Střípky-Čriepky 2005/11 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 11 (No.11)

  Listopad 2005 (November 2005)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Plzeňplzen-hradradyne.jpgPlzeň kostel svatého Bartoloměje a v pozadí hrad Radyně

Nejen jako město piva a rozvinutého průmyslu můžeme při trochu pozornějším pohledu vnímat metropoli západních Čech. I když Plzeň patří mezi nejmladší historická česká města, soustřeďuje se tu velké bohatství památek a při poznávání nádherného okolí prošlapeme možná víc než jedny boty.

Původní název Plzeň byl spojen s 10 km vzdáleným přemyslovským hradištěm (dnes Starý Plzenec), připomínaným již v roce 976. Hradiště ale nemělo ideální polohu, a tak na soutoku Mže a Radbuzy, u křižovatky obchodních cest z Čech do Bavorska a Saska založil Václav II. roku 1295 Novou Plzeň jako královské město. Již ve 14. století se rozlohou a významem řadilo na druhé místo za Prahu. Plzeň obepínaly dvojité hradby a obranyschopnost zvyšoval i vodní příkop. Zajímavá situace nastala v 15. století s nástupem husitství. V Plzni působil kněz Václav Koranda starší, měšťané byli v těsném kontaktu s Mistrem Janem Husem. V roce 1419 dorazil do Plzně Jan Žižka se záměrem učinit z ní významné husitské středisko. Měšťané se ale postavili proti, a tak husitský vůdce se svými stoupenci Plzeň roku 1420 opustili. Do města se vrátili nepřátelé husitství a Plzeň se přiklonila k uherskému králi Zikmundovi. Husité pak v letech 1421, 1427, 1431, 1433-34 Plzeň marně obléhali. Po husitských válkách město rychle vzkvétalo, rozšiřoval se především obchod s dobytkem (ten se vyvážel hlavně do Bavorska). V roce 1468 vyšla ve zdejší tiskárně nejstarší česká tištěná kniha - Kronika trojánská. Osudnou se stala 30letá válka. V roce 1618 byla Plzeň dobyta a na tři roky obsazena vojskem generála Mansfelda. V letech 1633-34 tu přezimoval Albrecht z Valdštejna, který se tady sešel s hlavními důstojníky svých armád. Válečné události zabrzdily rozmach města, trvalo téměř sto let, než se dostalo na předchozí úroveň. V 19. století byly zbořeny hradby, město se rozšířilo a došlo k rozhodujícímu nástupu průmyslového podnikání. V roce 1842 založili majitelé právovárečných domů Měšťanský pivovar, roku 1859 Arnold z Valdštejna železárny, které zakoupil roku 1868 ing. Emil Škoda. V letech 1861-76 se stavěla železnice, Plzeň se stala významným dopravním centrem. V okolí byly otvírány uhelné doly a v roce 1880 tady E. Křižík vynalezl obloukovou lampu. V roce 1899 byla zavedena tramvajová doprava. Za 1. světové války byly Škodovy závody převedeny na zbrojní výrobu. Dne 25. května 1917 došlo k výbuchu v Bolevecké prachárně a o život přišlo několik stovek lidí.

plzen-bazilika.jpgOjedinělá je svojí velikostí Židovská synagoga z 19. století v Plzni

V roce 1938 byla část území dnešní Plzně připojena k německé říši. Průmyslové centrum bylo za války jedenáctkrát cílem bombardování. Ta největší se uskutečnila od prosince 1944 do dubna 1945, poškozeny byly především Škodovy závody. Dne 5. května 1945 byla Plzeň osvobozena americkou armádou. Od 50tých let přibývala nová sídliště a město bylo rozděleno na čtyři administrativní obvody.

plzen-muzeum.jpgZápadočeské muzeum

Historické jádro je dnes městskou památkovou rezervací s 90 chráněnými objekty. Jeho centrem je náměstí (139 x 193 m) s půdorysem z doby založení. Představuje jeden z vrcholných projevů českého gotického urbanismu. Jeho výraznou dominantou je gotický kostel sv. Bartoloměje (národní kulturní památka) se 102 m vysokou věží (nejvyšší kostelní věž v Čechách), založený koncem 13. století a dokončený roku 1480, regotizovaný J. Mockerem a K. Hilbertem v letech 1879-93. Na začátku 16. století byla přistavěna Šternberská kaple. V interiéru na novogotickém oltáři je opuková gotická socha Madony z konce 14. století, kamenná kazatelna pochází z období kolem roku 1500, pozdně gotické dřevěné sochy z let 1460-1510, obraz sv. Maří Magdaleny od D. Tintoretta z roku 1586, náhrobníky z 15.-18. století. Františkánský kostel Nanebevzetí P. Marie, trojlodní gotická bazilika s přilehlými kaplemi a věží a soubor budov pochází z konce 13. až 18. století, poutní místo. Bývalý klášter dominikánek s kostelem sv. Anny je barokním dílem Jakuba Augustona z let 1712-14. Od roku 1804 zde bylo gymnázium, na kterém studoval B. Smetana. Bývalý klášter redemptoristů je pseudorománskou stavbou z roku 1911. Hřbitov u kostela sv. Mikuláše byl založen roku 1414 pro chudinu a havíře, dnes je plzeňským Slavínem s řadou cenných náhrobků (J.K. Tyl). Hřbitovní kostel sv. Jiří se hřbitovem na soutoku Berounky a Úslavy má zachovanou románskou apsidu, pozoruhodná je barokní kostnice. Zajímavými církevními památkami jsou filiální hřbitovní kostel Všech svatých, gotická architektura z doby Václava IV., kostel P. Marie Růžencové z roku 1913, kostelík U Ježíška.

V historické části města stojí řada chráněných domů. Půvabnou barokní architekturou je arciděkanství od Jakuba Augustona z roku 1710. Renesanční radnice z let 1556-58 od Giovanniho di Stacia byla roku 1849 přestavěna a v roce 1907 restaurována. Před radnicí je barokní morový sloup s plastikami světců z roku 1681 a 1714. V renesančním Císařském domě je dnes informační centrum, v období moru v Praze tady v letech 1599-1600 pobýval císař Rudolf II. se svým dvorem. Pěkný je dům U božího oka s barokním průčelím, v sousedním domě čp. 97 a 98 bydlel v letech 1633-34 Albrecht z Valdštejna. Čp. 106 je Chotěšovský dům s nádvorními arkádami, poblíž radnice dům, ve kterém hrál divadlo J.K. Tyl a roku 1799 zde bydlel A.V. Suvorov. Původně gotické masné krámy ze 13. Století byly roku 1856 novogoticky upraveny, dnes jsou využity na galerii. Na místě Pražské brány stojí jednopatrový dům, ke kterému přiléhá pozdně gotická vodárenská věž z poloviny 16. století. V sadech 5. května můžeme vidět až 7 m vysoké zbytky městského opevnění ze 13. století.

V roce 1850 byl postaven Rooseveltův most se zajímavou barokní sochařskou výzdobou.

V Plzni je několik galerií, dále Muzeum Škoda Plzeň (otevřeno celoročně), Pivovarské muzeum (otevřeno celoročně), nejstarší svého druhu na světě s expozicí věnovanou historii piva od nepaměti po současnost, Západočeské muzeum (otevřeno sezónně) s národopisnými sbírkami, dále Národopisné muzeum Plzeňska, Diecézní muzeum, v sezóně je přístupná plzeňská městská zbrojnice a plzeňské historické podzemí, podívat se můžeme do velké synagógy i na vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje.

Na mnoha místech si připomeneme slavné plzeňské rodáky: sochaře I.F. Platzera (1717-1787), Lazara Widmana (1697-1756), malíře J.F. Luxe (1702), herce Jindřicha Plachtu (1899-1951), malíře Jaroslava Špillara (1869-1917), režiséra Emila Františka Buriana (1904-1959), výtvarníka a režiséra Jiřího Trnku (1912-1969). V Plzni žili loutkaři K. Novák a prof. J. Skupa, spisovatelé K. Klostermann a E. Krásnohorská.

V nejbližším okolí je řada cenných památek, oblíbený rekreační areál vytváří soustava jedenácti Boleveckých rybníků, založená již roku 1464, s písčitými břehy.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

 Z církevní architektury se dodnes zachoval zejména pětilodní chrám v Sedlci, stavby jihočeských klášterů (Zlatá Koruna, Vyšší Brod, dominikánský klášter v Budějovicích). Reprezentativní královskou stavbou byl hrad Bezděz; z řady městských hradů je zachovaný areál v Písku s velkou síní. Hrady šlechty měly nevelký rozsah a strohý charakter (obytná věž, opevnění, palác). K předním rezidencím však patřily Příběnice, Strakonice (spojen s johanitskou komendou), Rýzmburk, Jindřichův Hradec, Lichtenburg, Rožmberk.

