Střípky-Čriepky 2006/10 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 10 (No.10)

  Říjen 2006 (October 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Historie města Hostinné


 

hostinneerb.jpg

Město Hostinné se nachází přibližně 18 km západně od okresního města Trutnov. V jeho bezprostředním okolí se vypínají malebné kopce krkonošského podhůří. Leží na soutoku řeky Labe s říčkou Čistá v nadmořské výšce 350m. V současné době má kolem 5000 obyvatel.

hostinnenamesti.jpgHostinné náměstí radnice a Morový sloup

Hostinné patří mezi nejstarší města nacházející se na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš. Město bylo založeno za vlády českého krále Přemysla Otakara II. v důsledku kolonizace horního toku řeky Labe. Tomu nasvědčuje i oválný městský obvod, ve kterém bylo vytyčeno pravidelné čtvercové náměstí, z něhož pak vybíhaly v koutech dvě paralelní západo-východní ulice. Tento způsob výstavby města je typický právě pro období vlády tohoto českého panovníka. Město bylo původně opevněno dřevěnou palisádou a později kamennou hradbou slezského typu s vodním příkopem. Hradba byla prolomena dvěma hlavními bránami a dvěma výchozími fortnami, které se zachovaly ve své středověké podobě

hostinnekostel.jpg

dodnes. Zakládací listina města se nedochovala. První písemná zmínka však pochází již z doby kolem roku 1270. Jedná se o záznam v knize konceptů královských listin v souvislosti se sporem týkajícím se vysvěcení zdejšího kostela. Prvními majiteli města byli čeští králové. Roku 1316 bylo město dáno králem Janem Lucemburským do zástavy Půtovi z Turgovy, který se také později stal jeho majitelem. V době husitských válek bylo město v držení Krušinů z Lichtenburka, kteří stáli na straně císaře Zikmunda. Proto také husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova na masopustní neděli roku 1424 město oblehl a dobýval. Město však po mnoha útocích nebylo dobyto a Žižka odtáhl s nepořízenou. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlády panů z Valdštejna v letech 1521 - 1634. Zejména pak po požáru v roce 1610, kdy prakticky celé město vyhořelo. V té době byl do města pozván znamenitý stavitel italského původu Carlo Valmadi, který osobně řídil renesanční přestavby všech význačných budov města. Do dějin města se dále zapsaly i rody zvučných jmen jako Lamboyové, Kinští, Šlikové a posledním rodem vlastnícím panství Hostinné byl český rod Deymů ze Střítěže.

Historické jádro města poskytuje přes mnohé požáry a povodně, kterými bylo město v minulosti často postiženo, celou řadu zajímavých pohledů. Nejcennější památkou je děkanský chrám Nejsvětější Trojice s 53 m vysokou věží. Byl založen jako raně gotický kolem roku 1270. V roce 1539 byl po požáru pozdně goticky

hostinneradnice.jpg

přestavěn. Další stavební úpravy proběhly v roce 1552, kdy byly přestavěny presbytář, sakristie a věž a roku 1572 byla provedena přestavba hlavní lodi. Další opravy kostela provedl v roce 1877 Fr. Schmoranz. Kromě jiných zajímavostí interiéru kostela jsou v křestní kapli zachovány vzácné náhrobní kameny příslušníků rodu Valdštejnů. Areál kostela je přístupný barokní branou z doby kolem roku 1750. V sousedství kostela se nachází budova děkanství, jejíž dnešní podoba pochází z roku 1578. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím, obklopeným měšťanskými domy s podloubím ze 16. - 18. století. Na jeho západní straně je umístěna budova renesanční radnice. Jedná se o původně pozdně gotickou stavbu z roku 1525, renesančně přestavěnou v roce 1591. Nejvyšší patro věže je upraveno barokně. V roce 1779 byly na věž instalovány hodiny a čelní strana věže později ozdobena městským znakem. V nárožích věže stojí dvě postavy obrů v římské zbroji. Uprostřed náměstí se nachází raně barokní Mariánský sloup, který nechala roku 1678 postavit Sibylla Lamboyová z Bemelbergu jako ochranu města před morovou nákazou. Sloup je v patře ozdoben šesti sochami světců a zlacenými znaky rodu Lamboyů.

Na východním předměstí se nachází areál bývalého kláštera františkánů s barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Jedná se o unikátní dvoulodní stavbu, která je svým způsobem středoevropskou raritou. V současné době je v klášterním areálu umístěna Galerie antického umění s jedinečnou kolekcí kopií antických soch. S působením františkánů ve městě je také spjata každoroční lidová slavnost nazývaná Porciunkule, která je vyvrcholením letního kulturního života.

Město Hostinné je známé svojí dlouholetou tradicí výroby a zpracování papíru. První papírna zde byla založena bratry Kieslingovými v roce 1835 v budově bývalého zámku. O tři roky později ji koupí získal papírník František Lorenz, který se spojil s nově příchozími odborníky v oblasti výroby papíru, Juliem Eichmannem a Gustavem Lorenzem. Společně pak vytvořili moderní a prosperující podnik. Později se Julius Eichmann osamostatnil a založil si svoji vlastní papírnu v dolní části města, která se stala základem pro vybudování dnešního moderního podniku Krkonošských papíren a.s.. Velký význam pro rozvoj průmyslu ve městě mělo zprovoznění železniční tratě Velký Osek - Trutnov, vybudované v letech 1869 - 1871 a vedoucí přes Hostinné. V roce 1872 byla postavena plynárna a parostrojní pivovar, roku 1881 škrobárna, roku 1884 továrna na výrobu strojů a slévárna železa. V roce 1893 byla postavena přádelna hedvábí a roku 1894 mechanická tkalcovna. V současnosti je ve městě a jeho blízkém okolí rozvinutý zejména průmysl papírenský, textilní a dřevozpracující.


Dnešní Hostinné je městem, ve kterém se realizují studie věnované jak obnově městské památkové zóny, tak obnově celé infrastruktury města. Město a jeho výhodná poloha vytvářejí dobré podmínky k provozování letních i zimních sportů a rekreace. Svahy podhůří Krkonoš nabízí optimální podmínky pro pěší a cykloturistiku s krásnými výhledy na nejvyšší vrcholky Krkonoš.

Z Internetových stránek města Hostinné


 

Ruce Vlasta Tesaříková - Sirová, ČR

1.

Podej mi své ruce 

vlož je do mých dlaní

ať cítím tep srdce

tvého, v zadumání.

2.

A v něm impuls lásky

touhy neochvějné

pohlaď mi mé vrásky

jež jak tvé jsou stejné.

3.

Kde se vzaly náhle

nemáme ni zdání

čekají rty zprahlé

v touze po vyznání.

4.

V myšlenkách teď bloudí

citů záře v šeru

kde tok lásky proudí

a kde sílu beru.

5.

Ne to z nitra tvého

z mladé duše tvé

z štěstí opojného

kouzlo čarovné.

6.

Tajné kouzlo vroucí

to co spoutává

dvě srdce tlukoucí

láska má i tvá.

7.

Nelze vyslovit

to co nitro skrývá

tak to musí býti

tak to vždycky bývá.

8.

Ruce řeknou více

v pohlazení tklivém

než slov na tisíce

v objetí vášnivém.

10% sleva pro nové předplatitele NOVIN

Pouze AUD 54 dolarů na rok včetně poštovného.

Šek vystavte prosím na jméno NOVINY a pošlete na adresu

NOVINY

The Wentworth Bldg. B62

University of Sydney, NSW 2006, AustraliaStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

 I tento fakt ilustruje zpoždění, které české země za vyspělou Evropou měly. Změna v chápání času měla epochální význam. Dosavadní převážně cyklické vnímání času, odvozené z pravidelného střídání ročních období a s ním spojeného pevného sledu zemědělských prací i církevních svátků (vánoce, velikonoce), ztratilo výsadní postavení. Vedle něho se obecně rozšířilo lineární pojetí času (čas se neopakuje, směřuje z minulosti do budoucnosti), v němž každý okamžik je jedinečný a člověk by jej měl prožít odpovídajícím způsobem. A to nejen prací, která přináší peníze, ale také starostí o spásu vlastní duše.

Rovněž překotný rozvoj školství ve 14. století byl důsledkem společenských přeměn předchozího období. Školy zřizované církevními institucemi, ať již kapitulami nebo řeholemi (klášterní školy), již nepostačovaly sílící potřebě vzdělání. V době vlády Karla IV. vznikla v českomoravském prostoru vzdělávací síť (nikoli ovšem ve smyslu povinné docházky či jednotné školské soustavy), která v podstatě přečkala několik staletí. Důležitý typ školy, odpovídající přibližně nižšímu gymnáziu, představovaly ve větších městech školy partikulární (z latinského partes, což značí části, díly), kde se učilo hlavně latině a základům svobodných umění. Navštěvovali je pouze hoši. Dívky a pochopitelně i chlapci z výše postavených šlechtických a měšťanských rodin mívali soukromé vychovatele a učitele. Partikulární školy byly zakládány v královských městech už během 13. století a městská správa se je snažila dostat pod svou kontrolu, což vyvolávalo spory s církví. Tyto konflikty se vyřešily až dlouho po zřízení pražské univerzity, která dohlížela na nižší školství a měla přímý vliv na obsazování správců v městských školách. Ve venkovských městečkách existovaly farní školy, ale jejich počet byl ještě nízký,

Založení pražské univerzity bylo v dějinách českého školství mezníkem zásadního významu. Vysoké školy, vznikající v Evropě od 12. století, měly mezinárodní ráz, poskytovaly poučení ze všech tehdy uznávaných oborů lidského poznání a udělovaly akademické tituly (grady), platné v celém křesťanském světě. Odtud vyplynulo i jejich označení univerzita (z latinského universitas, tj. veškerenstvo, všeobecnost), prozrazující souvislost s univerzalistickou ideou. Absolventi základního, zpravidla dvouletého, vysokoškolského studia získávali titul bakalář, zatímco k dosažení hodnosti mistra (z latinského magister) či doktora bylo zapotřebí doby podstatně delší. Pražská univerzita fungovala až do husitské revoluce v plném rozsahu, což znamená, že se skládala ze čtyř fakult. Za nejnižší fakultu považoval středověk fakultu svobodných umění, zvanou též artistická (artes je v latině množné číslo podstatného jména umění). Vyučovalo se na ní oborům, hojně pěstovaných už v pozdní antice (tzv. trivium tvořily gramatika, rétorika, logika neboli filozofie; quadrivium pak matematika, aritmetika, geometrie a muzika). Absolvování artistické fakulty předcházelo obvykle studiu na třech fakultách vyšších: lékařské (medicině), právnické (vyučovala církevnímu i světskému právu) a bohoslovecké (teologické), jejíž završení pokládal středověk za vrchol vzdělání. Pražská právnická fakulta se však poměrně brzy osamostatnila jako svébytné vysoké učení.

Formální hlavou univerzity byl univerzitní kancléř (v Praze tato funkce připadala pražským arcibiskupům), výkonným činitelem pak volený rektor, v čele jednotlivých fakult stáli děkani. Akademičtí funkcionáři, vyučující a studenti vytvářeli z právního hlediska jednotné společenství, těšící se různým výsadám a svobodám. Studenti i pedagogové bydleli (buď pohromadě, nebo každá skupina odděleně) ve zvláštních domech, kolejích (z latinského collegium, tj. spolek, sbor), jejichž provoz byl zajišťován systémem různých podpor. Nejznámější kolejí pražské univerzity byla Velká kolej, zvaná též Karlova. Její nynější budovu (Karolinum) získalo vysoké učení roku 1383.

Pražskou univerzitu založil Karel IV. z titulu panovníka, i když vše předem projednal s představiteli církve. Tato okolnost později umožnila jeho nástupci, aby do života univerzity zasahoval ve shodě se svými zájmy. Ačkoli hlavním cílem Karlova rozhodnutí o zřízení vysokého učení byla výchova odborníků pro potřeby zemí Koruny české, vycházel Karel při koncipování projektu z obvyklého univerzalistického modelu. Studenti a učitelé se dělili do čtyř “národů” podle regionálního principu. Příslušníci cizích “národů” (bavorského, saského a polského) měli zajištěnu převahu nad členy domácího českého “národa”, pokud docházelo k hlasování o sporných otázkách. Upřednostňování cizinců vyplývalo z výjimečného postavení pražské univerezity. Dlouho plnila též funkci vysokého učení pro německé oblasti Říše (univerzita ve Vídni vznikla roku 1365 a v Heidelbergu roku 1386) a Karel jako římský panovník měl pochopitelný zájem na její mezinárodní prestiži. Studium na vysokém učení bylo otevřené každému muži, včetně poddanských synků. Mezi studenty pražské univerzity záhy převážili lidé pocházející z městského prostředí, ale nechyběli tu ani lidé vesnického či šlechtického původu.

Vrcholný rozkvět pražského vysokého učení spadá do druhé poloviny 14. století. Právě v tomto období zde působili či vystudovali vynikající odborníci v různých oblastech vědění (astronom Jan Šindel, spolutvůrce pražského orloje, lékaři Křišťan z Prachatic a Zikmund Albík z Uničova, filozof Heinrich Totting z Oyty a další). Existence univerzity posílila kulturní kontakty Čech s Evropou, přispěla k výchově domácí inteligence a umožnila svobodnou výměnu názorů na problémy církve a celé křesťanské společnosti, čímž urychlila nástup silného reformního proudu, spjatého později se jménem Mistra Jana Husa.

Přes obrovský rozmach gramotnosti a vzdělání si nelze představovat, že by většina obyvatel zemí Koruny české uměla na přelomu 14. a 15. století číst a psát. Zahraniční odborníci odhadují, že ještě o sto let později bylo v patnáctimiliónové Francii schopno číst jen 40 000 lidí, tedy 1 člověk z 375! V českých zemích tomu sotva bylo jinak. Napovídá tomu i značný počet veřejných písařů, kteří působili ve velkých městech a za poplatek sepisovali zákazníkům různé typy písemností. Znalost Písma pak vedle kazatelny zprostředkovala negramotným lidem výtvarná díla, umístěná na vnějších zdech i uvnitř kostelů a zobrazující výjevy ze Starého i Nového zákona.

 

Literatura a hudba

olomouckabible.jpgHudebníci, Olomoucká bible, první pol. 15. století

Šířící se vzdělanost, podpora kulturní činnosti ze strany světských a církevních institucí i zbožných jedinců za vlády Karla IV. vytvářely vhodné podmínky pro rozvoj jednotlivých druhů umění (zde je třeba připomenout, že středověk pojem umění v dnešním slova smyslu neznal). Příznivé umělecké klima existovalo v českých zemích až do počátku 15. století. Složitému členění tehdejší společnosti a její sílící schopnosti vnímat umělecká díla odpovídala i pestrá škála a zaměření tvůrčích projevů, pronikajících nejen na panovnické a šlechtické dvory, ale i do měšťanských příbytků.

V literární sféře, která dlouho nerozlišovala mezi krásným a naučným písemnictvím, se rozšířil okruh žánrů. Souběžně s tím se v literární tvorbě ještě výrazněji uplatnily národní jazyky, tedy v našem případě čeština a němčina. Latina své dominantní pozice ztrácela, avšak nadále zůstávala vůdčím jazykem v odborném a úředním písemném styku, ač i sem postupně pronikaly národní jazyky. Ve dvorsko-šlechtické literatuře nadále přežívala obliba veršovaných rytířských eposů, spojujících dobrodružný obsah s milostnou tématikou (Jetřich Berúnksý, Vévoda Arnošt, Tristram a Izalda). Ve druhé polovině 14. století se však i v tomto žánru prosadilo prozaické zpracování, jasný to důkaz, že práce již nebyly určeny hlavně k recitaci a poslechu, nýbrž k individuálnímu čtení. Vedle prozaické Alexandreidy to platí kupříkladu o Trojanské kronice, středověké adaptaci cyklu antických pověstí, a o dobrodružných o Štilfrýdovi a Bruncvíkovi. Jestliže tato díla zůstala převážně četbou šlechty, pak milostná lyrika, vznikající původně v dvorsko-rytířském prostředí (tradici minnesangu prodlužoval v okruhu Jana Lucemburského Guillaume de Machaut a v Karlově blízkosti Heinrich von Mügeln), postupně oslovovala širší řady posluchačů a byla přijímána zvláště měšťanstvem, snažícím se napodobit životní styl vyšších vrstev. Pro milostnou poezii pěstovanou měšťany se vžilo označení meistersang. Řada milostných skladeb byla určena pro přednes či zpěv s doprovodem hudebního nástroje (slavná Jižť mne vše radost ostává, známá též jako Závišova píseň).

Pozornosti dvorského prostředí, šlechticů a na konci 14. století i měšťanstva se těšila díla historiografická (anály, kroniky atd.). Z hlediska šlechtické obce byly roku 1314 česky a ve verších napsána Kronika tak řečeného Dalimila, která podává historicky zdůvodněný politický program českého panstva. Podle ní byla už od dob bájné kněžny Libuše zdrojem státnosti šlechtická obec, nadřazená vládci. Neznámý autor kroniky varoval krále Jana, aby jednal vždy ve shodě s panskou radou, chce-li si uchovat vládu. Kronikář byl odpůrcem měšťanů a Němců, kteří mu splývali v jedno, ale kritizoval také sepětí panovníků s kláštery. Za vlády Karla IV. vznikla řada kronik přímo z podnětu panovníka. Největšího ohlasu dosáhla Kronika česká mistra Přibíka z Radenína, líčící českou minulost od praotce Čecha do roku 1330. Záhy také byla přeložena z latiny do češtiny. Karel IV. sám napsal vlastní biografii Vita Caroli (Život Karlův), legendu o svatém Václavovi i práce právnického zaměření.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchStáty V4 chtějí zrušit hraniční kontroly v EU i víza do USA

Prezidenti zemí takzvané visegrádské čtyřky (V4) jsou přesvědčeni o tom, že společné prosazování jejich zájmů je účinnější než individuální postup každého státu. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko chtějí zrušit hraniční kontroly se starými členskými státy už v příštím roce, trvají na rovnoprávných podmínkách pro přijetí eura a hodlají naléhat na zrušení víz do USA.

ČTK 18.9.2006


Čeští váleční veteráni převzali v Praze britský armádní odznak

Čeští váleční veteráni v pátek převzali v Praze britský armádní odznak. Ocenění předala 26 lidem v budově velvyslanectví při příležitostí 66. výročí bitvy o Británii velvyslankyně Linda Duffieldová.

ČTK 18.9.2006


Macek dostal za pohlavek Rathovi pokutu 3000 Kč, neodvolá se

Někdejší místopředseda ODS Miroslav Macek dostal od Úřadu městské části Praha 2 pokutu 3000 korun za pohlavek, který uštědřil na květnovém stomatologickém sněmu tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi (ČSSD). "Dostal jsem vyrozumění, podle něhož jsem spáchal přestupek proti občanskému soužití. Odvolávat se proti tomu rozhodně nebudu, s rozhodnutím úřadu souhlasím a pokutu zaplatím," řekl ČTK Macek. Nechce podle svých slov mít další komplikace s úřady.

ČTK 19.9.2006


Česko-rakouská Škola Komenského ve Vídni se rozrůstá

Vídeň - Český živel z Vídně ještě zdaleka nevymizel. Vídeňská Škola Komenského, na níž se vyučuje v češtině, musela dokonce řešit problémy s kapacitou. V úterý byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova, do níž se přestěhovala gymnaziální část instituce. Český velvyslanec v Rakousku Rudolf Jindrák při této příležitosti škole předal knihy věnované českým ministerstvem kultury. Školní knihovna díky daru získala 150 přírůstků, hlavně od Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Vladislava Fukse, Václava Havla nebo Květy Legátové. Soukromou školu, kterou vlastní vídeňský Český spolek Komenský a na níž působí i čeští a slovenští učitelé, navštěvuje v současnosti na 400 žáků a studentů, řekla ČTK její ředitelka Helena Huberová. Mateřská školka Komenského čítá kolem 80 dětí, na obecnou školu chodí 130 žáků a druhý stupeň navštěvují téměř dvě stovky studentů.

ČTK 20.9.2006


Pospíšil chystá více práce pro vězně i zdražení pobytu za mřížemi

Odsouzení by měli v budoucnu ve věznicích více pracovat, dráž by je měl vyjít i samotný pobyt za mřížemi. Změny představili na tiskové konferenci ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a šéf vězeňské služby Luděk Kula. Lidé kteří se vyhýbají nástupu do vězení, by se také v budoucnu tímto jednáním mohli připravit o možné podmíněné propuštění na svobodu. České věznice nyní čekají na nástup téměř 5600 odsouzených, kteří si měli už dávno odpykávat trest. Je to nejvyšší počet lidí vyhýbajících se trestu od roku 2002. Podle vězeňské služby stojí pobyt jednoho vězně stát každý den 800 až 1000 korun. Částka ale zahrnuje všechen provoz resortu, tedy i případné eskorty nebo práci úředníků. Reálné náklady na potřeby vězně se pohybují kolem 50 korun. Tyto peníze musí odsouzení věznici po propuštění zaplatit.

Rádio Praha 21.9.2006


Falešní policisté na D1 přepadli řidiče, uloupili mu kamion

policieznak.jpg

Řidiče kamionu, který vezl plazmové televize, přepadli na dálnici D1 lupiči převlečení za policisty. Zastavili ho dva muži v uniformě dopravních policistů, zbili ho, naložili do automobilu a vysadili na neznámém místě. Muž pak stopem dojel na nejbližší policejní služebnu v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku. Po lupičích i kamionu, který vezl 174 televizí, policisté pátrají, informovala ČTK českobudějovická policejní mluvčí.


Rádio Praha 21.9.2006

České dráhy se zapojí do evropské sítě nočních spojů

České dráhy se od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, připojí k evropské síti nočních spojů EuroNight. Dráhy zavedou přímé noční spojení z Prahy do německého Wiesbadenu se zastavením na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a přímou přestupní vazbou na francouzský rychlovlak TGV do Paříže. Na nočních spojích kategorie EuroNight jezdí vlaky, které spojují největší města a hospodářská centra.

ČTK 21.9.2006


U španělské Ibizy zadržen Čech kvůli pašování kokainu

Španělská policie zadržela u ostrova Ibiza loď, na jejíž palubě nalezla 2,4 tuny kokainu. S odvoláním na místní média o tom informovala agentura DPA, podle které je mezi třemi zadrženými i Čech. Vyšetřovatelé se domnívají, že zadržená trojice - vedle Čecha jeden Bulhar a Chorvat - patří k mezinárodní drogové mafii. Cena pašovaného kokainu by na černém trhu mohla dosáhnout více než 200 milionů eur, což je v přepočtu přes 5,6 miliardy korun. Jedná se údajně o největší zásilku drogy, která byla v této oblasti zadržena.

Rádio Praha 24.9.2006


Laureátem festivalu Vejvodova Zbraslav je orchestr z Karviné

Vítězem 11. mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů Vejvodova Zbraslav se stala Malá černá hudba z Karviné. Soutěže se od pátku podle organizátorů účastnilo 12 souborů z Německa, Nizozemska, Norska, Řecka a z České republiky. Programy uzavřel nedělní dopolední koncert na Zbraslavském náměstí. Posledním účinkujícím byl dechový orchestr z řeckého ostrova Kos. Čeští účastníci byli z Karviné, z Prahy, Chocně a Přeštic, zastoupeny byly i mládežnické orchestry. Festival připomíná zbraslavského rodáka Jaromíra Vejvodu (1902 až 1988), autora polky Škoda lásky a dalších populárních skladeb. Na organizaci se podílejí i jeho synové. V programu tak zahrála rovněž kapela Josefa Vejvody řízená jeho dcerou Monikou. Hostem festivalu byla letos Křídlovanka ze Základní umělecké školy v Čáslavi, která v minulých letech třikrát vyhrála jeho soutěž.

Rádio Praha 24.9.2006


Průzkum: Většina lidí chce předčasné volby, nejlépe co nejdřív

Tři pětiny lidí si přejí předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Aktuální průzkum agentury STEM ukázal, že nejčastěji se dotázaní přiklánějí k tomu, aby se nové hlasování uskutečnilo ještě letos spolu s komunálními volbami. Pro předčasné volby se v průzkumu vyslovilo 62 procent respondentů, zbylých 38 procent občanů si takové řešení povolební situace nepřeje. Lidé o složení sněmovny rozhodli letos v červnu.

ČTK 25.9.2006


Česká žena roku 2006 Trumpová chce v Česku stavět hotely

Americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová se v Česku dívala na pozemky a jak v pátek řekla ČTK, má v plánu zde i na Slovensku stavět hotely. Trumpová rozená Zelníčková je jednou ze sedmi příslušnic něžného pohlaví, které v Praze dostaly ocenění Významná česká žena ve světě 2006. Další oceněnou ženou je dirigentka Olga Machoňová Pavlů, která od roku 1991 žije ve Švýcarsku, bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, vnučka Jana Antonína Bati Dolores, která zachovává rodinnou tradici v Brazílii, Stephany Griffithová Jonesová, příbuzná Franze Kafky a světově uznávaná britská odbornice na finančnictví a bankovnictví, zakladatelka Ligy proti rakovině Eva Siracká žijící na Slovensku a malířka z Německa Rut Kohnová.

ČTK 25.9.2006


Exner: Počet členů KSČM klesá, pořád jich ale je 88.000

Počet členů komunistické strany stále klesá, pořád jich ale ještě je podle místopředsedy Václava Exnera 88.000. Polovina členů je starších sedmdesáti let a jen dvěma procentům je méně než 40. Členů ve věku do 30 let je pouze 0,6 procenta. Největší úbytek zaznamenala komunistická strana v roce 1990, kdy počet komunistů klesl z 1,7 milionu na 500.000. Za dalších pět let jí ubylo dalších 280.000 členů. V roce 2000 měla ještě více než 120.000 členů.


ČTK 25.9.2006

Telefónica neuspěla s žalobou proti ÚOHS, pokuta platí

Společnost Telefónica O2 Czech Republic nedostane zpět 205 milionů korun, které její předchůdce Český Telecom zaplatil za zneužití dominantního postavení. Krajský soud v Brně zamítl žalobu firmy proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jenž pokutu udělil. Žádná ze 102 námitek firmy nebyla důvodná, řekl na jednání soudce David Raus. Telefónica se teď může obrátit k Nejvyššímu správnímu soudu. Se zamítnutím žaloby nesouhlasí.

ČTK 27.9.2006


Na Václavském náměstí v Praze připomněly svátek projevy i lidová zábava

Oslavy Dne české státnosti a svátku svatého Václava ve čtvrtek ovládly pražské Václavské náměstí. Zatímco v jeho horní části politici a kardinál Miloslav Vlk pokládali květiny k památníku světce, na druhém konci pokračovaly Svatováclavské slavnosti. Vyrostly tam pouťové stánky s koláči, perníky, keramikou, výrobky ze dřeva, své umění předváděl kovář, k poslechu hrála živá hudba a vystoupili i šermíři. U sochy svatého Václava o několik set metrů dál promluvili k přihlížejícím premiér Mirek Topolánek, pražský primátor Pavel Bém, místopředseda Senátu Jiří Liška a také kardinál Vlk. Svátek by měl být podle něj nejen připomínkou slavné minulosti, ale i pobídkou k rozvíjení dědictví svatého Václava. Premiér Topolánek zahájil svůj projev řečnickou otázkou, v níž se tázal "kdo to vlastně byl svatý Václav". Míní, že v něm lze spatřovat symbol českého vlastenectví a zároveň evropanství. Považuje ho rovněž za symbol míru a naděje, který lidem pomáhal hlavně v dobách nejtěžších. "Jako Češi budeme žít tak dlouho, dokud budeme ctít své symboly a dokud budou tyto symboly žít," prohlásil a řeč zakončil slovy "zažeň vše zlé, svatý Václave". Svatý Václav je považován za duchovního otce české státnosti. Několik tisíc lidí se ve čtvrtek kvůli oslavám sjelo do Staré Boleslavi na národní svatováclavskou pouť. Bohoslužby k poctě světce a národního patrona se tam zúčastnil i předseda vlády.

Rádio Praha 28.9.2006Setkání ministra Vondry s krajany provázelo menší nedorozumění

Úterní setkání ministra zahraničí Alexandra Vondry s krajany v České národní budově v New Yorku provázelo drobné nedorozumění. Český exulant Josef Schrabal si v krajanských Newyorských listech stěžuje, že mu byl odmítnut vstup na setkání, na které mířil jako novinář. Generální konzulka Halka Kaiserová ale ČTK řekla, že v rámci recepce nebylo v plánu žádné setkání s tiskem. Schrabal (84), který emigroval v roce 1948 a léta v USA vydává krajanské noviny, z toho ve svém středečním článku vyvozuje, že proti původním slibům je celá Česká národní budova v moci konzulátu, ačkoli jedno patro mají mít podle smlouvy k dispozici krajané.

Rádio Praha 29.9.2006


V Ruzyni přistál Antonov An-225, největší letadlo světa

Na ruzyňském letišti v Praze přistál v pátek ráno obří letoun Antonov An-225, největší letadlo na světě. Během pátečního dopoledne se opět vznesl k nebi a opustil území České republiky. ČTK to potvrdila mluvčí Letiště Praha Veronika Sedláčková. Podle informací ČTK jde již o třetí návštěvu tohoto létajícího gigantu v Praze. Účel návštěvy ani druh nákladu se nepodařilo zjistit.

Antonov 225 Mrija (ukrajinsky sen) je jediný exemplář svého druhu, jiné letadlo tohoto typu neexistuje. Všude, kde se objeví, budí zaslouženou pozornost svými parametry. Jeho délka je 84 metrů, rozpětí křídel 88,4 metrů a výška 18,2 metrů. Mrija váží 250 tun, stejnou váhu nákladu je také schopen pojmout. Maximální vzletová hmotnost činí 600 tun. Letadlo pohání šest motorů Progress, s nimiž dosahuje rychlosti až 850 kilometrů za hodinu. Dolet plně naloženého letadla je 4500 kilometrů, prázdné je schopno uletět přes 15.000 kilometrů.

Rádio Praha 29.9.2006


České oběti nacismu dostaly 6,5 miliardy

Praha - V sobotu končí vyplácení odškodného lidem, kteří byli oběťmi nacistů za druhé světové války. V Česku bylo odškodněno na 76 tisíc obyvatel. Peníze byly vyplaceny z programu německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. O odškodné mohli požádat lidé z celého světa. V České republice se přihlásilo přes 107 tisíc osob, ne všichni však peníze dostali. Podmínky pro odškodné naplnilo zhruba 76 tisíc případů.

Stovky lidí či jejich příbuzných si peníze nevyzvedly. "Jde o lidi, které se nám nepodařilo najít," říká Eva Kinštová z Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), který české žádosti o odškodné sbíral. "Jde například o lidi, kteří se přestěhovali nebo zemřeli. V tom případě jsme se snažili zkontaktovat dědice," upřesňuje.

Posledním termínem podání žádosti byl 31. prosinec 2001. Od té doby se vyplácely peníze.

V sobotu mají poslední šanci na získání peněz oběti, kterým bylo odškodnění přiznáno, ale peníze si dosud nevyzvedly. Tito lidé nebo jejich dědici se musí do soboty ozvat ČNFB (internetové stránky ZDE) a poslat fondu potřebné doklady. Pak jim budou vyplaceny peníze. Pokud tak neučiní, nárok na odškodnění jim zanikne a částka propadne.

Pro "Třetí říši" muselo za druhé světové války nuceně pracovat asi 640 000 Čechů. Tomu, kdo odmítl pracovat, hrozila pokuta, vězení nebo odsun do koncentračního tábora. 6 000 Čechů se z nucených prací nevrátilo. 60 000 lidí zemřelo do dvou let po návratu domů na následky vyčerpání či infekčních chorob.

Aktuálně.čz 30.9.2006


Titul Miss World 2006 získala Češka Taťána Kuchařová

missworld2006tatanakucharova.jpg

První Češkou v historii, která si nasadila korunku světové královny krásy, se v sobotu stala osmnáctiletá Taťána Kuchařová. Blondýnka z Opočna na Rychnovsku zaujala porotu na ceremoniálu, který se letos konal v polské Varšavě.

Půvabná světlovlasá studentka z České republiky sklízela v Polsku podporu fanoušků od chvíle, kdy do země přijela. Oblíbili si ji polští novináři, podpisy si žádali lidé na ulicích i v obchodech. Slovy jako "sexy žena" a "sympatická dívka" pak komentovali vystoupení české krásky diváci v průběhu finále. Druhé místo v klání o nejkrásnější dívku světa obsadila Miss Rumunska Ioana Valentina Boitorová a třetí skončila Australanka Sabrina Houssamiová. Česká kráska dokázala uspět mezi 104 soutěžícími a stala se tak v pořadí šestapadesátou Miss World v historii. Trůn nejkrásnější ženy světa předala Češce Islanďanka Unnur Birnaová, která loni zvítězila v Číně. Při přebírání korunky zvládla Kuchařová přes dojetí vyslovit všem slova díků. "Nikomu v minulosti jsem tolik nevěřil jako Taťáně. Za každých okolností se chová noblesně, tím zřejmě porotu, která dívky sledovala celý měsíc, zaujala," řekl po slavnostním finále prezident soutěže Miss ČR Miloš Zapletal.

Právo 30.9.2006


Sněmovna vyzvala Topolánka, Langra a Nečase k rezignaci

Poslanecká sněmovna v pátek vyzvala premiéra Mirka Topolánka, ministra vnitra Ivana Langra a vicepremiéra Petra Nečase (všichni ODS) k rezignaci. Podle dolní komory hovořili bez důkazů o tom, že bývalá vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) zneužila odposlechy ve vztahu k ústavním činitelům a novinářům. Sněmovna označila Topolánkův, Langrův a Nečasův postup za nekompetentní a nezodpovědný. "Všechny důkazy naopak svědčí o tom, že jde o největší polistopadový skandál ve věci odposlechů," reagoval na závěry sněmovny Topolánek. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) při schůzi sněmovny oznámil, že při vyšetřování úniku informací z tajné zprávy šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho bylo nasazeno 46 odposlechů. Týkaly se dvou politiků, dvou novinářů, tří policistů a jednoho lékaře. Langer uvedl, že odposlechy sice byly v souladu se zákonem, ale týkaly se i lidí, kteří s případem neměli nic společného.

