teď jsem tady!”

“No, na té Yamaze jsem jel já a zkoušel jsem, jestli nejsi srabař.”

Probudí se třetí a říká: “Chlapi, já vám takhle jedu z práce na Babetě a najednou mě předjely nějaké dvě motorky tak rychle, že jsem myslel, že parkuju - a tak jsem vysedl.”


Policajt zastaví auto a osloví řidiče: “Pane řidiči, znáte dopravní předpisy?”

“Ano, co potřebujete vědět?” odpoví řidič.


”Co byste mi doporučil k večeři?” ptá se host číšníka.

“Máme jen guláš.” “Ale na jídelníčku uvádíte nejméně dvacet jídel!”

“Ano, ale to je jen na vyvolání chuti k jídlu...”


”Pane vrchní, přineste mi, prosím, řízek! Ale hodně veliký! Víte, jsem v silné depresi a každá maličkost mne hned rozčílí.”

V hospodě se turista přehrabuje v jídle. Sleduje ho místní bezdomovec a po chvíli ho napomene: “Člověče, nepřehrabujte se v tom tak! Kdo to má pak po vás dojídat!”


Předhazuje manželka manželovi: “Můj otec se dožil pětadevadesáti let a v životě nevzal půllitr do ruky!”

“Já ti to věřím, sám znám hodně lidí, kteří pijou pivo výhradně z flašky...”


Potkají se v hospodě dva sousedi: “Jak to, že nejsi v práci?” ptá se jeden. “Jsem nemocný, mám angínu. A co ty?”

“Já jsem na tom ještě hůř než ty, já mám zápal plic.”


”Z čeho jste usoudili, že obžalovaný se vracel domů pod vlivem alkoholu?”

“Protože vešel do telefonní budky a když z ní po chvíli zase vyšel, nadával, že ten prokletý výtah opět nejezdí...”


”Doneste mi jednu slivovici, než začne ta rvačka,” říká host hospodskému. Ten naleje a host znovu: “Ještě jednou, než to začne!” Když už pije pátou slivovici, hospodský to nevydrží a ptá se: “Tak kdy bude ta rvačka? A kdo s kým se bude rvát?”

“Vy se mnou! Já totiž nemám žádné peníze...”


”Co jsi dnes tak vyděšený?” ptá se v hospodě Pepa Šmejkal Franty Konůpka. “Představ si, Pepo, tu hrůzu! V pondělí jsem odešel z domu na pivo a byl jsem tři dny nezvěstný!”

humor26.gifTeda Josef, ty máš ale krásné tričko!

V baru se přiblížil ke stolu osamělého hosta houslista a tiše se zeptal: “Nějaký kousek z Mozarta, pane?”

“Ne, děkuji, už jsem si objednal vepřovou kýtu...”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoru07.gif

     CONSULATE - GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC - SYDNEY

169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, tel: 02 9371 0860

e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, website: www.mzv.cz/sydneyVážení krajané,

dostávají se k Vašim rukám další informace Generálního konzulátu České republiky v Sydney.

1. Konzulární informace - pasová agenda

Na jaře tohoto roku došlo k vydávání nových cestovních dokladů ČR s vyznačením členství České republiky v Evropské unii. Mnozí z vás tento cestovní doklad prostřednictvím našeho generálního konzulátu již obdrželi. Znovu upozorňujeme na skutečnost, že tento nový cestovní pas je naprosto rovnocenný původnímu typu cestovních pasů ČR bez vyznačení členství ČR v EU. I s tímto původním a stále platným cestovním dokladem může jeho držitel cestovat po zemích EU a má naprosto stejné práva a povinnosti jako držitel novějšího typu.

Není proto žádný důvod žádat o výměnu cestovního pasu původního typu za novější před vypršením jeho úřední platnosti.

V souvislosti s pasovou agendou rovněž upozorňujeme na novinku platící od začátku tohoto roku a spočívající v tom, že žadatel o nový cestovní doklad se musí na žádosti vždy podepsat plným jménem tj. jméno i příjmení. Bez plného podpisu není žádost o cestovní doklad platná.

Významnou změnou v pasové agendě, jež byla schválena Evropskou unií bude, že cestovní pasy všech států Evropské unie budou v budoucnu opatřeny biometrickými prvky, jako je biometrické zobrazení obličeje a digitální zpracování otisku prstu. Toto rozhodnutí je závazné i pro českou republiku.

Generální konzulát ČR v Sydney byl vybrán jako jeden z prvních zastupitelských úřadů ČR v zahraničí za účelem zavádění těchto nových biometrických prvků do praxe.

S nainstalováním potřebných zařízení a jejich zprovozněním pro první fázi tj. digitální zobrazení obličeje žadatele, se počítá pravděpodobně od srpna roku 2006.

Bližší informace vám sdělíme s dostatečným předstihem po definitivním doladění detailů nového procesu a schválení všech potřebných prováděcích předpisů.

2. Dokumentační projekt určený aktivním odpůrcům nacismu

Rádi bychom vás rovněž informovali o novém projektu Vlády ČR jenž má za cíl dokumentovat osudy jednotlivých osob, aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení 2. světové války postiženi opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

Projekt bude dokumentovat životní osudy těchto osob bez ohledu na jejich současné místo pobytu a státní příslušnost. S ohledem na skutečnost, že mnozí z těchto osob odcházeli v inkriminovaném období do zahraničí, je velmi pravděpodobné, že někteří zvolili jako místo svého dalšího života Austrálii nebo Nový Zéland.

Prosíme tedy, aby všichni pamětníci, kteří byli výše uvedeným opatřeními postiženi a souhlasí s tím, že jejich životní příběh bude zdokumentován, ať již v písemné formě, natočením hlasu či přímo prostřednictvím videonahrávky, aby kontaktovali Generální konzulát ČR v Sydney, který o jejich zájmu navázat spolupráci bude informovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Česká republika má velký zájem zdokumentovat osudy postižených osob a přikládá tomuto projektu značnou důležitost. Případná dokumentace bude tedy prováděna výhradně profesionálním způsobem při zachování všech pravidel pro badatelský přístup a zveřejněny budou pouze přesně dohodnuté části.

3. Aktualizovaná informace týkající se finančních darů MZV ČR krajanským spolkům a společnostem přátel v zahraničí

Dle obdržené informace z MZV ČR Generální konzulát ČR v Sydney informuje krajanskou komunitu v Austrálii, že přidělené finanční dary z MZV jednotlivým krajanským spolkům a společnostem přátel v Austrálii v roce 2005 je v souladu s platnými českými právními předpisy možné čerpat i po 31.12.2005.

Nicméně dle usnesení vlády ČR č. 987 ze dne 20.7.2005 je MZV ČR povinno do 31.1.2006 informovat vládu ČR o poskytnutí finančních darů včetně účelů, na které byly vydány. Z tohoto důvodu plyne povinnost pro krajanské spolky a společnosti přátel předložit Generálnímu konzulátu v Sydney nejpozději do 15.1.2006 závěrečnou zprávu s výčtem položek, na které byl, resp. ještě bude, peněžní dar využit. Pokud však dojde k nečerpání finančního daru z neobjektivních důvodů, je možné o tuto částku případně snížit finanční dar na r. 2006, pokud o něj spolek žádá.

4. Udělení ceny Gratias Agit 2005

Pro rok 2005 byla Ministrem zahraničních věcí ČR udělena cena Gratias Agit paní Zoře Šemberové z Adelaide.

Umělkyni, která neúnavně šíří a předává krásu české hudby, tance a umění dalším generacím v Austrálii. Gratulujeme paní Zoře Šemberové k významnému ocenění a přejeme jí, aby byla stále tak čilá a aktivní při plném zdraví jako doposud.

5. Prezentace “Česká republika - malá velká země” v Sydney

Ve dnech 19.-22. října 2005 se bude konat v Sydney na Circular Quay v Harbour Overseas Passenger Terminal národní prezentace s názvem „Česká republika – Malá Velká Země“. Tuto významnou akci pořádá společnost Czech-Australian Group o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Magistrátem Hlavního města Prahy. Rozsáhlá výstavní akce představí v hospodářské části český průmysl reprezentovaný předními českými podniky, strukturu české ekonomiky a možnosti obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Austrálií. Prezentace bude doprovázena Seminářem o obchodních a investičních příležitostech v České republice, který je pořádán ve spolupráci s agenturou Austrade. V kulturní části je jednou ze stěžejních hlavním městem zapůjčená a mezinárodně oceněná expozice „Praha“, která reprezentuje Prahu jako architektonickou perlu v srdci Evropy a současně Prahu jako významné kongresové, finanční a turistické centrum. Součástí expozice bude výstava výtvarného umění pod názvem 3 Czech Artists, výstava UNESCO a představení českých skladatelů vážné hudby (Smetana, Dvořák, Janáček). Na slavnostním zahájení vystoupí český pianista Jan Simon, který bude hrát skladby českých autorů.

Pokračování na příští stránce:Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůAucklandská stránka

Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu - PO. Box 106 327, Downtown Post Shop, AucklandTyto informace i všechny předešlé a průběžné též najdete na naší webové stránce: www.csclub.org.nzZahájení letní sezóny - sobota 29.10. - od 16:00 do 20:00 hod. - Cardrona Speight’s Ale House

Jako už tradičně, letní sezónu otevřeme v hospodě, stejně jako loni v Cardrone na 37 Normanby Rd., Mt. Eden.

Připijeme také na 87. výročí vzniku naší bývalé společné vlasti. Přijďte si poklábosit se známými a seznámit s novými lidmi! Máme zaknihovaný stůl pro nejméně 30 lidí.

Hlaste se Mirkovi na tel: 444 4401 nebo

E-mail: csclubauckland@hotmail.com


Integrační párty - neděle 20.11. - místo a čas ještě upřesníme

Co to znamená? Zatím se naše akce vyznačovaly převahou češtiny a slovenštiny, což naše/vaše partnery, příbuzné nebo kamarády stavělo do pozice přihlížejících (respektivně naslouchajících) nebo se tak maximálně mohli bavit mezi sebou. Mnohdy nám jich bylo líto. Proto aspoň jednou za rok tuto roli otočíme. Bude se mluvit jen anglicky a každý z vás bude mít povinnost s sebou přivést aspoň jednoho dalšího, který neumí ani česky ani slovensky. V rámci akce bude občerstvení (nejspíše BBQ). Pokusíme se také sehnat sud Prazdroje, Budvaru, Krušovic nebo jiného “našeho” piva.

Kdo nám v tom máte možnost nabídnout pomoc, rádi ji uvítáme.

Hlaste se organizačnímu týmu Mirka tel: (533 4233)

Hanka tel: (521 1347) a Monika tel: (444 4893) nebo

E-mail: csclubauckland@hotmail.com


Mikuláš - neděle 4.12. - od 13:00 hod.

Long Bay Regional Park (North Shore)

Mikuláš opět přijede vlakem, tentokrát na Long Bay

(pro neznalé - pláž na samém severním konci North Shore).

Uprostřed parku je malá dětská železnice a tam se sejdeme. Mikuláš přijede kolem 13:30 hod. Pokud přijdete včas, obsadíme piknikovou plochu uprostřed a Mikuláš s Andělem a Čertem přijedou dětem rozdat dárky, vyžádat si od nich nějakou básničku nebo písničku a také sliby, co příští rok budou nebo nebudou dělat. Potom si uděláme skupinovou jízdu . Přineste si jídlo na piknik. Jízda vlakem stojí pouze jeden dolar, tu si každý zaplatí sám. Od Klubu dostane každé dítě 1 dárek, pokud chcete vašim dětem dát navíc vlastní dárek, dejte ho Mikulášovi předem a napište na něj jméno dítěte. Hlaste se Mirkovi na tel: 444 4401 nebo

E-mail: csclubauckland@hotmail.com - hlavně potřebujeme vědět počet a věk dětí, aby jsme podle toho obstarali dárky.


Štěpánská pečeně - pondělí 26.12. - místo a čas ještě upřesníme

Stejně jako loni budeme péci, tentokrát (po loňské dohodě účastníků) krůty / morky. Po loňské a předloňské velice vydařené akci, kde se opékalo a jedlo (v některých případech až žralo) selátko, a kterých se v obou případech zúčastnilo nějakých 30 lidí, se z ní stává tradice, kterou nebudeme porušovat a opět vás zveme. Přiveďte i své přátele (to ostatně můžete na jakoukoliv akci). Kdo máte doma nějaké to sladké dřevo a umíte ho zmačknout, budete vítáni dvojnásob. Na tuto akci budeme od každého vybírat zálohu $10 (děti do 11 let jedí zdarma) a podle toho, kolik lidí se zúčastní, rozpočítáme náklady a rozdíl vrátíme. Pokud někdo máte možnost tuto akci uspořádat na svém pozemku anebo víte o nějakém dobrém místě, dejte nám vědět.

Objednávky podávejte Mirkovi na tel: 444 4401 nebo

E-mail: csclubauckland@hotmail.com


Guláš párty - neděle 22.1.2006 - ve 13:00 hod.

Stanoviště č. 4, Long Bay Regional Park (North Shore)

Po třech velice úspěšných ročnících (prvního se zúčastnilo přes 80 lidí, druhého téměř 100 a loňského rekordních 200 lidí), pořádáme již 4. ročník této akce.

Tentokrát budou guláš (několik druhů) vařit Laco a Monika z Monica’s Cafe na 155 Symonds Street. K tomu jako vždy koupíme chleba z německé pekárny Diehl’s. Doufáme, že akce udrží vzestupný trend a udrží si titul vrcholné události roku - je to jen na vás. Po strávení guláše můžeme jako vždy hrát volejbal nebo fotbal, a jelikož budeme na pláži, můžete si i zaplavat.

Vstupné je $10, děti do 11 let zdarma. Jestli si chcete objednat celý chleba, dejte nám vědět dopředu, stojí $4. Přineste si talíř, příbor a skleničku.

Akce je na stejném místě jako Mikuláš - jen kousek vedle a v dohledu je zmíněný vláček a dětské hřiště. Pláž je jen pár desítek metrů daleko. Hlaste se Mirkovi na tel: 444 4401

nebo E-mail: csclubauckland@hotmail.com

Předseda Mirek PištoraDokončení z předešlé stránky:

CONSULATE - GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC - SYDNEY

6. Vydání knihy generálporučíka Vladimíra Nedvěda

Pan Vladimír Nedvěd, čs. letec z bitvy o Velkou Británii, čerstvě povýšený prezidentem republiky do hodnosti generálporučík se na nás obrátil s prosbou o zveřejnění vydání jeho knihy „Byl jsem velitelem 311 bombardovací perutě“.

Tuto knihu je možno zakoupit prostřednictvím úřadu města Kyjova, Masarykovo nám., 697 22 Kyjov.Vážení krajané,

v případě Vašeho zájmu o poskytnutí podrobnějších informací k výše uvedené problematice či v případě Vašeho zájmu o jiné informace či témata námi dosud nezveřejňovaná, obraťte se na nás a my tato Vaše přání či požadavky zohledníme v našich příštích “INFORMACÍCH GK”.

S úctou

Ing. Jaroslav Doleček

Generální konzul                              Sydney, 23.9.2005

08.gif


Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávyKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonStanislav Brouček na Novém Zélandu

s3500331.jpgPan Stanislav Brouček a Jirka Babor před Valentines restaurací

P ři své návštěvě Nového Zélandu se zastavil ve Wellingtonu pan doktor Brouček, pracovník Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.

Zabývá se českou emigrací a imigrací do České republiky. Cílem jeho návštěvy bylo setkání s českými imigranty a sepsání jejich osudu.

Doufám, že jeho návštěva byla úspěšná.

Předsedkyně Jana BaborováKavárnička v Bunnings velkoobchodu

s3500333.jpgManželé Michaela a Jirka Karagiannisovi

P ři návštěvě velkoobchodu Bunnings v Porirua si můžete dát kávu, čaj či horkou čokoládu a pobavit se s našimi krajany kteří tento stánek s občerstvením vlastní. Jirka Karagiannis mluví česky třebaže má řecké jméno. Michaela je dcera paní Miluše Reichelové.

Redaktor a výbor klubu děkují Ministerstvu zahraničních věcí ČR oboru pro kulturní a krajanské vztahy a též Generálnímu konzulovi v Sydney za finanční podporu na vydávání měsíčníku “Střípky - Čriepky”.

Při této příležitosti bych též chtěl připomenout členům, kteří ještě nezaplatili členství klubu, aby tak učinili.

Za výbor klubu pokladník G. Knotek

Říjnový oběd

Neděle 30.10.2005 ve 12:00 hodin

Old Flames Restaurant

Petone, 230 Jackson Street

Parkování na Jackson Street nebo v okolních ulicích.

Cena $19.50 na osobu (pití zvlášť)

Děti:   3 - 5 let = $6.00

           6 - 12 let = $12.00

Zatím je zamluveno 25 míst a už máme 16 přihlášených. Pokud máte zájem, volejte co nejdříve

Janě tel: 567 0510 nebo Gustavovi tel: 478 5977ole.gif

Piknik

Neděle 27.11.2005 ve 12:30

nebo kdykoliv odpoledne

v Belmont Domain

(na konci Norfolk St.

Lower Hutt)

Řeka, tenisové kurty, dětský park. K dispozici je též elektrické barbecue.

Každý si přinese na co má chuť.

Pro více informací volejte Janu. Telefon: 567 0510Redakce upozorňuje čtenáře, že je možné si přečíst Střípky - Čriepky na Internetu

http://stripky.uuholo.net

Webovou stránku vytvařuje a udržuje pan Michal Šolc.

Nápady na zlepšení a přidání zajímavých informací posílejte Michalovi na E-mail: michal.solc@intergen.co.nz

Prozatím je to pouze ve zkušebním provozu.

Máli někdo zájem webovou stránku udržovat v provozu, spojte se s Michalem nebo s redakcí.Consulate General of the Czech Republic

169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030, Sydney

Tel: 61 2 9371 0860 = Secretary

Tel: 61 2 9371 8877 = Visa section

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz

Webová stránka: www.mfa.cz/sydney různé informaceStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkakizovky97.gifTajenka k řešení 96: Ctižádost je spíše věcí žádosti než cti.

Vyřešení křížovky 97 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

duseneledvinky.jpg

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 2. listopad 2005 v 19:30 hod.

Dušené ledvinky (Recept od Jirky Babora)

Než začnete s vařením, nezapomeňte otevřít všechna okna a zapnout kuchyňský větrák. První čtvrthodinu ledvinky smrdí víc než špatně udržovaný pissoire.

Potřebujeme: 750 g ledvinek, 1 šálek vody nebo vývaru, 5 lžic oleje, 1 středně velká cibule jemně nasekaná, 4 stroužky česneku utřené se soli, 1 rajče hrubě posekané, 1 dcl bílého vína, 1 lžíce mouky, ½ lžičky kmínu, ½ lžičky mleté sladké papriky, ½ lžičky mletého černého pepře, 1 lžíce sójové omáčky.


Postup: Na druhu ledvinek moc nezáleží, osobně dávám přednost vepřovým, zdají se mi křehčí a mají dobrou oříškovou příchuť.

Rozřízněte vepřové ledvinky podélně na půlky, větší hovězí nebo telecí na čtvrtky, a odstraňte veškerý tuk a vazivo ze středu. Pokrájejte ledvinky na tenké plátky a smažte je nepřikryté v rozpáleném oleji nejméně 15 až 20 minut za stálého míchání. Když se vypaří většina puštěné šťávy, ledvinky prakticky přestanou smrdět, a můžete přidat cibuli, česnek, rajče, vývar a koření. Duste pod pokličkou dalších 40 až 50 minut. Měkké ledvinky zapražte moukou, přidejte víno, zamíchejte a povařte dalších 10 až 15 minut. Nakonec vmíchejte sójovou omáčku, a podávejte s dušenou rýží a velkou hromadou čerstvého salátu.

Pro změnu můžete při dušení přidat k ledvinkám 100 až 150 g šunky nakrájené na nudličky, nebo uzený párek nakrájený na tenká kolečka, nebo i hrst žampionů, nasekaných na hrubší plátky.


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977 Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan. Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Fax: 477 9377, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz