Střípky-Čriepky 2006/02 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 02 (No.02)

  Únor 2006 (February 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Banská BystricaMesto patrí k najstarším na Slovensku. Mestské kráľovské výsady získalo v roku 1255 zároveň s povolením ťažby drahých kovov. Do novodobej histórie sa Banská Bystrica najvýraznejšie zapísala v roku 1944 ako censtrum Slovenského národného povstania.

banbystpamatnik.gifPamätník SNP
ban-bystricahrad.jpgHrad sa dnes nachádza v centre mesta
banbystraltar.jpg Oltár sv. Barbory

Hrad vo významnom stredovekom banskom meste bol pôvodne umiestnený mimo stredoveký pôdorys mesta. Dnes sa však nachádza priamo v centre a ovplyvňuje vzhľad historického jadra. Jeho najstaršou stavbou je pôvodne neskoro- románsky kostol z 13.-teho storočia. Kostol má bohatú výzdobu a oltár sv. Barbory pravdepodobne od Majstra Pavla z Levoče. Dnešný vzhľad kostola je výsledkom stavebných úprav v 14.-tom a 15.-tom storočí a barokovej modernizácie po požiari v roku 1761. Kamenné opevnenie sa začalo budovať až v roku 1479 a jeho súčasťou je brána s barbakanom a kruhové bašty. V areáli hradu je viacero objektov, najmä tzv. Matejov dom a mestská radnica postavená okolo roku 1500 a prestavaná v roku 1546. V objektoch hradu sú dnes umiestnené kultúrne zariadenia, v budove radnice má sídlo Štátna Galeria.

Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945. Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, v rámci ktorej vykonáva odborno-metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu.

Od roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, ktorá bola vybudovaná v juhovýchodnej časti historického jadra a v súčasnosti je jednou z dominánt krajského mesta Banská Bystrica v Slovenskej republike. Tato architektonicky zaujímavá stavba (autor prof. Ing. arch. Dušan Kuzma) symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr spojených mostom a vyjadrujúcich ideu SNP ako energický predel v živote slovenskej spoločnosti počas druhej svetovej vojny. Priestor medzi skulptúrami vypĺňa pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka s večným ohňom. Sú v nej umiestnené urny s prstou z najvýznamnejších bojísk Povstania, miest fašistických represálií a pamätné kvádre venované obetiam holocaustu na Slovensku a zahraničným účastníkom SNP.

Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené v Banskej Bystrici 8. mája 1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na Ústav Slovenského národného povstania, ktorý v Banskej Bystrici existoval už od decembra 1947. V súčasnosti Múzeum SNP dokumentuje a prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok a ďalších dokumentárnych materiálov. Súčasťou inštitúcie je archív osobitného významu so zameraním na dokumentáciu rokov 1938-1945 a na činnosť Múzea SNP, ako aj odborná knižnica s viac ako 20 000 knižničnými jednotkami a príslušnou sprievodnou dokumentáciou.
Pamätník SNP obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko Tri Duby. Prehliadka interiéru lietadla umožňuje zoznámiť sa aj s jeho technickými parametrami a priestorovým vybavením. Areál, ako aj dobre technicky vybavená kinosála sú miestom konania horeuvedených kultúrno-spoločenských podujatí.

Slovak Agency for Tourism

  

       Dokončení ze strany 12

Jarmila Doležalová, matka sedmi dětí, připravila dojemnou poutavou nevšední knížku. Poctila slovy a obrazy, které přetrvají déle než kytička pestrobarevných květin, památku rodičů, příbuzných, všech protinacistických bojovníků.

 


 

 

1. Výpověď K. Pulpána zveřejnil Martin Reichl v knize Cesty osudu, Životní příběhy čs. Parašutistů vycvičených v létech 1941-45 ve Velké Británii, 1944.

2. Jičínský Karel, “Zámeček”, k 30. výročí heydrichiády v Pardubicích, 1972.

Dosud nejhodnotnější knihu o masakrech v Lidicích a Ležákách napsal Miroslav Ivanov, A hořel snad i kámen, 1975.

 

Zajímavosti (1): Počátkem roku byly odtajněny britským státním archivem, Public Records Office, další záznamy o jednáních britské vlády během II. světové války. Pět dní po lidickém masakru navrhl Winston Churchill, britský premiér, aby oplatou za Lidice britská letadla zničila tři vesnice v Německu. Plánu se vzdal pro odpor členů vlády, kteří se obávali, že takový nálet by mohl zbytečně riskovat život posádek bombardovacích letounů, kterých v létě 1942 nebylo ve V. Británii nadbytek. Socialista Clement Attlee, poválečný ministerský předseda, argumentoval, že by nebylo moudré soutěžit s Němci v hrůzných akcích (Josef Čermák, Na okraj Churchill a Lidice, Satellite, Kanada 12.1.2006.)

 

Zajímavost (2): Jan Masaryk byl v den lidického masakru v USA. Když uslyšel zprávu o Lidicích, vykřikl: “To nám nacisté udělali radost!” (New Yorský deník, červen 1942). V rozhovorech s americkými novináři vyslovil požadavek, aby britská letadla zničila deset obcí v Německu.

Při první návštěvě Lidic v červnu 1945, s britským diplomatem Bruce Lockhartem, Jan Masaryk řekl: Jací blbci byli nacisté. O Československo neměl v létě 1942 nikdo zájem. Přišly Lidice a ČSR byla opět na mapě!”

 

S. Berton, 48, 21 - 37 Birtwill Street, Pacific on Coolum, Coolum Beach QSL 4573, Australia

Tel: 07 - 5446 2120

26. ledna 2006


 

Žij s láskou (Vlasta Sirová ČR)

Toužíš-li tak lásce se vzdej,

a srdce své někomu dej,

dej je tak prostě jak káže čest,

odevzdej všechno co tvého jest.

Nic nenechej si pro sebe,

ruze2.gif

když někdo žít chce pro tebe,

učiň mu z žití hvězdný jas,

a rozdávej se zas a zas.

Buď teplem krbu domova,

a děkuj za vše co láska dá,


jen s láskou život krásný je,

tak proto nebuď nikdy sám.

Je v ní kus štěstí naděje,

že když se lásce odevzdám,

nebudu nikdy city strádat,

nebudu míti v srdci chlad,

a dokáži se odevzdávat,

když budu věrně milovat.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

 Karel brzy získal podporu části vysoké šlechty, toužící po zklidnění situace, a proti urozeným nespokojencům tvrdě vojensky zasáhl. Zároveň začal spolupracovat s církevními představiteli a pražským patriciátem. Toto taktické spojenectví účinně tlumilo rozpínavé tendence panstva. Už počátkem čtyřicátých let se mu podařilo s podporou konstruktivní části šlechty restituovat většinu rozchvácených královských statků a posílit právní vědomí veřejnosti. Jeho autorita vzrostla natolik, že měl v českých zemích daleko větší vliv než král Jan, na něhož ovšem musel brát stále ohled.

Úspěchy, jichž dosáhl, utvrdily Karla v přesvědčení o nadosobním historickém poslání, k němuž ho předurčila boží vůle. Záhy se také opět ocitl ve víru mezinárodního dění. Výrazně mu přitom pomohl i jeho přátelský poměr k papeži Klimentovi VI. (1342-1352), jímž nebyl nikdo jiný než někdejší Karlův francouzský učitel a rádce Pierre Roger de Rosières. Podporu církve i ochranu a šíření pravé víry pokládal Karel za přední povinnost každého křesťanského monarchy, což kurie i preláti přijímali pochopitelně s povděkem. Ostatně brzy po příchodu do Prahy poskytl Karel volný prostor inkvizici k úderu proti valdenským kacířským sektám, působícím na jihu Čech mezi německým etnikem. Planoucí hranice vyvolaly takový děs, že se kacíři na dlouhá léta stáhli do hluboké ilegality. Přízeň Klimenta VI. umožnila Karlovi 1344 prosadit povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a vymanit je tak z podřízenosti vzdálené mohučské arcidiecézi. Prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic. Současně se Karel zasloužil o zřízení nového biskupství se sídlem v Litomyšli.

Oboustranně dobrý vztah mezi papežem a Karlem otevřel Lucemburkům cestu zpět k římskému trůnu a kurii účinný tlak proti římskému panovníkovi Ludvíku Bavorovi, známému svým vzdorným chováním vůči Avignonu. V Karlovi vyrostl Wittelsbachům nebezpečný soupeř. Z mezinárodních úspěchů svého syna se však Jan Lucemburský dlouho neradoval. Padl 26. srpna 1346 v bitvě u Kresčaku (Crécy), kde pomáhal francouzskému králi v boji proti Angličanům.

Své představy o náplni a funkci panovnického úřadu se Karel snažil uskutečňovat v praxi již jako spoluvládce Jana Lucemburského, ale důsledně je začal rozvíjet až po bitvě u Kresčaku. Krvavého střetnutí se Karel zúčastnil už v roli voleného krále Svaté říše římské. Pečlivě připravená akce, namířená proti Ludvíku Bavorovi a podporovaná papežem Klimentem VI., vydala plody. V červenci 1346 byl na památném rýnském ostrově Königstuhl u městečka Rhens zvolen Karel Lucemburský hlasy pěti kurfiřtů římským panovníkem. Dva z nich patřily Lucemburkům: Karlovu prastrýci Balduinovi, trevírskému arcibiskupovi, a Janovi, který se k volbě dostavil z titulu českého krále. Byl to poslední čin, který otec pro svého syna vykonal.

Karel a jeho přívrženci si ovšem uvědomovali, že samotný volební akt ještě neznamená faktickou moc. Hlasy dvou kurfiřtů chyběly a bylo zřejmé, že Ludvík Bavor své pozice papežovu chráněnci dobrovolně nepřepustí. Karel si musel uznání hodnosti římského krále vybojovat v politickém střetnutí s obratným a neústupným Ludvíkem. O nejistém postavení třicetiletého Lucemburka, který na římský trůn zasedl jako Karel IV., vypovídá nejlépe jeho návrat do Čech po bitvě u Kresčaku. V té chvíli už dvojnásobný král (smrtí Jana Lucemburského získal i českou korunu), cestoval přes německé oblasti Říše raději v přestrojení za panoše, aby nepadl do rukou Bavorových spojenců. Střetnutí s Wittelsbachy o převahu ve Svaté říši římské Karel dočasně odsunul a programově se věnoval českým záležitostem. Štěstěna mu však ukázala příznivou tvář. Na podzim 1347 stihl Ludvíka Bavora při lovu medvědů infarkt. Karlovi se tak otevřela cesta k uznání titulu římského krále na celém území Říše, čehož mistrným způsobem také využil. Pokus Wittelsbachů zvolit jako protikrále nevýrazného německého šlechtice Güntera ze Schwarzburgu byl krátkodechý a vzápětí skončil krachem. Své vítězství v zápase o uznání v Říši dovršil Karel druhou korunovací v Cáchách, tentokrát za přítomnosti všech kurfiřtů (25.7.1349)

 

Politický a státoprávní vývoj českého soustátí za vlády Karla IV.

Spojení české koruny s korunou římskou se stalo základním článkem Karlovy koncepce budování českého státu do té míry, že lze někde jen obtížně rozlišit, kdy vystupoval jako římský panovník a kdy jako český král. V jeho pojetí obě hodnosti vlastně splývaly. Toto prolínání a překrývání bylo logické, neboť odráželo pozice, které Karel IV. ve své politické praxi českým zemím přisuzoval. Český stát považoval za nejcelistvější, hospodářsky nejmocnější a nejstabilnější součást Říše a za jádro rodových držav lucemburské dynastie.

K tomu přistupovaly i silné motivy rodové a citové. Karel vždy okázale zdůrazňoval svůj přemyslovský původ po matce a sepětí s dávnou a slavnou minulostí českých zemí. Úctu svatému Václavovi, patronu, zosobnění i symbolu českého státu, projevoval nejslavnější Lucemburk při každé příležitosti. A to tím spíše, že jeho jméno původně nesl. Sám dokonce na základě starších předloh zpracoval svatováclavskou legendu. Postava a kult svatého Václava byly neodmyslitelně spjaty se všemi důležitými kroky, které Karel učinil jako český král. Jedním z nejvýznamnějších prostorů pražské katedrály svatého Víta je Svatováclavská kaple, zbudovaná kolem Václavova hrobu. Osoba zemského světce se objevuje též na pečetidle pražské univerzity, již Karel IV. založil. Také Pražský hrad, přestavěný tehdy ve skvostnou rezidenci a zvelebený o nový královský palác, přejmenoval panovník na Hrad svatého Václava. Leč umělý název se příliš nevžil. Zato označení svatováclavská koruna pro český panovnický diadém, který byl na králův příkaz nákladně přepracován a vyzdoben vzácnými drahokamy a perlami, se ujalo natrvalo.

zemekorunyces.gif

Nádherným klenotům a odznakům panovnické moci připadlo důležité místo při korunovačním ceremoniálu, jehož pravidla Karel osobně sestavil v Řádu korunování českého krále a Řádu požehnání královny. Slovo koruna však za vlády Karla IV. neoznačovalo pouze konkrétní předmět, diadém, nýbrž začalo se ve slovním spojení Česká koruna užívat i ve významu český stát, resp. české soustátí. Výraz stát středověká čeština totiž neznala. S pojmem koruna ve významu stát se brzy ztotožnila i vysoká šlechta, podílející se na řízení českého království.

Souborem listin, datovaných 7.dubna 1348 a majících prakticky platnost ústavních zákonů, vtiskl Karel IV. českému soustátí pevnou podobu a právně je scelil do útvaru, nazvaného země Koruny české. Tento pojem zahrnoval teritoria spadající pod přímou svrchovanost českého panovníka. Patřily sem vlastní Království české, Markrabství moravské, slezská knížectví, posléze Horní a Dolní Lužice a od roku 1373 též Braniborsko. Kromě toho náležela ke Koruně české určitý čas i Horní Falc a dále nejrůznější drobná zahraniční léna, bezprostředně nesousedící s jejím územím (feuda extra curtem, tj. léna mimo dvůr, resp. mimo vymezené pole). Pod Korunu formálně spadlo i Lucembursko, kde ovšem vládli potomci Jana Lucemburského z druhého manželství. Za vlády Karla IV. byl svébytným a do značné míry suverénním panovníkem zemí Koruny české český král. Protipólem ústřední panovnické moci se měly stát generální sněmy. Právo účasti na nich, a tím i spolurozhodování o závažných problémech soustátí, se dostalo politickým reprezentacím všech zemí Koruny české, ale vzájemné rozpory a rivalita od počátku oslabovaly význam této instituce.

Základem stability českého soustátí byla rovnováha hlavních sil, podílejících se na politické moci. Důležité bylo, že klidné poměry vládly dlouhý čas v nejdůležitější zemi Koruny, v Království českém. Bystrý Lucemburk se poučil z omylů svého otce i posledních Přemyslovců a neopakoval jejich chyby. Karlovo chápání panovnické funkce, v zásadě určující směr vnitřní a zahraniční politiky, se ovšem muselo střetávat s ambicemi českého panstva. Stále hrozícímu napětí však český král dovedně předcházel. Politicky schopným příslušníkům vyšší šlechty svěřil důležité úřady a využil jejich touhy vyniknout v blízkosti panovníka. Případným pokusům panstva omezit královo postavení čelil i jiným způsobem, hlavně podporou, již poskytoval církvi. V ní spatřoval vhodnou protiváhu vyšší šlechtě a zároveň i zdroj vzdělaných úředníků pro rozšiřující se správní orgány Království českého, celé Koruny české i Svaté říše římské. Příslušníci panstva, pokud sami nepatřili k církevním hodnostářům, se obvykle nemohli co do vzdělání měřit s intelektuálními špičkami duchovenstva. Absolventi klášterních škol a univerzit ovládali latinu, ba i další cizí jazyky, měli rozsáhlé znalosti z nejrůznějších oblastí lidského vědění i mezinárodní přehled, který provinciálně zakotvené šlechtě chyběl. K nejbližším politickým spolupracovníkům Karla IV. příznačně náleží pražští arcibiskupové Arnošt z Pardubic a Jan Očko z Vlašimi, dále Jan ze Středy, postupně biskup litomyšlský a olomoucký. Osoby duchovního stavu se výrazně uplatnily též v panovníkově kanceláři. Reálná moc českého zemského sněmu jako hlavního fóra české šlechty tak ustoupila do pozadí. Na sněmu však zasedalo nejen panstvo, ale i příslušníci duchovenstva a někdy i zástupci Starého Města pražského.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPomoc krajanům loni v porovnání s rokem 2005 stoupla o million

Česká republika dala loni krajanům v zahraničí o jeden milion korun víc než v roce 2004, vyplývá z informací ministerstva zahraničí pro vládu. V roce 2005 vyčlenila Česká republika v peněžních darech krajanským spolkům a společnostem přátel ČR v zahraničí 21,8 milionu korun. Nejpočetnější jsou české krajanské komunity v USA, na Slovensku, v Kanadě, Chorvatsku a Austrálii. Ve světě působí kolem 400 krajanských spolků, například jen v USA je 35 poboček Sokola. Spolky vydávají na 130 krajanských tiskovin, velká část z nich vychází v USA. Informace o činnosti krajanů je možné nalézt na internetových stránkách www.krajane.net. Příspěvky byly loni rozděleny na dvě části. První z nich je podpora projektů krajanských spolků a společností přátel ČR, na což dala ČR 11,8 milionu korun. Jsou zaměřeny na uchování české kulturní svébytnosti v zahraničí na podporu krajanského tisku a na propagaci Česka v celkem 46 zemích. Zbylých deset milionů korun šlo na podporu konkrétních projektů spolků zaměřených na opravy a údržbu krajanských škol a kulturních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu spolků. Peníze směřovaly hlavně příjemcům v Argentině, Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí též pomáhá krajanům s tím, že jim dává stipendia ke studijním pobytům v délce jednoho až dvou semestrů v Česku. U krajanů působí rovněž několik učitelů češtiny, které platí Česko.

Rádio Praha 18.1.2006


Vláda schválila mladým lidem levné půjčky na modernizaci bydlení

Mladí lidé do 36 let si budou moci od státu výhodněji půjčit až 150.000 korun na modernizaci bydlení. Rozhodla o tom vláda. Úvěr bude úročen roční dvouprocentní sazbou s desetiletou splatností, zatímco ve stavebních spořitelnách a hypotečních bankách lze obdobnou půjčku získat nejméně až od tří procent. Půjčka je určena lidem, kteří žijí v manželství či pečují o nezletilé dítě. Žadatelům, v případě manželů alespoň jednomu z nich, nesmí být v roce podání žádosti 36 let. Úvěr lze získat jen jednou. Primárním cílem půjček není podle ministra pro místní rozvoj Radko Martínka modernizace bytového fondu, ale povzbuzení mladých lidí k vylepšování jejich obydlí. "Půjčku by měli doplnit komerčními půjčkami, například stavebním spořením," uvedl po jednání vlády. Nový program by podle něj mohli využít zvlášť lidé na venkově.

Rádio Praha 18.1.2006


Studenti si připomněli Jana Palacha

Zhruba tři desítky studentů a zástupců akademické obce si ve čtvrtek v podvečer před Filozofickou fakultou v Praze připomněly smrt Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti pokračující okupaci Československa a pomalé rezignaci české společnosti. "Jeho čin byl činem naděje," řekl farář Českobratrské církve evangelické Jakub Trojan. Jan Palach, student Filozofické fakulty Karlovy univerzity, se upálil 16. ledna 1969 na pražském Václavském náměstí u sochy svatého Václava. O tři dny později zemřel. Jeho pohřeb 25. ledna na Olšanských hřbitovech v Praze se stal velkou manifestací za svobodu a demokracii. Palachovu oběť později zopakoval například i Jan Zajíc.

Rádio Praha 19.1.2006


ČT: Nové pasy má vyrábět firma, kterou řídí bývalý agent StB

Na výrobě nových cestovních pasů s biometrickými údaji se má podílet i firma, v jejímž čele stojí bývalý agent Státní bezpečnosti (StB) Pavel Kalášek. Informovala o tom Česká televize. Někteří odborníci a politici to považují vzhledem k velmi citlivým údajům, které budou pasy obsahovat, za bezpečnostní riziko. Ministr vnitra František Bublan slíbil, že věc prověří.

ČTK 19.1.2006


Pivovary v Česku loni vyrobily více piva, rekordní byl vývoz

Výstav piva tuzemských pivovarů loni podle prvních odhadů opět vzrostl, a to zhruba o 1,5 procenta na 19 milionů hektolitrů. Na nárůstu se podílel zejména export, který překročil tři miliony hektolitrů a dosáhl rekordu. Řekl to předseda Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. "Tuzemská výroba či spotřeba se držela zhruba na 16 milionech hektolitrů, to je kolem 160 litrů na hlavu," řekl Veselý s tím, že podle něj trend spotřeby piva v ČR bude nadále stagnovat či "velmi pomalu klesat". Naopak je výrazný trend růstu vývozu piva, který podle něj dva až tři roky po sobě roste tempem zhruba 20 procent z roku na rok.

ČTK 20.1.2006


Austrálie varuje své občany před českými taxikáři a kapsáři

Australané cestující do České republiky si musejí dát pozor na zdejší taxikáře, kapsáře a nepravé policisty. Vyplývá to z prohlášení australského ministerstva zahraničí a obchodu, které své občany varuje před zločinem v turisticky atraktivních místech ČR a v místních nočních klubech. Ministerstvo na svých webových stránkách napsalo, že pouliční kriminalita, například krádeže provázené i násilnými hrozbami, jsou v české metropoli běžné. Cizinci jsou podle nich někdy také okrádáni poté, co požijí "upravené" nápoje či jídlo, které jim nabízí neznámí lidé. Australské úřady se konkrétně zmiňují o pražském vlakovém hlavním nádraží, kde prý jsou cizinci okrádáni, když je jim nabízena pomoc, například se zavazadly. Ministerstvo rovněž napsalo, že existují případy, kdy si taxikáři u hlavního nádraží odmítali zapnout taxametry. V České republice se také často kradou auta, varuje Austrálie své občany mířící do Evropy.

Rádio Praha 21.1.2006


V péči o životní prostředí patří Česko mezi nejlépe hodnocené země světa

Česká republika je na čtvrtém místě na světě v globálním indexu péče o životní prostředí, který byl připraven pro letošní Světové ekonomické fórum v Davosu. Tabulku, která hodnotí 133 zemí, připravil mezinárodní vědecký tým. Výzkum byl řízen experty Yaleovy univerzity ve Spojených státech. Na prvním místě indexu je Nový Zéland, následuje Švédsko, Finsko, Česká republika a Velká Británie. Slovensko je na 25. místě. Česko dosáhlo nejlepších výsledků pokud jde o péči a využití vodních zdrojů a produktivitu využití přírodních zdrojů. Nejslabšími místy českého životní prostředí jsou pak udržitelnost energetiky, kvalita ovzduší a biodiverzita. Vědci srovnávali řadu parametrů od emisí škodlivých plynů, přes ochranu přírodních parků, kvalitu vzduchu po kvalitu vody. Vzhledem k tomu, že zjistili značné rozdíly u zemí s podobným "ekologickým dědictvím", vyvozují, že v tomto oboru má kritický význam dobrá správa věcí veřejných. Autoři přehledu se opírají o velké množství dat, ale uznávají také, že při sestavování narazili na vážné vědecké pochyby a díry v údajích. Tabulka podle nich však dává jasný přehled toho, kam jednotlivé země směřují a ukazují, jak si jednotlivé vlády poradily s přírodním prostředím, nad kterým panují.

Rádio Praha 24.1.2006


Senát podpořil odsouzení komunismu, jak o něm jedná Rada Evropy

Senát podpořil návrh evropské rezoluce o odsouzení komunistických zločinů. O přijetí dokumentu v těchto dnech rozhoduje Parlamentní shromáždění Rady Evropy (RE). Česká horní komora vyjádření k rezoluci zařadila na začátek středeční schůze, aby se k věci stihla vyslovit aktuálně. Schválit rezoluci, která poukazuje na masivní porušování lidských práv v zemích s komunistickým režimem, senátorům doporučil výbor pro lidská práva. Ani jeden ze senátorů se nepostavil proti přijetí. Hlasování se zdrželi oba senátoři za KSČM - Vlastimil Balín a Eduard Matykiewicz. Nepřidali se ještě místopředseda Senátu Petr Smutný ze sociální demokracie a předseda lidoveckých senátorů Adolf Jílek. "Jsem velmi rád, že návrh rezoluce byl přijat v tak výrazném počtu. Senát považuje tuto rezoluci za významnou a elektronickou poštou bude výsledek našeho hlasování ihned oznámen do Štrasburku," prohlásil po hlasování předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS).

Rádio Praha 25.1.2006


Někteří sousedé si pletou Česko s popelnicí

skladkaodpadu.jpg

Až pět tisíc tun komunálního odpadu převezla ilegálně do Česka německá firma koncem minulého a začátkem letošního roku. Případem se zabývají české i německé úřady. Padly už také první pokuty. V nepoužívaných zemědělských objektech na severu Čech se skladuje komunální odpad ze sousedního Německa. Odklidit ho do Česka je pro německou firmu ekonomicky výhodnější, než ho nechat zlikvidovat v tamních spalovnách. Přeprava odpadů určených k likvidaci je přitom u nás zákonem zakázána. Podle mluvčí Cizinecké policie v Ústí nad Labem Evy Haukové jsou možnosti policie v tomto ohledu omezené.

"Zabránit nelegálnímu dovozu odpadků cizinecká policie v podstatě nemůže. Ty nelegální odpady, které se k nám dovážejí, jsou totiž na hranicích deklarovány jako jiné zboží."

To sedí. Německá firma k nám podle průvodních dokladů vozila údajně čisté plasty pro další zpracování. Policisté přesto pro jistotu kontaktovali celníky. Ti už nejsou po vstupu země do Evropské unie na hranicích, ale působí ve vnitrozemí, kde mají možnost provádět kontroly. A celníci podezření policistů potvrdili, když přistihli několik německých kamiónů s odpadem takříkajíc při činu, tedy těsně po vyložení nákladu. Za dovoz odpadu už udělila Česká inspekce životního prostředí dvěma podnikatelkám pokuty ve výši 300 a 250 tisíc korun. Danuše Hráská z liberecké inspekce připomíná, že podnikatelky ponesou i náklady spojené s odstraněním odpadu.

"Odpad bude samozřejmě likvidovat český příjemce, to znamená fyzická osoba, oprávněná k podnikání."

Sankcím se ale zřejmě nevyhne ani německá firma. Ta totiž porušila nařízení Evropské unie o přeshraniční přepravě odpadů. Danuše Hráská říká, že německým vývozcům by mohla hrozit pokuta až deset miliónů korun. Zatím se čeká na znalecké posudky.

Rádio Praha 26.1.2006


Lékárníci uspořádali v Praze demonstraci

Lékárníci tento čtvrtek uspořádali v Praze svou vůbec první demonstraci. Před ministerstvem zdravotnictví vlály černé prapory s lékárnickým zeleným křížem a zhruba 1500 lékárníků skandovalo Derathizace či Nedáme se zmrazit. Chtěli tak dát najevo nesouhlas s kroky ministra zdravotnictví Davida Ratha. Podle nich snížení obchodní přirážky z 32 na 29 procent, jež Rath od ledna prosadil, povede ke krachu čtvrtiny lékáren. Komora lékárníků spočítala, že hrubý výnos lékáren klesne po snížení marže průměrně o 11 procent. Provozovna s milionovým obratem tak měsíčně přijde o 22.700 korun.

Rádio Praha 26.1.2006


Krajané pravděpodobně budou moci nadále žádat o obnovu občanství

Krajané pravděpodobně budou moci nadále žádat o obnovu občanství, které ztratili kvůli emigraci před komunistickým režimem. Počítá s tím novela zákona o občanství bývalých československých občanů, jejíž přijetí opětovně umožnil Senát. O novele rozhodoval už podruhé, neboť vznikla na jeho půdě. Nyní normu posoudí prezident. Senát navrhl v zákoně, který jednoznačně přijala i sněmovna, zrušit pětiletou lhůtu pro podání žádosti o obnovu občanství, která uplynula počátkem září. Důvodem bylo mimo jiné přesvědčení, že informace o možnosti požádat o obnovu českého občanství se ke krajanům ne vždy dostala - zejména krajané žijící v odlehlých oblastech se o ní možná nedověděli. Návrh má umožnit obnovu občanství zejména krajanům, kteří o ně nemohli požádat kvůli československo-americké úmluvě o naturalizaci. Úmluva, která znemožňovala vznik dvojího občanství, přestala platit až v srpnu 1997. Novela vychází vstříc hlavně lidem, kteří odešli z Československa v posledních letech totalitního režimu a podmínky současného zákona nemohli splnit. Zákon z roku 1999 umožňoval požádat o obnovení občanství jen emigrantům, kteří o české občanství přišli od 25. února 1948 do 28. března 1990, a to "propuštěním ze státního svazku" nebo v souvislosti s nabytím občanství země, s níž Česko mělo uzavřenu úmluvu o zamezení vzniku dvojího občanství.

Rádio Praha 26.1.2006


Obrněné Pandury se mají vyrábět i v Česku

transportery-pandora.jpg

Česká armáda dostane dvě stovky nových obrněných transportérů Pandur od rakouské firmy Steyer, která patří americkému koncernu General Dynamics. Rozhodla o tom vláda na základě doporučení výběrové komise. Jde zatím o historicky druhou největší armádní zakázku. Nové obrněné transportéry mají nahradit zastaralé typy československo-sovětské provenience OT-64, které slouží už od druhé poloviny 60. let. V sedmdesátých letech jich armáda měla několik tisíc. Dnešnímu transformovanému profesionálnímu vojsku by zatím měly stačit dvě stovky nových strojů. Dalších 35 kusů by rakouská firma dodala na přání armády. Celkově by se tak cena kontraktu vyšplhala na více než 23 miliard korun. Jak vysvětlil ministr obrany Karel Kühnl, dnes není úplně jisté, zda více transportérů bude zapotřebí.

Rádio Praha 27.1.2006


Prazdroj zdraží točená piva Gambrinus a černý Kozel

Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. února dva druhy točených piv. O šedesát haléřů se má zvýšit cena půllitru desetistupňového piva Gambrinus a o stejnou částku se zvýší cena za půllitr černého Velkopopovického kozla. Reálně lze proto počítat s tím, že v řadě restaurací a hospod může "desítka" z Plzně podražit až o korunu za půllitr. V restaurační síti je dnes Gambrinus běžně k mání zhruba od 16 Kč až po 21 Kč za půllitr. "Zvýšení cen se týká pouze těchto dvou druhů točených piv. U žádných jiných produktů se ceny nyní nemění," řekl Právu mluvčí Prazdroje Alexej Bechtin.

Právo 28.1.2006

Košt v Bukovanech nabídl vedle slivovice i pálenku z kiwi

Košt slovácké slivovice v Bukovanech na Hodonínsku nabídl letos i pálenku z tropického ovoce. Kvůli loňským silným jarním mrazům byla totiž malá úroda švestek. Možná právě proto se na letošním koštu sešla doslova záplava jiných pálenek. K raritám patřily například pálenky z mandarinek nebo z kiwi, řekl ČTK jeden z organizátorů Radomír Bystřický.

Rádio Praha 28.1.2006


Olomoucká policie odložila kauzu sběru orchidejí na Novém Zélandu

Olomoučtí vyšetřovatelé odložili případ bývalého děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Čestmíra Číhalíka a jeho kolegy Jindřicha Šmitáka, které v roce 2004 novozélandský soud potrestal statisícovými pokutami za nedovolený sběr orchidejí. Podle české legislativy nespáchali trestný čin, řekla ČTK mluvčí olomoucké policie Jitka Dolejšová. Policie vyšetřovala Číhalíka a Šmitáka pro podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. "Vyšetřovatelé případ odložili, protože žádná z inkriminovaných rostlin není na seznamu zvláště chráněných rostlin, které určuje vyhláška ministerstva životního prostředí. Prokázaly to znalecké posudky," uvedla mluvčí.

Číhalík se nechtěl k rozhodnutí policie vyjadřovat. "Už se mi k tomu nechce nic říkat. Od začátku to byla velmi falešná hra," řekl v neděli ČTK. Proti rozhodnutí novozélandského soudu se chtěl bránit odvoláním. "Určitě bych odvolání podal, pokud bych dostal nějaký rozsudek. Na žádost české strany přišla z Nového Zélandu odpověď, že se celý spis ztratil. V mezidobí jsem získal další dokumenty potvrzující, že jsme nic nepoškodili. Jsou mi ale na nic. Jsem z toho znechucený," uvedl Číhalík.

Kvůli incidentu na Novém Zélandu loni na jaře rezignoval na funkci děkana fakulty. Za pochybení označil skutečnost, že do svého herbáře zařadil 15 rostlin, které podléhají mezinárodní ochraně. Nyní Číhalík pracuje jako přednosta jedné z klinik Fakultní nemocnice v Olomouci. Když dva Čechy zatkla předloni v lednu na letišti v Aucklandu policejní skupina specializovaná na boj proti pašování zvěře a rostlin, měl Číhalík v herbáři několik desítek rostlin, přičemž na vyvezení 15 z nich prý potřeboval povolení. U Šmitáka policisté objevili 46 rostlin osmnácti druhů orchidejí.

Rádio Praha 29.1.2006


Volby do sněmovny budou 2. a 3. června

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. června. Termín, který v pondělí navrhl prezident Václav Klaus, v úterý definitivně svým podpisem potvrdil premiér Jiří Paroubek.

Rádio Praha 31.1.2006


Prostitutky mají v Aši prostor vymezený “dopravními značkami


zakaz_prostitucex.jpg

Česko stále nemá jasno v tom, jak řešit problém prostituce. Zákon o její regulaci odmítli poslanci loni na podzim už v prvním čtení. Některé obce se tedy snaží vypořádat se s tímto letitým problémem samy. O určitý mediální rozruch se nyní zasloužilo nejzápadnější české město Aš. Tam vymezili pro nabídku sexuálních služeb malou odlehlou uličku. A aby bylo všem jasné, že pouze tam bude prostituce tolerována, rozhodlo se zastupitelstvo umístit u vjezdu do uličky cedule, jakési dopravní značky, ve tvaru kosočtverce s ženskými rty uprostřed.

Rádio Praha 31.1.2006


Smog dusí téměř celou republiku

Inverzní počasí, které zabraňuje proudění vzduchu, působí už několik dní potíže lidem na mnoha místech republiky. Především v městských a průmyslových aglomeracích poletuje mnohem více částic prachu, než povolují limity. Lékaři varují především starší lidi, děti a astmatiky, aby omezili pobyt venku. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. „Komínů je prostě moc,“ vysvětlil vedoucí karvinské chemické laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě Jiří Bílek s tím, že v Moravskoslezském kraji je nejvíce smogu na Karvinsku a Ostravsku.

Právo 1.2.2006


Pákistánci už zkoušejí radar Věra, do Česka ho vrátí v březnu

Česká republika koncem prosince vyvezla do Pákistánu předváděcí verzi radiolokátoru Věra. Špičkové zařízení si Pákistánci pouze vyzkoušejí, radar vrátí zpátky během března, řekl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Ivo Mravinac. K případnému prodeji Věry by musely české úřady vydat nové povolení. Věra je unikátní zařízení, které dala česká armáda k dispozici i Severoatlantické alianci. Dokáže totiž objevit přítomnost cizího radaru a určit jeho typ, aniž je samo odhaleno. Česká armáda používá jeden plně funkční radar, který je umístěn nedaleko Českých Budějovic. Systém už Česko prodalo Spojeným státům a Estonsku, řada dalších zemí, mezi nimi Čína, Vietnam či Austrálie, o něj má zájem.

Rádio Praha 3.2.2006


Do provozu se vrátilo všech pět Pendolin, jezdí bez problémů


České dráhy nasadily do provozu všech pěr rychlovlaků Pendolino, které před několika týdny vyřadila z provozu výrobní závada. "Všechna Pendolina jezdí bez problémů podle jízdního řádu," řekl ČTK mluvčí Českých drah Aleš Ondrůj. České dráhy nasadily do provozu Pendolina v polovině loňského prosince. V lednu letošního roku se ale vlaky začaly potýkat s poruchou, která postupně vyřadila z provozu všech pět souprav nasazených do provozu s cestujícími. Dráhy je proto v rámci reklamace vrátily výrobci k opravě. Náklady ani škody, které odstavení vlaků způsobilo, zatím ČD nevyčíslily. Pravděpodobně půjde o desítky milionů korun. Celkem České dráhy za vlaky zaplatily 4,3 miliardy korun.

Rádio Praha 3.2.2006


Letošní zima mráz a spousty sněhu

Třicetistupňové mrazy, závěje sněhu, pod jehož tíhou se bortí střechy, a vážné komplikace v dopravě. Není prakticky týden, aby se kvůli sněhu a náledí nezablokovala doprava na nejdůležitější české komunikaci, dálnici D1 z Prahy do Brna. Taková je letošní tuhá zima v České republice, prý nejkrutější za uplynulých třicet let.

Rádio Praha 9.2.2006


Tuzemské pivovary loni lámaly rekordy

Export se stal tahounem růstu české ekonomiky. Země také loni poprvé v historii vyvezla více zboží, než dovezla. Bylo zaznamenáno hned několik exportních rekordů. Mezi nimi také jeden, řeklo by se, klasicky český. Poprvé v historii totiž vyvezly loni pivovary z České republiky více než tři milióny hektolitrů piva.

Rádio Praha 9.2.2006


Češi mezi nejvzdělanějšími ve střední Evropě

Češi se skvěle umístili ve srovnávací studii rakouského Institutu IBW týkající se úrovně vzdělání v zemích střední Evropy. Pražané jsou prý dokonce nejvzdělanějšími Středoevropany. Vynikající výsledky vykázaly rovněž baltské státy. Rakušané se spolu se Slováky a Slovinci umístili mezi průměrem.

Rádio Praha 9.2.2006


V Turíně začaly zimní olympijské hry

olympijskyohen.jpg

Zimní olympijské hry se vrátily do Evropy. Ve 22.35 hod se v číši na sedmapadesát metrů vysokém pylonu nad Stadio Comunale rozhořel olympijský oheň. V Turíně jej zažehla dvojnásobná olympijská vítězka Stefania Belmondová. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi prohlásil XX. zimní olympijské hry za zahájené.

Mladá fronta Dnes 10.2.2006

✺ ✺ ✺

V Praze stojí nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě

K velkým raritám Prahy patří nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě. Pochází z roku 1892 a stojí na Letné jen kousek od Národního technického muzea, kterému dnes památka patří.

Rádio Praha 11.2.2006


SkyEurope začne v dubnu létat z Prahy do sedmi evropských měst

Slovenská nízkonákladová společnost SkyEurope Airlines začne 10. dubna z Prahy létat do sedmi evropských měst. Umístěním dvou letadel do Prahy se SkyEurope stane po ČSA a Travel Service teprve třetím dopravcem, který má na pražském letišti základnu a zajišťuje tedy lety z Prahy nikoli do Prahy jako ostatní společnosti. Podle generální ředitelky Letiště Praha Hany Černochové bude SkyEurope 15. nízkonákladovým dopravcem na pražském letišti. Levní dopravci se na počtech odbavených pasažérů v Praze podílejí 18 procenty, celkem loni přivezli nebo odvezli asi dva miliony lidí.

Rádio Praha 14.2.2006


Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.65Kč.

Británie

1 GBP

41.55Kč.

Kanada

1 CAD

20.67Kč.

EMU

1 EUR

28.50Kč.

N. Zéland

1 NZD

16.11Kč.

Slovensko

100 SKK

75.90Kč.

Švýcarsko

1 CHF

18.29Kč.

USA

1 USD

23.95Kč.

Č.N.B. Platné od 14.2.2006


Nejdelší solné jeskyni světa Tří naháčů asi přibudou další metry

Nejdelší solné jeskyni světa Tří naháčů přibudou pravděpodobně ještě další stovky metrů. Čeští speleologové jeskyni objevili v jižním Íránu v roce 1999 a letos se jim podařilo prokázat její propojení s jeskynním systémem Velký ponor. Na tiskové konferenci o výsledcích letošní expedice Namak (sůl) to řekl její organizátor Michal Filippi.

Rádio Praha 14.2.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuBezdomovci majú stany, ale osemnásť ich umrelo

Na ulici zomrel ďalší človek, zrejme na podchladenie. Počet zamrznutých bezdomovcov v meste sa zvýšil na 18. Minister vnútra Vladimír Palko v stredu rozhodol, že rezort prepožičia bezdomovcom vojenské stany. Vo štvrtok ráno začalo približne 15 hasičov a desať pracovníkov civilnej ochrany v objekte útulku Mea Culpa v mestskej časti Vrakuňa stavať provizórne ubytovanie pre bezdomovcov. Vyhrievané stany majú kapacitu pre 50 ľudí. V prípade potreby sa postavia ďalšie. Stany zastúpia nízkoprahovú nocľaháreň. Budú vybavené poľnými lôžkami s úložným priestorom, spacími vakmi, dekami, tepelnými vložkami a osvetlením. Ich súčasťou sú aj poľné umyvárky, sprchy a sociálne a suché hygienické zariadenia. K dispozícii záujemcom budú fungovať od 18.00 do 8.00 ráno, pravdepodobne len počas obdobia mrazov. Oddnes by ubytovaným nocľažníkom mali v spolupráci s mestskou časťou Vrakuňa podávať aj jedno teplé jedlo denne. Na bezpečnosť v objekte a jeho okolí budú dohliadať policajti, príslušníci úradu civilnej ochrany a hasiči.

SME 20.1.2006


V čakárni na Hlavnej stanici boli vši, musia ju vydezinfikovať

hlavna-bratislavska-zeleznicna-.jpg

Čakáreň v priestoroch bratislavskej Hlavnej stanice uzavreli. Vyskytli sa v nej totiž vši a musia ju dezinfikovať. Miestnosť na poschodí, v ktorej cestujúci trávia čas pred odchodom vlaku, bola plná špiny a vyskytli sa v nej aj vši. "Ľudia sa sťažovali na podmienky v čakárni, preto je od piatku 20. januára uzavretá," uviedla dnes pre TASR hovorkyňa ŽSR Nela Blašková. Čakáreň by mali opäť otvoriť na budúci týždeň, po dôkladnej dezinfekcii.

TASR 24.1.2006


SR úspešne zvládla svoj začiatok

eduardkukan.jpg

Slovenská diplomacia sa podľa ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana sa aktívne a úspešne zhostila úloh, ktoré má od 1. januára ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN. "Slovensko je rešpektovaným členom Bezpečnostnej rady, členom, ktorého nielen zdvorilo počúvajú, keď vystupuje, ale zohľadňujú aj jeho príspevky pri prijímaní - či už vyhlásení predsedu Bezpečnostnej rady alebo príslušných rezolúcií." Minister Kukan to dnes povedal pri hodnotení prvého mesiaca pôsobenia krajiny v tomto najdôležitejšom orgáne svetovej diplomacie. Slovenská republika je súčasťou 15-člennej Bezpečnostnej rady OSN na obdobie dvoch rokov. V Bezpečnostnej rade sa počas prvého mesiaca roka hovorilo najmä o situácii v Afrike a Východnom Timore, a otázkach Blízkeho a Stredného východu. Napriek tomu, že ide o témy, ktoré nepatria k bezprostredným prioritám slovenskej zahraničnej politiky, slovenský veľvyslanec pri OSN Peter Burian vystupoval v diskusiách aktívne, čo podľa Kukana ocenili aj zahraniční partneri. Minister sa zmienil aj o faux pas stáleho predstaviteľa Tanzánie, ktorý si v Bezpečnostnej rade OSN pomýlil Slovensko so Slovinskom. "Môžem povedať, že odvtedy si naozaj dáva veľký pozor a meno Slovenska vyslovuje vždy veľmi dôkladne, takže to berieme ako takú úsmevnú historku," poznamenal Kukan.

Pravda 31.1.2006

Štát bude stavať rodinné domy - pre šéfov Kia

Vedenie žilinskej továrne automobilky Kia bude bývať pri Bratislave v luxusnom areáli so 75 rodinnými domami, tenisovými kurtmi, klubom, ktorý postaví štát za 1,166 miliardy korún. Dohoda o výstavbe "kórejskej dedinky" je podľa dnešného vedenia ministerstva hospodárstva súčasťou zmluvy s automobilkou Kia a podpísal ju s vedením firmy exminister hospodárstva Pavol Rusko. Investičnú zmluvu s automobilkou definitívne schválila vláda. Po odvolaní Ruska sa vláda snažila záväzok zmeniť, ale nepochodila. Podľa vládneho materiálu Kórejčania sú ochotní akceptovať jedine pôvodne dohodnutú výstavbu. Vláda zmenila iba termíny. Kórejčania by totiž mali podľa dohody domy v roku 2011 odkúpiť, ale za menej peňazí, ako štát investuje. Ministerstvo hospodárstva dostalo od vlády úlohu zabezpečiť do konca marca písomný záväzok predstaviteľov Kia, že o päť rokov domy odkúpia.

SME 3.2.2006


Za predčasné voľby môže odchod KDH do opozície

Za nutnosť vypísať predčasné parlamentné voľby môže podľa premiéra Mikuláša Dzurindu odchod KDH do opozície. Dzurinda to zopakoval dnes po schválení ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnou radou. "Príčinou predčasných volieb, nespochybniteľnou, je odchod KDH z vládnej koalície do opozície," povedal novinárom. Počas procesu schvaľovania zákona sa nebál toho, že by ústavný zákon v pléne neprešiel. "Tá politická podpora bola jednoznačná," dodal. Národná rada SR dnes schválila ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia parlamentu. Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 17. júna 2006.

TASR 9.2.2006

 

Volebným lídrom SDKÚ-DS je Dzurinda, prezídium prerokuje prípravu na voľby

Príprave na júnové parlamentné voľby sa bude v stredu venovať Prezídium SDKÚ-DS. Stranu do volieb povedie jej predseda Mikuláš Dzurinda. Volebným lídrom sa stal automaticky po tom, čo sa okrem neho neprihlásil nikto do straníckych volieb na tento post.

TASR 14.2.2006

⌚ ⌚ ⌚Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiČech je podle ankety IFFHS nejlepším fotbalovým brankářem světa

Petr Čech vyhrál anketu Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) o nejlepšího světového brankáře loňského roku. Podle zveřejněných výsledků hlasování expertů zvítězil gólman české reprezentace a londýnské Chelsea přesvědčivě s náskokem 84 bodů před Brazilcem Didou z AC Milán. Třetí místo obsadil loňský vítěz Ital Gianluigi Buffon z Juventusu.

Rádio Praha 18.1.2006


Na olympijské hry do Turína pojede rekordní výprava 82 sportovců

Zimních olympijských her v Turíně se zúčastní největší česká výprava v historii. Český olympijský výbor ve čtvrtek v Praze schválil, že na hry pojede 82 sportovců, to je o čtyři více než před čtyřmi lety do Salt Lake City. Zimní olympijské hry se uskuteční od 10. do 26. února.

Rádio Praha 19.1.2006


hantuchovadaniela.jpg

Hantuchová vyradila Serenu Williamsovú

Slovenská tenistka Daniela Hantuchová (na snímke Reuters) postúpila do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne (dotácia 19,3 mil. AUD). Hantuchová, nasadená sedemnásta hráčka turnaja, v 3. kole senzačne vyradila obhajkyňu minuloročného triumfu Američanku Serenu Williamsovú za 91 minút 6:1, 7:6 (5), keď v tajbrejku druhého setu využila v poradí piaty mečbal. Slovenka zdolala bývalú svetovú jednotku a nasadenú trinástku vôbec po prvý raz v kariére a vzájomnú bilanciu s ňou upravila na 1:3. Súperkou Hantuchovej v boji o postup do štvrťfinále bude štvrtá nasadená Ruska Maria Šarapovová. Práve štvrťfinále je doterajším maximom 22-ročnej Slovenky v Melbourne. Vybojovala ho v roku 2003. SME 20.1.2006


Čeští házenkáři postoupili do play off o MS

Čeští házenkáři v závěrečném zápase předkvalifikace o postup na mistrovství světa 2007 porazili v Plzni Makedonii 43:25, a zajistili si tím prvenství ve třetí skupině. Postoupili do červnového play off, v němž se rozhodne, zda za rok v Německu budou hrát mezi světovou elitou.

Rádio Praha 21.1.2006


Cyklokrosař Štybar je opět mistrem světa mezi jezdci do 23 let

Zdeněk Štybar obhájil na mistrovství světa v cyklokrosu titul šampiona mezi jezdci do 23 let. V nizozemském Zeddamu za sebou nechal domácího Larse Booma a Belgičana Nielse Alberta.

Rádio Praha 28.1.2006


Běžci Nývltová a Jakš získali na juniorském MS druhou medaili

Běžci na lyžích Eva Nývltová a Martin Jakš získali na juniorském mistrovství světa v klasickém lyžování ve slovinské Kranji druhou medaili. Po stříbru z klasických závodů v pátek shodně skončili třetí v kombinaci.

Rádio Praha 3.2.2006


Běžec na lyžích Stanislav Řezáč zvítězil v Oberammergau

Český běžec na lyžích Stanislav Řezáč v neděli vyhrál čtvrtý závod sezony Marathon Cupu v německém Oberammergau. Obhájce prvenství v seriálu zvítězil v padesátikilometrovém běhu klasickou technikou zvaném König Ludwig Lauf potřetí za sebou a připsal si první triumf v tomto ročníku. Řezáč se prosadil týden poté, co kvůli nachlazení nedokončil slavný italský závod Marcialonga. V neděli porazil v závěrečném finiši Švéda Martina Larssona, třetí byl vedoucí muž průběžného pořadí Marathon Cupu Jörgen Aukland z Norska. Letošní König Ludwig Lauf se jel v desetistupňovém mrazu, v průběhu závodu nasněžil zhruba centimetr do stopy. "Také proto se to moc neroztrhalo, do cíle jela velká skupina zhruba dvaceti lidí," řekl novinářům Řezáč, jenž v závěru udával tempo. "Poslední tři kilometry jsem musel jet vepředu v silném protivětru, což mě stálo hodně sil," dodal český běžec.

Rádio Praha 5.1.2006


F otbalová Sparta Praha má za sebou úspěšnou generálku na jarní sezonu. V domácím duelu porazila neškodný Górnik Zabrze vysoko 5:0 a k radosti fanoušků se mezi střelce zapsal ve své letenské premiéře i Mauro Lustrinelli, který se předvedl i několika dalšími slibnými akcemi.

Rádio Praha 11.2.2006


Běžkyně Neumannová první medailistkou české výpravy

neumannova_stribro.jpg

Úvod 20. ZOH v Turíně české výpravě příliš nevyšel. Z půltuctu medailových želízek se podařilo přetavit v cenný kov jen jedno. V ženském skiatlonu si pro stříbro dojela Kateřina Neumannová.

Šumavská patriotka startuje celkově už na šesté olympiádě. Svou dosavadní sbírku čtyř cenných kovů dokázala hned v první běžecké disciplíně - skiatlonu na 2 x 7,5 km rozšířit o další stříbrnou medaili. V dramatickém cílovém spurtu podlehla jen Estonce Smigunové. Právě těsná prohra v souboji o zlato v ní vyvolala smíšené pocity, i když ty radostné pochopitelně převažovaly.

Rádio Praha 14.2.2006


Výškařka Laláková překonala český record

Výškařka Barbora Laláková dnes vytvořila nový český halový rekord skokem přes 199 centimetrů. Na mítinku v Banské Bystrici zaostala jen o centimetr za absolutním českým maximem Zuzany Hlavoňové.

ČTK 14.2.2006

☺ ☺ ☺Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruDostavil se pán k řediteli cirkusu s přáním, jestli by prý nemohl dělat klauna. “No, zrovna jednoho hledáme a máte nějakou praxi?”

“Dostatečnou, čtyři roky v poslanecké sněmovně.”


Námořník se rozčiluje na barmana při placení:

“Nechcete mi, doufám, tvrdit, že jsme tady ve dvou vypili tolik rumů!”

“Ne, to ne, třetí z vás leží už pod barem.”

humor108.gifTak už se nebraň a nechej se sežrat úplně.

Víš přece, jak drahý je převoz mrtvoly...

”A to jste neměla zlé tušení, když vás obviněný lákal v tak pozdní hodinu do tak opuštěného místa?” ptá se nechápavě soudce.

“Ale měla, jenže mě ani ve snu nenapadlo, že mi sebere kabelku a uteče!”


Po delší době se potkají dva kamarádi a jeden povídá druhému: “Jak se ti daří, kamaráde, už jsem tě dlouho neviděl?”

“Jako obvykle - jednou nahoře, podruhé zase dole...”

“A co děláš?” “Jezdím s výtahem na skokanském můstku.”


Přijde domů mladá paní v novém kožichu a jedno z dítek se jí ptá: “Mami, ten krásný kožich ti koupil tatínek?” “Jo, dětičky, kdybych měla se vším čekat na tatínka, tak byste dnes ani nebyly na světě!”


Dva známí se vydali na zimní dovolené lyžovat. Při sjíždění prudkého svahu se dostali náhle nad propast. První z nich nestačil zabrzdit a padal do nedohledné hloubky. Druhému se podařilo zastavit těsně při okraji a volá do propasti: “Haló, Franto, nestalo se ti nic?”

A slábnoucí hlas zezdola mu odpověděl: “Zatím se mi ještě nic nestalo, stále ještě padám...”Skotský turista vycestuje do Švédska na dovolenou, ale cestou zabloudí. Zastaví jednoho sedláka:

“Prosím vás, neřekl by jste mi, kde se právě nacházím?”

“Proč ne, za jednu penny vám to povím.”

“Děkuji,” odpoví turista, “už vím, kde jsem!”


Na ulici kdesi ve Skotsku se nečekaně sesul k zemi starší člověk a zemřel na infarkt.

“Honem, lidi, lékaře! Pomozte mu přece někdo!!!” ječí okolojdoucí paní a utíká k ležícímu muži. “Zavolejte někdo sanitku, třeba se mu dá ještě pomoci.”

“To je zbytečné,” prohlásil šedovlasý muž, který se právě sklonil nad mužovým tělem. “Ten člověk už nežije...”

“A víte to jistě? Jste snad lékař?” ptá se zmatená žena.

“Ne, to nejsem. Ale právě jsem mu strčil ruku do kapsy, nahmatal peněženku, a ten člověk na to vůbec nereagoval...”


Jde otec s dítětem po ulici a po chvíli malý prosí:

“Tati, táhni mi chvíli autíčko.” “Tady? Na ulici?, co by si o mně pomysleli lidi!”

“No, vidíš! A doma mi ho pořád bereš!”


Malá Anička nechtěla jít spát. V pokročilou hodinu přemluvili dědečka, aby ji šel uspat. Tak za půl hodiny volají na dědu: “Už spinká?” A z ložnice se ozve malá Anička: “Špinká, a není vysvlečený.”

humor109.gifVýborně! Z přejíždění chodců máte za jedna, a teď se budeme učit zastavovat před přechodem...

”Opravdu se chcete dát rozvést?” ptá se soudce.

“Ano, pane předsedo, to chci. A usnadním i naše majetkové vypořádání, odnesu si pouze ponaučení, že již žádnou házenkářku nepojmu za manželku. Co ta potvora po mně hodí, to se trefí...”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůLežáky - známé i neznámé - Stanislav Berton

Pod tímto titulem vydala obec Miřetice v Čechách brožurku Jarmily Doležalové (čtyřicet stránek formátu A4) o tragedii, která následovala vraždění a zničení Lidic. Zatímco v Lidicích byli 10. června 1942 popraveni jen muži nad patnáct let, pro údajnou pomoc parašutistům, kteří vykonali atentát na R. Heydricha, z Ležáků bylo zavražděno 24. června 1942 na “Zámečku” v Pardubicích 16 mužů, a i 17 žen. Pomáhali parašutistovi Jiřímu Potůčkovi, z paraskupiny SILVER A, ukrývat, převážet, provozovat a opravovat vysílačku “Libuši”, s níž byl v radiovém spojení s Vojenskou radiovou ústřednou v Anglii. Potůček byl jedním z nejúspěšnějších radistů, vysazených z Anglie anebo Sovětského svazu. V poslední depeši oznámil do Londýna zničení Ležáků a ztrátu spojení se svým velitelem kpt. Alfredem Bartošem, který se zastřelil při pronásledování gestapem 21. června 1942. Potůček byl, pravděpodobně po výpovědi jednoho ze zatčených z velkého okruhu pomocníků, vypátrán gestapem 30. června. Z nočního obklíčení se prostřílel bosý. Lehce oděný prchal na Pardubicko, v naději, že nalezne pomoc. Fyzicky úplně vyčerpaný usnul v lese poblíž obce Trnová. Tam ho, prý v sebeobraně, zastřelil český nadstrážmistr Karel Pulpán (1).

Akci proti Ležákům zorganizoval, po poradě s pražským velitelem gestapa - podle existujícího rozkazu Adolfa Hitlera - šéf pardubického gestapa Gerhard Clages. Byl zabit v akci v Budapešti v r. 1944. Neuvěřitelný byl konec jeho pilného surového zástupce Waltera Lehneho, narozeného v Magdeburku. Pod cizí identitou ho po válce dopravili na nosítkách s tuberkulózou do nemocnice v Nechanicích, kde zemřel. Lehne navrhl, aby Ležáčtí byli upáleni ve svých domovech.

Gestapo odvezlo z Ležáků 11 dětí, z nichž dvě holčičky byly předány do Německa “na převýchovu”, ostatní děti byly poslány do vyhlazovacích táborů v Polsku, kde zmizely, jako děti lidické, beze stopy. Dívky byly po válce vráceny do ČSR. Jarmila Doležalová, narozená 13.11.1939, původním jménem Štulíková, je jedna z nich. Má proto k ležáckému masakru zvláštní osobní vztah. Studovala dokumentaci o nacistickém zločinu nejen v archivech a odborných knihách, ale také vyhledala celou řadu příbuzných zavražděných ležáckých občanů (jména jsou uvedena na konci brožurky), od nichž získala širší veřejnosti dosud neznámé rodinné údaje a unikátní upoutávající fotografie, doplňující beze slov průvodní text autorky.

Život v Ležákách, osadě o pouhých devíti domech, nebyl lehký. Kromě mlýna a vodní pily se místní živili těžkou prací v okolních žulových dolech. V jednom z nich “Hluboká” se skrýval Potůček. Dokumentární záběry ležáckých školáků, zaměstnanců pily, válcovny a lomů naznačují, že život v předválečné republice a tzv. protektorátě nebyl záviděníhodný. Na lepší ošacení nezbývalo. Fotografie žen v trestaneckých pruhovaných oděvech po příjezdu přes Malou pevnost v Terezíně, Drážďan, Zhořelce, Breslau do Osvětimi, působí ještě dnes otřesně.

Lidice byly srovnány se zemí v několika měsících, na podobnou akci v Ležákách se gestapo dlouho nezmohlo. Fotografie zřícenin ležáckého mlýna a domků se zachovaly díky Františku Jandovi, který se vrátil do Ležáků po vypálení, aby vyhledal konev, zanechanou na dvoře příbytku Čechových. Na konvi bylo totiž napsáno jeho jméno. Riskoval bezpochyby život.

J. Doležalová zahrnula do osobních medailónků také údaje o kriminálním inspektorovi Josefu Ondráčkovi. Vypátral po válce několik odvlečených lidických a ležáckých dětí, které německé adoptivní rodiny nahlásily Čs. repatriační komisi. Na straně 36 je fotka Ondráčka s mladou autorkou, která za pět let německé “převýchovy” skoro zapomněla mateřský jazyk.

Ondráček uprchl z ČSR po únorovém převratu v r. 1948. Obával se zatčení sovětskými orgány (NKVD působilo na území ČSR hned po osvobození Podkarpatské Rusi na podzim 1944), neboť při pátrání po odvlečených dětech narazil na stopu, vedoucí do Ruska! Žije od r. 1954 v USA. V r. 1990 byl slavnostním řečníkem u příležitosti 48. výročí vypálení osady. Lidické i Ležácké tragedie zneužíval po celých 40 let komunistický velemírumilovný režim pro své propagační účely. U příležitosti přespolního běhu na paměť ležáckých dětí - Závod o Ležácký pohár - byl v letech osmdesátých slavnostním řečníkem partyzánský komisař Miroslav Tůma-Pícha, prokázaný vrah protikomunistických vězňů! Vrchol komunistické bezmravnosti a bezohlednosti na domácí a světové veřejné mínění.

Navštívil jsem Lidice a Ležáky počátkem 1994. Do Ležáků mě odvezl učitel Karel Gottwald ze Sezemic, amatérský badatel jako já. (Zavezl mě také na Růžový palouček.) Původně mě měli dovézt do Ležáků dvojčata Petr a Pavel Vaškovi, jejichž otec Jindřich, nájemce dolu “Hluboká”, byl činný v odboji. Shromažďoval zbraně, rozšiřoval letáky a dával stranou výbušniny z lomu. Ukrýval Jiřího Potůčka a převážel mu depeše z Pardubic od kpt. A. Bartoše. Byl popraven 2. července 1942 na “Zámečku”. Pavel Vaško zahynul 28. června 1994 - v den výročí svých narozenin! - při autonehodě. Petr ho přežil na následky téže nehody jen o měsíc. V havárii byl zraněný také Josef Ondráček. Kdybych jel do Ležáků o pár měsíců dříve, jak jsem původně plánoval, mohlo potkat osudové neštěstí mě.

Parašutisté ze skupiny SILVER A (třetí člen Josef Valčík byl zapojený do příprav atentátu na Heydricha, 27. května 1942) nemohli přežít v tzv. protektorátě a plnit dané úkoly bez domácích pomocníků. Za šest měsíců od výskoku z letadla vybudovali síť kolem 200 set mužů a žen. Až do krutých výslechů zatčených nikdo parašutisty neprozradil. 194 osob bylo popraveno na “Zámečku”, v údobí od 3. června do 9. července 1942, mezi nimi 42 žen. Gestapo bylo v případě Ležáků a dalších obcí, v nichž se skrývali parašutisté, surovější než v Lidicích. Vraždilo i ženy (2).

Na místech zničených domků v Ležákách jsou žulové náhrobky. Všichni pomocníci parašutistů se z vlastní vůle stali hrdiny domácího odboje. Národními mučedníky se stali se zlovůle ochotných vykonavatelů Hitlerových zločinných rozkazů.

Dokončení na straně 2Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellingtoncross0371.gif

Zemřel další krajan

MV Dr. Gustav Schlee

Narodil se 29. dubna 1927 v Táboře

Zemřel 18. ledna 2006 v Ngongotaha - Rotorua

Vystudoval v Brně veterinářskou medicínu.

Oženil se s Hanou Balounovou která pochází též z Tábora. Byla ošetřovatelkou v Brně kde žili delší dobu.

Měli dvě děti: dceru Elenoru a syna Pavla.

Na Nový Zéland přišel s rodinou, v roce 1969 na tříletý kontrakt jako veterinářský doktor. (Poznámka redakce, Nový Zéland má velikou populaci dobytka a málo kvalifikovaných lidí). Po vypršení kontraktu se rozhodl, že se do Československa nevrátí.

Prvé dva roky žil a pracoval v Palmerston North, potom v Invercargillu.

V roce 1980 se přestěhovali do Ngongotaha poblíž Rotorua kde pracoval jako veterinář až do důchodu.

Miloval zvířata, hlavně kočky, a byl náruživým rybářem.

Byl delší dobu vážně nemocen. Zemřel na mozkovou mrtvici.

Krajané přejí upřímnou soustrast manželce a pozůstalým jeho rodiny.

“Střípky-Čriepky”

si též můžete přečíst na této webové stránce:

www.csclubnz.org

Pardubický dětský sbor

IUVENTUS CANTANS

Letos dovršil 45 let od svého založení. Je reprezentačním pěveckým sborem nejen města Pardubice, ale rovněž ČR v zahraničí.

Za dobu své existence uspořádal více jak 4.500 koncertů doma i v zahraničí (celá Evropa, USA, Japonsko, Taiwan, Hong Kong, Čína). V jeho kolektivu se vystřídalo tisíce dětí a mladých lidí, z nichž mnozí působí dnes jako hudební profesionálové, pedagogové a podnikatelé v celé naší společnosti. V minulém roce jsme u nás v ČR hostili 90-ti členný sbor St. Peter’s Chorale z Brisbane. Tento sbor nás na oplátku pozval do Austrálie.

Budeme vystupovat v Sydney, Brisbane a jiných městech na východním pobřeží.

V sobotu 25.3.2006 v 17:00 hodin odpoledne bude koncert též ve Wellingtonu. Místo konání koncertu a více informací vám podá předsedkyně našeho klubu při schůzi ve středu 1.3.2006.

Též můžete zavolat předsedkyni na tel: 567 0510
Klubovní piknik

Na klubovní piknik 29. ledna přišlo asi 35 členů.

Počasí bylo pro piknik jak stvořené. Jemný vánek nás ochlazoval, jinak slunce pálilo a já jsem měl druhý den krk jak červená řepa opálený.

s3500443a.jpgNěkolik zúčastněných pojídá
s3500456a.jpgDůchodci po jídle odpočívají
s3500449a.jpgNejmladší generace na pikniku

Redaktor G. K.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovka101.jpgTajenka k řešení 100: Kdo má hrstě plné peněz, nemá kam vzít rozum.

Vyřešení křížovky 101 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

menp003.gif

Ryba na kmíně s vejci ( Jirka Babor)

Tenhle recept jsem dostal od mámy, když jsem přinesl domů svůj první úlovek. Nikdy víc si už s tím nešpinila ruce...

Nejlepší jsou stažená vykostěná filátka, jinak na druhu ryby moc nezáleží, hlavně když je čerstvá.

Potřeby: 150 g ryby na osobu, 1 vejce na osobu, půl šalotky nasekané na drobno, 1 stroužek česneku nakrájený na tenké plátky, mouka na obalení, pár lžic oleje, pepř, sůl a kmín podle chuti.

seafd024.gif

Postup: Na větší pánvi v horkém oleji osmažte krátce cibuli a česnek. Přidejte rybu, osolenou, opepřenou a obalenou v mouce. Po třech nebo čtyřech minutách filátka otočte, zalejte osolenými rozšlehanými vejci, posypte bohatě kmínem, zmírněte oheň a vařte jenom tak dlouho, až začnou vejce tuhnout. Pro změnu můžete posypat rybí omeletu nastrouhaným sýrem, nebo posekanými černými olivami, nebo i červenou paprikou nakrájenou na proužky.

Podávejte s vařenými bramborami, nebo jenom s francouzským chlebem, s čerstvým zeleninovým salátem a sklenkou suchého Novozélandského bílého vína.


Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 1. března 2006 v 19:30 hod.


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200602/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114