Střípky-Čriepky 2006/04 ... Článek 07 (z 10)
Cesky ZnakSlovensky Znak ČS klub
Wellington
Střípky-Čriepky
internetová verze časopisu vydávaného
ČS klubem ve Wellingtonu
Číslo: 2006 / 04

Články: Volary
15 let od pádu železné opony
Dějiny zemí koruny české
Měsíc ve zprávách
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Sportovní události
Trochu humoru
Aktuality a dopisy čtenářů
Klubovní zprávy
Závěrečná stránka
HTML verze pro tisk

DŮLEŽITÉ O Z N Á M E N Ío době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006

Vedoucí Generálního konzulátu České republiky v Sydney v Austrálii podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),

o z n a m u j e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

dne 2. června od 14.00 hodin do 22. hodin a

dne 3. června od 8.00 hodin do 14.00 hodin místního času

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 109 je volební místnost na Generálním konzulátu ČR v Sydney sídlícím na adrese 169 Military Road, Dover Heights, Sydney, NSW 2030 pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 109 tj. v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu, který tvoří Australské společenství s výjimkou území hl. města Canberra (ACT), Nový Zéland, Republika Fidži, Šalamounovy ostrovy, Nezávislý stát Samoa, Království Tonga, Republika Vanuatu.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším generálním konzulátem (§6 zákona o volbách).

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním volebním obvodu zdejšího generálního konzulátu.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§5 zákon o volbách).

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnosti a státní občanství České republiky (viz. dále)

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz nebo platný občanský průkaz (§19 odst. 4 zákona o volbách).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Bližší informace, jak postupovat v případě zájmu o účast ve volbách, získáte na požádání od pracovníků Generálního konzulátu ČR v Sydney prostřednictvím e-mailové adresy sydney@embassy.mzv.cz

nebo na telefonních číslech 02/9371 0860, 02/9371 8877, 02/9371 0479 nebo na internetové stránce www.mzv.cz/sydney. Na této stránce jsou umístěny i všechny potřebné formuláře, které si lze stáhnout a vytisknout.Poslední den působení Generálního konzula České republiky V Sydney

Sydney 1.4.2006

Vážení krajané,


uplynuly 4 roky a 8 měsíců od 1. srpna 2001, kdy jsem se stal Generálním konzulem České republiky v Sydney.

Den 18. dubna je posledním dnem mého působení zde u Vás v Austrálii a Novém Zélandu.

Dovolte mi tedy, abych s Vámi se všemi, se kterými jsem neměl to potěšení se rozloučit osobně, tak učinil alespoň touto formou.

Velice rád bych využil této příležitosti a poděkoval každému z Vás, se kterým jsem měl tu čest se poznat, za milé přijetí, vstřícnost a spolupráci.

Nikdy s manželkou nezapomeneme na naše návštěvy ve Vašich klubech a asociacích, na všechna individuální setkání i na Vaši pohostinnost a zájem o všeobjímající diskuse.

Stejně tak bych chtěl poděkovat Vám všem krajanům - našim konzulárním klientům za trpělivost a konstruktivní jednání při vyřizování Vašich záležitostí s pracovníky našeho konzulátu.

Doufám, že jsme během mého působení v Sydney uvedli v život závěrečná slova mého prvního dopisu Vám krajanům: „pevně věřím, že stejně tak jako za mých předchůdců, bude český generální konzulát místo, kde Vaše žádost, přání či prosba naleznou vyslyšení“.

Bylo-li tomu alespoň z části tak, pak se mi podařilo naplnit předsevzetí, které jsem si při svém nástupu do funkce dal.


S úctou

Ing. Jaroslav Doleček

Generální konzul