Střípky-Čriepky 2006/04 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 04 (No.04)

  Duben 2006 (April 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


StrakoniceMěsto na soutoku Otavy a Volyňky v krásném prostředí jihočeské přírody je známé především svým hradem a potom průmyslem se zajímavými výrobními obory. Narodily se tu i některé významné osobnosti české kultury.

strakonicehrad1.jpg

Pod hradem Bavorů ze Strakonic vzniklo nejprve tzv. Dolní město na ostrově Otavy s protáhlým náměstím, dnešním Palackého, a brzy i Horní město na levém břehu řeky, rovněž s protáhlým obdélným náměstím, dnes zvaným Velké. Kolem roku 1300 se Strakonice označují již jako městečko, městská práva získaly v roce 1367. Od roku 1402 drželi zdejší panství johanité, kteří město obdařili řadou výsad. Tak jako jiná města v Čechách utrpěly i Strakonice za 30leté války. Nový hospodářský rozmach nastal v 18. století. K pivovaru, založenému v roce 1649 (je dodnes v provozu), se brzy přidalo podomácké pletení punčoch pod dohledem švýcarských odborníků a brzy i pletení čepic, které byly výhodným vývozním artiklem. V roce 1812 zde vznikla první fezárna, k níž se rychle přidávaly další. Od roku 1878 se produkce fezů soustředila do pěti továren, kolem roku 1900 se ročně vyváželo na 400 000 tuctů fezů v 50 druzích, hlavně do Turecka, Indie, Arábie a Egypta. Sortiment se postupně rozšiřoval o další druhy, především vlněnou plsť, pokrývky, látky a příze. Firma Frezko je tu v provozu dodnes. V roce 1919 byla založena největší strakonická továrna, dnešní ČZ a.s., která přešla od bicyklů a motokol k produkci motocyklů, dnes převažuje výroba komponentů pro automobilový průmysl.

Největším turistickým lákadlem města je hrad, národní kulturní památka. Byl založen na počátku 13. století na soutoku Otavy a Volyňky rodem Bavorů, který sem přišel z Moravy a patřil k předním českým šlechtickým rodům, spřízněným i s královskými Přemyslovci. Bavorové měli úzký vztah k řádu sv. Jana Jeruzalémského neboli johanitům, kteří tu měli řádový špitál. Bavor I. daroval johanitům v roce 1243 hradní kostel a část hradu, takže tu vedle sebe působili jak šlechtičtí, tak církevní majitelé. V letech 1260-80 byl hrad nově přestavěn. V roce 1402 získali johanité celý areál a učinili z něj sídlo velkopřevora. V letech 1515-1522 za velkopřevora Jana z Rožmberka johanité renesančně upravili palác a v jižní části hradu vystavěli věž Jelenku. Na počátku 18. století pak byla ve východní části vybudována nová barokní velkopřevorská rezidence.

strakonicehrad.jpg

Hrad dnes tvoří rozsáhlý komplex budov z několika stavebních etap. Z pevnostní zdi nad příkopem v západní části vyčnívá kulatá gotická věž s břitem zv. Rumpál s ochozem na kamenných krakorcích. Gotická brána střeží vstup do předhradí s hospodářskými budovami z přelomu 15. a 16. století. Ve vnitřním hradě stojí dvoupatrový palác, na který navazuje johanitská komenda s kapitulní síní, ambit, kostel sv. Prokopa s věží. V jižním průčelí vystupuje z bloku paláce věž Jelenka s velkými arkýřovými okny na krakorcích. Při dnešním vstupu od východu stojí velkopřevorská rezidence. Kromě věže Rumpálu je pozoruhodný i hradní kostel, románsko-gotická stavba s barokně upravenou lodí s cenným gotickým skládacím oltářem. Dnes dlouží hrad kulturním účelům. Je tu umístěna základní umělecká škola, Šmidingerova knihovna, v jižním traku pak sídlí Muzeum středního Pootaví, jehož sbírky v 11 sálech ukazují vývoj společnosti, kraje a města od pravěku do současnosti včetně všech místních specifik, jako jsou fezy, motocyklová výroba či dudáctví (otevřeno celoročně). V roce 1997 zahájila v nově zrekonstruované barokní části hradu provoz Zámecká galerie (otevřeno od dubna do prosince).

Ve městě je renesanční kostel sv. Markéty z roku 1583, postavený italským architektem V. Vogarellim, upravený v 18. a 19. století. Gotický hřbitovní kostel sv. Václava z konce 13. století byl zbarokizovaný v letech 1720-30. Dochovalo se i několik měšťanských klasicistních domů z poloviny 18. století. Na bývalé novorenesanční radnici z přelomu 19. a 20. století jsou sgrafita podle návrhů M. Alše. V městských sadech (dnes Rennerovy) z roku 1837 stojí klasicistní gloriet.

Ze strakonických rodáků je třeba připomenout básníka Františka Ladislava Čelakovského (1799-1852), tvůrce Spejbla a Hurvínka Josefa Skupu (1892-1957) či vlastence a buditele Josefa Šmidingera.

Převzato z knihy:


999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz 

Tovačov


 

tovacovzamekavez.jpg

Z výšky 96 m dívá se daleko do rovin Hornomoravského úvalu věž zámku v Tovačově, výrazná dominanta a pozoruhodnost - vstupní portál nese datum 1492 (jedná se o nejstarší projev renesance na našem území).

Pravidelné čtyřhranné náměstí podporuje teorii o časném založení města. Tovačov se připomíná již r. 1203 a r. 1352 byl povýšen na město. V r. 1619 byl vypleněn stavovskými vojsky, v r. 1642 odolal zámek ataku generála Torstenssona, ale město neuniklo červenému kohoutovi. V r. 1866 byly po bitvě rakouské armády donuceny k ústupu na Slovensko, pomníky padlých jsou při cestě do Větrovan. Na sklonku 2. světové války byla poblíž svedena velká tanková bitva.

Původně gotický vodní hrad, opevněný zemními valy, byl sídlem proslulého hejtmana Ctibora Tovačovského z Cimburka, spisovatele a politika, autora Tovačovské knihy (moravská právní kniha). Právě on dal r. 1492 postavit zmíněnou věž. V 16.-18. století byla pevnost definitivně přeměněna na pohodlnější zámecké sídlo, v 19. století ještě barokně upravenou. Prohlídka objektu (otevřeno sezónně), jehož součástí jsou i muzejní sbírky, trvá asi hodinu. Čekají nás historické interiéry (kaple, Rytířský sál) s expozicemi Bitvy u Tovačova 1866, archeologie, národopisu, rybníkářství, tovačovská Judaika. Připraveny jsou dvě prohlídkové trasy, Pernštejnským a Vídeňským křídlem, i výstup na věž, ze které se otvírá neomezená vyhlídka.

tovacovnamesti.jpg

V zámeckém parku je barokní kašna z 18. století a barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní kostel sv. Václava pochází z roku 1786, v interiéru je cenná gotická Tovačovská madona z let 1346-78, sochařská výzdoba od O. Schweigla a obraz na hlavním oltáři od D. Kindermanna.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz           Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

Vyrovnaný poměr sil mezi vysokou šlechtou a církví dokázal Karel udržet a navíc učinil součástí vzniklé rovnováhy i města, o jejichž rostoucím významu nebylo od konce 13. století pochyb. Ne vždy ale uspěl a občas musel spolknout i hořké sousto dílčích neúspěchů. Na rozdíl od Václava II. se mu sice podařilo založit v Praze univerzitu, nicméně brzy poté musel udělat českému panstvu citelný ústupek. Počátkem padesátých let vypracoval Karel se svými rádci návrh základního zemského zákona, označovaného Maiestas Carolina, moderně řečeno ústavy českého království. Řada jeho ustanovení však narazila na prudký odpor vlivných panských rodů, považujících některé články za útok proti tradičním výsadám vyšší šlechty. Karel proto musel návrh zákona stáhnout a dokonce prohlásit, že jeho rukopis shořel. Nebyla to pravda. Významný exemplář se zachoval v rožmberském archívu, což prozrazuje, kdo s Karlovou koncepcí nesouhlasil. Panovník se v dané chvíli zachoval jako pragmatik, respektující reálné rozložení sil.

 

Karlova říšská politika

Politiku v Čechách a tzv. vedlejších zemích (Morava, Slezsko, obojí Lužice) pojímal Karel od svého nástupu na trůn jako nedílnou složku své politiky říšské. Vycházel přitom zřetelně z tehdejších univerzalistických idejí. Země Koruny české považoval za privilegovanou součást Svaté říše římské a jejího panovníka za vůdčího světského představitele celého křesťanstva. Sám si ovšem dobře uvědomoval, že moc římského vládce je spíše formální než absolutní povahy, že musí brát v potaz zájmy dalších evropských monarchů a že v křesťanstvu získá vliv jen tehdy, bude-li se vahou své autority zasazovat za vyřešení ožehavých mezinárodních problémů.

Hlavní rysy Karlovy říšské politiky byly obdobné jeho počínání v českém soustátí. Opíral se o stabilitu nejdůležitějších společenských sil, přičemž protiváhu odstředivým tendencím v německých oblastech Říše nalézal v upevňování mezinárodní prestiže českých zemí a ve spolupráci s papežskou kurií. Někteří novodobí němečtí historikové mu proto přímo vyčítali, že byl Čechům otcem, ale Němcům otčímem, od jiných si zase vysloužil přízvisko “popský král”. Ve skutečnosti bylo vše složitější. Z českého království učinil Karel jádro lucemburských rodových držav a pilíř Říše římské zcela programově a logicky. Byly totiž nejkonsolidovanějším státním útvarem na říšském teritoriu. Německé oblasti však rozhodně nezanedbával. Ostatně jeho dlouhé pobyty v Norimberku a později v braniborském Tangermünde byly více než výmluvné. Nesmí se také zapomínat, že se českému království vyhnula velká morová epidemie, řádící kolem poloviny století v německých regionech. Ještě komplikovanější byl Karlův vztah k papeži a kurii. Lze jej charakterizovat jako spolupráci z nutnosti, poznamenanou mnoha diplomatickými střety a zákulisní politikou. Po smrti Karlova učitele Klimenta VI. se králův poměr ke Svatému otci, stále sídlícímu v Avignonu, zhoršil. Navenek se toto napětí projevilo ostentativní neúčastí papeže při Karlově italské jízdě v roce 1355, kdy český a římský panovník dosáhl císařské koruny, nejvyššího důstojenství, jaké mohl získat.

Již svým druhým jménem, které přijal při biřmování, se Karel cítil předurčen navázat na tradici Karla Velikého, středověkého obnovitele římského císařství. Hradům, které zakládal, dával názvy po sobě samém (kupř. Karlsberk, dnes Kašperk u Sušice; Karlskrone, nyní Radyně u Plzně), čímž připomínal jiného velkého vládce, starověkého hrdinu Alexandra Makedonského, jehož činy středověk ctil. Nejznámější z těchto hradů je Karlštejn, pevná a nedobytná schránka říšských korunovačních klenotů, tyčící se v blízkosti významné komunikace, spojující hlavní české město s Norimberkem, tehdy nejdůležitějším městem německých oblastí Říše, častým místem konání říšských sněmů a pobytů římských panovníků.

Důraz na Čechy jako nový politický střed Říše (historikové proto mluví o bohemocentrismu) se promítl do Karlovy péče o Prahu, jejíž význam stále stoupal. Praha byla za Karlova panování nejen hlavním městem českého království a celého svazku Koruny české, ale též metropolí (centrem arcibiskupství) a rezidencí českého i římského krále. Tomu musela odpovídat její tvářnost, odrážející rozměr Karlovy politiky.

V březnu 1348 založil panovník Nové Město pražské, jímž podstatně rozšířil dosavadní městský areál. Na ploše 360 hektarů, kde se dříve rozkládaly příměstské vesnice a polnosti, začal podle velkorysých urbanistických plánů vyrůstat městský celek s širokými ulicemi a náměstími (Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí; Koňský trh, nynější Václavské náměstí; Senný trh, pozdější Senovážné náměstí). V blízkosti Pražského hradu, na Menším Městě (Malé Straně) urychleně kupovali a stavěli paláce i domy říšští šlechtici, diplomaté i obchodníci. Poněvadž se však Karlovi nepodařilo natrvalo spojit dvě největší části (Staré a Nové Město) v jeden správní celek, zůstala Praha fakticky souměstím skládajícím se ještě z Hradčan (poddanského města purkrabích Pražského hradu) a židovského ghetta, odděleného později od staroměstského areálu zdí.

Význam Praha umocnilo 7. dubna 1348 založení vysokého učení, prvního ve střední Evropě. Pravobřežní a levobřežní oblasti Prahy spojil velkolepý Kamenný most, vybudovaný přibližně na místě staršího Juditina mostu a zakončený pozoruhodnými branami. Staroměstská mostecká věž, skvělé dílo gotického stavitelství, měla být obdobou triumfálních oblouků starořímských císařů, za jejichž nástupce se Karel pokládal. Lesk Prahy, v níž podle odhadů žilo 30 000 až 80 000 obyvatel a která patřila mezi nejlidnatější města tehdejšího křesťanstva, zvyšovaly i novostavby četných klášterů a chrámů.

Významnou pozici Království českého v rámci Svaté říše římské vtělil Karel do základního říšského zákona, tzv. Zlaté buly pro Říši, přijaté a vyhlášené roku 1356 na sněmech v Norimberku a Metách. Písemně v ní stvrdil řadu dosavadních zvyklostí, avšak především odstranil sporné výklady volby římského panovníka. Opíraje se o vlastní zkušenosti, určil, že o zvolení má napříště rozhodovat prostá většina kurfiřských hlasů, nikoli plná názorová shoda (konsensus). Českému králi připadlo první místo mezi světskými kurfiřty a zůstala mu hodnost říšského arcičíšníka. V případě vyměření mužských potomků platila pro český trůn ženská posloupnost, zatímco ostatní světská kurfiřství spadla na Říši jako uprázdněná léna. Iluzorní byl naproti tomu požadavek, aby kurfiřti uměli nejen německy, ale též italsky a česky! Hlavní ustanovení Zlaté buly Karlovy prokázala životnost a platila až do konečného zániku Svaté říše římské v roce 1806.

Karlova státnická osobnost, jeho úspěchy, rozhled i vzdělání (dokonale ovládal latinu, němčinu, francouzštinu, češtinu a domluvil se italsky) k němu obracely pozornost evropských politických a kulturních veličin. Známý římský tribun Cola di Rienzo i proslulý básník Francesco Petrarca, oba obdivovatelé antiky, snili o sjednocení územně roztříštěného Apeninského poloostrova a vyzvali Karla, aby se z titulu římského panovníka ujal obnovy velikosti starověkého Říma a přesídlil do “věčného města”. Petrarca neustále opakoval a naléhal:

“Ta země, kterou nazýváš svou vlastí (tj. Čechy-pozn. red.), tvou vlastí sice byla, ale už není od té doby, kdy ses stal císařem, rozumíš? Jednu vlast jsi získal narozením a druhou posvátným znovuzrozením. Slyšel jsi, že Alexandr Makedonský, když se stal králem, poručil, aby nebyl nazýván králem Makedonie, nýbrž králem světa. I když vykonal mnoho příliš smělých činů, nemohu popřít, že byl tento příkaz skutkem velkého ducha. Jednat jako on ti dříve bránila opuštěnost tvého zděděného království; Svým odchodem bys byl vyvolal dojem, že zrazuješ, a kdyby tě bylo stihlo, co je člověku souzeno, bylo by se dostalo do cizích rukou. Této omluvy, ať již důvodné či bezdůvodné, tě nyní, jak vidíš, božská prozřetelnost zbavila, když tebe i Říši obdařila modlitbami vyprošeným synem (tj. Václavem-poz. red.) Tvé císařské choti. Nyní již Čechy mají svého krále. Ty, král Itálie i světa, zbaven obav před odchodem ze světa, se odeber do své vlasti a na svůj trůn, neboť i když podle apoštolských slov tu nemáš trvalé sídlo, pak máš-li na světě nějakou vlast, je Řím tvým skutečným císařským sídlem a pravou vlastí. Což není společnou vlastí všech, hlavou všeho, královnou světa i měst, tak bohatou vznešenými vzory, že pohled na ni snadno roznítí mysli a setře každou rez?”

Karel sice udivoval svět velkorysými projekty, ale vždy uvažoval realisticky. Proto nastíněný záměr odvrhl jako neuskutečnitelnou vizi. Pražský pobyt obou představitelů rodící se italské renesance a humanismu však na české půdě zanechal výrazný otisk. Králův blízký spolupracovník Jan ze Středy přejal určité rysy humanistického programu, především styl písemného vyjadřování.

mistrtheodorik.gifMistr Theodorik, Svatý Vít, obraz z cyklu v kapli sv. Kříže na Karlštejně

Velký význam přikládal Karel IV. též okázalému zdůvodňování své moci. Jeho mecenášská činnost směřovala zejména k podpoře takových uměleckých snah, které vyjadřovaly v typicky středověké řeči gest, symbolů a jinotajů myšlenku univerzální moci římského panovníka, vděčícího za své postavení v křesťanstvu rodném království. Systematické budování pražského panoramatu se zvýznamněnými lokalitami ( Pražský hrad, Vyšehrad, Karlov), čnícím nad souměstím, sloužilo tomuto ideovému záměru stejně jako promyšlená výzdoba chrámů a královských hradů. Velkolepou schránou ostatků svatých, které císař náruživě sbíral, aby se prezentoval jako strážce a šiřitel křesťanské víry, se stal hrad Karlštejn, znázorňující svým architektonickým uspořádáním na třech rozdílných výškových úrovních pozemský svět (královský palác), prostor očišťování duše (menší věž s kostelem Panny Marie a kaplí svaté Kateřiny) a předobraz vítězného nebeského království (velká věž s kaplí svatého Kříže). Přes veškeré úsilí však Karel nenašel schopného dějepisce, který by začlenil jeho vládu do světové historie a vylíčil ji jako slavné období lidských dějin. Pozoruhodnější byla jeho snaha seznámit potomky a nástupce s chybami a zkušenostmi vlastního mládí. Karlova autobiografie (vlastní životopis), zvaný Vita Caroli (Život Karlův), je jak upřímným, tak skvělým dokladem panovníkova vzdělání a myšlení.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPo otevření mutlikina zůstalo v Plzni jediné jednosálové kino

Po únorovém otevření osmisálového multikina CineStar zůstalo v Plzni už jen poslední jednosálové městské kino v Měšťanské besedě se 120 sedadly. Kino Elektra, které je se 750 místy po zlínském kině druhé největší v Česku, promítalo 15. března naposledy. Stejně tak Minikino se 42 sedadly, které sídlí ve stejné budově v centru města na Americké třídě. Vlastníci a nájemci budovy, kde by ale filmová představení neměla definitivně skončit, nyní hledají využití pro rozlehlý objekt. Od příštího roku by měl sloužit jako multifunkční kulturní centrum. Nedávný start multikina pro 1514 diváků už před dvěma týdny zřejmě zavinil konec plzeňského Edenu s 540 sedadly. Objekt získal nedávno nový majitel, který tam kino provozovat nechce. Jen za únor měla Elektra ztrátu 100.000 Kč.

Český rozhlas Plzeň 16.3.2006


Česko prohrálo arbitráž s Nomurou, výše platby teprve bude určena

Česká republika prohrála arbitráž s japonskou bankou Nomura. Ta požaduje po ČR za zmařenou investici do IPB 40 miliard korun. Částku, kterou bude muset ČR zaplatit, určí arbitři v druhém kole. ČTK to sdělil mluvčí Nomury Jiří Hrabovský. Tribunál dospěl k závěru, že ČR porušila dohodu o ochraně a podpoře investic.

Rádio Praha 17.3.2006


Premiér souhlasí s přísnější vízovou povinností pro USA či Kanadu

Premiér Jiří Paroubek souhlasí s případným zpřísněním vízové povinnosti pro občany USA, Kanady a Austrálie a podporuje ho. O přísnějším postupu vůči turistům z těchto států se v neděli zmínil ministr zahraničí Cyril Svoboda. Návštěvníci z USA, Kanady a Austrálie pro cestu do Česka vízum nepotřebují, tyto země pro české občany ale zatím víza zrušit odmítají. Premiér uvedl, že ke zpřísnění vízové povinnosti pro Američany, Kanaďany či Australany měl ministr zahraničí přikročit už před rokem. Přísnější postup mohl mít dopad na jednání s USA či Kanadou o zrušení víz pro české občany, míní Paroubek. Také podle Svobody by tvrdší postoj vůči trojici zemí upozornil na nerovnost ve vízových vztazích. "Tito cizinci by měli dostávat razítko do pasu, aby se vědělo, kdy přijeli a kdy odjeli. Máme vážná podezření, že se ta pravidla masově porušují," uvedl v neděli Svoboda.

Rádio Praha 20.3.2006


Brno získalo v Cannes titul Středoevropské město budoucnosti

Brno získalo ve čtvrtek na veletrhu nemovitostí v Cannes ocenění Středoevropské město budoucnosti. Po vítězství ve visegrádské kategorii soutěže Evropská města a regiony budoucnosti jde již o druhé mezinárodní ocenění pro město. Cenu na veletrhu MIPIM převzal primátorův náměstek Miroslav Hošek (ODS). "Pro Brno to znamená, že jde dobrou cestou a že své projekty nabízí renomovaným zahraničním i tuzemským firmám, které pak zaměstnávají naše lidi," řekl ČTK Hošek. Brno nechalo v poli poražených například Vídeň, Bratislavu, Varšavu a Budapešť.

ČTK 21.3.2006


Lindavská sklárna Ajeto bude vyrábět rámy pro luxusní televise

Lindavská umělecká sklárna Ajeto získala zakázku na unikátní výrobu rámů se skleněnými ornamenty pro luxusní plazmové obrazovky. Část výtěžku z jejich prodeje půjde na konto Dětského fondu OSN - UNICEF. Nerezové rámy se skleněným zdobením, ve kterých vypadá plazmová televize na zdi jako obraz, navrhla švédská výtvarnice Evou Darpö. Skláři již podle jejich skic vyrobili první vzorek. Odběratelem rámů bude švédská firma. "Podobný produkt nikdo jiný dosud nevyrábí," upozornil mluvčí společnoti David Sobotka. Sklárna se specializuje na výrobu komplikovaných a exkluzivních děl, která se vyrábějí jen v malých sériích. Uměleckým ředitelem firmy je renomovaný designér a architekt Bořek Šípek. Sklo ze sklárny zdobí královské paláce nebo luxusní zaoceánské lodi. Lustr podle návrhu Bořka Šípka vyrobený v Lindavě visí od loňského roku například v obnovené opeře v Bělehradě.

Rádio Praha 22.3.2006


Zima byla nejdelší za 30 let; sníh bořil střechy, mráz bral život

Letošní dlouhá zima, která alespoň podle pocitů lidí přetrvává i po prvních jarních dnech, přinesla kromě tradičních i jednu neobvyklou komplikaci. Pod tíhou sněhu se bortily střechy domků i velkých průmyslových staveb, několik lidí na to doplatilo zdravím i životem. Zabíjel i mráz, zejména mezi bezdomovci. Když se už ti nejzoufalejší milovníci jiných ročních období nemohli vůbec dočkat jara, přišel hit písničkáře Jarka Nohavici, který bude na letošní zimu, nejdelší za 30 let, také upomínat. Provozovatelé zimních sportovišť si mnou ruce, protože tak skvělou sezonu už dlouho nezažili. S dlouhou sezonou zimních sportů souvisí i větší množství úrazů a zásahů horské služby. Na délku zimy si stěžují silničáři, protože komunikace jsou po zimě ve špatném stavu. Jednotlivé kraje vyčíslují výdaje za údržbu silnic o desítky milionů korun navíc oproti jiným letům. V Praze silné mrazy magistrát přiměly postavit na Letné několik stanů pro bezdomovce. Zima v celé zemi připravila o život přibližně dvě desítky lidí. Podle meteorologů ale zima nebyla výrazně extrémní z hlediska nízkých teplot či množství napadaného sněhu. Neobvyklá je jen délka zimy. Sníh napadl v polovině listopadu a drží se dodnes.

Rádio Praha 22.3.2006


České firmy dodají zařízení ruskému výrobci tanků

České firmy mají dodávat zařízení ruskému výrobci tanků, firmě Uralvagonzavod. Půjde o součást širšího kontraktu, který ruská firma uzavřela loni s brněnskou společnosti Alta jako generálním dodavatelem. Uvedl to server Euro OnLine. Podle ředitele Uralvagonzavodu Nikolaje Malycha hodlá jeho firma nakoupit v ČR zařízení za 50 milionů eur, tedy asi 1,4 miliardy korun. O konkrétních dodávkách se podle Eura bude ještě jednat.

ČTK 22.3.2006

Zemřela politička a lékařka Jaroslava Moserová

moserovajaroslava.jpg

Bývalá senátorka a jediná kandidátka ženského pohlaví na post prezidenta v roce 2003 Jaroslava Moserová zemřela. Politička a lékařka skonala ve věku 76 let po dlouhé těžké nemoci. Informaci podle serveru novinky.cz potvrdila Marcela Horáková, tisková mluvčí ombudsmana a dlouholetého přítele Moserových Otakara Motejla. "Mým krédem vždy bylo dělat to, co člověk dělat musí co nejlíp, a nelhat, hlavně ne sobě," napsala o sobě přednedávnem na svých internetových stránkách. Dodala, že kdyby se pro ni čas zastavil zítra, nemohla by si na život a na osud stěžovat. "Bůh se ke mně zachoval štědře, dal mi řadu dovedností, jaké jsou člověku vskutku dány shůry a které nelze získat pílí. Dal mi mnoho životních zkušeností, v radostech i starostech, ve všednosti i výjimečnosti, a dopřál mi v pozdním věku činorodá léta," dodala.

Od popálenin do politiky

Jaroslava Moserová se narodila 17. ledna 1930 v Praze. Po maturitě na střední škole Warren Wilson College v USA a roce stráveném na Art Students League v New Yorku studovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 1955. Po pětileté praxi na chirurgii v Duchcově strávila plných třicet let na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie UK, nejprve jako sekundární lékař a poté jako věděcká pracovnice. Jako odborník na popáleniny tady ošetřovala v roce 1969 až do jeho posledních chvil Jana Palacha. Po sametové revoluci se stala místopředsedkyní České národní rady, od roku 1991 působila dva roky jako velvyslankyně ČR v Austrálii a na Novém Zélandu. "Poznala jsem práci v diplomacii, poznala jsem Austrálii a naučila jsem se znát a ctít ty, kdo z naší země do té dálky odešli za svobodou," uvedla k tomuto období všestranná politička, která pak byla v roce 1999 zvolena prezidentkou Generální konference UNESCO. Mezitím v letech 1996 až 98 pracovala jako místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a do roku 2004 byla senátorkou za Pardubice, Chlumecko a Přeloučsko. Během tohoto období fungovala také jako předsedkyně senátorského klubu US-ODA. Před třemi lety kandidovala Moserová jako jediná žena na post prezidenta republiky. Zároveň působila jako překladatelka z angličtiny - českým čtenářům zprostředkovala například detektivky Dicka Francise - a autorka povídek, filmových scénářů a divadelních her. V roce 2004 jí udělil prezident Francouzské republiky Jacques Chirac řád Důstojníka za zásluhy.

Volný 24.3.2006


V Chodové Plané se koupe v pivu

koupelvpivu.jpg

Pivní lázně vznikly v Chodové Plané na Tachovsku. Zařízení, které spojuje léčebné účinky místní minerální vody, piva, chmele a pivních kvasinek, je jediné v Evropě. Základ procedury tvoří pětadvacetiminutová koupel, kdy každá ze šesti rekondičních van obsahuje zhruba 80 litrů minerální vody, stejné množství běžné teplé vody a osm až deset litrů nepasterizovaného černého piva. Podle ředitele pivovaru - Jiřího Plevky - má tato procedura spojená se zábalem a následnou relaxací dobré léčebné účinky zejména na kožní, cévní a ischemické choroby. Jedna přísadová koupel přijde na 550 korun a jak uvedl uznávaný balneolog mariánskolázeňské oblasti Roman Vokatý, který je garantem celých lázní, je to srovnatelné s cenou procedur v nestátních lázeňských domech západočeské oblasti. Zařízení, koupele i přísady prošly složitým schvalováním a získaly povolení Českého inspektorátu lázní i hygieniků.

Český rozhlas Plzeň 24.3.2006


Blatnička - jediné místo v ČR, kde se vyrábějí kroje

Česká republika má řadu krásných krojů. Ale je pouze jedno místo, kde se vyrábí a tím je jihomoravská obec Blatnička. Dílna v Blatničce je patrně

kroj_blatnicka.jpgKroj Blatnicka

jediná také v celé střední Evropě a zájemci si tu mohou nechat udělat lidové kroje přesně podle tradic nejrůznějších regionů. I když dílna v Blatničce zahájila výrobu krojů teprve nedávno, na nezájem si rozhodně stěžovat nemůže. S prací tu začali v lednu a jen pár dnů poté získalo středisko zakázku na výrobu 114 krojů pro mikroregion Hornolidecko. Vypomůže i s výrobou součástí krojů pro tradiční Jízdu králů ve Vlčnově a k jeho zákazníkům patří i známé folklórní soubory. Jak uvedla vedoucí Jana Smutná, zájem o kroje očekávali. Lidé totiž poněkud vyrostli a proto kroje, které nosili naše babičky a dědečkové, jsou jejich potomkům malé. Dožívají i kroje různých folklórních souborů.

Rádio Praha 25.3.2006


Hyundai investuje v Česku až miliardu eur do nové automobilky

Společnost Hyundai Motor investuje v Nošovicích v Moravskoslezském kraji 800 milionů až miliardu eur (29 miliard korun) do stavby nové automobilky. Novinářům to v pondělí řekl viceprezident Hyundai Motor Company Kim In-so. Továrna by měla zahájit provoz v roce 2008 a přímo zaměstná zhruba tři tisíce lidí, dalších až 13.000 lidí najde práci u dodavatelských firem a ve službách. Stát již podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana podepsal se společností Hyundai memorandum o této investici. "Je to největší investice v novodobých dějinách ČR v objemu 28 až 30 miliard korun," uvedl Urban, podle kterého by po zahájení plného provozu měla nová továrna zvýšit český hrubý domácí produkt až o dvě a půl procenta a v Moravskoslezském kraji by měla snížit nezaměstnanost o dvě procenta. Smlouva by měla být parafována v polovině května poté, co ji schválí vláda, moravskoslezské zastupitelstvo a společnost Hyundai. "Česká republika je tím správným místem pro náš projekt. Hodláme zde investovat 800 milionů až miliardu eur a po zahájení výroby produkovat 300.000 vozů ročně," uvedl Kim In-so, podle kterého by přípravné práce na stavbě továrny měly začít v polovině letošního roku.

Rádio Praha 27.3.2006


Soud potrestal cizince za padělání a prodej falešných eur

Trojice cizinců má jít do vězení za padělání a prodej falešných bankovek eura, čtvrtý za padělání zahraničních cestovních pasů a řidičských průkazů. Pražský městský soud jim uložil tresty od tří do 13 let vězení. Tři z nich vyhostil z Česka na neurčito. "Zneužili pohostinnosti České republiky a páchali zde trestnou činnost. Není na místě, aby se v ČR zdržovali, a to ani v budoucnu," zdůvodnila soudkyně Jaroslava Lišková tresty vyhoštění. Ten neudělila jen jednomu z obžalovaných, protože mu jeho česká družka porodila dítě. Skupina je podle policie součástí rozsáhlého mezinárodního gangu, jehož další členy soudí soudy v Bulharsku, kde byly falešné bankovky údajně vyrobeny. Srb Enver Musahi, Albánec Fabjan Maluka a Bulhaři Cvetan Nenčev a Georgij Georgiev byli zatčeni předloni v červnu v Praze, jsou proto souzeni českou justicí.

Rádio Praha 28.3.2006


EU se dohodla na evropském řidičském průkazu

Brusel - Evropský řidičský průkaz, stejný všude v Evropské unii, se stane realitou. Ministři dopravy "pětadvacítky" se v pondělí dohodli na směrnici, která počítá s nahrazením desítek odlišných národních průkazů jednotným vzorem. Nová oprávnění podle schváleného evropského vzoru Česko i Slovensko již vydávají.

ČTK 28.3.2006


V ČR je druhý případ ptačí chřipky, v prvém potvrzen virus H5N1

Labuť nalezenou minulé pondělí nedaleko Hluboké nad Vltavou usmrtil vysoce nakažlivý virus ptačí chřipky H5N1, nebezpečný i člověku. Ve středu odpoledne to potvrdila referenční laboratoř EU v britském Weybridge. Zhruba tři až čtyři kilometry od místa prvního případu nákazy v Česku se objevil druhý nakažený pták. Jde rovněž o uhynulou labuť, která byla nalezena v sobotu na břehu Vltavy v Českých Budějovicích. Testy u ní prokázaly virus H5. Výsledky testů určujících míru nakažlivosti viru v druhém případě by měla mít Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu Praha do konce týdne. Definitivní verdikt o typu viru opět vynese Weybridge, zřejmě příští týden. I v tomto případě však jde podle Státní veterinární správy pravděpodobně o H5N1, který ve světě zabil více než sto lidí.

Rádio Praha 29.3.2006


V Praze začalo jednání o propojení rejstříků trestů

V Praze v úterý začali jednat zástupci ministerstev spravedlnosti Francie, Německa, Španělska, Belgie a České republiky o možném propojení národních trestních rejstříků. Systém elektronické výměny dat by měl trestním orgánům v jedné zemi umožnit snadno a rychle zjistit, zda osoba z jiného státu EU má doma záznam o minulém potrestání a co v něm je. Jednání skončí ve středu

ČTK 29.3.2006


Uprchlíci mají ve Stráži nové vzdělávací a kulturní centrum

Vzdělávací kurzy a poradenství bude nabízet žadatelům o azyl Multikulturní centrum ve Stráži pod Ralskem, které tam otevřelo Konsorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky. Nové zařízení je naučí orientovat se na trhu práce a zvýší jejich možnost ucházet se o legální zaměstnání. ČTK to řekla koordinátorka projektu Lucie Medková.

ČTK 30.3.2006


Karel Gott bude mít vlastní museum

gottland.jpg

Ať už se vám líbí nebo ne, je Karel Gott pozoruhodný fenomén nejenom české populární hudby. Přes osmdesát desek za čtyřicet let na pódiu, třicet zlatých slavíků na domácí scéně a spousta zahraničních ocenění včetně doživotní smlouvy s německou gramofonovou firmou. To je něco, co nelze odbýt mávnutím ruky. Nemělo by překvapit, že jednou někdy někde vznikne Gottovo muzeum. Překvapením je, že vznikne už brzy. A muzeum si Karel Gott sám vybaví exponáty, mezi které se občas zařadí i mistr osobně. Muzeum ponese název Gottland. Mělo by být otevřeno poslední den školního roku, tedy 30. června, a má mít tři základní části: v té první uvnitř vily bude bývalé Gottovo obydlí. Ve druhé části budou právě ony exponáty, zachycující umělcovu dráhu a nakonec samozřejmě nesmí chybět kavárnička s prodejnou upomínkových předmětů.

Rádio Praha 30.3.2006


Řeky se po už víkendu nezvedají, strach je z Labe a hrází

Na mnoha místech České republiky i o víkendu pokračoval boj s velkou vodou. K postiženým oblastem se přidaly některé další, tisíce lidí zůstávají mimo domov. Zdramatizovala se situace zejména na Moravě, kde se u Olomouce protrhla hráz a zatopila část města. Zvedala se a ještě poroste hladina Labe, na Litoměřicku se obávají vzniku rozsáhlého jezera upomínajícího na povodně z roku 2002. Voda zcela zatopila Hřensko na Děčínsku. O víkendu přišli o život dva lidé, jejichž smrt se dává do souvislosti se záplavami. Velká voda tak už pravděpodobně má na svědomí sedm životů. Stav nebezpečí platí v postižených místech Jihomoravského, Olomouckého, Jihočeského, Zlínského, Středočeského, Ústeckého a Pardubického kraje. Hladiny většiny rozvodněných řek již nerostou, jsou na svých maximech z minulých dní či mírně klesají. I tam, kde již voda nestoupá, ale bude klesat velmi dlouho. Tento stav vytváří podle odborníků vysoké riziko nestability ochranných hrází, což potvrzují současné případy jejich narušení.

Rádio Praha 2.4.2006


Stát nesplnil své sliby po povodních 2002

Hejtmani krajů, které sužují rozsáhlé záplavy, kritizovali přístup státu při budování protipovodňových zábran. Vláda podle nich nesplnila své sliby po povodních v roce 2002 a poskytla jen zlomek peněz, které byly potřeba pro účinnější ochranu před nynější přírodní pohromou. Už teď hejtmani odhadují škody způsobené letošní povodní v řádech desítek až stovek milionů korun. Ústecký hejtman Jiří Šulc v diskusním pořadu České televize řekl, že na Labi se od posledních záplav nepostavil ani metr protipovodňových zábran či staveb. Povodí Labe podle něj nedostalo na tyto projekty od státu ani korunu, zatímco třeba město Ústí nad Labem investovalo 30 milionů korun. "Jestli někdo zaspal, tak to byl stát, který nesplnil popovodňové sliby," reagoval Šulc na nedávnou kritiku premiéra Jiřího Paroubka, že Ústí se mělo na záplavy vody připravit lépe.

Rádio Praha 2.4.2006


Kanadská firma přes víkend zmizela z ČR

Manažeři kanadské společnosti O'hsin Technology, která v České republice podnikala v reklamní branži, o uplynulém víkendu opustili své pražské kanceláře. Zaměstnance firmy o tom ale neinformovali. Ti tak v pondělí přišli do práce a zjistili, že není kde pracovat. Společnost jim dluží statisíce na mzdách. V pondělí to uvedla TV Prima. Centrála firmy v Torontu tvrdí, že pobočka v Praze je normálně v provozu. "To, co říkáte, je pro mě novinka, pokud vím kancelář není zavřená a funguje," řekl manažer společnosti O'Hsin Technology John Smith. Manažeři skartovali veškeré dokumenty, které svědčily o tom, že firma kdy v ČR existovala, odnesli hard disky s daty, počítače nechali na místě. Zaměstnanci firmy se domnívají, že vedení odešlo kvůli finančním problémům.

ČTK 3.4.2006


Sokolové chystají na červenec slet, počítají s 30.000 účastníky

Česká obec sokolská chystá na začátek července 14. všesokolský slet. Hlavní program se uskuteční v Praze, sokolové se ale představí i na dalších místech. Celkem by se sletu mělo po celé zemi zúčastnit kolem 30.000 lidí, v Praze jich vystoupí téměř 20.000, informovali zástupci Sokola. Slet se uskuteční od 1. do 6. července, hlavní program se uskuteční na Rošického stadionu na Strahově.

Rádio Praha 5.4.2006


Tenistku Böhmovou v USA zadrželi kvůli údajné krádeži v obchodě

Česká tenistka Kateřina Böhmová byla ve Spojených státech zadržena kvůli údajné krádeži v obchodě. Informovala o tom agentura AP. Podle policie devatenáctiletá hráčka společně se svou matkou odcizily oblečení a šperky v hodnotě 450 dolarů. Obě už jsou na svobodě, ale byly obviněny z krádeže.

Rádio Praha 7.4.2006


"Generál nebe" slaví 95. narozeniny

perina_frantisek.jpg

Generál František Peřina slaví 95. narozeniny. Od prezidenta republiky obdržel zlatou prezidentskou plaketu, ministr obrany mu věnoval čestný kord a náčelník generálního štábu model stíhačky Spitfire, s níž Peřina bojoval za druhé světové války.

Rádio Praha 7.4.2006


Na Šumavě za den napadlo 30 centimetrů sněhu

Až 30 centimetrů sněhu napadlo v pondělí a v noci na úterý na některých místech Plzeňského kraje. Sněžilo zejména na Šumavě. Nejvíc sněhu, 30 centimetrů, měla Hojsova Stráž, 28 centimetrů napadlo na Čachrově a 16 v Železné Rudě. Zřejmě to bylo nejvíc z celé republiky, řekl ČTK Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Rádio Praha 11.4.2006


Vláda schválila smlouvu s Kanadou usnadňující práci mladým

Vláda schválila česko-kanadskou smlouvu, která usnadní pracovní pobyty mladých lidí v obou zemích. Pokud dohodu odsouhlasí také parlament a podepíše prezident, budou moci Češi v Kanadě a Kanaďané v Česku od příštího roku získávat pracovní víza a povolení. Obdobné ujednání má Česko již s Novým Zélandem a nyní probíhá ratifikace dohody s Austrálií.

Rádio Praha 12.4.2006


Plzeňský pivovar zahájil stavbu nové stáčírny

branaplzenskehopivovaru.jpg

Miliardovou stavbu nové stáčírny piva, kterou zprovozní letos v říjnu, zahájil Plzeňský Prazdroj. Jde o historicky největší investici v plzeňském pivovaru po roce 1989. Investice je součástí přestavby hlavního závodu zaměřené na rozšíření výroby piva Pilsner Urquell. Podnik bude letos v Plzni investovat celkem 1,2 miliardy korun z vlastních zdrojů. Kapacita výroby prémiového ležáku tak koncem roku vzroste z 1,5 na dva miliony hektolitrů.

Český rozhlas Plzeň 13.4.2006


Počet labutí, které uhynuly na ptačí chřipku, dosáhl dvanácti

Počet ptáků, které v Česku uhynuly na ptačí chřipku, se zvýšil na 12. Testy prokázaly virus H5 u mrtvé labutě, která byla nalezena v Českých Budějovicích. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Rádio Praha 14.4.2006

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.22Kč.

Británie

1 GBP

41.44Kč.

EMU

1 EUR

28.64Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.62Kč.

Slovensko

100 SKK

76.44Kč.

USA

1 USD

23.66Kč.

Č.N.B. Platné od 14.04.2006

Porsche už jezdí v běžném provozu

Nová tramvaj z plzeňské Škody, na které spolupracovala firma Porsche Design, už vozí cestující v Praze v běžném provozu. Dopravní podnik má nyní dvě tyto tramvaje. Jedna jezdí na lince číslo 3 mezi Modřany a Lehovcem. Druhá slouží ke školení řidičů.

Právo 15.4.2006


Povodně v České republice 2006

Koncem března postihly Českou republiku rozsáhlé záplavy. V posledních letech je to už podruhé. V živé paměti jsou katastrofální povodně v létě 2002. Tehdy vodní živel zasáhl i Prahu a jeho následky jsou stále ještě patrné. Letošní povodně tak ničivý účinek zatím nemají.

Chcete-li se zapojit do pomoci oblastem, postiženým povodněmi, můžete přispět na konto české charitativní organizace Adra: IBAN: CZ04 0300 0000 0002 1121 1211
SWIFT/BIC: CEKOCZPP.

Rádio Praha 5.4.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuDôchodky sa od júla zvýšia takmer o šesť percent

Dôchodky a úrazové renty sa od júla zvýšia o 5,95 percenta. Vyplýva to zo zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa všetky penzie zvýšia každý rok od júla o súčet polovice percenta medziročného rastu cien a polovice percenta rastu priemernej mzdy. Zvyšovať by sa mali zatiaľ všetky dôchodky, bez ohľadu na ich výšku. V roku 2006 by to znamenalo náklady 3,4 miliardy. Poslanci ešte stále zvažujú, že valorizáciu najvyšších penzií zastavia novelou zákona o sociálnom poistení. Tú má parlament schvaľovať v apríli, platiť má však od augusta. Návrh na úpravu valorizácie by teda musel mať skoršiu účinnosť ako novela.

SME 18.3.2006


Yahoo spúšťa telefonovanie cez internet

Služba je integrovaná do Yahoo Messengera a umožňuje telefonovanie na pevnú linku aj do mobilných sietí. Užívatelia okrem toho za poplatok 2,99 USD mesačne, čo je v prepočte asi 92 SKK, alebo 29,99 USD ročne dostanú vlastné americké, britské alebo francúzske telefónne číslo, pod ktorým budú zastihnuteľní. Ceny telefonátov do bežných sietí budú podľa informácií Yahoo o niečo nižšie ako u Skype. Avšak bližšie detaily zatiaľ neboli zverejnené. Spojením s ostatnými službami chce Yahoo predbehnúť konkurenčné produkty vyššou mierou user-friendly. Napríklad je možné prevziať kontakty priamo z Messengera alebo mailu. Tiež je možné spoločné využívanie telefónnych zoznamov s inými užívateľmi, čo umožňuje vznik malých komunít. Pri vývoji a ponuke spoločnosť Yahoo spolupracovala s telekomunikačnými koncernami AT&T a Verizon. V rámci kooperácie chce Yahoo neskôr ponúknuť ďalšie spoplatnené služby ako internetový telefónny záznamník. Bezplatné služby, ako rozhovory užívateľov Messengera, budú financované z reklamy. Informovala o tom internetová stránka www.de.internet.com.

TASR 22.3.2006


Zákonom sa vyhýbal každý ôsmy poslanec

Kto nič nerobí, nič nepokazí. Podľa toho sa zrejme zariadili poslanci, ktorí sa za štyri roky v parlamente nepodpísali ani pod jeden zákon. Štatistiky Národnej rady ukázali, že zo 150-člennej snemovne bolo takých 19, teda takmer každý ôsmy poslanec. Časť z nich dokonca ani raz v snemovni nevystúpila, aby ministrom Dzurindovej vlády položila nejakú otázku. Mnohí z nich sú pritom opäť na popredných miestach kandidátok. Milan Rehák z HZDS sa dokonca dostal na tretie miesto, ktoré predseda Vladimír Mečiar do poslednej chvíle držal pre prominentov. Podľa údajov parlamentu však medzi aktívnych poslancov nepatril. HZDS napriek tomu tvrdí, že pri zostavení kandidátky sa prihliadalo na to, či poslanci boli v Národnej rade aktívni. "Predseda Mečiar výber Reháka odôvodnil jeho vynikajúcimi výsledkami v minuloročných regionálnych voľbách v Trenčianskom kraji," vysvetlila hovorkyňa HZDS Magdaléna Fajtová. Podľa Reháka predkladať návrhy, keď je strana v opozícii, nemá zmysel.

Pravda 25.3.2006 Policajti v minulom roku spáchali 207 trestných činov

Policajti v minulom roku spáchali 207 trestných činov, čo je o 75 menej v porovnaní s rokom 2004. Vyšetrovatelia celkovo tak obvinili 195 príslušníkov Policajného zboru. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2005, ktorú dnes zverejnilo ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke. V 77 prípadoch policajti zneužili právomoc verejného činiteľa a 27-krát sa dopustili ublíženia na zdraví. Úplatok zobrali v 16 prípadoch. V štatistikách ďalej nasledujú trestné činy výtržníctva (14), vydierania (10) a krádeže (7).

TASR 28.3.2006

 

Sochu Jána Pavla II. dnes odhalili v Bratislave-Petržalke

Pred Kostolom sv. rodiny v Bratislave-Petržalke dnes slávnostne odhalili sochu pápeža Jána Pavla II. pri príležitosti prvého výročia jeho smrti. Za účasti predstaviteľov cirkví a ďalších hostí, ako aj tisícov veriacich sochu požehnal pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Bronzová socha v životnej veľkosti, osadená na podstavci, má pripomínať veriacim i ostatným obyvateľom tohto nezabudnuteľného pápeža a tiež jeho vrelý vzťah k Slovensku. Práve na tomto mieste Ján Pavol II. 14. septembra 2003 počas svojej tretej a poslednej návštevy Slovenska celebroval Svätú omšu pred desaťtisícami veriacich. Po požehnaní sochy sa v Kostole sv. rodiny konala slávnostná omša za účasti slovenských biskupov a kňazov.

TASR 2.4.2006


Programátori z východu, vráťte sa domov, vyzýva viac softvérových firiem

Na východe Slovenska by mohlo vzniknúť centrum softvérového inžinierstva. Nadnárodný koncern Siemens sa bilbordovou kampaňou snaží prilákať programátorov a odborníkov, ktorí študovali v Košiciach a potom odišli inam, aby sa vrátili na východ. Dcérska spoločnosť Siemens PSE, produkujúca napríklad medicínsky softvér, plánuje do konca budúceho roka prijať do svojho košického strediska asi 200 programátorov. Približne 160 mladých absolventov si môže nájsť nadpriemerne platenú prácu aj v pobočkách PSE v Žiline a Piešťanoch. Na východ by desiatky rozutekaných programátorov rady prilákali aj ďalšie tamojšie IT firmy, Ness a T-Systems. Či sa absolventi nechajú presvedčiť, závisí aj od pomoci košickej samosprávy.

SME 3.4.2006


Varšavská zmluva chystala útok

Armáda komunistického Československa mala za úlohu obsadiť Bavorsko a jeho hlavné mesto Mníchov. Vyplýva to z 1445 dokumentov, ktoré v stredu odtajnili poľskí historici a Českú televíziu o tom informoval Pavel Piotrowski. Československá armáda bola súčasťou Varšavskej zmluvy, ktorá vojensky združovala komunistické štáty vo východnej Európe na čele so Sovietskym zväzom. Z dokumentov je zrejmé, že Varšavská zmluva mala útočné plány proti Západu. Vždy pritom o sebe tvrdila, že jej charakter je výlučne obranný.               SME 16.4.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif

Sportovní událostiHistoricky první mistryní světa v luštění hlavolamů sudoku se stala Češka Jana Tylová

Na šampionátu v italském městě Lucca porazila soupeře z 22 zemí světa. Mimo jiné i dva veterány mistrovství USA Thomase Snydera, šestadvacetiletého studenta chemie z Harvardovy univerzity Wei-Ha Huanga a třicetiletého softwarového inženýra firmy Google.

Rádio Praha 17.3.2006


Jakub Janda korunoval sezónu vítězstvím ve Světovém poháru

jakubjanda.jpg

Poprvé v historii vyhrál český lyžař celkové hodnocení SP v olympijské disciplíně. To, co se nepovedlo Raškovi, Jériové, Plocovi ani Neumannové dokázal skokan na lyžích Jakub Janda. Pro pořádek dodejme, že velký křišťálový glóbus týden před ním už podruhé v kariéře zvedal nad hlavu Tomáš Kraus v neolympijském skikrosu.

Pro sedmadvacetiletého rodáka z Čeladné to byla skutečně zvláštní sezóna. Celkový triumf ve SP i vítězství na prestižním Turné 4 můstků mu přece jen kalí pokažená olympiáda. Ale jak se říká: konec dobrý, všechno dobré.

Janda se ziskem velkého křišťálového glóbu zařadil po bok takových velikánů, jakými byli např. Finové Matti Nykkanen či Janne Ahonen. Druhý jmenovaný a zároveň obhájce prvenství za ním v letošní sezóně zaostal o 127 bodů.

Rádio Praha 20.3.2006


Liberečtí fotbalisté vedou ligu o jedenáct bodů před Teplicemi

Fotbalisté Liberce zvítězili v derby nad Jabloncem 2:0 a vedou prvoligovou tabulku s jedenáctibodovým náskokem před Teplicemi. Ty si přivezly ze stadionu pražské Sparty bezbrankovou remízu. Ani v dalším sobotním utkání 22. kola gól nepadl, Jihlava se v souboji o čtrnáctou pozici rozešla smírně s Blšany.

Rádio Praha 25.3.2006


F otbalisté Slavie porazili v úvodním utkání 23. kola první ligy nováčka z Mostu 3:0 a posunuli se na druhé místo tabulky před Teplice. Na vedoucí Liberec ztrácejí Pražané devět bodů. Most zůstal osmý. Fotbalisté Baníku Ostrava v dalším sobotním utkání porazili Slovácko 2:0.

Rádio Praha 1.4.2006


H okejisté Českých Budějovice prohráli ve čtvrtém semifinálovém utkání play off extraligy se Slavií 3:4 a pražský tým v sérii hrané na čtyři výhry vede již 3:1. O svém postupu do finále může Slavia rozhodnout už ve středečním zápase, který se uskuteční v pražské Sazka Areně.

Rádio Praha 2.4.2006


V ýsledky nedělních zápasů 23. kola první fotbalové ligy:

Blšany - Sparta Praha 0:0

Jablonec - Brno 0:2

Plzeň - Mladá Boleslav 0:1

Zlín - Příbram 1:0

Teplice - Jihlava 3:1

Kolo se dohrává v pondělí utkáním Olomouc - Liberec.

Rádio Praha 2.4.2006


B rněnské basketbalistky vyhrály poprvé v historii Evropskou ligu. Ve finálovém utkání domácí hráčky zvítězily v hale v Králově Poli nad obhájkyněmi titulu ze Samary 68:54. Na třetím místě skončil francouzský klub Valenciennes.

Rádio Praha 2.4.2006


P otápěč Martin Štěpánek vytvořil další světový rekord. Na Kajmanských ostrovech se v sobotu ponořil jen s pomocí ploutví do hloubky 106 metrů, čímž o jeden metr zlepšil dosavadní maximum Carlose Costeho z Venezuely. Štěpánkův úspěšný pokus v královské disciplíně volného potápění zvané konstantní zátěž trval tři minuty a 52 sekund.

Rádio Praha 2.4.2006


Sparta vymazala doma Znojmo a vede v sérii

Hokejisté pražské Sparty se dostali opět do vedení semifinálové série se

hokejistesparty.jpg

Znojmem, když v prvním zápase na domácím ledě a třetím celkově vyhráli 4:1. O branky Pražanů se postarali Dragoun, Pilař, Hlinka a Marek, zatímco hosté vyzráli na Petra Břízu pouze jednou. Sparta vede v sérii 2:1, čtvrté utkání se hraje v úterý opět v Praze.

Právo 3.4.2006


Na šampionáte v krose titul pre olympionika Matanina

Olympionik Marcel Matanin sa na sobotňajších majstrovstvách Slovenska v krose postaral o jedinečný zápis do históre - súťaž vytrvalcov na 9 km vyhral už po siedmy raz za sebou. Tridsaťjedenročný bežec Obalservisu Košice prišiel do cieľa so 45-sekundovým náskokom pred Imrichom Magyarom z AC Nové Zámky. Tretí skončil Mataninov tímový kolega Miroslav Vanko, ktorý zvíťazil v súťaži míliarov na 4,5 km. Tridsaťročný Martinčan triumfoval na krátkej trati štvrtýkrát v rade a so ziskom troch medailí sa stal najúspešnejším účastníkom krosového šampionátu v Strážskom.

SME 3.4.2006


Hokejisté Sparty vyřadili na první pokus Znojmo a jsou ve finale

Hokejisté pražské Sparty využili hned první pokus k postupu do finále. V pátém semifinálovém duelu play off extraligy vyhráli na ledě Znojma 6:1 a po čtyřech letech postoupili mezi nejlepší dvojici soutěže. V roce 2002 se po výhře nad Vítkovicemi 3:1 radovali z titulu. Tentokrát bude jejich soupeřem Slavia, která si postup zajistila ve středu.

Rádio Praha 6.4.2006


Čeští házenkáři v čele s Filipem porazili v Paříži Německo

Čeští házenkáři porazili na čtyřčlenném turnaji v pařížské hale Bercy tým Německa a po páteční porážce o tři góly s domácí Francií si udrželi šanci na celkové vítězství.

Rádio Praha 15.4.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gifcwomn009.gif

Trochu Humoru”Pepo, nebryndej to pivo na zem,” napomíná v hospodě kamarád kamaráda.

“To je řečí pro trochu piva...”

“No jo... ale kdo má potom v tom ležet?”


Opilec se potácí po ulici a vrazí do chodce: “Prosím vás, nevíte, kde tady bydlí Béďa Šťovíček?”

“Sousede, ale Béďa Šťovíček jste přece vy!”

“To já vím, ale nevím, kde bydlím!”

humor113.gifPije na žal... Doktor mu zakázal pít...

V nóbl restauraci večeří při svíčkách muž se ženou. Najednou si číšník všiml, že muž se sesunul pod stůl, ale žena na to nijak nereagovala. Proto ji upozornil:

“Promiňte, madam, ale mám dojem, že váš muž spadl pod stůl...” “Mýlíte se, číšníku,” odpověděla s ledovým klidem madam, “můj muž právě teď vstoupil do dveří...”


”Vy jste šéf tohoto hotelu?” ptá se rozčilený turista. “Ano pane.” “Ten pokoj, co mi nabízíte, vypadá, jako by se v něm deset let neuklízelo!”

“To nemohu posoudit, pane, koupil jsem ho teprve před pěti lety...”


Vypráví Pepa Pěna kamarádům v hospodě: “Představte si, jednou jsem chtěl povzbudit svou chuť na pivo a tak jsem si koupil slanečka. Ale nestihl jsem ho sníst, tak jsem ho dal večer za okno a ráno byl pryč! Druhý den večer byl zase za oknem a ráno pryč! A tak to šlo celý týden. Večer slaneček za oknem, ráno pryč. To byla záhada, že by s ní ani Maldár nehnul! Až dnes jsem na to přišel...”

“A čím to bylo?” ptali se napjatí posluchači.

“Tím, že se mi přilepil na roletu...”Přijde Pražák do hospody na vesnici a povídá: “Hele, hostinskej, co byste mi doporučil? Víte, něco teplého, levného a aby toho bylo hodně...”

“Jo, tak to se jděte vykoupat do našeho rybníka. A máte to zadarmo!”


”Tomu říkáte hovězí polévka!” zlobí se host na číšníka. “Ta polévka má s hovězím společné jenom to, že jste to přinesl právě vy!”


”Pane vrchní, dal bych si to samé, co má támhleta paní...” Vrchní se po chvíli vrátí: “Promiňte, pane, ale budete si muset objednat, protože ta paní to chce sníst všechno sama.”


Mezi zvláštnostmi jednoho baru patří i sedmdesátiletá striptérka. Vystupuje na pódium ve čtyři hodiny ráno, když návštěvníci mužského pohlaví tvrdohlavě odmítají opustit bar...


Vtrhne policajt do hospody a uvidí klubko chlapů v sobě. Začne je uklidňovat pendrekem, ale z klubka se vymotá solidně vypadající pán a povídá: “Pane policajt, nemusíte se unavovat, tady je všechno v naprostém pořádku! My se nerveme, my jsme folklórní skupina historických hospodských rvaček a nacvičujeme nový program!”

humor114.gif... a škopíček pro pána... to prase bude blít.

Jarda upije piva, ušklíbne se a zeptá se Miloše: “Jak ti dneska chutná to pivo?”

“No... připadá mi, jakoby ho už jednou někdo pil...”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruDŮLEŽITÉ O Z N Á M E N Ío době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006

Vedoucí Generálního konzulátu České republiky v Sydney v Austrálii podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),

o z n a m u j e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

dne 2. června od 14.00 hodin do 22. hodin a

dne 3. června od 8.00 hodin do 14.00 hodin místního času

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 109 je volební místnost na Generálním konzulátu ČR v Sydney sídlícím na adrese 169 Military Road, Dover Heights, Sydney, NSW 2030 pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 109 tj. v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu, který tvoří Australské společenství s výjimkou území hl. města Canberra (ACT), Nový Zéland, Republika Fidži, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga, Republika Vanuatu.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším generálním konzulátem (§6 zákona o volbách).

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§5 zákon o volbách).

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnosti a státní občanství České republiky (viz. dále)

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz nebo platný občanský průkaz (§19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Bližší informace, jak postupovat v případě zájmu o účast ve volbách, získáte na požádání od pracovníků Generálního konzulátu ČR v Sydney prostřednictvím e-mailové adresy sydney@embassy.mzv.cz

nebo na telefonních číslech 02/9371 0860, 02/9371 8877, 02/9371 0479 nebo na internetové stránce www.mzv.cz/sydney. Na této stránce jsou umístěny i všechny potřebné formuláře, které si lze stáhnout a vytisknout.Poslední den působení Generálního konzula České republiky V Sydney

Sydney 1.4.2006

Vážení krajané,


uplynuly 4 roky a 8 měsíců od 1. srpna 2001, kdy jsem se stal Generálním konzulem České republiky v Sydney.

Den 18. dubna je posledním dnem mého působení zde u Vás v Austrálii a Novém Zélandu.

Dovolte mi tedy, abych s Vámi se všemi, se kterými jsem neměl to potěšení se rozloučit osobně, tak učinil alespoň touto formou.

Velice rád bych využil této příležitosti a poděkoval každému z Vás, se kterým jsem měl tu čest se poznat, za milé přijetí, vstřícnost a spolupráci.

Nikdy s manželkou nezapomeneme na naše návštěvy ve Vašich klubech a asociacích, na všechna individuální setkání i na Vaši pohostinnost a zájem o všeobjímající diskuse.

Stejně tak bych chtěl poděkovat Vám všem krajanům - našim konzulárním klientům za trpělivost a konstruktivní jednání při vyřizování Vašich záležitostí s pracovníky našeho konzulátu.

Doufám, že jsme během mého působení v Sydney uvedli v život závěrečná slova mého prvního dopisu Vám krajanům: „pevně věřím, že stejně tak jako za mých předchůdců, bude český generální konzulát místo, kde Vaše žádost, přání či prosba naleznou vyslyšení“.

Bylo-li tomu alespoň z části tak, pak se mi podařilo naplnit předsevzetí, které jsem si při svém nástupu do funkce dal.


S úctou

Ing. Jaroslav Doleček

Generální konzulStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonNávštěva Pardubického dětského sboru

IUVENTUS CANTANS

Dětský sbor přiletěl do Wellingtonu po desetidenním pobytu v Austrálii, kde měl několik koncertů v Sydney a Brisbane. Jejich hostitelem zde byla dívčí škola v Lower Hutt, Chilton Saint James School, která jim zajistila ubytování, stravování a program po celou dobu jejich pobytu.

Počasí jim moc nepřálo, ale stačili si prohlédnout Wellington, včetně Te Papa, byli na výletě v Kaitoke Park a děti i dospělí měli možnost se zúčastnit vyučování i jiných aktivit ve škole. Dokonce si jich pár v pátek odpoledne udělalo čas na kávu u nás, a byli velice zvědaví na to, jak jsme se my, paní Kudlová a paní Zdráhalová ocitli na druhém konci světa.

Koncert se konal 25. března ve wellingtonské katedrále sv. Pavla. V první části zpíval “Seraphim Choir of Chilton Saint James School” a v druhé části Dětský sbor z Pardubic, pod vedením dirigenta Vlastislava Nováka, který sbor založil v roce 1960. Na závěr nám oba sbory společně zaspívaly maorskou píseň Hine E Hine a slovenskou národní píseň Tancuj, tancuj vykrucaj. Všichni, kteří této jedinečné příležitosti využili, byli spokojeni. Pokud máte zájem o více informací, najdete je na adrese: www.iuventuscantans.com

Jana BaborováEXHIBITION

Mirek Smíšek OBE, Dip. WORLD C.C., GGAA

Vás zve si prohlédnout výstavu jeho keramického umění která se koná v

Thistle Hall Gallery, 293 Cuba St. Wellington.

Výstava bude otevřena v sobotu 18. dubna v 17:30 hod. a poběží až do 27. dubna 2006.

Mirek SmíšekEUROFEST 2006

Stejně jako v minulých letech pořádá Evropské Forum festival evropských zemí. I náš klub se zúčastní malou výstavkou, tentokráte jsme dostali materiál z Velvyslanectví ČR v Canbeře a čekáme i něco ze Slovenského velvyslanectví.

Bude možné i ochutnat některé národní speciality.

Kdy: 7. května (neděle) 2006 od 9:00 do 17:00 hod.

Kde: Events Centre, Queens Wharf, Wellington

Jana BaborováRádio Praha Český rozhlas 7

Vysílací schéma Rádia Praha pro letní období 2006

05:30 - 05:57 Zélandský čas             5930 kHz Česky

07:30 - 07:57 Zélandský čas            11600 kHz Česky

08:00 - 08:27 Zélandský čas            11600 kHz Angl.

Nebo na Internetu: http://www.radio.cz


29. VÝROČNÍ SCHŮZE

ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA

Se bude konat v neděli 30. dubna v 16:00 hod.

u Baborů, 26 Kerkwall Drive, Naenae, Lower Hutt.

Pro informace jak se dostat k Baborům,

volejte Janu tel: 567 0510.

Po projednání potřebných klubovních věcí, debatě a zvolení nového výboru bude malé občerstvení.

Jana BaborováZveme všechny řádné členy, aby se zúčastnily v plném počtu této 29. Výroční Členské schůze.

V neděli 30. dubna v 16:00 hod. u Baborů.

Bude se volit vedení klubu. Doufáme, že se najdou zájemci mladé generace, jelikož většina výboru je sestavena z členů starší generace a ti by rádi, aby jejich funkce přebral někdo jiný.

Redaktor se vzdá redaktorské funkce v nejbližší době a je ochoten někoho zapracovat.

Též se vzdá funkce pokladníka.

Též by bylo dobré vystřídat další členy výboru kteří provádějí své funkce již více než 10 let.

Potřebujeme nové členy na tyto funkce:

předsedu / předsedkyni, sekretářku / sekretáře, místopředsedu / místopředsedkyni, hospodáře, pokladníka a ovšem redaktora Střípků / Čriepků.

Redaktor, Gustav Knotek


velikonoce.jpg

VESELÉ VELIKONOCE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM REDAKCE A VÝBOR KLUBUStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovka103.jpgTajenka k řešení 102: Dívky a vinice jsou těžko k uhlídání.

Vyřešení křížovky 103 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

29. Výroční schůze při které se bude volit nový výbor a bude podána finanční situace klubu se bude konat u Baborů v neděli 30. dubna v 16:00 hod.

Ve středu 3. května 2006 v 19:30 hod. se koná naše pravidelná schůze v Polském Domě

Koprová omáčka (Podle Jirky Babora)

kuchar.gif

Za starých časů to byl život jednodušší: kus hovězí flákoty se uvařil a podával se v omáčce z bledé jíšky. Do vývaru se práskla hrst domácích nudlí, a byla hned dvě jídla - a jen jsme se olizovali... 


Suroviny: 750 g kližkového hovězího masa nakrájeného na větší kousky, 4 lžíce oleje, 1 šálek vody nebo vývaru, ½ cibule jemně nakrájené, 1 stroužek česneku utřený se solí, 2 lžíce mouky, 1 šálek mléka, velká hrst pokrájené koprové nati, 1 lžička cukru, 250 g kyselé smetany, citrónová šťáva, sůl a pepř podle chuti.


Postup: Osmažte maso v oleji na prudkém ohni. Přidejte cibuli, česnek a podlijte vodou. Osolte, zmírněte oheň a duste pod pokličkou až se maso skoro rozpadá.

Měkké maso dejte stranou, zbylou šťávu zapražte moukou, dobře zamíchejte, zalijte mlékem, přidejte cukr a kopr a chvíli povařte. Teprve na konec vmíchejte kyselou smetanu a přichuťte - ale už nevařte! Vložte zpět maso, aby se znovu prohřálo, a podávejte s houskovým knedlíkem.

A když vám zbude jenom omáčka, nevyhazujte ji! Přidejte pár vajec uvařených natvrdo a nabídněte ji třetí den k obědu...


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200604/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114