Střípky-Čriepky 2006/11 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 11 (No.11)

  Listopad 2006 (November 2006)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Litomyšlznakmesta.jpgErb města

Jedno z nejstarších a nejpamátnějších českých měst, proslulé středisko kultury a vzdělanosti, vzniklo před více než 1000 lety při proslulé Trestnické stezce, jedné z mála komunikací, spojující Čechy a Moravu. O něco dál k jihu, za dnešní obcí Benátky, začínal již neprostupný prales, který se dal projít jen po břehu říčky Loučné, dříve zvané Trestnice. U zemské brány před Benátkami hlídalo cestu hradiště Hrutov, zřejmě bezprostřední předchůdce Litomyšle.

Celá krajina patřila v 10. století mocnému rodu Slavníkovců, kteří si, podle Kosmovy kroniky, vybudovali na dnešním zámeckém návrší hradiště. Skutečně doložená historie Litomyšle však začíná koncem 11. století, kdy tu kníže Břetislav II. založil malý benediktinský řádový dům. Na něj ve 40. letech 12. století navázal klášter premonstrátů zvaný Olivetská hora s kostelem sv. Klimenta, dlouho mylně považovaným za nejstarší kostel v Čechách. Klášter se stal střediskem kulturního a hospodářského života této oblasti a významně se podílel na její kolonizaci. Sídliště, které se pod Olivetskou horou v údolí Loučné postupně vyvinulo, povýšil v roce 1259 král Přemysl Otakar II. na poddanské město. V roce 1259 si litomyšlští premonstráti rozdělili sféry vlivu s olomouckým biskupstvím. Hranice mezi oběma církevními majetky, která byla tehdy vytýčena, se stala i částí hranice mezi Čechy a Moravou a tuto funkci plní dodnes. V roce 1344 zřídil papež Kliment VI. v Litomyšli biskupství; bývalý klášter se tak změnil na biskupskou rezidenci, doplněný o nový palác, kostel P. Marie a samostatné opevnění. Po roce 1350 bylo hradbami obehnáno i město, do něhož se vcházelo dvěma branami. Biskup Jan ze Středy, známý humanista, uvedl do města augustiniány a dal jim postavit klášter a kostel. Další biskup, Jan Železný, proslul jako zapřisáhlý nepřítel husitů a hlavní odpůrce Jana Husa v Kostnici. Proto husité v roce 1421 Litomyšl dobyli a obsadili. Biskupství tím prakticky zaniklo. Panství získal husitský hejtman

zameklitomysl.jpgLitomyšl - zámek

Vilém Kostka z Postupic, jehož rod tu panoval až do roku 1547. V roce 1490 byly zříceniny biskupské rezidence s výjimkou paláce zbořeny a na jejich místě založeno Nové Město, které osídlili především čeští bratři. Měli tu jeden z nejstarších sborů, sídlil zde bratrský biskup, v činnosti byla i tiskárna. V roce 1547 však Kostkové o Litomyšl přišli a čeští bratři byli vyhnáni. V roce 1567 získal panství nejvyšší kancléř království českého Vratislav z Pernštejna a dal v místech zpustlého paláce na Olivetské hoře postavit překrásný renesanční zámek, který se stal rodovým sídlem Pernštejnů. Po porážce českých stavů v roce 1620 začali Pernštejnové ve městě tvrdě uplatňovat protireformaci. V roce 1640 přišli do Litomyšle piaristé, kteří si tu vybudovali kolej s kostelem. Tento řád významně ovlivnil další osudy města. Usiloval o sociální i morální povznesení chudiny, jeho školy byly značně tolerantní, vyučovalo se v nich mj. podle Komenského Brány jazyků. Postupně tu vybudovali filozofický ústav, pořádali divadelní a hudební produkce, vystavěli nové školy a velký barokní chrám. V protikladu k jejich činnosti byly pohromy, které město v 18. a 19. století postihly. Kromě povodní to byly hlavně požáry (1736, 1769, 1775 a 1814), pro které se prý v té době ujalo v Čechách rčení “hoří jako Litomyšl”. V 19. století se ve městě ve velké míře rozvíjelo obrozenecké hnutí, spojené s působením významných osobností, jako byly M. D. Rettigová, E. M. Klácel, A. V. Šembera, F. A. Brauner, A. Sedláček, J. Kořenský, A. V. Šmilovský a zejména A. Jirásek, který vyučoval na zdejším gymnáziu. V roce 1824 se v Litomyšli narodil Bedřich Smetana (1824-84). Na jeho počest se tu každoročně koná hudební festival Smetanova Litomyšl, od roku 1994 mezinárodní, zaměřený na operní tvorbu.

zameckedivadelko.jpgZámecké divadélko - Litomyšl

Z velkého množství kulturních památek - město je městskou památkovou rezervací - vyniká zámek, národní kulturní památka. Byl vystavěn v letech 1568-82 podle projektu G. B. Aostallise a U. Aostallise jako jeden z prvních výrazných projevů renesance v Čechách. Představuje mohutný čtyřkřídlý blok, obklopující dvě nádvoří s arkádami. Fasády zámku zdobí sgrafito od Š. Vlacha, považované za nejkrásnější na území bývalé rakouské monarchie. Ze zámeckých pokojů vyniká tzv. bitevní sál a velká jídelna, mimořádně cenné je zámecké divadlo z konce 18. století, jeden z nejstarších dochovaných divadelních celků v Evropě, s původními dekoracemi. V bývalé jízdárně je muzeum antického umění (zámek otevřen v sezóně).

chramlitomysl.jpgChrám Nalezení sv. Kříže

V blízkosti zámku stojí raně barokní piaristická kolej s kostelem Nalezení sv. Kříže z let 1716-1730 od G. B. Alliprandiho a F. M. Kaňky, k němuž přiléhá bývalé piaristické gymnázium, dnes Muzeum a galerie Litomyšl, z let 1714-19 s novější věží (otevřeno v sezóně). V bývalém zámeckém pivovaru je rodný byt Bedřicha Smetany s expozicí (otevřeno v sezóně). V někdejším

smetanovonamesti.jpgSmetanovo náměstí - dům čp. 110 U rytířů - první na levé straně

pomniksmetana.jpgPomník B. Smetany

Portmanově domě je dnes Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, spisovatele a mystika, s unikátními nástěnnými malbami a vyřezávaným nábytkem (otevřeno v sezóně). Na Toulovcově náměstí stojí gotický, barokně přestavěný špitální kostel Rozeslání sv. Apoštolů, na Šénově náměstí proboštský chrám Povýšení sv. Kříže s bývalým augustiniánským klášterem, původně gotický z roku 1356, po požárech několikrát upravovaný, s cenným vnitřním zařízením. Na Smetanově náměstí, které je centrem města, najdeme řadu cenných domů s podloubím a středověkým jádrem, vyniká zejména dům čp. 110 U rytířů z doby po roce 1546 s překrásně zdobenou fasádou, dnes výstavní síň (otevřeno celoročně). Radnice je původně gotická, upravená renesančně a barokně, s nárožní hranolovou věží. Na konci náměstí stojí pomník B. Smetany z roku 1924 od J. Štursy a P. Janáka.

Východně od Litomyšle je ves Nedošín se známým NEDOŠÍNSKÝM HÁJEM, který dal začátkem 19. století upravit J. J. Valdštejn z Vartemberka na park, zdobený četnými pavilony a temply. V někdejším letohrádku se konaly slavné majáles, známé z Jiráskovy Filosofické historie. Všechny budovy byly zbořeny v roce 1865, zůstala jen kamenná kaplička z roku 1809 nad pramenem. Nejzajímavějšími místy Nedošínského háje vede naučná stezka. Mezi Litomyšlí a Nedošínským hájem leží rybník Velký Košíř (30 ha), využívaný k vodním sportům a koupání.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.czStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ            Pokračování:

