Střípky-Čriepky 2005/10 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2005 / 10

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk
07.gif

     CONSULATE - GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC - SYDNEY

169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, fax: 02 9371 9635, tel: 02 9371 0860

e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, website: www.mzv.cz/sydneyVážení krajané,

dostávají se k Vašim rukám další informace Generálního konzulátu České republiky v Sydney.

1. Konzulární informace - pasová agenda

Na jaře tohoto roku došlo k vydávání nových cestovních dokladů ČR s vyznačením členství České republiky v Evropské unii. Mnozí z vás tento cestovní doklad prostřednictvím našeho generálního konzulátu již obdrželi. Znovu upozorňujeme na skutečnost, že tento nový cestovní pas je naprosto rovnocenný původnímu typu cestovních pasů ČR bez vyznačení členství ČR v EU. I s tímto původním a stále platným cestovním dokladem může jeho držitel cestovat po zemích EU a má naprosto stejné práva a povinnosti jako držitel novějšího typu.

Není proto žádný důvod žádat o výměnu cestovního pasu původního typu za novější před vypršením jeho úřední platnosti.

V souvislosti s pasovou agendou rovněž upozorňujeme na novinku platící od začátku tohoto roku a spočívající v tom, že žadatel o nový cestovní doklad se musí na žádosti vždy podepsat plným jménem tj. jméno i příjmení. Bez plného podpisu není žádost o cestovní doklad platná.

Významnou změnou v pasové agendě, jež byla schválena Evropskou unií bude, že cestovní pasy všech států Evropské unie budou v budoucnu opatřeny biometrickými prvky, jako je biometrické zobrazení obličeje a digitální zpracování otisku prstu. Toto rozhodnutí je závazné i pro českou republiku.

Generální konzulát ČR v Sydney byl vybrán jako jeden z prvních zastupitelských úřadů ČR v zahraničí za účelem zavádění těchto nových biometrických prvků do praxe.

S nainstalováním potřebných zařízení a jejich zprovozněním pro první fázi tj. digitální zobrazení obličeje žadatele, se počítá pravděpodobně od srpna roku 2006.

Bližší informace vám sdělíme s dostatečným předstihem po definitivním doladění detailů nového procesu a schválení všech potřebných prováděcích předpisů.

2. Dokumentační projekt určený aktivním odpůrcům nacismu

Rádi bychom vás rovněž informovali o novém projektu Vlády ČR jenž má za cíl dokumentovat osudy jednotlivých osob, aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení 2. světové války postiženi opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

Projekt bude dokumentovat životní osudy těchto osob bez ohledu na jejich současné místo pobytu a státní příslušnost. S ohledem na skutečnost, že mnozí z těchto osob odcházeli v inkriminovaném období do zahraničí, je velmi pravděpodobné, že někteří zvolili jako místo svého dalšího života Austrálii nebo Nový Zéland.

Prosíme tedy, aby všichni pamětníci, kteří byli výše uvedeným opatřeními postiženi a souhlasí s tím, že jejich životní příběh bude zdokumentován, ať již v písemné formě, natočením hlasu či přímo prostřednictvím videonahrávky, aby kontaktovali Generální konzulát ČR v Sydney, který o jejich zájmu navázat spolupráci bude informovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Česká republika má velký zájem zdokumentovat osudy postižených osob a přikládá tomuto projektu značnou důležitost. Případná dokumentace bude tedy prováděna výhradně profesionálním způsobem při zachování všech pravidel pro badatelský přístup a zveřejněny budou pouze přesně dohodnuté části.

3. Aktualizovaná informace týkající se finančních darů MZV ČR krajanským spolkům a společnostem přátel v zahraničí

Dle obdržené informace z MZV ČR Generální konzulát ČR v Sydney informuje krajanskou komunitu v Austrálii, že přidělené finanční dary z MZV jednotlivým krajanským spolkům a společnostem přátel v Austrálii v roce 2005 je v souladu s platnými českými právními předpisy možné čerpat i po 31.12.2005.

Nicméně dle usnesení vlády ČR č. 987 ze dne 20.7.2005 je MZV ČR povinno do 31.1.2006 informovat vládu ČR o poskytnutí finančních darů včetně účelů, na které byly vydány. Z tohoto důvodu plyne povinnost pro krajanské spolky a společnosti přátel předložit Generálnímu konzulátu v Sydney nejpozději do 15.1.2006 závěrečnou zprávu s výčtem položek, na které byl, resp. ještě bude, peněžní dar využit. Pokud však dojde k nečerpání finančního daru z neobjektivních důvodů, je možné o tuto částku případně snížit finanční dar na r. 2006, pokud o něj spolek žádá.

4. Udělení ceny Gratias Agit 2005

Pro rok 2005 byla Ministrem zahraničních věcí ČR udělena cena Gratias Agit paní Zoře Šemberové z Adelaide.

Umělkyni, která neúnavně šíří a předává krásu české hudby, tance a umění dalším generacím v Austrálii. Gratulujeme paní Zoře Šemberové k významnému ocenění a přejeme jí, aby byla stále tak čilá a aktivní při plném zdraví jako doposud.

5. Prezentace “Česká republika - malá velká země” v Sydney

Ve dnech 19.-22. října 2005 se bude konat v Sydney na Circular Quay v Harbour Overseas Passenger Terminal národní prezentace s názvem „Česká republika – Malá Velká Země“. Tuto významnou akci pořádá společnost Czech-Australian Group o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Magistrátem Hlavního města Prahy. Rozsáhlá výstavní akce představí v hospodářské části český průmysl reprezentovaný předními českými podniky, strukturu české ekonomiky a možnosti obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Austrálií. Prezentace bude doprovázena Seminářem o obchodních a investičních příležitostech v České republice, který je pořádán ve spolupráci s agenturou Austrade. V kulturní části je jednou ze stěžejních hlavním městem zapůjčená a mezinárodně oceněná expozice „Praha“, která reprezentuje Prahu jako architektonickou perlu v srdci Evropy a současně Prahu jako významné kongresové, finanční a turistické centrum. Součástí expozice bude výstava výtvarného umění pod názvem 3 Czech Artists, výstava UNESCO a představení českých skladatelů vážné hudby (Smetana, Dvořák, Janáček). Na slavnostním zahájení vystoupí český pianista Jan Simon, který bude hrát skladby českých autorů.

Pokračování na příští stránce: