Střípky-Čriepky 2006/04 ... Článek 01 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 04

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk
Cesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 04 (No.04)

  Duben 2006 (April 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


StrakoniceMěsto na soutoku Otavy a Volyňky v krásném prostředí jihočeské přírody je známé především svým hradem a potom průmyslem se zajímavými výrobními obory. Narodily se tu i některé významné osobnosti české kultury.

strakonicehrad1.jpg

Pod hradem Bavorů ze Strakonic vzniklo nejprve tzv. Dolní město na ostrově Otavy s protáhlým náměstím, dnešním Palackého, a brzy i Horní město na levém břehu řeky, rovněž s protáhlým obdélným náměstím, dnes zvaným Velké. Kolem roku 1300 se Strakonice označují již jako městečko, městská práva získaly v roce 1367. Od roku 1402 drželi zdejší panství johanité, kteří město obdařili řadou výsad. Tak jako jiná města v Čechách utrpěly i Strakonice za 30leté války. Nový hospodářský rozmach nastal v 18. století. K pivovaru, založenému v roce 1649 (je dodnes v provozu), se brzy přidalo podomácké pletení punčoch pod dohledem švýcarských odborníků a brzy i pletení čepic, které byly výhodným vývozním artiklem. V roce 1812 zde vznikla první fezárna, k níž se rychle přidávaly další. Od roku 1878 se produkce fezů soustředila do pěti továren, kolem roku 1900 se ročně vyváželo na 400 000 tuctů fezů v 50 druzích, hlavně do Turecka, Indie, Arábie a Egypta. Sortiment se postupně rozšiřoval o další druhy, především vlněnou plsť, pokrývky, látky a příze. Firma Frezko je tu v provozu dodnes. V roce 1919 byla založena největší strakonická továrna, dnešní ČZ a.s., která přešla od bicyklů a motokol k produkci motocyklů, dnes převažuje výroba komponentů pro automobilový průmysl.

Největším turistickým lákadlem města je hrad, národní kulturní památka. Byl založen na počátku 13. století na soutoku Otavy a Volyňky rodem Bavorů, který sem přišel z Moravy a patřil k předním českým šlechtickým rodům, spřízněným i s královskými Přemyslovci. Bavorové měli úzký vztah k řádu sv. Jana Jeruzalémského neboli johanitům, kteří tu měli řádový špitál. Bavor I. daroval johanitům v roce 1243 hradní kostel a část hradu, takže tu vedle sebe působili jak šlechtičtí, tak církevní majitelé. V letech 1260-80 byl hrad nově přestavěn. V roce 1402 získali johanité celý areál a učinili z něj sídlo velkopřevora. V letech 1515-1522 za velkopřevora Jana z Rožmberka johanité renesančně upravili palác a v jižní části hradu vystavěli věž Jelenku. Na počátku 18. století pak byla ve východní části vybudována nová barokní velkopřevorská rezidence.

strakonicehrad.jpg

Hrad dnes tvoří rozsáhlý komplex budov z několika stavebních etap. Z pevnostní zdi nad příkopem v západní části vyčnívá kulatá gotická věž s břitem zv. Rumpál s ochozem na kamenných krakorcích. Gotická brána střeží vstup do předhradí s hospodářskými budovami z přelomu 15. a 16. století. Ve vnitřním hradě stojí dvoupatrový palác, na který navazuje johanitská komenda s kapitulní síní, ambit, kostel sv. Prokopa s věží. V jižním průčelí vystupuje z bloku paláce věž Jelenka s velkými arkýřovými okny na krakorcích. Při dnešním vstupu od východu stojí velkopřevorská rezidence. Kromě věže Rumpálu je pozoruhodný i hradní kostel, románsko-gotická stavba s barokně upravenou lodí s cenným gotickým skládacím oltářem. Dnes dlouží hrad kulturním účelům. Je tu umístěna základní umělecká škola, Šmidingerova knihovna, v jižním traku pak sídlí Muzeum středního Pootaví, jehož sbírky v 11 sálech ukazují vývoj společnosti, kraje a města od pravěku do současnosti včetně všech místních specifik, jako jsou fezy, motocyklová výroba či dudáctví (otevřeno celoročně). V roce 1997 zahájila v nově zrekonstruované barokní části hradu provoz Zámecká galerie (otevřeno od dubna do prosince).

Ve městě je renesanční kostel sv. Markéty z roku 1583, postavený italským architektem V. Vogarellim, upravený v 18. a 19. století. Gotický hřbitovní kostel sv. Václava z konce 13. století byl zbarokizovaný v letech 1720-30. Dochovalo se i několik měšťanských klasicistních domů z poloviny 18. století. Na bývalé novorenesanční radnici z přelomu 19. a 20. století jsou sgrafita podle návrhů M. Alše. V městských sadech (dnes Rennerovy) z roku 1837 stojí klasicistní gloriet.

Ze strakonických rodáků je třeba připomenout básníka Františka Ladislava Čelakovského (1799-1852), tvůrce Spejbla a Hurvínka Josefa Skupu (1892-1957) či vlastence a buditele Josefa Šmidingera.

Převzato z knihy:


999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz 

Tovačov


 

tovacovzamekavez.jpg

Z výšky 96 m dívá se daleko do rovin Hornomoravského úvalu věž zámku v Tovačově, výrazná dominanta a pozoruhodnost - vstupní portál nese datum 1492 (jedná se o nejstarší projev renesance na našem území).

Pravidelné čtyřhranné náměstí podporuje teorii o časném založení města. Tovačov se připomíná již r. 1203 a r. 1352 byl povýšen na město. V r. 1619 byl vypleněn stavovskými vojsky, v r. 1642 odolal zámek ataku generála Torstenssona, ale město neuniklo červenému kohoutovi. V r. 1866 byly po bitvě rakouské armády donuceny k ústupu na Slovensko, pomníky padlých jsou při cestě do Větrovan. Na sklonku 2. světové války byla poblíž svedena velká tanková bitva.

Původně gotický vodní hrad, opevněný zemními valy, byl sídlem proslulého hejtmana Ctibora Tovačovského z Cimburka, spisovatele a politika, autora Tovačovské knihy (moravská právní kniha). Právě on dal r. 1492 postavit zmíněnou věž. V 16.-18. století byla pevnost definitivně přeměněna na pohodlnější zámecké sídlo, v 19. století ještě barokně upravenou. Prohlídka objektu (otevřeno sezónně), jehož součástí jsou i muzejní sbírky, trvá asi hodinu. Čekají nás historické interiéry (kaple, Rytířský sál) s expozicemi Bitvy u Tovačova 1866, archeologie, národopisu, rybníkářství, tovačovská Judaika. Připraveny jsou dvě prohlídkové trasy, Pernštejnským a Vídeňským křídlem, i výstup na věž, ze které se otvírá neomezená vyhlídka.

tovacovnamesti.jpg

V zámeckém parku je barokní kašna z 18. století a barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní kostel sv. Václava pochází z roku 1786, v interiéru je cenná gotická Tovačovská madona z let 1346-78, sochařská výzdoba od O. Schweigla a obraz na hlavním oltáři od D. Kindermanna.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz