Střípky-Čriepky 2006/08 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 08 (No.08)

  Srpen 2006 (August 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


MikulovV krásné poloze na úpatí výrazného vápencového hřbetu Pálavy při rakouských hranicích leží historické město, známé nejen cennými památkami, ale i vínem ze zdejších vinic. Jeho jádro s množstvím hodnotných staveb bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.

mikulov.jpg

Dominantou Mikulova je zámek, který prošel složitým stavebním vývojem. Ve 2. polovině 11. století vzniklo na skalnatém návrší opevněné hradiště, které vlastnili čeští panovníci. Ve 30. letech 13. století tu zahájili páni z Drnholce výstavbu románského hradu, v níž pokračovali i další majitelé Liechtensteinové (1249-1560). Mohutně opevněný hrad byl v roce 1426 nad síly husitů, kteří jej marně dobývali. V 16. století, kdy hrozil turecký vpád na Moravu, přestavěli Liechtensteinové hrad na renesanční pevnost. V roce 1575 získali zámek Dietrichsteinové, kteří zůstali jeho vlastníky až do roku 1945. V roce 1645 se zámku i města zmocnili Švédové, kteří odvezli větší část zdejší knihovny; zámek v bojích vyhořel. V roce 1805 tu pobýval císař Napoleon, který zde jednal o mír s Rakouskem, v roce 1866 uzavřeli na zámku příměří zástupci Rakouska a Pruska. Ustupující německá armáda dne 22.4.1945 zámek vypálila, oheň při tom zničil cenné sbírky Moravského muzea. Po válce byl zámek rekonstruován. V zámeckém sklepě se dochoval vzácný tzv. desátkový vinný sud o obsahu 1010 hl z roku 1643. Dnešní vzhled získal zámek při barokní přestavbě po požáru v roce 1719 a pozdějších klasických úpravách. Dnes jsou tu expozice Regionálního muzea Mikulov (otevřeno v sezóně).

Pod původním románským hradem vyrostla osada připomínaná v roce 1249. Tu před rokem 1322 vystřídalo nově založené město, v němž bylo i silné židovské gheto a od počátku 16. století do roku 1622 i početná kolonie novokřtěnců (habánů). Dietrichsteinové zde již koncem 16. století zahájili tvrdou rekatolizaci, během níž se Mikulov stal přísně katolickým městem. V Mikulově se dochovaly zbytky gotického opevnění. Svým způsobem k nim patřil i tzv. Kozí hrádek, hranolová věž vystavěná na skalnatém Kozím vršku nad severním okrajem města. Tvořila předsunutý obranný bod hradu, strážila však i starou obchodní cestu do Rakouska. Pochází ze 14. století. Na náměstí je řada měšťanských a kanovnických domů z období renesance a baroka, některé z nich s figurální sgrafitovou výzdobou a arkádami, a barokní sloup Nejsv. Trojice z roku 1723 od Ignáce Langelachera. Pozdně gotický kostel sv. Václava vyrostl na konci 15. století v místech staršího, románského. Bývalá piaristická kolej s kostelem sv. Jana Křtitele byla založena v roce 1631 jako nejstarší v Čechách. Kostel má na klenbě monumentální fresku od F.A. Maulbertsche z let 1766-67. Z loretánského kostela na náměstí, který byl vybudován podle projektu J.B. Fischera z Erlachu, zbylo jen průčelí se dvěma věžemi z let 1701-08. Zbývající část, zničená požárem, byla upravena v roce 1844 na dietrichsteinskou hrobku. V někdejším židovském ghetu stojí synagóga, v dnešní podobě z roku 1719, a židovský hřbitov středověkého založení. Naproti zámku, na vysokém vápencovém vrchu zvaném Kopeček, stojí barokní kaple na půdorysu řeckého kříže z roku 1679 a kalvárie s křížovou cestou, poblíž je i kaple Božího hrobu z 19. století. Okolí kaplí je přírodní rezervací stepních a lesostepních společenstev teplomilné květeny s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Stejný charakter má i přírodní rezervace TUROLD při vápencovém kopci (385 m). V opuštěném lomu je vstup do krasové jeskyně Na Turoldu, kterou tvoří jeskynní systém chodeb v několika výškových úrovních s podzemním jezerem a unikátní výzdobou. Celková délka chodeb se blíží 1 km. V letech 1958-67 byla jeskyně přístupná veřejnosti, o jejím znovuzpřístupnění se opět uvažuje. V okolí jsou ještě další jeskynní prostory, propast a četné závrty.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyZajímavosti v Plzni a Plzeňském krajiPlzeň - město na soutoku čtyř řek bylo založeno na příkaz českého krále Václava druhého na konci 13. století. Když se dnes řekne Plzeň každému se vybaví pivo.

mesto.jpg

Plzeň má též nejvyšší kostelní věž, skleněný oltář i šikmou věž najdou turisté v Plzeňském kraji.

chram.jpg

Nejvyšší kostelní věž, největší jezero i nejstarší letiště v Česku mohou turisté najít v Plzeňském kraji. Region se chlubí i dalšími desítkami kuriozit, zvláštností a prvenství v rámci republiky, Evropy i světa. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Práci s vyhledáváním zajímavostí ve svém kraji si dali pracovníci odboru cestovního ruchu krajského úřadu. Kuriozity jsou totiž jedním z největších lákadel pro turisty a kraj na ně upozornil už při svém vzniku v roce 2000. Ví náměstkyně hejtmana Olga Kalčíková, kolik je v Plzni nej...?

hrad.jpg

"Můžu říct, že to nevím a jsem ráda, že to nevím, protože pokud budeme říkat, že jich je daleko více než těch, které jsou uvedeny na portále Plzeňského kraje, tak je pořád co objevovat a máme za čím jezdit. Zajímavá nej... jsou v Plzni. Když vyjdu od centra, tak samozřejmě nesmím zapomenout na samotné Náměstí republiky, které je jedno z největších středověkých náměstí v českých zemích. Na náměstí najdeme katedrálu sv. Bartoloměje, která má nejvyšší kostelní věž v Čechách a nedaleko náměstí sídlí Pivovarské muzeum a to je jediné muzeum na světě dochované v původním středověkém právovárečném domě."

plzen_synagoga.jpg

Unikátní je i plzeňská synagoga. Ta je druhá největší v Evropě a třetí největší na světě. Ale pojďme vyjít z města a rozhlédnout se po zajímavostech v dalších místech. Na severu Plzeňského kraje leží například nejmenší středoevropské město. Jmenuje se Rabštejn nad Střelou a žijí tu necelé tři desítky obyvatel. Klášter Plasy je prý zase v Evropě největší konventní budova založená na 5100 dubových pilotách. Jak dodala Olga Kalčíková, v kraji jsou i dva skleněné unikáty.

"Tři tuny vážící skleněný oltář v Dobré Vodě a kdybychom to vzali ještě víc na západ, tak zase unikát - velký skleněný betlém v Bezdružicích na zámku. To sklo do našeho kraje patří a máme tyto dva unikáty velké umělecké ceny. Když bychom jeli na jih na Domažlicko, najdeme tam šikmou věž. Je to jediná šikmá kostelní věž u nás. Turisté si na ni mohou vylézt a těch 60 centimetrů odklonu vychutnat z výšky."

V Plzeňském kraji je díky Chodsku nejzachovalejší národopisná oblast v Čechách, v Sušici je nejstarší výroba zápalek a hrad Rabí je nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Z přírodních zajímavostí se kraj pyšní například pramenem v Konstantinových Lázních, kde má minerální uhličitá voda nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého v celé zemi. A tak bychom mohli pokračovat, protože zajímavostí je v Plzeňském kraji neskutečné množství. Najde se určitě řada turistů, které zajímavosti či některé zvláštnosti velmi přitahují.

"Určitě se takoví najdou. Máme tady třeba v Plzni velice fundovaného člověka, který systematicky objevuje místa, která jsou ohrožena a o těch píše krásné fejetony. Takže to je takový turista po našich ohrožených památkách. Určitě se takoví najdou, kteří si vybírají jenom s ohledem na své zájmy."

Zdeňka Kuchyňová, Rádio Praha 22.7.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

 Snad nejcitelněji ovlivnila situaci na vesnici, a tudíž i v zemědělství. Poddaní rolníci tvořili se svými rodinami přibližně 85% obyvatel českých zemí a jejich činnost byla, přes rozvoj měst, nadále nosným pilířem tehdejší ekonomiky. Mor v některých regionech vesničany zřejmě “zdecimoval”, což se zákonitě promítlo do hospodářských poměrů. V úrodných nížinných krajích se ztráty podařilo částečně zacelit, neboť o výnosnou půdu byl vždy zájem. Přicházeli na ni rolníci z nevýhodně položených oblastí (blata, rozsáhlé lesní komplexy, vysočiny). Vylidnění vsí či právě úrodných krajů vedlo k pustnutí některých panství, k zániku vsí či k jejich proměně v samoty, pozvolna mizející z povrchu země.

V neradostném postavení se ocitly též feudální vrchnosti. Pokles počtu poddaných s sebou zákonitě nesl ztenčení peněžních příjmů, a tím i zhoršení životní úrovně. Vrchnosti hledaly proto cestu, jak se s následky moru vyrovnat. Prozíravější z nich se snažily situaci poddaných ulehčit, a tím si je na panství udržet. Kupříkladu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna rušil na statcích své arcidiecéze odúmrtní poplatky (daň, již po hospodářově smrti platili za převzetí poddanského gruntu nepřímí a někdy i přímí dědicové), zdůvodňuje své rozhodnutí nejen křesťanskou morálkou, ale i poukazem na morovou ránu. Jiní feudálové volili ovšem opačný směr a chybějící příjmy nahrazovali mimoekonomickým násilím.

kralovskamesta.gif

“Černá smrt” a pokles reálné hodnoty mince byly zřejmě jednou z příčin kriminální činnosti lapkovských skupin, které začínají v českých zemích ve velké míře organizovaně působit právě na sklonku 14. století. Lapkovská “bratrstva” se specializovala na přepady kupeckých povozů, na únosy spojené s vymáháním výkupného, na krádeže nejrůznějšího zboží (sukno, koření, víno, sůl, peníze a ovšem i zbraně) i na kořistné výpravy za hranice, především do Rakous. Vysvětlovat lapkovství jako projev bezvýchodné situace zoufalých jedinců nebo jako vzdor chudnoucí nižší šlechty vůči bezohledným magnátům by bylo naprostým omylem. Na rozhraní 14. a 15. století se až na výjimky, nesetkáváme s případy zbojnictví, motivovaného sociálně kritickým smýšlením. Jednotlivé, obvykle dobře organizované tlupy působily totiž ve službách mocných šlechticů a málokdy se protloukaly na vlastní pěst. Mezi feudály, kteří vydělávali na organizovaném zločinu, patřili i příslušníci předních panských rodů (v Čechách Valdštejnové, Boršové z Oseka, Švamberkové, na Moravě páni z Kunštátu, Bítovští z Lichtenburka a dokonce i pozdější zemský hejtman Vilém z Pernštejna). Za těchto okolností byl boj centrální moci proti lapkovství odsouzen k neúspěchu, ačkoli král Václav několikrát proti tíživému nešvaru zasáhl (likvidace tlupy Jana Zúla z Ostředka, působícího v Posázaví, i dalších skupin). Rozsáhlá aktivita lapkovských družin se příznačně soustřeďovala do oblastí zvláště postižených hospodářskou depresí. Takřka klasickým dějištěm intenzivního působení lapkovských skupin bylo česko-moravsko-rakouské pomezí a vlastně celá Českomoravská vysočina spolu s nejjižnější částí Čech. O mnoho lépe nevyhlížely poměry ani v Železných horách, Podkrkonoší, Českém lese či v Středočeské pahorkatině.

I když rozbujelý a organizovaný zločin, zaměřený na oloupování obchodníků, nebyl zdaleka česko-moravskou zvláštností, přece jen získaly české země na prahu 15. století pověst oblasti, do níž není radno cestovat. Obchodní styky s cizinou se tak ještě více podvázaly. Stav se spíše horšil, než lepšil a právo zůstávalo na papíře. V poměrech stupňující se anarchie brali jednotlivci i různé společenské skupiny výkon spravedlnosti do svých rukou. Nejrozhodněji tak činila vyšší šlechta, jež nalezla cestu k obraně svých statků i zájmů. Udělovala hospodářské i jiné výsady nižším šlechticům, kteří pak za to v případě nutnosti hájili se zbraní v ruce pozice svých mocných patronů. Šlo vlastně o varianty středověkého vazalského systému. Nižšímu šlechtici, stojícímu ve služebném poměru k vlivnému feudálovi, se obvykle říkalo panoše (latinsky cliens). Jejich počet prudce vzrostl na počátku 15. věku a zejména pak v průběhu husitské revoluce. K obdobné službě využívaly některé vrchnosti, včetně církevních, též vlastní poddané (tzv. nápravnický systém). Pokud feudál disponoval početnou a dobře vyzbrojenou družinou, řádově o několika desítkách mužů, nebo si najal do žoldu lapkovskou skupinu, dovolával se práva často jen formálně. Svému protivníkovi či odpůrci vyhlašoval nepřátelství formou písemné opovědi (též odpovědi) a škodil mu, seč mohl. Řešení sporů odpovědí se rychle rozšířilo a stalo se součástí české a moravské každodennosti až hluboko do 16. století. Zemské právo sice odpověď pod přísnými tresty zakazovalo, ale marně.

mistrtynskekalvarie.jpgMistr Týnské kalvárie, Kristus bolestný z Novoměstské radnice, detail

Lapkovské tlupy i ozbrojené družiny mocných feudálů se postupně zapojovaly do politických zápasů probíhajících mezi členy lucemburské dynastie na přelomu 14. a 15. století. I po utišení hlavních rozporů po roce 1403 zůstávalo v českých zemích velké množství lidí, jimž služba ve zbrani poskytovala obživu. Pozvolna se tak vytvářela základna pro budoucí profesionalizované vojenské oddíly husitů a jejich českých i moravských katolických protivníků. Tak získávali důležité válečnické zkušenosti pozdější slavní hejtmané Jan Žižka z Trocnova, Jan Roháč z Dubé i další. Někteří z nich uplatnili svůj vojenský um také v krvavých zápasech mezi řádem Německých rytířů a Polskem (známý je podíl českých vojáků, vedených bývalým lapkovským vůdcem Janem Sokolem z Lamberka, na polském vítězství v bitvě u Grunwaldu roku 1410).

Značné potíže silně zasáhly také církevní instituce. Mnohé kláštery chudly a musely rozprodávat svůj majetek, na staveništích chrámů a kostelů se zpomalila práce. Přesto bylo bohatství církve v českých zemích nesmírné a provokovalo světské feudály ke kořistnickým útokům na statky duchovenstva. Tyto akce byly jak projevem rozvratu právního vědomí, tak ozvěnou nesmlouvavých zásahů Václava IV. proti Janovi z Jenštejna a jeho rádcům. Současně odrážely i sílící dobové mínění, že bohatá církev nemůže dobře plnit své duchovní poslání.

Morová epidemie zřejmě přispěla i ke změně národnostní skladby městského obyvatelstva v českém království. Krajně nevyhovující hygienické poměry ve městech umocnily tragický průběh “černé smrti”. Převážně německé etnikum ve velkých městech utrpělo značné ztráty, které bylo třeba urychleně vyrovnat. Jinak nemohla města plnit svou základní ekonomickou funkci, bez níž by se hospodářství českého státu zhroutilo. Místa mrtvých brzy zaujalo české etnikum, přicházející z vesnic či málo významných městeček. Tato migrace (přemísťování) obyvatel přispěla sice k vylidňování některých oblastí, na druhé straně však rozhodla o počeštění velkých měst ještě před husitskou revolucí. Do horních vrstev měšťanské společnosti, tvořené od kolonizace takřka výhradně Němci, pronikl český živel. Ve větších městech na Moravě, ve Slezsku i v obojí Lužici si ovšem udrželo převahu německé etnikum.

Německý patriciát si však i nadále v řadě českých měst podržel rozhodující slovo v městských radách, ale cítil ohrožení svých pozic. Národnostní napětí a konflikty proto byly v tehdejším českém městském prostředí častějším jevem než spory mezi cechovními řemeslníky a patriciji, jak v té době známe z celé západokřesťanské Evropy (severní Itálie, svobodná říšská města). Politické důsledky na sebe nedaly čekat. Zvláště patrné byly v nejdůležitější části pražského souměstí, na Starém Městě. Mor zřejmě dovršil ústup národnostně německého patriciátu z politického výsluní a urychlil počešťování Starého Města. Na konci 14. století tu již měl český živel převahu a požadoval, aby “praví” Češi obdrželi prvořadé postavení i v nejvýznamnějším městě království. Politické střetnutí mezi Čechy a Němci vzplálo v prostoru sevřeném staroměstskými hradbami v letech 1408-1413, kdy se národnostní soupeření prolnulo s otázkou církevní reformy. Ale ani definitivní vítězství českého etnika na Starém Městě pražském neodstranilo příslovečnou řevnivost mezi Staroměstskými a Novým Městem, kde mělo české obyvatelstvo vždy převahu. Do určité míry přispěl ke vzniku rivality, táhnoucí se po několik století, sám Karel IV., když udělil Novému Městu stejný právní statut, jaký mělo Staré Město. Představitelé staroměstské obce chápali panovníkův krok jako újmu svému dosavadnímu postavení. Soupeření obou měst neustalo ani v husitském období, kdy se obě městské obce přiklonily ke kalichu. Jejich spory dostaly pouze poněkud jinou podobu.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchMěsíc ve zpráváchPolitici nenašli řešení, sněmovna stále bez vedení

České politické reprezentaci se ani po konzultacích s prezidentem Václavem Klausem nepodařilo nalézt východisko z povolebního patu. Sněmovna přitom ani po pátku nemá své vedení, čtvrtá volba se uskuteční za týden. Dohoda mezi parlamentními stranami ale opět není. Prezident Václav Klaus v pátek uvedl, že očekává, že mu šéf ODS Mirek Topolánek podá nejpozději v prvním srpnovém týdnu zprávu o povolebních jednáních. "Vyzývám politické strany, aby nepromarnily příležitost k dohodě, aby jednaly věcně a aby měly na paměti zájem státu a občanů," sdělil Klaus. Řešení prezident vidí v kompromisech.

ČTK 17.7.2006


Na serveru propagujícím Česko je plno chyb

Na nově spuštěném internetovém portálu www.czech.cz, který propaguje Českou republiku, je plno chyb. Jejich odstranění bude trvat nejméně půl roku, píšou sobotní Lidové noviny. Ministerstvo zahraničí přitom společnosti Advertures, jež zvítězila ve výběrovém řízení, zaplatí za prezentaci v příštích čtyřech letech minimálně 32 milionů Kč. Korektury mají navíc provádět jednotlivá ministerstva.

ČTK 17.7.2006


Armádní speciál s Čechy a Slováky z Libanonu přistál na Ruzyni

Zhruba hodinu po půlnoci dnes na staré ruzyňské letiště přistál armádní speciál s necelou stovkou českých a slovenských občanů z Libanonu. Libanon se v posledních dnech stal terčem izraelského bombardování. První Češi se do vlasti vrátili již v neděli. Situaci v Libanonu všichni popisují jako psychicky náročnou. Většina z těch, kteří tam mají příbuzenské vazby, se chce ihned po uklidnění situace vrátit. Armádní speciál TU-154 přivezl celkem 94 lidí, z toho 22 Slováků.

ČTK 18.7.2006


Celníci na Břeclavsku zadrželi čínské běžence

Celníci objevili v noci na pondělí nedaleko hraničního přechodu na dálnici D2 u Lanžhota na Břeclavsku skupinku čínských běženců ukrytou v kamionovém přívěsu. Slovenský řidič podle předložených dokladů vezl dřevěné hranoly z Ruska do ČR. Rentgen ale odhalil, že kromě nich veze i 21 čínských uprchlíků, uvedly zpravodajský server Novinky.cz a televize Prima a ČT.

ČTK 18.7.2006


Horké počasí zlomilo první rekordy

Tropická vedra, která zasáhla Česko, překonala první teplotní rekordy. Jeden z nich padl v Plzeňském kraji. V pražském Klementinu pozdě odpoledne naměřili 34,3 stupně Celsia. To je o šest desetin stupně více než v roce 1865. Vysoké teploty mají na svědomí četné požáry a dokonce i nehodu tramvaje.

V Plzni na Mikulce naměřili 34,8 stupně Celsia. Dosavadní rekord v kraji byl z roku 1964, kdy meteorologové naměřili ve Staňkově na Domažlicku 34,5 stupně, řekl Ivo Bohmann z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Další rekord padl na jižní Moravě - 33,4 stupně Celsia. V brněnských Žabovřeskách ho zaznamenala nejmladší jihomoravská meteorologická stanice, kde se měří teprve necelých dvacet let. Šance na překonání historických hodnot je tu proto velká. Rekord by mohl padnout i na nejstarší české stanici v pražském Klementinu. Podle údajů, které se tu zaznamenávají od roku 1775, byl nejteplejší 19. červenec v roce 1865, kdy tu naměřili 33,7 stupňů. Naopak pouhých 9,5 stupňů bylo v roce 1786.

Mladá fronta Dnes 19.7.2006


Jak jezdí policejní šéf do práce?

190 km/h

husak.jpg

Je těsně po půl sedmé ráno. Po rychlostní silnici Karlovy Vary – Praha si to bezmála dvoustovkou uhání modrá Škoda Superb. Za volantem sedí policejní prezident Vladislav Husák. Nekompromisně předjíždí auta a po celou dobu jízdy jede nad limitem, který určuje nejvyšší povolenou rychlost. To vše necelé tři týdny po přijetí nového silničního zákona, který měl podobné piráty silnic zkrotit.

Dvacetiminutovou divokou jízdu do práce by nový sazebník ocenil třinácti trestnými body, pokutou 22 500 korun a zabavením řidičského průkazu. Za co konkrétně? Za rychlost nad 180 kilometrů v hodině, nesprávné předjíždění, při kterém ohrozil účastníky silničního provozu, i za nebezpečnou rychlost v obci. Když Vladislav Husák zjistil, že ho při jízdě sledovala MF DNES, k překročení rychlosti se přiznal. Napřed říkal, že snad mohl jet kolem sto padesáti. "Ale sto devadesát? To se mi nezdá," pochyboval. Nakonec však připustil, že mohl jet i rychleji. "Sto sedmdesát to je snad limit," tvrdil. Dodal, že ho porušení předpisů mrzí: "Štve mě, že se to stalo. Zapomněl jsem se a je to pro mne velké ponaučení." Husákův přímý nadřízený, ministr vnitra František Bublan, jízdu policejního šéfa komentoval slovy: "Prezident Husák se k rychlé jízdě přiznal s tím, že ho to velmi mrzí. Jeho jednání jsem mu vytkl."

Mladá fronta Dnes 20.7.2006


Češi a Slováci začali připravovat společnou jednotku

Česká a slovenská armáda začaly připravovat společnou vojenskou jednotku v rámci sil EU. Od roku 2009 by měla být takzvaná battlegroup s 1500 vojáky schopna působit kdekoliv ve světě. Slovensko dodá 300 mužů, zbytek zajistí české vojsko, řekl v Praze po schůzce se svým slovenským protějškem Františkem Kašickým český ministr obrany Karel Kühnl (US-DEU). "Jednotka bude mít mírový charakter," upřesnil. S jejím vysláním se počítá do oblastí, kde je nutné se postarat o dodržování míru nebo jeho prosazení, dodal.

ČTK 21.7.2006


Škoda auto zvýšila v pololetí prodej o 12,4 procenta

Automobilka Škoda Auto letos v prvním pololetí meziročně zvýšila prodej o 12,4 procenta na 274.904 automobilů. Nejprodávanější modelovou řadou byla Octavia a Octavia Tour, za ní následovala Fabia a Škoda Superb, informovala společnost. Na domácím trhu automobilka prodala 31.954 vozů, což představovalo snížení prodeje o 1,6 procenta.

ČTK 21.7.2006


Titul mistra světa v kuličkách zůstal v České republice

Titul mistra světa v kuličkách zůstal v České republice. V neděli se jím na Střeleckém ostrově v Praze stal Karel Tesař z Plzně. Také ceněné druhé a třetí místo vybojovali čeští reprezentanti. Druhý skončil Petr Šejba a třetí Tomáš Kněnický. Mistrovství světa v kuličkách se na Střeleckém ostrově konalo od soboty, kdy hráli mezi sebou účastníci nejprve ve skupinách. V neděli se nejlepší ze skupin utkali s nejslabšími. Vítězové si odnesli poháry. Průběh turnaje byl podle jednoho z vítězů a pořadatele z Českého kuličkového svazu Petra Šejby hodně vyrovnaný. "Mezi 23 soutěžícími, kteří se mistrovství zúčastnili, byla velká konkurence," uvedl. Na turnaji se mezi sebou utkali pouze reprezentanti Česka a Německa. Podle Šejby jsou to zatím jediné země, kde se kuličky hrají na odpovídající výkonnostní úrovni. Mezi další země patří Anglie, USA a poslední dobou se tento sport začíná rozvíjet také na Slovensku.

Rádio Praha 23.7.2006


Polsko zveřejní seznamy agentů komunistické policie

Varšava - Polsko zveřejní seznamy agentů a spolupracovníků někdejší komunistické Státní bezpečnosti. Poslanci přijali zákon, který zároveň rozšiřuje lustrace a umožňuje bývalé komunistické agenty propouštět z práce nebo odvolávat z funkcí. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

ČTK 24.7.2006


Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou

Hasičům se v pondělí ráno podařilo dostat pod kontrolu požár, který o víkendu zachvátil Národní park České Švýcarsko. Oheň zničil okolo 25 hektarů lesa u Jetřichovic na Děčínsku. Škody odhadují lesníci na miliony korun. Jde o největší požár v parku za posledních 30 let. Jeho dohašování bude trvat nejméně tři dny, řekl ČTK operační důstojník děčínských hasičů. Správa parku vyhlásila zákaz pohybu v Českém Švýcarsku mimo vyznačené trasy. Poslední velký zásah měli hasiči v Českém Švýcarsku loni na podzim. Požár, který zničil chatu na Mariině skále a část lesa, způsobili dva mladíci ve věku 17 a 18 let.

Rádio Praha 24.7.2006


Airbus pro českou armádu se představil v národních barvách

Hamburk - Nový letoun Airbus A-319 CJ, který letos v prosinci nahradí v českém vojenském letectvu zastaralý Tu-154, se v Hamburku poprvé představil v českých barvách. Letadlo je již z velké části hotové a nedávno absolvovalo svůj první let. Nyní je čeká pouze vybavení interiéru. Druhý stroj česká armáda dostane příští rok v září. Za oba letouny zaplatí zhruba tři miliardy korun. Éra "túček" tak v Česku definitivně skončí.

ČTK 24.7.2006


USA údajně dodají Izraeli stovku bomb k ničení bunkrů

Dauhá - USA brzy dodají Izraeli zhruba stovku speciálních mimořádně průrazných bomb, aby židovský stát mohl s jejich pomocí zabít vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh a zničit jeho úkryty. Informoval o tom panarabský list Aš-Šark Al-Avsat, z něhož citovala agentura Reuters. S odvoláním na nejmenované zdroje ve Washingtonu a v Tel Avivu list upřesnil, že bomby schopné proniknout až do hloubky 40 metrů pod zemí, mají být do Izraele přepraveny po moři z americké vojenské základny v Kataru.

ČTK 25.7.2006


Svitavská soudkyně dostala za podvodné půjčky šest let

sefrnova.jpg

Vrchní soud v Praze poslal ve středu soudkyni svitavského okresního soudu Janu Šefrnovou na šest let do věznice s dozorem. V plném rozsahu tak zrušil výrok středočeského soudu, který Šefrnové loni v prosinci vyměřil podmíněný tříletý trest s pětiletou zkušební dobou. Verdikt vrchního soudu také znamená to, že kariéra Jany Šefrnové coby soudkyně je definitivně u konce, s pravomocným rozsudkem totiž automaticky přichází o talár. Soudkyně byla uznána vinnou, že pod nejrůznějšími záminkami vylákala od nejrůznějších lidí a institucí lidí téměř 14 miliónů.

Šefrnová se hájila tím, že peníze nebyly k jejímu osobnímu obohacení, ale posloužily k rekonstrukci nemovitosti ve Chmelíku, kterou zakoupila k pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin. Právnička pro děti pořádala tábory, starala se o ně, často je nechávala i u sebe doma. "Takový entuziasmus, ten by měl být spíše oceněn a nikoliv trestán," pronesla její obhájkyně. Státní zástupce a posléze i soud však takovou obhajobu odmítl uznat s tím, že obžalovaná znala velmi dobře svou špatnou finanční situaci, přesto si vypůjčovala statisícové částky s odůvodněním, že je potřebuje na nákup nemovitostí či pozemků. Vypůjčené peníze však používala na splácení hypoték a předešlých půjček.

Právo 26.7.2006


Vysokou úřednici ČKA po zatčení obvinili z korupce

Policie ve středu obvinila z přijímání úplatků a úplatkářství členku představenstva České konsolidační agentury (ČKA) Radku Kafkovou. Stejnému obvinění čelí také další dva podezřelí, kteří nejsou pracovníci ČKA. Podle mluvčí vrchního státního zastupitelství Ireny Válové skupina údajně za úplatky prodávala pod cenou pohledávky ČKA dalším subjektům. "Úplatné jednání lze charakterizovat částkou minimálně statisíců korun," řekla Válová. Všichni obvinění jsou u výslechů, které budou trvat do pozdních večerních hodin. V tu dobu se také zřejmě rozhodne o jejich případném vzetí do vazby. Policie také u obviněných provádí domovní prohlídky.

Právo 26.7.2006


Korupce v bývalém východním bloku dále klesá, v ČR problémy

Řada bývalých komunistických zemí východní Evropy a střední Asie za poslední tři roky zaznamenala další pokles korupce, její úroveň však zůstává zřetelně vyšší než v západní Evropě. Nejvíce se podařilo korupční jednání omezit na Slovensku a v Gruzii. Naopak největší nárůst problémů působených korupcí podnikatelé pociťovali v České republice. Vyplývá to ze středeční zprávy Světové banky o korupci v zemích transformujících se na tržní ekonomiku. "Od roku 2002 firmy ve většině zemí platí úplatky méně často a v relativně menších objemech. Také uvádějí, že korupce je pro ně menší problém než v minulosti," uvedl spoluautor zprávy a ekonom Světové banky James Anderson. "Běžný názor, podle něhož se korupce neustále zhoršuje, tak neplatí," dodal.

Rádio Praha 26.7.2006


Červnové volby do sněmovny stály přes 993,5 milionu korun

Červnové volby do Poslanecké sněmovny si vyžádaly ze státní pokladny přes 993,5 milionu korun, více než polovinu této částky tvoří výdaje nejúspěšnějším stranám za voličské hlasy. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla mluvčí ministerstva financí Petra Krainová. Podle jejího dřívějšího vyjádření by zhruba stejně stály i případné předčasné volby, o nichž se uvažuje kvůli patovému rozložení sil ve sněmovně.

ČTK 28.7.2006


Na budovaném koridoru Plzeň-Stříbro objevili archeologové cenné nálezy

Archeologové objevili poblíž Vochova na Plzeňsku téměř 7000 let starý neolitický sídlištní objekt. Při stavbě železničního koridoru Plzeň - Stříbro dále odkryli u nedaleké Bděněvsi sídlištní vrstvy z dob až 550 let před naším letopočtem. Směrem k obci Plešnice zachytili další výraznou koncentraci keramických fragmentů, které ukazují na existenci pravěkého sídliště. Výzkum bude pokračovat do letošního podzimu, řekla Kateřina Mašatová ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně (ZIP).

Rádio Praha 29.7.2006


Projekt trojkoalice je mrtvý, ČSSD ho nepodpoří

Sociální demokraté nepodpoří trojkoaliční vládu při případném hlasování o důvěře. Předseda ČSSD Jiří Paroubek před páteční - již pátou - volbou předsedy sněmovny prohlásil, že svazek občanských demokratů, lidovců a zelených je mrtvým projektem. Koaliční lídry vyzval k novým jednáním o povolebním uspořádání. "Dva měsíce jste, pánové z trojkoalice, ztratili tím, že jste šli cestou slepé uličky. Narazili jste na zeď," řekl ve sněmovně Paroubek.

ČTK 31.7.2006


Pacienti budou muset s operací či vyšetřením souhlasit

Pacienti by měli od listopadu s každým zásadnějším zákrokem, který mají podstoupit, nejprve souhlasit. Začnou totiž podepisovat takzvaný informovaný souhlas s náročnějším vyšetřením či operací, které jim musí doktoři předem objasnit. Budou rovněž moci odmítnout zdravotní péči nebo konkrétní zákrok. Stanoví to vyhláška o zdravotnické dokumentaci, která v úterý vyšla ve sbírce zákonů a začne platit 1. listopadu. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD). Od předpisu si slibuje výrazné zkvalitnění péče. "Zavádíme do českého právního řádu věc, která je běžná v řadě zemí EU a zcela samozřejmá ve Spojených státech amerických, kde před každým takovýmto výkonem s ním musí lékař pacienta seznámit," uvedl Rath. Dodal, že v některých nemocnicích již pacienti informovaný souhlas podepisují, zásady však nejsou jednotné, což vyhláška umožní.

ČTK 2.8.2006


ČR má nejvyšší ceny automobilů bez započtení daní v EU

Brusel - ČR má v rámci EU nejvyšší ceny automobilů bez započítání daní. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Evropská komise. Hrubé ceny aut v ČR jsou o 7,3 procenta nad průměrem v celé EU. Nejlevnější automobily jsou v EU bez započítání daní v Dánsku a Finsku.

ČTK 2.8.2006


Pracovních příležitostí pro Čechy je v Evropské unii stále víc

Itálie otevře svůj trh práce Čechům a dalším lidem z nových členských zemí Evropské unie. Informaci o zrušení zákazu přinesla minulý týden Evropská komise v Bruselu. Bez jakýchkoli omezení mohou Češi hledat práci už v sedmi z 15 "starých" členských států Unie. Itálie by tedy byla osmá.

Rádio Praha 3.8.2006Jídelna bude první zrestaurovanou komnatou hradu Veveří

Jídelna se do konce října stane první zrestaurovanou komnatou hradu Veveří tyčícího se nad Brněnskou přehradou. Její obnova skončí opravou dubových parketových kazet z 19. století, na nichž nyní pracují řemeslníci, řekl kastelán Petr Fedor. Zničený objekt převzali do své péče památkáři v roce 1999. Od té doby se mu snaží dát původní podobu. Nejprve odborníci v jídelně zrestaurovali fresky zachycující hrad a jeho okolí ve druhé polovině 18. století. Jde o nejstarší dochovaná vyobrazení Veveří. Veveří označují odborníci za "moravský Karlštejn". Za uplynulých pět let do něj bylo investováno 38 milionů korun. Přesto je stále ve špatném stavu. Na odstranění největších závad potřebuje historický objekt přibližně 120 milionů korun.

Rádio Praha 5.8.2006


Za exilové vydání foglarovek se za socialismu platilo až 1000 korun

rychle_sipy.jpg

V září roku 1940 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl Záhady hlavolamu, příběhů skupiny kluků, kteří později prosluli jako Rychlé šípy. Autor Jaroslav Foglar jejich prostřednictvím ovlivnil život několika generací mládeže. Při příležitosti 65. výročí prvního vydání připomíná výstava v pražském Muzeu dětské kresby celou historii vydávání Foglarových příběhů.

Rádio Praha 6.8.2006


Je téměř jisté, že USA budou chtít základnu v ČR

Podle ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) je téměř jisté, že USA Českou republiku požádají, aby se zapojila do programu protiraketové obrany. Svoboda to řekl v pořadu České televize. Jistý zatím není rozsah tohoto zapojení. Může jít o umístění radaru, ale i vybudování protiraketové základny se stovkami vojáků a desítkou raket. Průzkumný tým USA již zkoumal několik lokalit v ČR, které by byly pro základnu nejvhodnější. Byl také v Polsku, možnost umístit základnu v Maďarsku prý definitivně padla. Američanům údajně nejvíce vyhovoval vojenský výcvikový prostor Libavá nedaleko Olomouce.

Rádio Praha 6.8.2006


Stoletá voda odřízla spojení do Špindlerova Mlýna

spindl.jpg

Labe odřízlo dopravní spojení do Špindlerova Mlýna. Policie uzavřela silnici z Vrchlabí. V Herlíkovicích ji podemlela voda z rozvodněného Labe a kus břehu se zřítil do řeky. Špindlerův Mlýn bojuje podle hydrologů ze stoletou vodou.

Mladá fronta Dnes 8.8.2006


Koruna na historickém maximu vůči euru

Síla koruny, která ve středu dosáhla vůči euru historicky nejsilnější úrovně, pramení z růstu české ekonomiky a dobrého uplatnění tuzemských výrobků na evropských trzích, shodli se ekonomové oslovení ČTK. Kurz bude podle nich zpevňovat i v dalších měsících a letech. Zatímco analytici míní, že tento vývoj obecně podnikům příliš neškodí, někteří zástupci podnikatelů tvrdí opak.

Rádio Praha 9.8.2006


U Slavkova byla spáchána druhá největší loupež v historii ČR

Pět ozbrojených lupičů v černých policejních kombinézách přepadlo ve středu ráno u Slavkova u Brna na Vyškovsku vůz bezpečnostní služby. Uloupili z něj desítky milionů korun. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Jana Šípková. Při útoku nebyl nikdo zraněn, po pachatelích pátrají kriminalisté. Podle neoficiálních informací se skupina ozbrojenců zmocnila asi 80 milionů korun. Policie ani pracovníci bezpečnostní firmy to ale nekomentovali. Mluvčí k tomu pouze uvedla, že se výše uloupené částky teprve vyčísluje.

Rádio Praha 9.8.2006


Češi dají za drogy a prostitutky 15 miliard ročně

Za drogy a prostitutky utratí Češi ročně přes 15 miliard korun. Asi 6,5 miliardy dají za drogy, kterých spotřebují více než 15 tun. Služby lehkých žen či mužů pak přijdou na 8,7 miliardy korun. Právu to řekl expert Českého statistického úřadu Jiří Vopravil, který sleduje tyto toky peněz v ekonomice. Jde o velmi hrubé odhady na základě informací ministerstva vnitra a institucí a centrál, které se drogami a prostitucí zabývají. „V Česku lidé koupí od překupníků na černém trhu nebo si sami vyrobí na 10 tun marihuany, 1,2 miliónu tablet extáze, přes čtvrt miliónu tripů LSD, 3,5 tuny pervitinu, 2,2 tuny heroinu,“ uvedl Vopravil.

Právo 10.8.2006


Šéfem sněmovny je Vlček, demise vlády asi v úterý, či ve středu

vlcek.jpg

Předsedou sněmovny se v pondělí stal kandidát ČSSD Miloslav Vlček. Podle informací ČTK Vlček získal 174 hlasů, což znamená, že 23 poslanců ho nepodpořilo. U tajných voleb nelze zjistit, jak kdo hlasoval. Ve funkci by měl být jen dočasně, což také těsně před hlasováním poslancům slíbil. Odstoupit by měl ve chvíli, kdy by případně mohl vybírat premiéra. Slib by měl ostatním stranám zaručit, že při případném třetím pokusu o složení vlády nebudou o premiérovi rozhodovat sociální demokraté. Vlčkův mandát by měl podle slibu skončit také v případě, že by nová vláda dostala důvěru sněmovny již při prvním pokusu o její sestavení, nebo tehdy, kdy by byl premiérem jmenován sociální demokrat.

Rádio Praha 14.8.2006


Anheuser-Busch zablokoval vstup Budvaru na čínský trh

Americký pivovar Anheuser-Busch zablokoval vstup Budějovického Budvaru na čínský trh. Informoval o tom list Czech Business Weekly s tím, že Anheuser-Busch se odvolal proti rozhodnutí čínského soudu, které přiblížilo českou firmu k registraci ochranné známky Budějovický Budvar v Číně.

ČTK 14.8.2006


Šéf Semaforu Jiří Suchý se podruhé oženil

Čtyřiasedmdesátiletý herec, textař, básník, výtvarník a šéf divadla Semafor Jiří Suchý se v pátek podruhé oženil. Za manželku si vzal dlouholetou přítelkyni Markétu. Napsaly to deníky Blesk a Aha. Markétu Suchý poznal v Divadle Semafor, kde jako studentka dělala uvaděčku. Podle Blesku je novomanželce 26, podle listu Aha 29 let. Svatební obřad se za přísného utajení konal v obývacím pokoji rodinné vily Suchých v luxusní čtvrti Ořechovka v Praze 6.

Rádio Praha 15.8.2006

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

16.82Kč.

Británie

1 GBP

41.71Kč.

Kanada

1 CAD

19.52Kč.

EMU

1 EUR

28.10Kč.

N. Zéland

1 NZD

13.94Kč.

Slovensko

100 SKK

74.83Kč.

Švýcarsko

1 CHF

17.76Kč.

USA

1 USD

22.08Kč.

Č.N.B. Platné od 15.8.2006


Muž z doby železné zemřel za podivných okolností

Archeologové objevili v Dolních Břežanech u Prahy přes 2,5 tisíce let starou kostru člověka. Zachovala se celá lebka a končetiny, patřily zřejmě muži. Podle archeologů pravděpodobně zemřel za podivných okolností - někdo tehdy hodil tělo mrtvého člověka do země a zasypal ho.

Mladá fronta Dnes 15.8.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o SlovenskuSprávy zo Slovenska a o SlovenskuPriebežný zoznam nových štátnych tajomníkov

Vláda SR sa dnes dohodla na väčšine nových štátnych tajomníkov. Ostáva jej ešte vymenovať druhých mužov v rezorte diplomacie, zdravotníctva a výstavby a regionálneho rozvoja. Podľa premiéra Roberta Fica by zoznam všetkých štátnych tajomníkov mal byť v krátkom čase kompletný.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD)


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD)

Ministerstvo vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) Jozef Buček (Smer-SD) Vladimír Čečot (SNS)

Ministerstvo školstva Ján Mikolaj (SNS) Bibiána Obrimčáková (Smer-SD) Jozef Habánik (ĽS-HZDS)

Ministerstvo spravodlivosti Štefan Harabin (ĽS-HZDS) Anna Viteková (Smer-SD) Daniel Hudák (SNS)

Ministerstvo financií Ján Počiatek (Smer-SD) Peter Kažimír (Smer-SD) František Palko (SNS)

Ministerstvo zahraničných vecí Ján Kubiš (Smer-SD) Diana Štrofová (ĽS-HZDS)

Ministerstvo hospodárstva Ľubomír Jahnátek (Smer-SD) Peter Žiga (Smer-SD) Jozef Pavúk (ĽS-HZDS)

Ministerstvo obrany František Kašický (Smer-SD) Jaroslav Baška (Smer-SD)

Ministerstvo kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) Ivan Sečík (Smer-SD) Augustín Jozef Lang (SNS)

Ministerstvo zdravotníctva Ivan Valentovič (Smer-SD) Daniel Klačko (SNS)

Ministerstvo pôdohospodárstva Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS) Marián Záhumenský (Smer-SD) Viliam Turský (SNS)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny (Smer-SD) Milan Mojš (Smer-SD) Dušan Švantner (SNS)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Marián Janušek (SNS) Martin Glváč (Smer-SD)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová (Smer-SD) Emília Kršíková (Smer-SD) Peter Sika (SNS)

Ministerstvo životného prostredia Jaroslav Izák (SNS) Dušan Muňko (Smer-SD) Jaroslav Jaduš (ĽS-HZDS)

SITA 19.7.2006


Ekofórum zhrozené, že Muňko bude štátny tajomník

Ekofórum je zhrozené z toho, že štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je veľkopodnikateľ Dušan Muňko, člen strany Smer-SD, ktorý bol agentom ŠtB, v nedávnej minulosti mal vážne problémy so zákonom a k ochrane prírody zaujíma nekompetentné postoje. Týmito slovami sa začína tlačové stanovisko Ekofóra, ktoré je neformálnou platformou environmentálnych mimovládnych organizácií. Za Ekofórum poslal stanovisko agentúre SITA Marcel Zajac.

SITA 19.7.2006


V rozvodoch Slovensko dobehlo EÚ

Manželstvá sa v Slovenskej republike rozpadajú rovnako ako aj v Európskej únii, kde na tisíc obyvateľov pripadajú až dva rozvody. Vo dvoch tretinách o ne v minulom roku žiadali slovenské ženy.

Pravda 21.7.2006


Denník Pravda mení majiteľa

Denník Pravda kúpila britská skupina Daily Mail and General Trust (DMGT) prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Northcliffe International Ltd. Tá získala v denníku 99,94 percenta akcií vydavateľstva Perex, ktorý Pravdu vydáva. Agentúre SITA to potvrdil obchodný riaditeľ spoločnosti Perex Peter Mačinga. Northcliffe International vlastní na Slovensku už aj vydavateľstvo Avízo a spoločnosť Profesia spol. s r.o., ktorá prevádzkuje interaktívnu burzu práce na stránke www.profesia.sk. Avízo získala v roku 2004 a spoločnosť Profesia o rok neskôr. Získaním denníka Pravda chce Northcliffe International posilniť svoje pozície na Slovensku.

SITA 28.7.2006


Mečiar nehlasoval, nemohol totiž zaparkovať

Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar nehlasoval za programové vyhlásenie vlády, lebo mal problémy s parkovaním. "Pán predseda hovoril o tom, že prišiel v zásade včas, ale jednoducho nemohol nájsť parkovacie miesto. Zmeškal o nejakú minútu," povedal poslanec ĽS-HZDS Tibor Mikuš. "Je to vec, ktorá sa môže stať každému," dodal. Mikuš rozhodne odmietol, že neúčasť na hlasovaní mala byť signálom koaličným partnerom o nespokojnosti predsedu ĽS-HZDS s riešením niektorých personálnych otázok. "Problémy takéhoto druhu sa riešia úplne iným spôsobom," uviedol. Podľa Mikuša však v Národnej rade mohli urobiť prestávku a vopred presne určiť čas hlasovania. "V minulosti sa hlasovanie o zásadných veciach dialo vo vopred určenom čase," uzavrel Mikuš.

SITA 4.8.2006


Pred Veľvyslanectvom SR v Maďarsku posilnili hliadky

Pred Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti, ktoré dnes neznámy páchateľ nasprejoval červenou farbou, posilnili policajné hliadky. Ide o bežné opatrenie hostiteľskej krajiny v prípade útoku, vrátane vandalizmu, na zastupiteľskú misiu inej krajiny. Slovenské veľvyslanectvo v Maďarsku sa nachádza pred budovou budapeštianskej okrskovej polície. Červenú farbu na budove našej ambasády a na chodníku pred ňou už čistiace čaty odstránili.

SITA 9.8.2006


Júlové ceny boli v porovnaní s vlaňajškom vyššie o 5 percent

Spotrebiteľské ceny sa v júli zvýšili oproti rovnakému mesiacu vlaňajšieho roku o päť percent. Ľuďom najviac zdraželi dovolenky a lieky. Infláciu potiahli hore aj ceny dopravcov, ktoré stúpli pre drahé pohonné látky. Zato však zlacneli potraviny spolu s odevmi a topánkami.

SME 11.8.2006

Vedenie poisťovne si rozdelí státisíce

 Sociálna poisťovňa nebude rozdávať len dôchodcom, polepší si aj jej päť riaditeľov, a to každý o vyše stotisíc korún.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událostisoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiŠafářová prošla v Palermu do druhého kola

Česká tenistka Lucie Šafářová prošla na turnaji v Palermu do druhého kola. Fedcupové reprezentantce, která se minulý týden vrátila na kurty po zranění mezižeberních svalů, usnadnily postup zdravotní problémy soupeřky Chorvatky Ivany Abramovičové, která zápas po prvním prohraném setu vzdala.

Rádio Praha 18.7.2006Tyčkařka Hamáčková skončila na Grand Prix v Madridu třetí

Tyčkařka Pavla Hamáčková obsadila třetí místo na mítinku Grand Prix v Madridu. Česká rekordmanka skočila 441 centimetrů a podělila se o bronzovou příčku s Polkou Joannou Piwowarskou. Obě poprvé neuspěly až na výšce 451 centimetrů, která přinesla vítězství v soutěži Australance Kym Howeové. Dalším českým atletkám se ve španělské metropoli nedařilo. Výškařka Barbora Laláková skončila čtvrtá výkonem 186 centimetrů, který předvedla i Romana Dubnová, ovšem až na druhý pokus, což znamenalo osmou pozici.

Rádio Praha 18.7.2006


J aponec Jukio Kagajama na stroji Suzuki vyhrál sedmý závod mistrovství světa superbiků na Masarykově okruhu v Brně. Kagajama byl nejrychlejší v obou nedělních jízdách a zcela zastínil dosavadního suveréna sezony Troye Baylisse z Austrálie, který si z České republiky odvezl jen osm bodů za jedno osmé místo. Z domácích závodníků dosáhl nejlepšího výsledku Jiří Dražďák, jenž v první jízdě skončil dvacátý.

Rádio Praha 23.7.2006


Černý je juniorským mistrem světa v přesném létání

Čtyřiadvacetiletý český pilot David Černý získal ve francouzském Troyes titul juniorského mistra světa v přesném létání. V absolutním pořadí šampionátu se mezi svými zkušenějšími konkurenty umístil na 12. místě, což je podle trenéra reprezentačního týmu Miloše Fialy jedno z nejlepších umístění juniora v historii mistrovství světa. Celkově získal český tým stříbrné medaile a obhájil tak umístění z posledního MS před dvěma lety v Herningu. V individuální soutěži se však Čechům nepodařilo obhájit umístění z posledního MS, kde získal Petr Opat stříbro. Letos byl až šestý. Nejlepší Čech Jiří Filip skončil těsně pod medailovým stupínkem. Na čtvrtém místě ho od medaile dělily jen čtyři trestné body. Jeho bratr Michal skončil pátý. V přesném létání soutěží letci v co nejpřesnějším letu po předem zadané trati.

Rádio Praha 27.7.2006


Vaidišová je ve Stanfordu v semifinále

Nejlepší česká tenistka Nicole Vaidišová vyhrála v pátek i svůj druhý zápas na turnaji ve Stanfordu a postoupila do semifinále. Australanku Samanthu Stosurovou porazila hladce 6:4, 6:2 a v boji o finále se v sobotu utká s nejvýše nasazenou Kim Clijstersovou. Sedmnáctiletá Vaidišová drtila australskou protivnici tvrdým a přesným servisem a k snadnému vítězství jí pomohla i bezchybná hra od základní čáry.

Rádio Praha 29.7.2006


B ez českých reprezentačních týmů se letos v listopadu uskuteční mezinárodní šestidenní endurové závody, které se tentokrát budou konat na Novém Zélandu. Na tradiční Šestidenní chyběl Trophy a juniorský tým naposledy v roce 1951. Od té doby patřili Češi k pravidelním účastníkům akce, kterou v hlavní kategorii dokonce patnáctkrát v historii vyhráli. "Nepodařilo se nám sehnat peníze, abychom mohli vše zaplatit. Jedná se o extrémně drahý výlet," řekl ČTK předseda svazu endura Autoklubu České republiky Jaroslav Kuklík. Minimální náklady na start dvou reprezentačních týmů v okolí jezera Taupo by se podle jeho slov vyšplhaly na 2,9 milionů korun.

Rádio Praha 2.8.2006

Deblkanoisté Volf a Štěpánek jsou mistry světa

deblkanoiste.jpg

Druhou zlatou medaili získali čeští kanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek na mistrovství světa v

Praze-Troji. Po týmovém úspěchu v pátečním závodu hlídek se stali mistry světa i mezi deblkanoisty. Druzí skončili slovenští bratři Hochshornerovi, bronz získala francouzská dvojice Forgit, Braud.

Právo 5.8.2006


Hlaváčová pokořila La Manche v rekordním čase

V nejlepším ženském čase všech dob zdolala v sobotu kanál La Manche česká plavkyně Yvetta Hlaváčová, která na překonání úžiny jedním směrem potřebovala 7 hodin a 25 minut. Její rekordní výkon je přitom pouze mezičasem, neboť Hlaváčová se hned po vystoupení na francouzskou pevninu vydala na další plaveckou cestu zpět do Anglie. Pokus však po čtrnácti hodinách plavby a zdolání 60 kilometrů kvůli absolutnímu vyčerpání vzdala. Teplota mořské vody se měnila až o dva stupně Celsia.

Brněnská plavkyně navíc výrazně vylepšila absolutní české maximum, které díky ní mělo od loňského srpna hodnotu 8 hodin a 42 minut.

Právo 5.8.2006


Prvé zlato zmazalo nespokojnosť

jana-dukatova.jpg

Vodácky svet má novú kráľovnú. Bratislavčanka Jana Dukátová po víkende vládne vodnému slalomu. V 23 rokoch sa pretekárka Slávie UK stala v Prahe majsterkou sveta. Napriek mladému slalomárskemu veku nebolo jej víťazstvo šťastné ani náhodné. Svoje prvé veľké zlato v seniorskej kategórii získala s priam rutinérskou suverenitou a vyše trojsekundovým náskokom. „Titul zavŕšil celú sezónu, a ak som bola niekedy nespokojná, teraz sa to zmazalo,“ tešila sa Dukátová.

Nový čas 8.8.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humorucpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruZasnoubila jsem se, - oznamuje dívka kolegyním v kanceláři, - s tím nejúžasnějším mužem na světě! Když mě líbá, vždy říká: Drahá, tvoje polibky jsou jako ranní rosa! - Aha! - zavolají kolegyně jedním dechem - tak to je Míša!

humor111.gifTak ono nestačí, že mi někdo ukradl auto...

On mi taky ještě někdo dojedl oběd!

Baví se dva chlapci: “Dnes jsem dostal výprasky hned dva! První, když jsem ukázal tátovi vysvědčení.” “A druhý?” “Když zjistil, že je jeho...”


Muž se dívá na fotbal v televizi. Žena stojí na štaflích a maluje strop. “Kdybych nedejbože spadla,” říká manželovi, “tak mi v poločase zavolej pohotovost.”


Otec říká rozhořčeně synovi: “Na to, abys mohl studovat, jsem obětoval všechno: peníze i spoustu času. A ty si nyní dovolíš zakazovat mi pití a kouření?!”


K soudu se dostal nezdárný syn bohatého otce. Tatínek zařídil mazaného advokáta a prosil ho: “Když zařídíte, aby kluk dostal jen dva roky, dám vám sto tisíc korun.”

Skutečně se tak stalo a šťastný otec dával úplatek a nešetřil chválou: “Provedl jste to znamenitě!”

Advokát odpověděl: “Však to vyžadovalo velkou námahu. Vždyť ho chtěli osvobodit!”


Rozvádí se paní Novotná s manželem.

“Jaké vznášíte obvinění proti manželovi?” ptá se soudce. “Když jsem byla ještě mladá, uspokojoval mě sexem, když už nezvládal, tak mytím nádobí. Teď se vymlouvá, že ani na to nestačí.”Muž se obhajuje u soudu: “Musíte mě rozvést. Dříve mě doma vítal pes štěkotem a žena přinášela pantofle. A dneska je to přesně naopak.”


Maminka nabádá svého klučíka ve vlaku: “Vašíčku, hačej pěkně, a nekopej pořád tu paní, budou tě večer bolet nožičky!”


Baví se dvě kamarádky a jedna se ptá té druhé:

“Přihodilo se ti už někdy, aby tě manžel přistihl s cizím mužem?”

“Ne, nikdy. Vždy to byl někdo z jeho dobrých kamarádů.”


Praví malý Josífek matce: “Mami, dneska se mě paní učitelka ptala, jestli mám nějaké sourozence.”

“A cos jí odpověděl?” “No, že jsem sám.”

“A co na to učitelka?” “Chválabohu!”


Matka se zlobí na syna: “Copak jsem ti neříkala, abys dával pozor, kdy se bude mléko vařit?”

“Ano, bylo přesně půl osmé!”


”Tati a pamatuješ, jak si mi slíbil pětistovku, když nepropadnu?” “Ale jistě.”

“Tak to mám pro tebe radostnou zprávu: ty peníze si můžeš nechat!”

odkudjsme1.jpgNěkdy se sám sebe ptám odkud jsme přišli, co jsme, kam směřujeme, jaký smysl má lidská existence? Potom si naleju odpověď a je zase dobře.

Pan Špidla vypráví: “Mladý kulturista stopoval a mával svlečeným tričkem..., a za čtvrt hodiny odtud odvezla sanitka dvě motoristky.”

“Srazily se?” táže se kolega.

“Ale ne. Popraly se o to, která ho sveze...”


Poučuje pan Novák zeťáka: “Pepine, jedna štamprla nestačí, dvě jsou moc a tři je málo!”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůAktuality a Dopisy čtenářůCo dělat, abyste šli do důchodu zdraví

Lidí důchodového věku díky dobré zdravotní péči a výživě neustále přibývá. Otázkou dnes už není, jak dlouho budou senioři žít, ale jak kvalitně. Lékaři se shodují, že nejdůležitější je prevence, a to již od mládí. Ve stáří se totiž hříchy nasbírané během života sčítají.

Jednou týdně plavání a přednášky na univerzitě třetího věku, pravidelné návštěvy synů a jejich rodin, jednou za měsíc cesta na chalupu - tak vypadá život třiaosmdesátileté Zdeny z Prahy.

K tomu denně vynese nákup do čtvrtého patra, uvaří, občas zavolá mobilním telefonem vnukům nebo se učí pracovat s počítačem, aby mohla posílat zprávy elektronickou poštou.

Celý život se držela zásad zdravé výživy, je tedy štíhlá a pohyblivá a do dnešního dne nemusí užívat léky. Paní Zdena má jistě dobrou genetickou výbavu, ale je i ukázkou toho, jak se vyplatí nepodceňovat prevenci.

Co nás čeká v důchodu

Lidské tělo se často přirovnává ke stroji a každý stroj, byť vyrobený z nejkvalitnějších součástek, se dříve nebo později opotřebí. S vyšším věkem ztrácejí lidé sluch, zrak, čich, mají obtíže s trávením, se srdcem a cévami, bolí je klouby a často se mění i jejich psychika.

"Přežitkem ze starších let je, že lidé ubývání sil berou automaticky, celkem pasivně se mu poddávají. Tím jsou bohužel tyto změny rychlejší," říká Hana Kubešová, vedoucí Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství v Brně.

"Lidé by si záměrně měli udržovat obratnost, šikovnost, fyzickou aktivitu. To jim ve starším věku pomůže, například když spadnou, tak si hned něco nezlomí. To proto, že mají pevnější kosti," dodává Kubešová.

Proč vlastně stárneme?

Teorií, které by vysvětlovaly stárnutí, je několik. "Tyto teorie buď zdůrazňují negativní vliv změněné hladiny hormonů, nebo vidí hlavní důvod v přítomnosti volných radikálů," říká Lubomír Novák, internista z pražské kliniky GHC, která se zabývá takzvanou anti-aging medicínou.

Volné radikály jsou extrémně reaktivní molekuly, převážně kyslíkové, které mají krátkou dobu života a poškozují různé části buňky, čímž připravují pole pro choroby, především civilizační.

Pokud se změny na jednotlivých orgánech objevují rovnoměrně a seniora víceméně neobtěžují, hovoří odborníci o takzvaném úspěšném stárnutí, ke kterému patří i soběstačnost a zachování myšlenkových a paměťových schopností.

"Každý člověk má však v sobě nějaký slabý článek, ať už jsou to klouby nebo třeba zažívací trakt, a měl by o něm vědět. Může si nechat udělat komplexní vyšetření na biologický věk," dodává Novák.

Takové vyšetření odhalí, je-li třeba zasáhnout léčebně ihned, nebo jestli bude stačit preventivní kúra. Vyšetření je poměrně nákladné, jeho cena se pohybuje mezi 20 a 35 tisíci korun, ale to proto, že zahrnuje celou řadu prohlídek a testů.

Drahá je i následná léčba antioxidanty, látkami, které mají tělo proti škodlivým volným radikálům ochránit.


Je však nutno dodat, že antioxidanty nenajdou lidé jen v lékárně, ale především v čerstvé zelenině, v ovoci a ořeších. Jsou to vitaminy A, B6, B12, C, E, beta karoten, kyselina listová a selen.

Tyto látky ovšem podle některých odborníků mají ochranný účinek jen v určité kombinaci, je tedy lepší poradit se o způsobu jejich užívání s odborníkem.

Jak si prodloužíte aktivní život

• Jezte zdravě a méně

Nejlepší službu tělu prokážete ovocem, zeleninou, celozrnným pečivem, nízkotučnými mléčnými výrobky, rybami a světlým masem. Pro diabetiky, alergiky nebo pacienty s nemocným trávicím traktem platí jiná pravidla, nechte si poradit praktickým nebo odborným lékařem. Nejsou důležité jen správné živiny, ale také normální hmotnost, abyste nezatěžovali klouby.

• Vyberte si pohyb

Přiměřeným pohybem si posílíte nejen svaly, ale i srdce, jen je třeba vybrat si ten správný sport. Obecně se dá říci, že vám prospěje sport s minimální zátěží kloubů, třeba chůze v mírném terénu s hůlkami, takzvaný nordic walking, nebo cvičení ve vodě - akvaaerobik.

• Vyhněte se jedům a slunci

Snažte se zbavit zlozvyků, jakými jsou kouření, nadměrná konzumace lihovin nebo dlouhé slunění. Je jednoznačně prokázáno, že podporují vznik chorob srdce a cév, ale také rakoviny plic, kůže, jater, prsu a mnoha jiných orgánů. Jedna sklenka vína denně sice chrání před chorobami srdce a cév, ale to platí jen pro naprosto zdravé lidi.

• Cvičte myšlení a paměť

Luštěte křížovky, hrajte sudoku, scrabble nebo jiné hry, které udržují paměťové schopnosti na výši. Studujte univerzitu třetího věku, učte se pracovat s počítačem, pište si deník nebo třeba kroniku rodiny či města, ve kterém bydlíte. Zkuste si třeba zopakovat článek, který jste přečetli v novinách.

• Buďte společenští

Můžete navštěvovat denní centra pro seniory, pro městské lidi se hodí třeba turistický nebo vlastivědný kroužek. I v případě, že se obtížně pohybujete, není kultuře konec, neváhejte požádat členy rodiny, aby vás odvezli na koncert, do divadla nebo třeba do kavárny.

Hana Matoušková, MF DNES 8.8.2006Češi podle analytiků bohatnou a postupně dohánějí Západoevropany

Finanční bohatství českých domácností stále roste. Letos se zvýší o dalších deset procent. Z postkomunistických zemí střední a východní Evropy - s výjimkou Slovinska - jsou na tom Češi jednoznačně nejlépe. Na každého Čecha připadá finanční bohatství v hodnotě více než 5700 eur. To je o 30 procent víc než v případě Maďarů, kterým patří druhá příčka. Tento závěr vyplývá ze studie skupiny UniCredit Group, která je jedním z předních evropských hráčů na finančním trhu a v České republice je zastoupena jednak Živnostenskou bankou a nově také HVB Bank Czech Republic.

Rádio Praha 10.8.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávyKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonZemřela další dlouholetá členka našeho klubu

Paní Marianna Krchňavá

Narodila se 31. března 1924

Zemřela po dlouhé nemoci 22. července 2006

krchnavamarianna.jpg

Pohřeb se konal 26. července v kostele svatého Johna v Ngaio.

Přišli se s ní rozloučit též krajané starší generace.

Mariana už v klubu nebyla kvůli zdravotnímu stavu asi tři roky. Předtím byla členkou již od založení našeho klubu a od roku 1978 mnoho let sekretářkou.

Krajané přejí upřímnou soustrast pozůstalým rodiny.


Klubovní schůze 2. srpna 2006

Na schůzi klubu Čechů a Slováků ve středu 2. srpna 2006 oslavili Jana a Jiří Baborovi za hojné účasti přátel a známých nejen šedesáté čtvrté narozeniny Jany, ale i čtyřicet let trvání společného manželství.

Svatbu měli 2. srpna 1966 v Praze.

Oba jsou dlouholetými členy klubu, Jana po delší dobu vedla klub jako předsedkyně.

Na Nový Zéland přicestovali v roce 1968 a do dnešní doby postavili dům, zasadili několik stromů a zplodili dva syny. Všichni jim přejeme ať jim pevné zdraví a elán vydrží dalších několik desítek let.

Jedlo se a hodovalo a spousta českých dobrot přispěla k příjemnému večeru.

A zdálo se mi to nebo jsem opravdu zaslechl Jirku říkat: “Kdybych tehdy věděl do čeho to lezu, šel bych do toho zase...”

Popřát jim přicestovali též Vaníčkovi z Austrálie a Jany dobrá přítelkyně Marie Tauferová až ze Saudské Arábie.

babori.jpg Na levé straně Baborovi při svatbě před čtyřiceti lety a na pravé straně po čtyřiceti letech v klubu.
(Foto a text dodal Michal Šolc)


Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkakrizovky205.jpgTajenka k řešení 204: Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.

Vyřešení křížovky 205 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 6. září 2006 v 19:30 hod.

polevka.gif

Ovarová polévka (Podle Jirky Babora)

Nejdůležitější součástí tohoto klenotu je pochopitelně jelito. Obyčejný “black pudding” nestojí za nic. Nedávno jsem ale objevil jeden, který vám to určitě nezkazí: od Blackball Co. (West Coast), mívají ho u Moore Wilson ve Wellingtonu.


Potřebujeme: 1 čerstvé vepřové koleno, 300 g černého jelita, 4 lžíce oleje, 1,5 l vody, 1 cibule, 1 menší mrkev, kousek petržele a celeru, nebo celerové nati, 4 stroužky česneku, 5 zrníček černého pepře, 5 zrníček nového koření, 2 bobkové listy, 50 g krup, 1 lžička majoránky, 1 lžíce polévkového koření, mletý černý pepř a sůl podle chuti.


Uvařte vepřové koleno v mírně osolené vodě se zeleninou, půlkou cibule a celým kořením, úplně do měkka, až maso samo odpadá od kosti. Jelito sloupněte, rozkrájejte na malé kousky a osmahněte na druhé půlce jemně pokrájené cibule. Dobře vidličkou rozmělněte jelito na kašičku a zalijte přecezenou polévkou. Přidejte kroupy, utřený česnek a koření, a vařte na mírném ohni až kroupy pěkně změknou a hodně nabudou. Nakonec přidejte rozebrané maso z kolena a podávejte třeba i jako hlavní chod s krajícem dobrého českého chleba.Sám si už nevzpomínám, ale prý je to také zázračný lék po opici...


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.