Spolu s architekturou se rozvíjelo i sochařství a nástěnná malba. Mistrnými díly již vrcholné gotiky je například Ukřižovaný z Jihlavy nebo Strakonická madona.

 

Vrchol a krize Českého a středověkého státu

Gotika: souřadnice myšlení vrcholného a pozdního středověku

praggroslic.gifPražský groš Václava II., po roce 1300 (rub)
praggrosrub.gifPražský groš Václava II., po roce 1300 (líc)

Žádný jiný umělecký směr, snad s výjimkou baroka, nevystihl principy křesťanského vnímání a chápání světa tak dokonale jako gotika. Ve vývoji evropského výtvarného umění představuje právě gotika jedinečný styl, který se takřka v ničem neinspiroval antikou, zatímco všechny dřívější i pozdější směry z dědictví starověkého Řecka a Říma čerpaly. Tuto výjimečnost potvrzuje ostatně samo označení gotika.Obyvatelé italských oblastí, spjatých pupeční šňůrou s antickým odkazem, tak později s jistým pohrdáním nazývali architektonický styl, jenž se v první polovině 12. století zrodil ve Francii a vítězně se šířil zaalpskou Evropou. Gótové kdysi (410) dobyli a vyplenili Řím a stali se proto symbolem barbarství. Na Apeninský poloostrov, který pokládal sám sebe za evropskou a kulturní civilizační výspu, pronikla proto gotická architektura jen okrajově.

Gotika však nebyla pouze architektonickým směrem, který posléze prostoupil veškeré zaalpské výtvarné umění 12.-15. století. Obsahovala vyšší rozměr, vyjadřovala filozofické a teologické představy západního křesťanstva vrcholného a pozdního středověku, byla konkrétním výrazem ducha doby, ovládané univerzalistickou ideou. Není snadné stručně a přesně zachytit podstatu této myšlenky. Její základ spočívá ve starém křesťanském přesvědčení, že vše (universum značí latinsky celek, svět, vesmír) je dílem božím. Bůh (v křesťanském pojetí trojjediná nejvyšší bytost, Pán a Dárce všeho dobrého i nejvyšší spravedlivý Soudce) stvořil vesmír (kosmos, všehomír) i pozemský svět. Vše, co se děje a k čemu dochází, je projevem boží vůle. Bůh také všemu vtiskl svůj záměr a pevný řád (latinsky ordo). Vše, co existuje, tvoří součást tohoto řádu a podílí se svým způsobem na harmonii a fungování celku. Nic se tedy nemůže stát bez příčiny, vše má svůj význam a smysl.

Platí to i o lidstvu, jehož dějiny se odehrávají na nedokonalém, poněvadž časově omezeném pozemském světě, o jehož konečný osud svádějí zápas dokonalá a věčná boží říše (též boží království, boží obec, Kristovo nebeské království, nebeský Jeruzalém, latinsky civitas Dei), zjednodušeně řečeno princip absolutního dobra, s pekelnými mocnostmi, říší ďáblovou (civitas diaboli), Antikristem, principem zla. Toto střetnutí je vlastní náplní lidských dějin, počínajících stvořením pozemského světa a uzavírajících se v dramatickém finále Posledního soudu. Tehdy křesťanský Bůh přemůže Antikrista a spasí všechny, kdo se v pozemském žití řídili jeho pravdami, zprostředkovanými člověku v Bibli, zejména v Novém zákoně, obsahujícím vylíčení života i skutků Ježíše Krista, syna božího a vykupitele lidských hříchů, i jeho žáků-apoštolů. Zatímco opravdoví křesťané dosáhnou věčného blaženství ve vítězném království, čeká hříšníky a nevěřící trvalé zatracení. Čas (latinsky tempus) lidských dějin je tedy omezený, směřuje od stvoření pozemského světa k Poslednímu soudu. Věčnost (latinsky aeternitas) je vlastností boží; do věčnosti, bezčasoví lidská historie vyústí, v ní dojde svého cíle a naplnění.

Jak je zřejmé, sahají kořeny křesťanské filozofie až k starožidovskému myšlení a zvláště pak k Platónovi (rozdíl mezi dokonalým světem idejí a nedokonalým, smyslovým světem jedinečných předmětů), z něhož vyšel na rozhraní antiky a středověku svatý Augustin. S podněty jiného starověkého myslitele, Aristotela, sloučil křesťanské názory v polovině 13. století italský dominikán Tomáš Akvinský. V jeho pojetí je svět vyložen jako Bohem stvořený a řízený harmonický celek, neměnný ve své rozrůzněnosti a zároveň vertikálně (hierarchicky) uspořádaný. Tomáš se tak stal hlavním představitelem směru, zvaného scholastika. Ta se snažila zpřístupnit božské (zjevené nadpřirozené) pravdy lidskému rozumu.

Vertikální linie je také určujícím principem gotického umění. Směrování vzhůru, k nebesům, vyjadřuje touhu křesťana dospět do věčné říše boží, překonat nedokonalost a pomíjivost pozemského světa, onoho slzavého údolí utrpení, a dosáhnout po tělesné smrti spasení vlastní duše, života věčného. Vznosné konstrukce gotických chrámů, hrady na vrcholcích kopců, štíhlé věže, střežící městské brány, i úzké měšťanské domy jako by se již chtěly dotknout vytouženého království Kristova. Stejné úsilí symbolizuje i další charakteristický gotický prvek, lomený oblouk, vykládaný někdy též jako gesto sepjatých rukou, modlících se k Bohu. Na rozdíl od baroka, ztvárňujícího dramatické napětí mezi zakotveností člověka v nízkém tělesném světě a jeho titánskou touhou pozemské omezení překonat, je gotika jednoznačnější, směřuje k Bohu přímočaře, duše v jejím pojetí vítězí a překonává hříšné žádosti těla. Někdy se zdá, že chybí jen nepatrný krůček, pouhý okamžik, a stavby popřou fyzikální zákony a odpoutají se od země. Právě odlehčenost a odhmotněnost velkých staveb usnadnila architektům gotické doby vyjádřit křesťanské pojetí světa lépe, než se to dařilo umělcům předchozí epochy. Přesné propočty umožnily sklenout rozlehlé chrámové prostory ve značné výšce a rovnoměrně svést tlak klenby do opěrného systému, tvořeného pevnými sloupy uvnitř stavby a vně umístěnými oblouky a věžičkami (fiálami).

Mezi všemi projevy gotické architektury zaujímá výsadní postavení katedrála - v právním slova smyslu sídelní kostel biskupa (arcibiskupa), z architektonického hlediska pak několikalodní kostel s vysokým chórem, kolem něhož probíhá ochoz, lemovaný kaplemi. Gotické katedrály nebyly jen církevními stavbami, byly též symbolickým obrazem křesťanské společnosti, pozemského světa, dějinného zápasu mezi Kristem a Antikristem i vítězné boží obce, nebeského Jeruzaléma. Těmto významům odpovídala i složitá symbolika (často i číselná) jednotlivých stavebních prvků a také plastická a malířská výzdoba.

Platí-li o středověkém umění, že je mnohovýznamové, potom o gotickém umění platí tento výrok dvojnásob. Vrcholná gotická díla výtvarného umění, hudby i literatury obsahují zpravidla čtyři významy: základní čili historický (ztvárnění určitého srozumitelného jevu), morální (odkazující k hlavním zásadám křesťanského chápání života), jinotajný (alegorický, metaforický) a teologický (analogický), vypovídající o tom, jak se námět díla i zpracování samo podílejí na plánu boží prozřetelnosti. Odhalit všechny čtyři významy bylo ovšem velmi náročné a vyžadovalo značné vzdělání. Základní význam považovali středověcí myslitelé za nejnižší, zatímco teologický za nejdůležitější a současně nejvyšší. Tím se dostáváme k dalšímu klíčovému poznatku. Čím výše byl určitý jev na skutečné či pomyslné vertikále, tím více se přibližoval Bohu a tím větší hodnotu mu středověký křesťan přikládal. Naopak, směrem dolů hodnota jevů a věcí klesala, až nakonec to, co se ocitlo na nejspodnějším okraji, vnímali lidé jako hříšné a opovrženíhodné.

Tento postřeh lze plně vztáhnout i na vrcholně středověkou křesťanskou společnost, která tvořila uzavřený celek, odlišený vírou od jiných pospolitostí. Všichni křesťané si sice byli rovni před Bohem a měli povinnost řídit se jeho zákonem, to však v žádném případě neznamenalo sociální rovnost. Také křesťanská společnost byla uspořádána stupňovitě. Nejvyšším představitelem duchovní moci byl papež, označovaný za náměstka Kristova na zemi, světskou hlavou Křesťanstva pak římský císař. Určitou politickou mocí však disponoval pouze v oblastech Svaté říše římské. Pod papežem pak na pomyslném žebříčku stáli kardinálové, arcibiskupové, biskupové a další církevní hodnostáři až po prosté kněze, zatímco pod císařem se ocitli králové, knížata a všichni urození lidé až po nejposlednějšího chudého šlechtice. Rovněž křesťané, živící se prací svých rukou a považováni za “nižší” lidi v porovnání s příslušníky církve a světskými feudály, byli rozvrstveni podle společenského postaveni, ať již ve městech nebo na vesnici. Osobně svobodní měšťané stáli ovšem výše než poddaní zemědělci, tvořící nejpočetnější složku obyvatelstva. Jelikož uspořádání společnosti pokládali středověcí učenci za dílo boží a pevnou součást daného řádu, chápali její stav v rámci lidských dějin jako trvale platný.

Podle soudobých teorií bylo podmínkou existence společenské rovnováhy, aby každý jedinec nalezl v křesťanském organizmu své pevné místo. Téměř všichni lidé někam patřili. Kupříkladu městský řemeslník byl měšťanem ve městě, kde bydlel a vlastnil dům, náležel k členům cechu svého řemesla a příslušel do určité farnosti. Hranice mezi jednotlivými společenskými vrstvami a skupinami však byly propustné a na pomyslné vertikále docházelo k pohybům směrem nahoru i dolů. Měšťan se mohl stát za jistých okolností šlechticem, poddaný zemědělec svobodným měšťanem, ale vyskytovaly se též případy společenského propadu. V průběhu 14. století se v českých zemích výrazně prosazuje trend k zřetelnému oddělení a vymezení velkých společenských skupin - stavů. Snaha přesně stanovit práva a povinnosti duchovenstva, vyšší a nižší šlechty i měšťanstva byla důsledkem závažných změn v sociální struktuře, k nimž došlo v 13. a na počátku 14. věku. Tento dlouhodobý proces se uzavřel až kolem roku 1500. Podezření však budili nezařazení a neusedlí jedinci, kteří nikam nepatřili a automaticky se ocitali na spodním okraji společnosti (žebráci, prostitutky, poutní žáci, kejklíři, nádeníci atd.). Mimo křesťanskou společnost pak byli násilím vyobcováni kacíři (heretici), lidé zastávající z hlediska církve bludné věroučné názory. Jinověrecké menšiny, na území českého státu především Židé, byly víceméně trpěny, byť musely snášet četná ponížení (pobyt ve vymezených ulicích a ghettech, zákaz řady povolání) a občas též fyzické útoky (známý pogrom v pražském židovském ghettu roku 1389).

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPřed 57 lety začal platit nejtvrdší zákon komunismu

Před 57 lety, 14. října 1948 vstoupil v platnost zákon na ochranu lidově demokratické republiky. Tato nejtvrdší právní norma komunistického režimu dovolila rozpoutání vykonstruovaných politických procesů, zatýkání a popravy stovek nevinných lidí. Přijatý zákon obsahoval trestné činy, jako rozvracení lidově demokratického zřízení, zneužití úřadu duchovního, ohrožování jednotného hospodářského plánu nebo neoprávněné opuštění republiky. Zákon umožnil vynést přes 230 rozsudků smrti, přes sto tisíc občanů bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletému vězení. Další tisíce byly deportovány do táborů nucených prací.

Rádio Praha 13.10.2005


Kocáb se Šípkem chtějí, aby na Pražském hradě visela vlajka EU

boreksipekamichaelkocab.jpg

Vedle české vlajky by měla na Pražském hradě vlát i vlajka Evropské unie. V otevřeném dopise o to prezidenta Klause požádali hudebník Michael Kocáb a "hradní" architekt Bořek Šípek.

Rádio Praha 14.10.2005


Sněmovna neschválila korespondenční formu hlasování při volbách

Lidé asi nebudou moci hned tak rozhodovat o složení Poslanecké sněmovny také poštou. Návrh na zasílání hlasovacích lístků sněmovna v závěrečném hlasování neschválila, i když se na kompromisní podobě korespondenčního způsobu hlasování shodovala. Hlasování poštou by usnadnilo volbu Čechům v cizině a mohlo by možná zvýšit i volební účast. Neschválení novely způsobili poslanci ODS a KSČM, kteří se v převážné většině závěrečného hlasování zdrželi, nebo byli proti. Občanským demokratům vadilo, že sněmovna na návrh ČSSD chtěla snížit ze sedmi na pět procent množství preferenčních hlasů, které by jednotlivým kandidátům zajistily přednostní přidělení mandátu. Komunisté zase soudí, že korespondenční hlasování by zvýšilo byrokracii i náklady na volby o několik milionů korun. Případný efekt - zvýšení volební účasti o pár procent - je přitom nejistý, uvedl poslanec KSČM Ladislav Mlčák. "Bohužel, v tomto případě hrátky o umístění na kandidátce vyhrály nad zájmem o lepší dostupnost voleb pro všechny občany," komentovala neúspěch své předlohy senátorka Seitlová.

Rádio Praha 14.10.2005


Prostějovští strážníci zabezpečí seniorům dveře řetízky

Prostějovská městská policie hodlá zvýšit bezpečnost místních seniorů. V rámci projektu prevence kriminality jim budou strážníci zdarma rozdávat a montovat bezpečnostní řetízky na vchodové dveře, řekla ČTK mluvčí místí radnice Jana Gáborová. "Cílem projektu je ochránit staré lidi před zloději a podvodníky. Případy okradených důchodců se v poslední době množí. Kromě řetízkům strážníci nalepí seniorům na dveře samolepku s upozorněním, aby neotvírali každému, kdo u jejich dveří zazvoní," uvedla mluvčí. Bezpečností řetízek strážníci budou podle ní poskytovat seniorům starším 70 let, invalidním důchodcům a starým osaměle žijícím lidem, kteří patří podle strážníků k nejohroženějším skupinám.

Rádio Praha 15.10.2005


Výzkum: Cizinci představují přes tři procenta pracovní síly v ČR

Cizinci představují více než tři procenta pracovní síly v Česku. Jejich počet se v posledních deseti letech zhruba zdvojnásobil. Z členských zemí EU možnost pracovat v tuzemsku přitahuje nejvíc lidi ze Slovenska a Polska. Vyplývá to z výzkumu o cizincích na trhu práce v ČR v letech 1994 až 2004, který byl zveřejněn i na internetu a jehož autorem je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Zatímco v roce 1994 pracovalo v ČR 91.000 lidí ze zahraničí, loni jich bylo 173.000. Před deseti lety představovali cizinci necelá dvě procenta pracovní síly, loni jejich podíl překročil tři procenta. Zaměstnáno bylo 108.000 lidí a 65.000 podnikalo. Polovinu zahraničních pracovníků tvoří občané EU. Největším zdrojem pracovní síly je Slovensko. Práce v ČR zajímá podle výzkumu i Poláky. Občané ekonomicky silnějších zemí unie výdělek v Česku příliš neláká, častěji v ČR působí jen Němci. Nelegálně cizinci v ČR pracují tam, kde není nutná odbornost. Vykonávají pomocné práce, myjí nádobí, uklízejí nebo působí jako dělníci. Podle odhadů vycházejících z výsledků kontrol mohlo loni v ČR načerno pracovat asi 17.000 cizinců. Skutečný počet ale může být i několikrát vyšší.

Rádio Praha 17.10.2005


ČT: Orlov, podezřelý z pašování zbraní, požádal v ČR o azyl

Ruský podnikatel Oleg Orlov, který je na Ukrajině podezřelý z nelegálního obchodování s vojenskou technikou, požádal v České republice o azyl. Informovala o tom Česká televize. Orlov bydlel v posledních letech v Karlových Varech. Česká policie ho zatkla loni v srpnu na základě mezinárodního zatykače na pražském ruzyňském letišti.

Rádio Praha 17.10.2005


Čínští poslanci v ČR mimo jiné o autorských právech

Problematika autorských práv či zřízení přímé letecké linky z Prahy do Pekingu patřila mezi témata jednání více než desítky čínských poslanců v Praze. Českou republiku navštívili v rámci zasedání meziparlamentní delegace Evropského parlamentu (EP). Již v první polovině týdne jednali v Bruselu.

ČTK 17.10.2005


BMW bude skládat motorky z českých dílů

Na severu Čech vyrůstá několik závodů, které budou vyrábět podstatnou část dílů pro motorky BMW. Německý dodavatel BMW, firma Benteler, se chystá otevřít hned několik závodů. Například v lednu otevře závod v Jablonci nad Nisou, kde bude vyrábět rámy motocyklů. Již příští týden spustí výrobu v továrně v Rumburku.

ČTK 17.10.2005


Česko je jednou z nejzkorumpovanějších zemí Evropy

Česko stále patří k nejzkorumpovanějším zemím Evropy. Tvrdí to letošní výroční zpráva nevládní organizace Transparency International, která sleduje téměř 160 zemí světa a Českou republiku zařadila spolu s Řeckem, Namibií a Slovenskem. na 47. až 50. příčku. Ze zemí evropské pětadvacítky jsou na tom hůře už jen Lotyšsko a Polsko. Podle zprávy se ale zastavil propad z minulých let.

Na jedné straně pomyslného žebříčku stojí země jako Island, Finsko nebo Nový Zéland, kde korupce prakticky neexistuje, a na druhém konci jsou Čad, Bangladéš nebo Turkmenistán, kde se naopak úplatkářství daří velmi dobře. Česká republika na stupnici od nejhorší nuly po nejlepší desítku získala známku 4,3. Korupční prostředí v Česku se navíc podle této zprávy nijak nelepší.

Rádio Praha 20.10.2005


Muž se nechal střelit do zad a nyní bojuje v nemocnici o život

03.gif

Čtyřicetiletý muž z Rovné na Sokolovsku se nechal dobrovolně střelit do zad, aby dokázal, že použitý obranný náboj člověka nezraní. Střela ale pronikla do orgánů a vážně ho zranila. Ve fakultní nemocnici v Plzni nyní bojuje po operaci o život a jeho stav je vážný, uvedl mluvčí západočeské policie. Před neobvyklým pokusem, který se udál v pátek v rovenské restauraci, si majitel pistole ráže 7,65 milimetru nejdříve oblékl vatovaný kabát. Obranný náboj s broky měl ztlumit. Pak předal pistoli kamarádovi a řekl mu, že může klidně střílet. Broky z náboje však prošly kabátem a pronikly do mužových plic, žaludku a sleziny. Střelce policisté obvinili z ublížení na zdraví, vyšetřování ještě pokračuje, dodal mluvčí.

Rádio Praha 22.10.2005

Paroubek chce spolupracovat s TI na změně zákonů proti korupci

Premiér Jiří Paroubek chce spolupracovat s organizací Transparency International na změně zákonů, které by v České republice pomohly omezit korupci. Podněty nevládní organizace nechá zapracovat do zákonů o střetu zájmů, o veřejných zakázkách a insolvenčního zákona, který by měl změnit pravidla konkurzů. Paroubek to uvedl v nedělním pořadu Sedmička televize Nova. Šéf opoziční ODS Mirek Topolánek v tomtéž pořadu podotkl, že s TI spolupracují i občanští demokraté a že už společně napsali nový zákon o veřejných zakázkách.

Rádio Praha 23.10.2005


Šéf české diplomacie v Košicích otevřel nové České centrum

Položením květin u společného památníku zakladatelů československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košicích zahájil v neděli dvoudenní návštěvu Slovenska český ministr zahraničí Cyril Svoboda. Pak se šéf české diplomacie spolu se svým slovenským hostitelem Eduardem Kukanem zúčastnil otevření nového Českého centra. V pořadí jednadvacáté České centrum v zahraničí sídlí v budově někdejšího generálního konzulátu ČR. Ten se česká vláda rozhodla zrušit po vstupu obou zemí do Evropské unie. "Po našem společném vstupu do unie již na východě Slovenska nebyla taková potřeba vybavování konzulárních záležitostí, ovšem nechtěli jsme naši přítomnost v Košicích zrušit úplně," řekl Svoboda k rozhodnutí vlády nahradit konzulát Českým centrem. Ředitel Českých center Jan Bondy v této spojitosti zdůraznil, že ode dneška má Slovensko spolu s Německem výjimečné postavení, protože jenom v těchto dvou zemích má Česká republika víc než jedno centrum. Podle Svobody si Česká republika od nově zřízeného centra slibuje, že se stane magnetem pro obyvatele Košic, ale i blízkého okolí a bude výrazně napomáhat, aby měli Slováci i nadále blízko k české kultuře a také českému jazyku. "Zatím tady ta jazyková bariéra není a my bychom chtěli, aby to tak zůstalo i nadále," poznamenal Svoboda.

Rádio Praha 23.10.2005


bdrtc068.gif

V australském Sydney proběhla dosud největší výstava o České republice

Česká republika - Malá velká země. Pod tímto názvem se minulý týden představila Česká republika v australském Sydney. Jednalo se o dosud největší výstavu českého průmyslu, obchodu a investičních příležitostí, ale i našeho umění a kultury na australském kontinentě. Výstava, která začala minulou středu v Sydney, je historicky nejvýznamnější prezentací Česka v Austrálii. Na její přípravě se podílelo hned několik českých pořadatelů: ministerstva zahraničních věcí a průmyslu a obchodu, pražský magistrát, ale i generální konzulát v Sydney. Podle konzula Jaroslava Dolečka se tu Česká republika představila jako vyspělá průmyslová země a perspektivní obchodní partner.

Do Sydney přijelo 26 vystavovatelů a návštěvníci tu mohli vidět výrobky přesného strojírenství, energetiky, textilního průmyslu, bylo tu například vystaveno i sportovní letadlo, ale i hudební nástroje, hračky nebo české sklo. Hlavní město se tu představilo nejen jako památka UNESCO, ale i jako kongresové, finanční a turistické centrum. Výstava přiblížila i české výtvarné umění a nejvýznamnější hudební skladatele Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Nechyběla zde ani restaurace s českou kuchyní a pivem. Australští podnikatelé se tak na výstavě mohli seznámit s řadou zajímavých komodit i investičních příležitostí. Podle českého velvyslance v Canbeřře Karla Pažourka má totiž Austrálie ve vztazích k České republice stále ještě rezervy.

Rádio Praha 24.10.2004


Klaus obvinil Paroubka, že ho před jmenováním do vlády oklamal

Prezident Václav Klaus obvinil v pondělí premiéra Jiřího Paroubka, že ho vloni před jmenováním do funkce ministra pro místní rozvoj oklamal. Paroubek podle Hradu v čestném prohlášení uvedl, že nevykonává žádnou činnost, která by byla v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Paroubek přitom opakovaně řekl, že před nástupem do vlády se nejméně třikrát dostal do konfliktu zájmů. Premiér vyjádření Hradu označil za nesmyslné.

Rádio Praha 24.10.2005

Poláci zvolili prezidentem Kaczynského

lechkaczynskipol.prez.jpg

Novým polským prezidentem se stal varšavský primátor Lech Kaczynski z konzervativní strany Právo a spravedlnost. Po sečtení hlasů ve všech obvodech získal 54,04 procenta hlasů, uvedla státní volební komise. Šéf liberální Občanské platformy Donald Tusk uznal svou porážku. Pro Tuska, šéfa liberální Občanské platformy, hlasovalo 45,53 procenta voličů.

Mladá fronta Dnes 24.10.2005


Česká redakce BBC končí

Vysílání BBC v češtině skončí letos 23. prosince, do konce ledna potom budou vysílány pouze zprávy. Dnes (25. října) o tom informovalo vedení BBC zaměstnance české redakce. Zrušení českého vysílání BBC je součástí rozsáhlé restrukturalizace zahraničního vysílání britského rozhlasu, při níž bude dále uzavřeno vysílání v polštině, maďarštině, slovenštině, slovinštině, bulharštině, chorvatštině a kazaštině. Podle ředitele zahraničního vysílání BBC Nigela Chapmana jsou tyto změny reakcí na nové geopolitické podmínky po skončení studené války. Evropa se od 90. let změnila, řada zemí, do kterých vysíláme, už je členy Evropské unie, prohlásil Chapman. Ušetřené finanční prostředky budou mimo jiné použity na přípravu arabského televizního kanálu, kterým chce BBC konkurovat televizi Al Jazeera. Nový kanál by měl být spuštěn do roku 2007. V České republice působí BBC od roku 1990. V současné době vysílá 5 hodin denně česky a 19 hodin anglicky. FM signálem pokrývá všechna velká města. Navzdory tomu zůstala menšinovou stanicí. Denně si vysílání BBC naladí průměrně 17.000 posluchačů.

Rádio Praha 25.10.2005

Sněmovna schválila vyvlastnění pozemků pro novou dráhu v Ruzyni


Poslanecká sněmovna schválila zákon, který umožní vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu nové vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni. Asi čtvrtinu pozemků nutných pro výstavbu nové dráhy vlastní finanční skupina Penta. Nový zákon umožňuje pozemky vyvlastnit za cenu v místě obvyklou. Projednat ho ale ještě musí pravicový Senát a podepsat prezident republiky.

Rádio Praha 26.10.2005


Česko si připomnělo 87. výročí vzniku Československa

Položením kytice k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech zahájil v pátek ráno prezident Václav Klaus akce spojené s oslavami Dne vzniku samostatného československého státu. V samotném hlavním městě začaly oslavy 87. výročí vzniku Československé republiky položením věnců u Národního památníku na Vítkově. Při pietním aktu ústavní činitelé minutou ticha uctili památku hrdinů padlých za vlast. Prezident Václav Klaus a ministr obrany Karel Kühnl se pozdravili s nastoupenou jednotkou čestné stráže a Hradní stráže. Slavnostní nástup vojáků doplnilo přinesení historických praporů. Zazněla také státní hymna. Slavnostní ceremonii sledovalo několik desítek lidí, kteří si politiky také fotografovali. "Je to výročí založení republiky, státní svátek. Je to pro mě významný den," řekl ČTK Pražan Lukáš Bartek. Pietní akt se uskutečnil za účasti prezidenta, předsedy vlády Jiřího Paroubka, předsedy Senátu Přemysla Sobotky, šéfa sněmovny Lubomíra Zaorálka, pražského primátora Pavla Béma, ministra obrany Karla Kühnla, náčelníka generálního štábu Pavla Štefky a dalších představitelů české armády, Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Všichni se zúčastnili položení věnců pod pomníkem Jana Žižky. Slavilo se i na dalších místech republiky.

Rádio Praha 28.10.2005


Na Hradě poprvé přísahali čeští profesionální vojáci

Pražský hrad byl v pátek svědkem vůbec první přísahy českých profesionálních vojáků. Slavnostní slib věrnosti při příležitosti oslav 87. výročí založení samostatného Československa složilo 280 studentů prvního ročníku Univerzity obrany, z toho 20 procent dívek, většinou studentek medicíny a ekonomie.


Rádio Praha 28.10.2005


rad_bileho_lva.jpg

Rudolf Pernický převzal Řád bílého lva

Prezident Václav Klaus v pátek u příležitosti státního svátku udělil nebo propůjčil vysoká státní vyznamenání více než dvacítce osobností. Mezi nimi byl i válečný hrdina generálmajor Rudolf Pernický, kterému prezident propůjčil Řád bílého lva první třídy.

Rádio Praha 31.10.2005


Sněmovna schválila snížení daní; dotkne se čtyř milionů Čechů

Sněmovna schválila v úterý snížení daní zhruba čtyřem milionům daňových poplatníků. Zákon sníží daně lidem s příjmy do 30.000 korun hrubého měsíčně. Ti ušetří ročně téměř 3000 korun. Lidé s příjmy do 20.000 korun měsíčně ušetří za rok přes 4000 korun. U vyšších mezd roční úspora činí několik stovek korun. Ministerstvo financí odhaduje, že po přijetí zákona se sníží příjmy státního rozpočtu v roce 2006 asi o deset miliard korun. Navíc zhruba o čtyři miliardy korun budou sníženy příjmy rozpočtů krajů a obcí. Snížení inkasa daně z příjmů již vláda započetla do návrhu státního rozpočtu na rok 2006 a do projekce základních parametrů návrhu rozpočtu na rok 2007.

Rádio Praha 1.11.2005


B rno-střed se stane druhou městskou částí jihomoravské metropole, která svým obyvatelům nabídne bezplatný Internet. Ten bude k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin na Masarykově ulici.

Český rozhlas Brno 3.11.2005


Češi již nepotřebují při cestách do Austrálie tranzitní víza

Čeští občané již nepotřebují při cestách do Austrálie tranzitní víza. S platností od 1. listopadu byla tato povinnost zrušena, informoval ČTK tiskový referent ministerstva zahraničí. Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má cestující zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie a neopustí tranzitní prostor letiště. Musí odletět do osmi hodin po příletu a mít doklady požadované pro vstup do cílové země.

ČTK 4.11.2005


Prostitutky dostanou slovníky

Rakouská humanitární organizace Social Impact chce pomoci prostitutkám nabízejícím svá těla podél jihočeských silnic. Chystá pro ně speciální slovník, který má zlepšit komunikaci mezi prostitutkami a jejich rakouskými zákazníky. Organizace se rozhodla pomoci prostitutkám na základě výsledků rozsáhlé sociologické studie o příhraniční prostituci. Včera ji zveřejnil list Oberöstereichische Nachrichten. Vyplývá z ní, že drtivou většinu zákazníků prostitutek tvoří Rakušané. Rakouští sociologové proto chtějí vytvořit slovníček, s jehož pomocí by ženy mohly lépe vysvětlit zákazníkům, jaké si například nepřejí sexuální praktiky. "Věříme, že ubude násilí vůči prostitutkám, když si ženy a jejich zákazníci budou rozumět," řekla Paulina Wessely, jedna z autorek průzkumu. Slovníček by měl obsahovat fráze jako: "ne, tohle opravdu nedělám" nebo "jen s kondomem".

Lidové noviny 4.11.2005


Pro nacisty padělal miliony liber

adolf_burger.jpg

Osmaosmdesátiletý Adolf Burger je posledním žijícím padělatelem bankovek a úředních dokumentů, kterého k tomu přinutili nacisté v koncentračním táboře Sachsenhausen. Původem Slovák z Popradu se vyučil typografem a pracoval v bratislavské tiskárně. Tam se podílel na tisku stovek dokumentů, které zachránily mnoho Židů na Slovensku. "Jediný rozdíl mezi Norimberskými zákony a židovským kodexem, který prosadil Tiso na Slovensku, bylo, že Židé, kteří před rokem 1938 přijali křesťanství nebo si vzali křesťana, nemuseli nosit hvězdu a nepodléhali tomuto zákonu. Proto jsme tajně tiskli rodné a křestní listy, než mě v roce 1942 Němci zatkli," vzpomíná Adolf Burger. Prošel koncentráky Birkenau, Sachsenhausen, Mauthausen a Ebensee. A právě v Sachsenhausenu, kde byl od dubna 1944, byl přidělen k Himmlerově padělatelské skupině. "Vzali nové stroje a potřebovali odborníky, takže SS vydalo do všech koncentráků rozkaz, aby v nich hledali typografy. Byl jsem tam až do konce února 1945. To už Sověti stáli dvě stě kilometrů od Berlína a nás evakuovali do Rakouska, kde nás osvobodili Američané.


Deník Bohemia 7.11.2005


Stojí daňového poplatníka více poslanci, nebo senátoři?

Tuto otázku si položil deník Právo. O to se také každý rok při bitvě o peníze ze státního rozpočtu přetahují členové obou parlamentních komor. Sněmovna je větší - má dvě stovky členů, zatímco Senát jen 81. Ale v nákladech na hlavu je to opačně: celkové průměrné výdaje ze státní kasy na jednoho poslance mají příští rok činit 5,14 miliónu korun, na jednoho senátora skoro o milión více. Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok přijdou například zahraniční cesty na jednoho senátora daňové poplatníky na 235 tisíc korun, v případě poslanců je to o 22 tisíc korun méně.

Rádio Praha 7.11.2005


Z věznice na Borech utekli dva vrazi

Z věznice v Plzni na Borech utekli po desáté hodině dopoledne dva vrazi. Jedním z nich je Roman Čabrada odsouzený za vraždu bavorského starosty. Uprchlíci jsou nebezpeční. Dozorci přišli na jejich útěk z pracoviště až po několika hodinách. Tím se zpozdilo i policejní pátrání. Spolu s devětadvacetiletým Čabradou opustil předčasně vězení i osmapadesátiletý Rostislav Roztočil z Prahy.

Mladá fronta Dnes 8.11.2005


Česko zůstává nejhorším z nováčků v přebírání směrnic EU

Česko zůstává nejhorším z nováčků v Evropské unii, pokud jde o rychlost přebírání směrnic. V tabulce, kterou uveřejnil generální sekretariát Evropské komise, skončila ČR opět dvacátá v "pětadvacítce", zatímco Slovensko poskočilo z 19. na 11. příčku a dostalo se i nad unijní průměr. Česko mělo podle Evropské komise zapracovat do svého práva k 4. listopadu celkem 2631 směrnic, ale do Bruselu nahlásilo převzetí 2594 direktiv. Hůře než Češi si vedli Francouzi, Portugalci, Italové, Řekové a Lucemburčané.

Rádio Praha 9.11.2005

Míra nezaměstnanosti v říjnu klesla na 8,5 procenta

Míra nezaměstnanosti v Česku se v říjnu snížila na 8,5 procenta ze zářijových 8,8 procenta. Práci hledalo 491.878 lidí, což bylo o 11.518 méně než na konci září. Oznámilo to ministerstvo práce a sociálních věcí.

ČTK 9.11.2005Špatně uvařená káva trápí žaludek, dobré lze pít spoustu

Bez ranního kafíčka řada Čechů ani nepřekročí práh svého domu. Většina jich však připravuje kávu téměř barbarským způsobem, zkrátka kávu připravenou v hrníčku přelije vroucí vodou. Mnozí tak prý ubližují i svému žaludku, protože špatně připravená káva se hůře tráví. "I ti, co nepijí kafe, mohou bez problémů pít i deset denně. Hlavně, když je dobře uvařená," míní Roberto Trevisan, původem italský barista, tedy odborník na přípravu kávy, který v Česku organizuje také soutěž Mistr kávy.

ČTK 10.11.2005

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

18.19Kč.

Británie

1 GBP

43.46Kč.

EMU

1 EUR

29.24Kč.

N. Zéland

1 NZD

17.05Kč.

Slovensko

100 SKK

75.17Kč.

USA

1 USD

24.96Kč.

Č.N.B. Platné od 14.11.2005

Top Gear: Škoda poráží Porsche, nejhorší jsou Peugeoty

Nejlepší auto, které lze podle 76 tisíc hlasujících pořídit, je sportovní Honda S2000. Mít v garáži škodovku přináší radost a uspokojení, naopak auto z Francie nebo Fiat je jen pro zlost. Myslí si to alespoň čtenáři magazínu Top Gear. V nejnovějším průzkumu spokojenosti hlasovalo 76 tisíc lidí. A škodovka porazila i takové veličiny automobilového světa, jako Porsche, BMW, Mercedes, nebo Jaguar. Zprávu přinesl britský deník Mirror. Vůbec nejhorší je podle Britů Peugeot 807, spokojeni však nejsou ani s Peugeotem 307. Velkoprostorový Renault Espace se umístil na 157. pozici.

Mladá fronta Dnes 10.11.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuGašparovič dnes vymenoval Radičovú za ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny

iveta_radicova.jpg

Ivetu Radičovú dnes prezident Ivan Gašparovič vymenoval za novú ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Doterajší šéf rezortu Ľudovít Kaník podal prezidentovi demisiu o pol hodinu skôr. Gašparovič bezprostredne po vymenovaní zdôraznil, že Radičová pozná a je súčasťou reforiem v rezorte. "Som presvedčený, že budete týmto reformám rozumieť a dokončovať ich," povedal prezident. Radičová po vymenovaní uviedla, že sa pokúsi o to, aby z pozitív a negatív v rezorte bolo negatív čo najmenej, respektíve žiadne. "Pokúsim sa o zodpovedné voľby determinované sociálnou spravodlivosťou a solidaritou. Pokúsim sa, aby na tvárach občanov bol úsmev. Nie ironický, ale žičlivý," povedala nová ministerka.

TASR 17.10.2005


robert_fico.jpg

Slovensko potrebuje zákon o preukazovaní pôvodu majetku

Predseda Smeru-sociálnej demokracie Robert Fico je presvedčený, že Slovensko potrebuje zákon o preukazovaní pôvodu majetku. "Zrazu po roku 1989 zisťujeme, že sú ľudia, ktorí zarábajú 16 tisíc korún a majú stámiliónové majetky. Mali by sme mať právo spýtať sa ich, odkiaľ na to vzali," skonštatoval dnes v relácii televízie JOJ Sedmička. Podľa Fica teraz vyhrali zbohatlíci. Podpredseda KDH a minister vnútra Vladimír Palko potvrdil, že polícia eviduje desiatky podaní v súvislosti so zákonom o preukazovaní pôvodu majetku. Vyskytol sa medzi nimi aj podnet na nehnuteľnosť expremiéra Vladimíra Mečiara - vilu Elektra. "V tejto chvíli však musia byť podané podnety pozastavené," podotkol Palko. Ústavný súd SR pozastavil 6. októbra účinnosť zákona, ktorý vstúpil do platnosti iba 1. septembra. Plénum ÚS o tom rozhodlo na základe návrhu dvoch skupín poslancov Národnej rady SR, ktorí spochybňovali ústavnosť zákona. Návrhy spracovali predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Ján Drgonec a poslankyňa ĽS-HZDS Katarína Tóthová.

TASR 23.10.2005


Česi spomínali aj bez Slovákov

Na Slovensku oslavy vzniku prvej samostatnej republiky Čechov a Slovákov neboli. Zopár ľudí sa ako tradične zišlo pri soche leva na nábreží Dunaja v Bratislave. Z politikov na výročie reagoval vyhlásením iba premiér Mikuláš Dzurinda. Prezident Ivan Gašparovič aj predseda parlamentu Pavol Hrušovský mlčali. Hovorca prezidenta Marek Trubač povedal, že 28. október nie je na Slovensku štátnym sviatkom, "my oslavujeme vznik Slovenskej republiky". Podľa Dzurindu vznikom ČSR vstúpili dva národy do spoločného štátu a ich vôľa k slobodnému životu bola vtedy silnejšia ako vzájomné rozdiely. Vstupom do Európskej únie napĺňajú podľa premiéra oba štáty túžby zakladateľov ČSR Tomáša Garrigua Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika. Na Slovensku už od roku 1999 nie je 28. október ani štátnym sviatkom. Vlani síce ministerstvo kultúry navrhlo, aby sa ním stal opäť, ale vláda to odmietla. Ministri argumentovali ekonomickými nákladmi a tým, že štátnych a cirkevných sviatkov je už dosť.

SME 29.10.2005


Počet obyvateľov Vysokých Tatier klesá, mesto začalo stavať byty

Mesto Vysoké Tatry má v súčasnosti 4860 obyvateľov, hoci ešte pred troma rokmi ich bolo 5200. Mladá a stredná generácia si sťažujú na nedostatok pracovných príležitostí, na nízke ohodnotenie práce, nedostatok bytov a zvýšené životné náklady.

SME 1.11.2005

 

Nemecko prechodné obdobia nezmení

horstkohler.jpg

Na oficiálnu návštevu Slovenska v stredu dopoludnia pricestoval nemecký prezident Horst Köhler s manželkou Evou Luise. Nemecko nebude meniť prechodné obdobia týkajúce sa voľného pohybu pracovných síl. V Bratislave po stretnutí so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom to pred novinármi skonštatoval nemecký prezident Horst Köhler. Spolková republika Nemecko sa podľa neho síce neobáva odlivu pracovnej sily zo Slovenska do Nemecka, zdôraznil však, že prechodné obdobia boli súčasťou prístupových zmlúv a dohody sa majú dodržiavať. Nemecko sa podľa Köhlera nebojí prílivu slovenských pracovníkov, pretože mnoho investícií v súčasnosti prichádza na Slovensko, čo znamená, že tu vznikajú nové pracovné miesta. "Slováci teda majú možnosť ostať tu," vyhlásil nemecký prezident.

Pravda 3.11.2005


Cesta k blahobytu bolí

mikulasdzurinda.jpg

Slovensko by malo ďalej rásť k blahobytu a vyššej životnej úrovni vylepšovaním reforiem a koncentráciou na znalostnú ekonomiku, uviedol predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda na TREND konferencii TOP manažment 2005.

Pravda 8.11.2005

 

Za záchranu v horách sa bude platiť

Ľudia, po ktorých bude horská záchranná služba pátrať alebo ich zachraňovať, budú od júla 2006 platiť za túto službu. Vyplýva to z novely zákona o horskej záchrannej službe, ktorú schválil parlament.

Pravda 8.11.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiBasketbalistky Brna porazily v semifinále Světové ligy Peking

Basketbalistky Gambrinusu SIKA Brno pokračují ve Světové lize ve vítězném tažení a v semifinále dnes zdolaly po velmi dobrém výkonu Peking 97:76. V nedělním finále narazí svěřenkyně Jana Bobrovského na vítěze druhého semifinálového zápasu mezi domácí Samarou a kubánským výběrem z Havany. Brňankám příliš nevyšel vstup do zápasu. Dlouho se nemohly dostat do střelecké pohody a po čtyřech minutách prohrávaly 2:11. Díky zpřesněné obraně a rychlým protiútokům ale velmi rychle otočily vývoj, střelecky se chytly nejdříve Američanka Miltonová, k ní se přidala i Žirková a postupně také Machová s Vítečkovou. Již po deseti minutách Brno vedlo 20:19 a ve druhé čtvrtině zasadilo soupeři rozhodující úder.

Rádio Praha 15.10.2005


Slavia porazila v derby Spartu 4:1, vyhrála po šesti letech

Fotbalisté Slavie v neděli porazili Spartu 4:1 a v pražském derby dosáhli nejvyššího vítězství od roku 1989. V samostatné české lize zdolali svého soupeře teprve potřetí, naposledy se jim to podařilo před šesti lety. Hosty poslal do vedení v úvodu zápasu Matušovič, domácí ještě do přestávky vyrovnali a tři góly přidali po změně stran v rozpětí sedmi minut. Navíc ještě Fořt za stavu 1:0 neproměnil penaltu. Fotbalisté Slavie jsou po výhře v derby třetí, Sparta je devátá.

Rádio Praha 23.10.2005


Dlask obsadil v úvodu cyklokrosového SP třetí místo

Český reprezentant Petr Dlask zahájil Světový pohár cyklokrosařů třetím místem. Úspěšnější než vicemistr světa z roku 2001 byli v neděli v belgickém Kalmthoutu pouze domácí jezdci Sven Nijs a Bart Wellens. Za týden se světová cyklokrosová elita představí v Táboře. Dlask tak potvrdil vynikající formu v úvodu sezony, kterou naznačil výhrami ve všech třech dosavadních závodech domácího Budvar Cupu, jichž se zúčastnil. Čtrnácté místo dnes obsadil Zdeněk Mlynář, jenž v minulém roce premiérový závod Světového poháru dokonce vyhrál. Do dvacítky se vešel i osmnáctý Radomír Šimůnek.

Rádio Praha 23.10.2005


Slovan doma mohutne vypískali

Kríza hokejového Slovana pokračuje. V zápase 20. kola extraligy prehral majster doma so Žilinou 1:3 a diváci odmenili jeho hru mohutným piskotom. Na čele zostala Nitra po hladkej výhre 5:0 v L. Mikuláši. Vo východniarskom derby medzi Košicami a Popradom sa zrodila remíza 4:4.

Pravda 28.10.2005


F otbalisté Brna poprvé v letošním ročníku první ligy vyhráli. V dohrávaném utkání 11. kola porazili čtvrtou Slavii 1:0 a ztrátu na své nejbližší soupeře v tabulce, čtrnáctý Most a patnácté Blšany, snížili na dva body.

Rádio Praha 31.10.2005


Č eský souboj na tenisovém Masters v Paříži vyhrál Tomáš Berdych. Dvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí porazil o deset let staršího Jiřího Nováka ve dvou setech 7:5 a 6:3. Novák tak po svém návratu na dvorce po zranění paty vyhrál ve dvouhře jediný zápas.

Rádio Praha 31.10.2005


Berdych v Paříži překvapil, poprvé v kariéře zdolal Coriu

Tomáš Berdych se postaral na turnaji Masters v Paříži o největší dosavadní překvapení, když v úterý v druhém kole vyřadil druhého nasazeného Guillerma Coriu. Český tenista si po setech 6:4 a 6:2 připsal nad favorizovaným Argentincem první výhru v kariéře a postoupil do osmifinále.

Rádio Praha 1.11.2005


B asketbalistky Gambrinusu Brno vyhrály ve svém druhém zápase ve skupině Evropské lize v polské Gdyni nad domácím týmem Lotos 81:62.

Mladá fronta Dnes 3.11.2005


Berdych vyhrál finále turnaje Masters v Paříži

berdychtomas.jpgBerdych Tomáš

Český tenista Tomáš Berdych vyhrál poprvé v kariéře turnaj série Masters. V pařížském finále v neděli porazil po

třech hodinách Ivana Ljubičiče z Chorvatska po setech 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 a 6:4. Berdych drtil soupeře přesnými a tvrdými údery od základní čáry, v desáté hře prorazil Ljubičičovo podání a díky čtvrtému využitému mečbolu mohl začít slavit. Talentovaný tenista tak získal pro český tenis na poslední chvíli první letošní titul v mužské dvouhře. Závěrečný díl série Masters měl dotaci více než dva miliony eur, vítězný Berdych inkasoval šek na 378 tisíc (přes jedenáct milionů korun). Loni do finále v hale Bercy postoupil Radek Štěpánek, jenž tehdy nestačil na Marata Safina. Právě zraněný Rus Berdychovi předal trofej.

Rádio Praha 6.11.2005

 

České tenistky postoupily na halovém ME do finále

Tým kapitána Jana Havla dnes v Českém Krumlově porazil Portugalsko 3:0 a vyhrál skupinu B. V sobotu budou Češky usilovat o třetí titul po sobě a jejich soupeř vzejde z trojice Ukrajina, Polsko, Rakousko. V duelu s Portugalskem získala první bod Lucie Hradecká po výhře nad Magalií de Lattreovou. Barbora Strýcová pak porazila 467. hráčku světa Nuezu Silvaovou ve třech setech a ve čtyřhře potvrdily vítězství českého družstva Strýcová s Michaelou Paštikovou.

ČTK 10.11.2005

 

Hokejisté Karlových Varů porazili v přípravě ruské mistry

Hokejisté Karlových Varů dnes zvítězili v přípravném zápasu v Mariánských Lázních nad ruským mistrem Dynamem Moskva 2:1 po samostatných nájezdech. Jedinou branku ze hry vstřelil v druhé třetině Lukáš Pech, rozhodující nájezd proměnil Petr Kumstát. Moskevské Dynamo bylo na západě Čech od začátku týdne na soustředění. Kromě dnešního zápasu už nemá jiný přípravný duel v plánu.

ČTK 10.11.2005Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruPan Souček šel na hon. V lese ho zastavil myslivec.

“Máte honební lístek?” zeptal se přísně.

“Hloupá pověra!” nafoukl se pan Souček, “já trefím i bez něho!”

 

Pan Chmaták učí svého synka k samostatnosti: “Nikdy se nikoho neptej, kolik je hodin. Seber mu je... a podívej se sám.”

 

Ptá se učitelka v první třídě Frantíka, kolik má sourozenců. “Dva bratry a sestru.”

“A ty jsi nejstarší?” “Nejstarší je děda.” odpoví Frantík.

humor101.gifDíky svatý muži. Přesně takovou jsem potřeboval!

Do rodiny malého Vaška přibyl sourozenec. Vašek si ho zkoumavě prohlíží a pak zklamaně povídá: “Vlasy nemá, zuby nemá, chodit neumí. Já myslel, že dostanu malého bratříčka a zatím jsem dostal malého dědečka!”

 

”To teda ne,” rozčiluje se pán při nastupování na loď, “já kajutu číslo 100 nechci! Tu jsem měl minule, někdo mi utrhl tu jedničku na začátku a lidi pak na mě celou noc bouchali, že už jsem tam moc dlouho!”

 

V krčmě zase nastala pořádná rvačka. Ztepilý námořník říká svým dvěma společnicím: “Běžte radši ven a tam počítejte, kolik jich vyhodím z okna.”

Holky tam stojí a počítají: “První, druhý, třetí, čtvrtý”

Ze země se zvedne muž a říká: “Nepočítejte, to jsem pořád já!”

 

Životní pojištění: “Ten soused má ale štěstí, včera uzavřel životní pojistku, a dnes ho přejelo auto!”

 

Soudce u rozvodového řízení: “Tak vy jste paní Novotná hodila po muži tři talíře. Pročpak?”

“Protože jsem se prvním, ani druhým netrefila.”


 

Na začátku důležitého hokejového zápasu seděl na jednom z nejlepších míst na tribuně malý klučina.

“Ty sis koupil tak drahý lístek?” vyzvídá muž vedle něho.

“Já ho nekupoval, to tatínek.” “A kde je tvůj tatínek?”

“Doma. Hledá ten lístek.”

 

Ptá se malý Patrick tatínka: “Tati, kdy už konečně budeme slavit Vánoce?”

“Už brzy chlapče,” utěšuje ho starý Skot, “jen co někdo vyhodí stromeček!”

 

Povzdechl si manžel před manželkou: “My snad máme nejblbější děti v dalekém okolí!”

“Měl bys být rád,” odvětila suše manželka, “konečně máš jistotu, že jsou tvoje!”

 

Pokojská v hotelu otevírá párečku hotelový pokoj: “Budete si ještě něco přát?” ptá se. “Ne, děkuji,” odpověděl muž a dal jí spropitné. “A pro vaši paní taky nic?” nedala se odbýt pokojská. “No, vidíte, málem bych zapomněl,” řekl muž, “přineste mi pohlednici se známkou.”

 

Přijde kovboj k výčepu a říká: “Deset litrů whisky do lavoru pro mého koně!”

“A pro vás nic?” ptá se barman. “Já nic, já řídím!”

humor102.gifTo mě podrž, Jožine, ty a anděl!

☺U obchodníka s obrazy zazvoní telefon. “Promiňte, ty pětitisícovky, kterými jsme vám zaplatili, byly falešné!” “To nevadí. Toho Picassa, kterého jsem vám prodal malovala moje dcera!”

 

Ve vánočním čase přijde pán na bytový úřad a povídá: “Tak jsem tady pro ten pokoj.”

“Pro jaký pokoj?” diví se úřednice. “Pro ten co pořád nabízíte.” “My něco nabízíme? A kde, prosím vás?”

“Všude to vidím a slyším - Pokoj lidem dobré vůle. No a já dobrou vůli mám, tak bych chtěl ten pokoj...”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůMarie Zdráhalová se vrátila z návštěvy v Česku

Byla velice potěšena, že její syn Richard který ji doprovázel rozuměl velice dobře česky. S mluvením to bylo trochu horší.

Její spolužáci svolali třídní setkání na 9. září na lodi Arnošt z Pardubic. Všichni se při výborném obědě dobře pobavili.

Byl velký zájem o Nový Zéland a krajanský život zde.

Výsledek byl článek, který byl otištěn v Pardubických novinách 1. října, který je zde uveden.

zdrahalovasetkani.jpgDruhá sedící z leva je Marie Zdráhalová při plavbě na lodi Arnošt z Pardubic s bývalými spolužáky

Novozélandský klub provoní české buchty

V prvním podzimním měsíci se na lodi Arnošta z Pardubic setkali bývalí spolužáci pardubické VOŠ z let 1945 až 1947. Připomněli si jak svá životní jubilea, už pětasedmdesátiny, tak i šedesát let od ukončení druhé světové války, kdy začali svá středoškolská studia na obchodní škole. Dnes už téměř polovina jejich vrstevníků z původní třídy II. C nežije.

Ani letos mezi účastníky srazu nechyběla Marie Zdráhalová rozená Linhová, která v lednu 1949 odešla nejprve do Německa a za necelý půlrok emigrovala na Nový Zéland, který se jí stal novým domovem. Během plavby poznala Zdenka Zdráhala z Ostravy, s nímž prožila padesát let společného života, než před pěti lety ovdověla.

“Začátky nebyly jednoduché. Pracovala jsem jako pomocná zdravotní sestra v nemocnici a s manželem jsme vychovali tři syny,” zavzpomínala si Marie Zdráhalová, která přijela i se svým prostředním synem Richardem, jenž se jako stavební architekt zajímal hlavně o historické památky.


Při plavbě po Labi podpořili účastníci srazu rovněž návrh na udělení čestného občanství města Pardubic pro Marii Zdráhalovou, která se narodila ve Skutči a své mládí prožila v Pardubicích u tety v Jesničánkách. Ve Wellingtonu na Novém Zélandě je členkou Klubu Čechů a Slováků, kde se každý měsíc scházejí krajané v budově Polsky Dom.

Více než stočlenný klub má ve svém středu mimo jiné Gustava Knotka z Plzně a pana Babora z Rybitví, jehož tchán (Dr. Vojtek) byl lékařem v Košumberku. V průměru se klubových schůzek účastní pětadvacet členů a Marie Zdráhalová už se těší, jak se s nimi podělí o dojmy z návštěvy Česka.

“Napeču české buchty a syn připraví fotodokumentaci, kterou pořídil v Čechách. A zatímco u vás začne podzim, u nás to bude pěkná beseda k uvítání jara,” uvedla Marie při rozhovoru se svým spolužákem Jiřím Filípkem, který se zasloužil o úspěšnou organizaci srazu. Jeho součástí byla i návštěva ČEZ Arény a síně slávy, kde účastníci ocenili zasvěcený výklad propagátora pardubického hokeje Milana Černického.PÉČE O HROBY V ČR - GRAVE TENDING

Chcete, aby se místu posledního odpočinku Vašich nejbližších dostávalo náležité péče? Nemáte možnost pravidelně chodit na hřbitov? Nabízíme Vám: Odstraňování plevelů. Sekání trávy. Odstraňování spadaného listí a sněhu. Mytí kamenných hrobů. Impregnaci kamene proti mechům, lišejníkům a vodě. Úpravu a návoz zeminy, písku, drti, šotoliny na hrob či cestičku. Osev trávy a výsadbu rostlin a květin - na hrob, do košů, květináčů, truhlíků. Ošetřování rostlin a zálivka. Zachvojování rostlin na ochranu před mrazem. Výzdobu - sváteční i běžnou - věnce, větve, květiny, misky, koše, svíčky, svícny, atd.

Jednorázově (Velikonoce, Památka zesnulých, Vánoce, apod.)

Opakovaně - dle dohody (týdně, měsíčně, apod.)

Fotodokumentace stavu hrobu před zahájením prací a po jejich dokončení - doručení E-mailem, poštou, osobně - zdarma jako součást služby.

Při objednávce prosím uveďte následující údaje:

Požadované služby - Umístění hřbitova, skupina hrobů, číslo hrobu, nápis na náhrobku, zvláštní znamení.

Kontakt na objednatele.

Informace a objednávky: Mobil: +420 777 866 199

E-mail: peceohroby@seznam.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellingtondsc003.jpg

V pondělí 24 října mezi nás zavítali na bleskovou návštěvu velvyslanec České republiky Karel Pažourek, náměstek ministra zahraničních věcí ČR Pavel Svoboda a jeho poradce JUDr Milan Beránek. Sešli jsme se s nimi v knihovně Polského Domu abychom se dozvěděli z první ruky o důležitých akcích, které měli na programu během oficiální návštěvy Nového Zélandu.

dsc00357cr.jpgNa levé straně JUDr. Milan Beránek, velvylanec ČR Karel Pažourek, Jana Baborová a náměstek ministra zahraničních věcí ČR Pavel Svoboda v knihovně Polského Domu

Hlavním důvodem jejich návštěvy na Novém Zélandě bylo projednávání různých dvoustranných dohod se zdejší vládou. Na programu delegace byla například diskuse se zdejší vládou o možnosti trvalého proplácení novozélanského starobního důchodu penzistům, kteří se přestěhují do ČR. Prozatím totiž existuje časový limit na jak dlouho se mohou penzisté vzdálit z Nového Zélandu než se jim přestane penze proplácet a na znovunabytí nároku se musí vrátit, penze se začne proplácet a pak zase mohou odcestovat. Zatím takovou smlovu NZ uzavřel pouze s několika málo státy (např. Holandsko).

Večer byl zajímavý a velmi užitečný a doufáme, že jednání budou mít úspěch.

Kamila Skapa


s3500336.jpgKrajané Wellingtonského klubu se opět sešli v neděli 30. října oslavit Den vzniku samostatného československého státu.

Tentokráte v restauraci Old Flames v Petone.

Výběr jídla byl uspokojivý a každý odešel domů s úsměvem a plným žaludkem.

Marie ZdráhalPozor! nezapomeňte na Piknik

V neděli 27. listopadu ve 12:30 nebo kdykoliv odpoledne v Belmont Domain

(na konci Norfolk St. Lower Hutt)

K dispozici je elektrické barbecue.

Každý si přinese na co má chuť.

Za nepříznivého počasí se piknik ruší.Jako obvykle též bude Piknik a barbecue v lednu,

v neděli 29. ledna

ve 12:30 na stejném místě.

Pro více informací volejte hospodáře klubu Honzu Koppana tel: 234 7393

barbecue1.gif

nebo Gustava Knotka tel: 478 5977Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovka98.gifTajenka k řešení 97: Váš pes stále štěká a manžel chrápe.

Vyřešení křížovky 98 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

pomazanka.gif

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 7. prosince 2005 v 19:30 hod.

Pomazánky na chléb nebo jednohubky (od Jany Mrázkové)

1.) Pikantní sýrová pomazánka:

Potřeby: 250 g = 1 kelímek smetanového sýra, 1 blue vein sýr (plesnivý), 4 lžíce smetany, 1 červená cibule, ½ lžičky kmínu, 3 lžíce másla, trochu petržele a sůl.

Vše výše uvedené nakrájejte a dejte do mixeru, chvíli mixujte, pak přendejte do misek a podávejte se slanými sušenkami nebo namažte na žitný chléb. Bude vám určitě chutnat.


2.) Játrová pomazánka:

Potřeby: 1 malá konzerva játrové paštiky (může být i čerstvá), 2 vejce, 2 lžíce oleje, 1 menší cibule, 1 sterilovaná okurka, pepř, sůl a trochu pažitky.

Jemně nakrájenou cibuli osmahneme na oleji, přidáme paštiku a asi 5 minut dusíme. Vmícháme rozkvedlaná vejce, nahrubo nastrouhanou okurku a mícháme, dokud vejce nezhoustnou. Při podávání ozdobíme jemně nakrájenou pažitkou.

  

3.) Tvarohová s koprem:

Potřeby: 250 g = 1 kelímek měkkého tvarohu, 5 lžic smetany, 2 stroužky česneku, 2 lžíce nasekaného kopru a sůl.

Tvaroh našleháme s prolisovaným česnekem, solí a smetanou. Nakonec vmícháme kopr. Pomazánku natíráme na plátky bílého francouzského chleba či nabíráme na slané sušenky. (Hodí se na předvánoční párty a na oslavy Nového roku.)Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200511/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114