ČTK 2.10.2006


Důvěru vláda nedostala

Menšinová vláda ODS premiéra Mirka Topolánka nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a ministři nyní musí podat demisi. Kabinet odmítli poslanci ČSSD a KSČM, pro nehlasovali ani všichni lidovci. Je to poprvé v historii samostatného Česka, co kabinet v tomto klíčovém hlasování neuspěl. Čtyři měsíce po volbách se tak jednání o vládě vrací prakticky na začátek.

Rádio Praha 4.10.2006


Zemřel legendární pilot z druhé světové války František Fajtl

Ve věku 94 let ve středu ráno zemřel generál František Fajtl, legendární pilot z druhé světové války. Podlehl dlouhé těžké nemoci, se kterou se léčil v nemocnici v pražských Střešovicích. ČTK to sdělila mluvčí nemocnice Magda Thomesová. Rodině generála Fajtla ve středu kondoloval také prezident republiky Václav Klaus.

Rádio Praha 4.10.2006


Do Evropy konečně po dálnici

Dálniční obchvat Plzně se otevírá. Dnes pro politiky, zítra i pro obyčejné smrtelníky. Dálnice po třech desetiletích spojí Prahu s Německem.

dalnicnitunelplzen.jpg

Dnes odpoledne se na most přes Úhlavu a do tunelu Valíkem dostali jen lidé s pozvánkami. Probíhá zde totiž slavnostní střihání pásek za účasti ministrů, představitelů Plzně i okolních obcí a šéfů. V pátek ráno začnou silničáři postupně odstraňovat betonové zátarasy a na poslední tři a půl kilometru dlouhý úsek obchvatu budou moci vjet auta. Silničáři nejdřív otevřou pruhy ve směru na Rozvadov, poté i protisměrné na Prahu. Pokud nenastane nečekaný problém, před jedenáctou hodinou dopoledne by už měl být dálniční obchvat zcela průjezdný. Řidiči se to dozvědí z proměnné zelené cedule nad dálnicí před sjezdem na Litice. Zatím tam stále svítí dva zákazy vjezdu a nápis Tunel uzavřen. Otevřením obchvatu se cesta z Prahy na Rozvadov zkrátí na 151 kilometrů. V pátek po obědě navíc přestřihne na hraničním přechodu v Rozvadově prezident Václav Klaus s představiteli Spolkové republiky Německo pásku a symbolicky tím otevře napojení zcela dokončené dálnice D5 v Čechách na západoevropskou dálniční síť. Za Rozvadovem se totiž na českou D5 napojuje německá dálnice A6. V pátek Němci otevřou její zbývající úsek až ke křižovatce se severojižní německou dálnicí A93.

Mladá fronta Dnes 5.10.2006


Tesco prodávalo špatné maso

Hypermarket Tesco v Ústí nad Labem připravil zákazníkům nezvyklou nabídku. V regálech s naporcovaným chlazeným masem se se slevou prodávala i vepřová kýta bez kosti. Ale maso mělo nezvyklou šedozelenou barvu.

Mladá fronta Dnes 7.10.2006


Město Plzeň je druhým nejhezčím kvetoucím sídlem v Evropě

Město Plzeň je druhým nejhezčím kvetoucím sídlem v Evropě. Stříbro v soutěži Entente Florale Europe, které získalo dalších 11 měst, mu má pomoci přivábit zahraniční turisty. Plzeň bude plaketu prezentovat na výstavách cestovního ruchu, v informačních materiálech a centrech. ČTK to řekl náměstek primátora Stanislav Hajný. "V zahradnické a květinové výzdobě jsme byli dokonce na prvním místě, ale zkazily nám to popelnice na ulicích, cigaretové nedopalky a černé výlepy," uvedl. Podle Hajného je stříbro v této prestižní soutěži jasným dokladem, že turisté z nejvyspělejších zemí se nemusí obávat přijet do Plzně. Komise nejvíce ocenila parkové okruhy kolem náměstí - Šafaříkovy, Křižíkovy, Smetanovy a Kopeckého sady, o něž se starají zahradníci.

Rádio Praha 8.10.2006


Češi se stěhují na západ, do Chebu

V posledních pěti letech Čechů ubylo. Přesto existuje město, které roste nejrychleji v historii. V Chebu přibyla desetina obyvatelstva. Deník Aktuálně.cz tentokrát v seriálu před komunálními volbami hodnotil, do jakých měst se za posledních pět let přistěhovalo nejvíc obyvatel. Průzkum odhalil, že vedle velkoměstských periférií roste zájem o některá menší města, kde lidé hledají klidnější podmínky k životu. Proto se také stěhování obyvatel stalo jedním z pěti kritérií v žebříčku, který napovídá, kde mají nejlepší radnice.

Aktuálně.cz 8.10.2006


Hledá se premiér, který by nikomu nevadil

vladimirdlouhy.jpg

Jedním z těch, jejichž jména padají v souvislosti s hledáním "nezávadného" premiéra, je bývalý ministr průmyslu Vladimír Dlouhý

Česko hledá premiéra pro nepolitickou vládu, která by zemi dovedla k předčasným volbám. Musí se líbit všem: od pravicové ODS až po levicové komunisty. Slovy prezidentova poradce Miroslava Macka musí být "nemastný, neslaný".

Mladá fronta Dnes 10.10.2006


Prezident Klaus přijal na Hradě nového amerického velvyslance

Prezident Václav Klaus ve čtvrtek na Pražském hradě převzal pověřovací listiny od nového amerického velvyslance Richarda Grabera. Předáním listin se diplomat oficiálně ujal úřadu.

Rádio Praha 12.10.2006


Policie zadržela exnáměstkyni ministerstva pro místní rozvoj

verejourova.jpg

Policisté v pátek odpoledne zadrželi bývalou náměstkyni ministerstva pro místní rozvoj Věru Jourovou. Ihned po zatčení na ruzyňském letišti byla obviněna z trestného činu přijímání úplatku. Jourová podle policie figuruje v kauze podvodného čerpání dotací z fondů EU.

Právo 13.10.2006


Rádio Svobodná Evropa bude v "pevnosti"

Byla slavnostně zahájena výstavba nového sídla Rádia Svobodná Evropa na Hagiboru. O přesunu rádia se uvažovalo již už od teroristických útoků 11. září 2001. Nová budova bude splňovat přísná bezpečnostní kritéria. RFE bude vysílat z Hagiboru.

Lidové Noviny 13.10.2006


Kauza Doležel: Tunelem peněz EU i Třebíč

zdenekdolezal.jpgPolicie včera uvalila na Zdeňka Doležela vazbu. Reakce? Vyplazování jazyka.

Praha/Třebíč - Skupina kolem Zdeňka Doležela, bývalého šéfa dvou expremiérů z ČSSD, se pokusila zneužít peněz EU i při opravách zámku v Třebíči. Uvedla to dnes Česká televize.

Projekt opravy budišovského zámku byl nadhodnocen o 30 milionů a projekt opravy třebíčského zámku o 42 milionů korun. V obou případech měly peníze skončit v rukou Zdeňka Doležela a jeho kompliců. Za všechny tyto dotace odpovídala podle ČT na ministerstvu pro místní rozvoj bývalá tajemnice městského úřadu v Třebíči, později krajská zastupitelka Vysočiny a nakonec náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová.

ČTK 14.10.2006

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

17.01Kč.

Británie

1 GBP

42.06Kč.

EMU

1 EUR

28.29Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.88Kč.

Slovensko

100 SKK

76.86Kč.

USA

1 USD

22.60Kč.

Č.N.B. Platné od 16.10.2006


Senátní a komunální volby 2006

V České republice se budou 20. a 21. října t.r. konat komunální volby a zároveň také volby do Senátu. O týden později, 27. a 28. října, proběhne ještě rozhodující druhé kolo senátních voleb.

Senát České republikyStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuMinisterstvá nakupujú, hoci mali šetriť

Aj keď mali úrady po nástupe Ficovej vlády šetriť, časť z nich už má nové autá a zlepšuje si vybavenie kancelárií. Viaceré ministerstvá tvrdia, že stále nevedia, na čom usporiť, a tak nakupujú podľa plánov bývalého vedenia, ktoré predtým označili za predražené. V novom aute značky BMW za 3,5 milióna korún by sa malo voziť vedenie ministerstva dopravy. Pre rezort ho zabezpečuje Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra. "Bola to značná zľava, keďže reálna cena tohto auta je asi päť miliónov korún," zdôvodnila Andrea Polačiková z ministerstva. V rezorte vnútra čakajú na podpis ešte ďalšie zmluvy na nákup áut. Napríklad pre Krajské riaditeľstvá Policajného zboru pôjde 29 nových Volkswagenov Passat, jedno za 680-tisíc korún.

Pravda 19.9.2006


70% Slovákov považuje členstvo v EU za výhodné

Slovensko má prospech a výhody z členstva v Európskej únii (EÚ). Myslí si to až 70 percent obyvateľov SR, čo je až o sedem percentuálnych bodov viac ako na jar minulého roka a vysoko nad priemerom EÚ. V únii ako celku je totiž o výhodách členstva presvedčených len 54 percent opýtaných. Podľa poslednej vlny prieskumu Eurobarometer uskutočnenej na jar 2006 vnímajú občania Slovenska EÚ pozitívne. Členstvo v EÚ považuje za "dobrú vec" až 55 percent opýtaných, čo je hodnota na úrovni európskeho priemeru a na národnej úrovni predstavuje medziročný nárast o jeden percentuálny bod.

Európskej únii podľa výsledkov prieskumu dôveruje 60 percent opýtaných Slovákov, kým v európskom priemere len 48 opýtaných. "Hovoriť o euroskepticizme Slovákov vôbec nie je namieste,“ uviedla v reakcii na nedávno medializované závery prieskumu nemeckej Nadácie Bertelsmann vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková – Matisová. Záujem Slovákov o EÚ sa sústreďuje na pragmatické aspekty, predovšetkým na vplyv členstva na sociálnu a ekonomickú situáciu respondentov. Až 45 percent opýtaných si myslí, že členstvo v EÚ má pozitívny vplyv na vývoj zamestnanosti na Slovensku. Hlavnými prioritami EÚ by podľa Slovákov mal byť boj proti chudobe, nezamestnanosti a na treťom mieste udržiavanie mieru a bezpečnosti v Európe.

SITA 25.9.2006


Srba museli operovať po sexe s ježkom

BELEHRAD - Na pohotovosti a pod skalpelom skončil 35-ročný Srb po sexe s ježkom. Zoran Nikolovič z Belehradu mal problémy s predčasnou ejakuláciou. Zašiel teda za pokútnou ľudovou liečiteľkou, ktorá mu odporučila pohlavný styk s ježkom, to vraj určite odstráni jeho ťažkosti. Muž nelenil a vykonal, čo žena povedala. Ježkove ostne ho však pri styku vážne poranili a natoľko mu rozodrali penis, že s ním musela uháňať sanitka na pohotovosť a odtiaľ rovno na operačnú sálu. Ako uviedol po zákroku hovorca nemocnice: "Ježko bol zjavne bez zranení, no pacient vyšiel zo stretnutia omnoho horšie." Lekárom sa podarilo napraviť ježkom škody napáchané a zranený muž by mal byť v poriadku.

SME 29.9.2006


Od 1. októbra po novom

Od 1.októbra sa zvýšila minimálna mzda na 7600 korún. Po zrušení 20 a 50-korunových poplatkov ďalšiu zmenu pocítia občania v zdravotníctve. Za recept v lekárni zaplatíte už len 5 Sk, nie 20 Sk ako doteraz. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič: „Sľubujeme si nižšiu zaťaženosť obyvateľstva poplatkami.“ Poplatok za recept považovalo súčasné vedenie rezortu za nesystémový. „Pretože 20 Sk sa delilo tak, že 5 Sk zostávalo v lekárni, 15 Sk sa posielalo do zdravotnej poisťovne. Z môjho pohľadu do ZP majú ísť poistné odvody, nie poplatok za výber receptu.“ Pacient zaplatí len 5 Sk a celá suma zostáva lekárni.

Rádiožurnál 2.10.2006


Harabin odvolal ďalších sudcov

stefan-harabin.jpg

Minister spravodlivosti Štefan Harabin na základe výsledkov kontrol odvolal siedmich predsedov okresných a krajských súdov. Okrem doteraz známych piatich sudcov - Ľudovíta Bradáča, Roberta Urbana, Petra Hrnčiara, Petra Bebeja, Milana Růžičku - k nim pribudli dve sudkyne - Darina Kuchtová a Gabriela Sobolovská. Agentúru SITA informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Michal Jurči.

SITA 5.10.2006


Milionárska daň sa nafúkla

 Takzvanú milionársku daň, ktorú minulý týždeň schválila vláda, bude platiť približne 90-tisíc ľudí. Sú to zhruba štyri percentá z tých, čo pracujú. Majú ju platiť ľudia, ktorí v hrubom mesačne zarobia viac ako 47 500 korún. Od budúceho roka si budú od základu dane odpočítavať nižšiu odpočítateľnú položku ako doteraz. V súčasnosti si môžu všetci zamestnanci a živnostníci odrátať od zárobku ročne vyše 90-tisíc, čo im ušetrí na daniach takmer 18-tisíc. Ľudia s príjmom nad 47 500 korún o výsadu odrátať si ročne 90-tisíc korún z daňového základu prídu. Pri hranici hrubého príjmu 47 500 korún začne nezdaniteľné minimum postupne klesať a pri hranici 80-tisíc korún úplne zanikne. S nárastom príjmu tak bude postupne stúpať daň. Napríklad človek zarábajúci 50-tisíc v hrubom príde za rok približne o 1200 korún. Ľudia s príjmom nad 80-tisíc budú mať ročne až o 18-tisíc menej. Pôvodne mala milionárska daň zasiahnuť 60-tisíc ľudí, pretože sa mala dotknúť zárobkov nad 56-tisíc. Premiér Robert Fico však chcel, aby milionársku daň platili aj poslanci. Ich základný mesačný plat je zhruba 52-tisíc korún. Preto sa hranica milionárskej dane znížila.

SME 6.10.2006


Benzín zlacnel, nafta nie - zhruba o 30 halierov na liter

SME 10.10.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiČ eský endurový jezdec Roman Michalík se stal o víkendu ve Francii absolutním mistrem Evropy v dvoudenních motocyklových soutěžích. V závěrečném dílu seriálu zůstal dvaatřicetiletý závodník Motoklubu Chrastava věrný tradici a stejně jako v předchozích třech pokračováních ME vyhrál první polovinu soutěže a zajistil si nedostižný náskok.

Rádio Praha 18.9.2006


Čeští tenisté vedou 3:0

bedrychadamm2006.jpgTenisté Tomáš Berdych a Martin Damm. Davisův pohár 2006

Čeští tenisté se po roční pauze vracejí do Světové skupiny Davisova poháru. V barážovém zápase v Nizozemsku získali v dnešní čtyřhře rozhodující třetí bod a nedělní závěrečné dvouhry už nemohou na jejich postupu nic změnit. Berdych vyhrál. Češi vedou v Davis cupu 2:0.

Tomáš Berdych s Martinem Dammem v dramatickém zápase porazili 3:1 na sety domácí dvojici Peter Wessels, Rogier Wassen. Nehrající kapitáni Tjerk Bogtstra a Jaroslav Navrátil zůstali u sestav, které nahlásili před čtvrtečním losováním. Podle papírových předpokladů měl být zápas jasnou záležitostí českých tenistů, ale na kurtu to vypadalo jinak.

Lidové noviny 23.9.2006


Čeští tenisté porazili Nizozemsko 4:1

Až v poslední dvouhře čeští tenisté v Nizozemsku prohráli. V utkání baráže o Světovou skupinu tak vyhráli v Leidenu 4:1. Češi si zajistili účast mezi elitou už v sobotní čtyřhře, proto se závěrečné duely hrály jen na dva vítězné sety. Tomáš Berdych nejprve porazil v souboji jedniček Raemona Sluitera, Jan Hernych na závěr prohrál s Robinem Haasem.

Český rozhlas-1 24.9.2006


Tenista Berdych si po výhře nad Koubkem zahraje v Bombaji o titul

Po úspěšné daviscupové baráži prodal Tomáš Berdych výbornou formu i na turnaji v indické Bombaji. Jednadvacetiletý český tenista porazil v sobotním semifinále o osm let staršího Rakušana Stefana Koubka po setech 7:6, 6:2 a zahraje si letos podruhé o titul. Pokud jej v neděli získá, přiblíží se o další kousek elitní desítce ve světovém žebříčku. V něm je zatím třináctý.

Rádio Praha 30.9.2006


Berdych prohrál finále v Bombaji a desítka mu unikla

Tomáš Berdych prohrál odložené finále tenisového turnaje v Bombaji s Dmitrijem Tursunovem a zatím se neposune do elitní desítky světového žebříčku. Zápas po dvou hodinách a 45 minutách a dvojím přerušení kvůli dešti vyhrál ruský tenista 6:3, 4:6 a 7:6.

Rádio Praha 2.10.2006


Pechanová doplavala těsně druhá v závodě SP v Hongkongu

Česká dálková plavkyně Jana Pechanová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Hongkongu. Na desetikilometrové trati v moři prohrála bronzová medailistka z mistrovství Evropy až v závěrečném spurtu s Němkou Brittou Kamrauovou-Coresteinovou rozdílem pouhých pěti setin sekundy. O pořadí rozhodla cílová kamera. Závod mužů na stejné trati vyhrál Alan Bircher z Velké Británie. Pechanová dosáhla v neděli svého nejlepšího výsledku ve Světovém poháru dálkových plavců. Před rokem v Hongkongu skončila pátá, letos si připsala čtvrté místo v Dubaji a sedmé v Seville.

Rádio Praha 2.10.2006


Slovenští fotbalisté rozdrtili v kvalifikaci Wales 5:1

miroslavkarhan.jpg

Slovenští fotbalisté si v sobotním kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy překvapivě snadno poradili s Walesem a do tabulky skupiny D, ve které je také Česká republika, si připsali tři body za výhru 5:1. Dvěma zásahy se na vítězství hostů podílela největší hvězda slovenského fotbalu Marek Mintál. Kypr překvapivě porazil dalšího soupeře Česka Irsko 5:2.

Právo 7.10.2006


Č eští fotbalisté zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy nad San Marinem 7:0. Po dvou gólech v Liberci vstřelili Jan Koller a Milan Baroš, další branky přidali Marek Kulič, Jan Polák a David Jarolím.

Rádio Praha 7.10.2006


J edenáctiletý kůň Decent Felow s žokejem Josefem Bartošem se stal vítězem 116. Velké pardubické steeplechase a vynahradil si minulé ročníky, v nichž skončil dvakrát druhý a dvakrát třetí. Na druhém místě doběhl po heroickém výkonu Juventus, s kterým marně útočil na svůj šestý jezdecký triumf ve slavném dostihu třiapadesátiletý Josef Váňa, který je současně trenérem vítězného koně. Obhájce vítězství Maskul po pádu na prodlouženém Taxisově příkopu v úvodu závod nedokončil.

Rádio Praha 8.10.2006


Češi v Irsku nepřesvědčili a mohou být rádi za bod

Naši fotbalisté ztratili v kvalifikaci ME první body. I po remíze 1:1 v Irsku však nadále stojí v čele skupiny D. Nejlepší výchozí pozici po podzimní části kvalifikace má ovšem Německo, které má v tabulce sice o bod méně ovšem ještě ani jednou nezaváhalo a proti českým reprezentantům má zápas k dobru.

Rádio Praha 12.10.2006


Češi na MS ve sportovním aerobiku získali čtyři zlaté

Čeští reprezentanti na mistrovství světa ve sportovním aerobiku organizace FISAF získali devět medailí, z toho čtyři zlaté. Zuzana Tomášková s Martinem Duškem vyhráli soutěž párů, v níž startovali jen tři účastníci.

Aktuálně.cz 14.10.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gifcwomn009.gif

Trochu Humoru”Ten můj mi před svatbou sliboval, že u něj budu žít jak v ráji!” “A žiješ?”

“Ano, pořád nemám co na sebe, stejně jako Eva.”


”Na vás je hned vidět, že jste se oženil,” říká úřednice kolegovi.” “Už nechodíte v roztrhaných ponožkách.”

“Zašívání ponožek bylo to první, co mě manželka naučila.”

zakonikprace.jpg

Žena hubuje na manžela: “Proč jezdíš jako šílenec? V každé zatáčce musím zavřít oči!”

Muž se diví: “Ty taky?”


Nezletilý kluk přijde do baru a chce po barmance velký rum. “Ty ses zbláznil, chlapče! Chceš mě dostat do maléru?”

“To možná potom, slečno, ale napřed mi nalejte ten rum!”


Povídá muž své manželce: “Vidíš, kdybychom byli v té hospodě déle, kluk by si odpočinul a nemusela bys ho teď nést!”

“Zase bych musela táhnout tebe a ty jsi mnohem těžší!”


”Proč je kapitán tak naštvaný?” ptá se kormidelník.

“Vyhrál včera v soutěži první cenu,” odpovídá první důstojník. “Tak proč se vzteká?”

“První cena je totiž cesta lodí kolem světa.”


Ptá se velitel útvaru při nastoupené jednotce vojína Šnicla: “Vojíne, pro koho si necháváš poslední náboj?”

“Prosím,” zní velmi zřetelná odpověď, “pro svého velitele!”


Vojáci nakládají munici. Velitel je upozorňuje: “Nehažte s tím tak. Minulý týden to odfouklo osm vojáků přímo do nebes!”

“To se nám stát nemůže,” na to jeden z vojáků, “nás je jen sedm.”


Poddůstojník řve na nastoupenou četu: “Střílíte mizerně, od zítřka budete střílet dvacet pět hodin denně!” “Desátníku, ale den má jen dvacet čtyři hodin!”

“Nevadí, budete vstávat o hodinu dřív!””Chtěla bych si koupit loveckou pušku,” říká paní v obchodě s mysliveckými potřebami. “A máte zbrojní pas,” ptá se prodavač. Žena se diví: “Oddací list nestačí?”

urban_beznohej.jpg

Dva myslivci se vydali na lov kachen. Ještě se ani nestačili pořádně připravit, když vyplašili celé hejno. Oba rychle zamířili. “Kterou bereš?” zeptal se první.

“Tu, která spadne...”


”Tak jsem vám byl včera, paní Koudelková, na té anatomické výstavě a viděl jsem tam játra takového chronického alkoholika, to je vám něco strašného.”

“No tak vidíte, abyste si to vzal k srdci, pane Souček.”

“Také že jo, víckrát na takovou výstavu nepůjdu.”


”Ten Novák z protějšího paneláku, to byl chlap k pohledání.” “Jak to myslíte, vždyť to byl takový mrňous!”

“Jo, to myslíte vy. V práci ho hledal četař, v jídelně mistr, v hospodě manželka a v televizi kriminální ústředna.”

urban_s_vodicem.jpg


Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůGenerální konzulát České republiky v Sydney

V Sydney dne 18. 9. 2006

Vážení krajané,

Generální konzulát ČR v Sydney si vás dovoluje informovat o novém prohlášení Vlády České republiky. Vzhledem k našemu přesvědčení o tom, že níže uvedené sdělení se přímo dotýká či může zaujmout některé členy naší krajanské komunity v Austrálii a na Novém Zélandu, prosíme tímto o vaši pomoc při zajišťování co možná nejširší publicity prostřednictvím vašich nástěnek, internetových stránek, časopisů či předání těm, o nichž víte že je jim určeno především.

Vláda České republiky vyjádřila ve svém prohlášení z 24. srpna 2005 své hluboké uznání všem osobám z řad někdejších československých občanů, zejména německé národnosti, žijícím před druhou světovou válkou na území dnešní České republiky, které v období hitlerovské agrese zůstaly věrny ČSR, aktivně se podílely na boji za její osvobození, případně byly perzekvovány nacistickým režimem. Vláda ČR zároveň vyjádřila politování, že se některé z nich po válce nedočkaly zaslouženého uznání a namísto toho byly v rozporu s tehdy platnou legislativou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Všem takto postiženým, bez ohledu na jejich pozdější státní příslušnost a místo pobytu, vyjádřila vláda České republiky svou omluvu.

V souladu s tímto usnesením a s finanční podporou české vlády se v současné době realizuje dokumentační projekt, jehož zpracovatelem je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Národním archivem v Praze. Úkolem projektu je zmapovat historii odpůrců nacismu z řad někdejších občanů Československé republiky, podchytit a shromáždit svědectví o jejich životě a přínosu v boji za evropskou demokracii. Zároveň má projekt seznámit s osudy těchto antifašistů nejširší veřejnost. Jeho výsledky budou proto zpřístupněny nejen v odborných studiích a edicích, ale rovněž i ve formě putovních výstav, rozhlasových a filmových dokumentů, mezinárodních konferencí a vzdělávacího projektu obracejícího se k žákům základních a středních škol. Trvale budou výsledky projektu od podzimu 2008 zpřístupněny ve stálé expozici v Muzeu města Ústí nad Labem.

Projekt je dokladem zájmu, jaký česká společnost projevuje o ty historické jevy a události a o tradice, k nimž se dnes hlásí demokratická Evropa. Právě k nim patří i odkaz aktivních odpůrců nacismu v českých zemích.

V zájmu přispět k prohloubení historické paměti se zpracovatelský tým obrací na mezinárodní veřejnost s touto výzvou:


1. Patříte mezi antifašisty z řad občanů někdejší Československé republiky?

2. Jste příbuzní nebo známí takových osob?

3. Máte k dispozici zajímavá svědectví o jejich činnosti, popř. fotografie či jiné dokumenty?


 Ozvěte se nám!

Uvítáme každou pomoc, která napomůže vytvořit a doplnit tento historický obraz.

                                 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

                                                 Vlašská 9, 118 40 Praha 1

                                                                   Česká republika                      Tel.: 00420257531122, Fax: 00420257532553

              e-mail: antifa@usd.cas.cz; Internet: www.usd.cas.czV Sydney dne 5. 10. 2006

Vážení Krajané,

neuplynula dlouhá doba od chvíle, kdy jsem vstoupil do úřadu v Sydney, přesto pociťuji jakýsi hlubší pocit důvěry k této zemi a k lidem, se kterými se zde setkávám. Měl jsem možnost poznat osobně mnohé z Vás a díky Vašim životním příběhům a zkušenostem nahlédnout do života „našinců“ v Austrálii. Moc si přeji, aby podobných vřelých a příjemných setkání s Čechy, Moravany, Slezany a samozřejmě i Australany, kteří mají historické spojení či sympatie s naší zemí, bylo ještě více.

Přes poměrně krátkou dobu mého působení se v úřední agendě konzulátu odehrály důležité události. Dovolte mi, abych Vás s nimi seznámil.

Na začátku bych se rád zmínil o nové proceduře vydávání pasů s biometrickými prvky. Jak jsem naznačoval ve svém posledním dopise, jejich vydávání je složitější než v minulosti a žadatelé i náš úřad se tak potýkají s novými problémy. Mnohé nepříjemnosti se snažíme řešit za pochodu, jiné budou odstraněny v blízké budoucnosti, některé jsou ale řešitelné jen změnou zákona. Věřte, že Vaše připomínky i naše návrhy předáváme odpovědným institucím v České republice ve snaze o nápravu možného. Snažíme se také získávat informace a zkušenosti od kolegů z ostatních zemí Evropské unie, kteří stejně jako my zavádějí nový typ pasů pro své občany. V této souvislosti chci podotknout, že i naši evropští sousedé řeší podobné „dětské“ nemoci nových pasů.

V naší snaze vyjít českým občanům vstříc, a to nejen při vyřizování pasů, zavádíme od 1.listopadu nové úřední hodiny generálního konzulátu v Sydney. Novinkou je nejen prodloužení úředních hodin během pracovního týdne, ale také mimořádná možnost vyřídit úřední záležitosti některou sobotu v měsíci. Tyto pracovní soboty bude generální konzulát vyhlašovat vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím webové stránky a krajanského tisku a klubů. Nové otvírací hodiny jsou samozřejmě k nahlédnutí na našich webových stránkách (www.mzv.cz/sydney) a budou distribuovány tradičním způsobem do všech koutů Austrálie a na Nový Zéland.

Dalším krokem, jak být blíže k Vám - našim občanům- je vyjíždět za Vámi na mimořádné konzulární dny. Zatím se uskutečnily v Brisbane a na Gold Coast, ale naplánovány jsou i do dalších míst Austrálie a Nového Zélandu. Vím, že vzhledem k rozlehlosti kontinentu mohou mnohým stále připadat služby českého konzulátu i přes všechnu snahu vzdálené,

Dokončení na příští stránce:Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellington


p1010085cr.jpgPředem bych chtěl poděkovat Janě a Jirkovi Baborů, které jsem pozval i s několika členy klubu kteří se znají s mojí dcerou Sonjou na večeři do Valentines restaurace. Jelikož některým pozvaným nevyhovoval čas tak Jana Baborová navrhla, že bychom se mohli sejít u nich a přemluvila manžela (šéfkuchaře, který dodává recepty pro Střípky,) aby on uvařil něco z české kuchyně. Navařil několik druhů jídel, španělské ptáčky, svíčkovou, knedlíky a rýži, též upekl koláč a bábovku.

Dcera žije již 15 let v Austrálii a asi tak jednou za rok přiletí do Wellingtonu na dovolenou. Tentokráte ji skoro neuvidím. Letěla na Jižní Ostrov kde bude trampovat. Ráda chodí na šestihodinové procházky lesem a doma též trénuje na kajaku. Je velmi aktivní. Vpravo Sonja, redaktor, Jana a Jirka Babor, Michal a Jana Šolcovi a D. Vokatá. Redaktor


s3500492cr.jpgNěkolik členů rodiny zesnulého honorárního konzula zakladatele našeho klubu ve Wellingtonu pana Mirka Paulika, který byl též velmi aktivním malířem obrazů. Maloval hlavně portréty. Vyučoval v Odlins Gallery a právě zde, dnes 20. září při výstavě obrazů, též některých, které maloval Mirek měl proslov jeho velmi dobrý kolega pan John Hamlin a připomněl nám Mirka a ocenil též jeho práci. Paní Danuška Pauliková je druhá vlevo.

Výstavy se též zúčastnilo několik členů klubu. Redaktor


Oběd ve Valentines

Jak bylo oznámeno v minulém čísle, 29. října se sejdeme ve 12:00 hodin ve Valentines na oběd. Členové, kteří zaplatili členské příspěvky na rok 2006/2007 mají oběd zdarma, pro ostatní je cena $17.90, nápoje se platí zvlášť.

Poslední změny oznamte telefonicky předsedkyni Evě Ballard:

Tel: 06 368 9656 nebo mobil: 027 244 7969Piknik v listopadu

Náš listopadový piknik se bude konat v neděli 26. listopadu odpoledne na obvyklém místě v Belmont Domain. Přijďte kdykoliv po dvanácté hodině (nebo i dříve pokud chcete obědvat brzy), zaberte jedno barbecue a můžete začít s opékáním. Přineste si na co máte chuť, přijďte na celé odpoledne nebo jenom na chvíli. Je tam možnost zahrát si tenis, prostor na volejbal nebo se ochladit v řece, pro děti i pár houpaček.

V roce 2007 se zde sejdeme 28. ledna.

Předsedkyně 

Pokračování z předešlé stránky:

věřte však, že výše uvedená opatření jsou zcela bezprecedentní a žádný jiný český úřad v zahraničí je v této míře nepodnikl. Doufám, že tyto změny Vám přinesou větší komfort při vyřizování úředních záležitostí a ulehčí kontakt s českým státem. Vysoce hodnotím naši dosavadní spolupráci a vážím si trpělivosti Vás i našich zaměstnanců při vyřizování složité a náročné konzulární agendy. Věřím, že tyto dobře míněné vstřícné kroky oceníte.


Vážení krajané,

těším se na naše další setkávání, na Vaše zkušenosti, životní příběhy i pracovní kontakty. Kromě přání pevného zdraví Vám všem - chci také popřát České republice vše nejlepší k jejím brzkým narozeninám! Vedle lepšího zdraví bych rád, aby se jí dostával dostatek čestných lidí s odvahou, trpělivostí a pevným odhodláním dobře sloužit své zemi.


                                                                                                                                          Váš

                                                                                                                                          Vít Kolář

                                                                                                                                          generální konzulStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovky207.jpgTajenka k řešení 206: Je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se.

Vyřešení křížovky 207 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 1. listopadu 2006 v 19:30 hod.

Staročeský karbanátek - šéfkuchaře v plzeňské restauraci Švejk

karbanatky.gif

Potřebujeme: 0,5 kg mletého masa, 20 dkg kyselé okurky, 2 vejce, sůl, pepř a strouhanku.

Postup: Do mletého masa vyklepneme vejce, osolíme a opepříme. Okurku nakrájíme na kostičky a vložíme do mletého masa. Promícháme a po lžících vsypáváme strouhanku - dle množství masa 2 až 3 polévkové lžíce strouhanky. Kuchařský fígl - aby jakékoli mleté maso bylo vláčné a šťavnaté, je dobré vlít do něj trochu smetany. Z připravené hmoty vytvarujeme karbanátky, obalíme v trojobalu (mouka, vejce, strouhanka) a osmažíme.


Pleskavice - z receptáře Českého rozhlasu Plzeň

Potřeby: 600 g mletého vepřového masa, 1 středně velká cibule, 1 - 2 lžíce studené vody, 1 lžíce oleje, ½ lžičky mletého pepře, sůl, olej na potírání a trochu strouhanky na zahuštění.

Postup: V misce promícháme mleté maso s jemně nakrájenou cibulí, přidáme sůl, pepř, vodu a promícháme. Necháme hodinu odležet v lednici. Ze směsi pak tvoříme placky o průměru 8 cm a o výšce ¾ cm, které vypleskáme mokrýma rukama (odtud je název pokrmu, pleskavice.)

Karbanátky při pečení potíráme snítkou rozmarýnky, kterou namáčíme v olivovém oleji.


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200610/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114