Charakteristické pro mentalitu a zájmy městských vrstev byly kriticky laděné skladby, porovnávající mravně vznešené křesťanské zásady s životní praxí. Tyto práce nezřídka přerůstaly v ostrou společenskou satiru (kupř. díla obsažená v tzv. Hradeckém rukopisu). Ještě víc se uplatňoval satirický moment v pracích studentů a absolventů univerzit. Zvláště oblíbené a zdařilé byly tzv. spory či disputy dvou znepřátelených stran. Těžily z tehdejší školské výuky, založené na dialektické metodě, mnohdy parodovaly skutečnost a úsměvně odkrývaly problémy každodenního života (Podkoní a žák, Svár vody s vínem). Ne všechny disputy se vyznačovaly odlehčujícím zaměřením. Nejslavnější spory, ať psané veršem či prózou, se zabývaly filozofickými otázkami, vztahem člověka k Bohu, ke smrti i podmínkami spásy lidské duše. Ke zmíněným skladbám náleží Svár duše s tělem a především nejznámější dílo německy psané středověké literatury Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech) Jana ze Žatce, rozmluva intelektuála se Smrtí o smyslu lidské existence a řádu pozemského světa. V českém intelektuálním prostředí vznikla rozvleklejší obdoba tohoto dialogu, známá pod názvem Tkadleček.

Filozofický rozměr se uplatnil též ve vrcholném díle česky psané předhusitské literatury, veršované legendě o svaté Kateřině, rafinovaně spojující náboženskou problematiku s lidskou sexualitou. Složité metaforické vyjadřování mohlo ovšem promlouvat pouze ke vzdělancům; měšťanské kruhy dávaly asi přednost méně náročným legendám o svatém Prokopu a svaté Dorotě. K oblíbeným dílům patřil i tzv. Pasionál, adaptace svodu latinských legend, známého pod názvem Legenda aurea (Zlatá legenda) a sestaveného Jakubem de Voragine kolem roku 1260. Do popředí zájmu se dostávají i cestopisy. Pozornost českého publika budil více fantastický cestopis tzv. Mandevilla než faktograficky spolehlivý Milión benátského kupce Marca Pola. Za lucemburské vlády se výrazněji objevují i pozoruhodné divadelní scény (kupř. Mastičkář), provozované původně jako součást velikonočních her o Kristově umučení a vzkříšení.

Důležité místo v kultuře předhusitské doby připadalo stále mluvenému slovu, především kazatelské činnosti. Dobrý kazatel poskytoval člověku orientaci v jeho nesnadném životě a zároveň pojmenovával problémy, které lidi tížily. Kazatelé si zpravidla činili pro své proslovy písemné přípravy v podobě rozvedených tezí. Písemné soubory nedělních kázání na evangelijní motivy se nazývají postily (z latinského Post illa verba, tj. po těchto slovech). Úspěšní kazatelé do svých projevů vkládali též různé poučné příklady (exempla), jejichž popularita byla nesmírná.

Naslouchal-li shromážděný lid svým kazatelům pozorně, leč pasívně, potom se při bohoslužbách sám, alespoň částečně, zapojoval do obřadu. Stejně jako v dřívějších dobách tak činil zpěvem starých českých duchovních písní Hospodine, pomiluj ny (na konci 14. století o ní napsal učené pojednání mnich Jan z Holešova) a Svatý Václave, k nimž přistoupily ještě Jezu Kriste, ščedrý kněže a Buoh všemohúcí. Jinak byly bohoslužby nadále slouženy latinským jazykem, většině laiků nesrozumitelným, což však na druhé straně umocňovalo kouzlo rituálu. Od 14. století se již s chrámovým zpěvem pojí hra na varhany.

Na pražském dvoře Jana Lucemburského a Karla IV., ale i v okruhu markrabat Jošta a Prokopa došlo k značnému rozvoji instrumentální hudby. Prameny dokládají různé pištce a trubače, vystupující při různých světských slavnostech a příležitostech (vítání zahraničních poselstev, hostiny apod.). V městském a venkovském prostředí hráli při obřadech a zábavách, spojených s tanci a zpěvy (kupř. svatební veselí).

 

Výtvarné umění

Klíčovou úlohu ve vývoji gotického výtvarného umění sehrála architektura. V první polovině 14. století byly především ve stavbách založených posledním pražským biskupem Janem z Dražic patrné vlivy francouzského kulturního prostředí, s nímž český prelát udržoval styky. Ohlas francouzské gotiky se projevil zejména v Roudnici nad Labem (most, augustiniánský klášter a kostel), kde měl biskup své sídlo. V sakrální (církevní) architektuře tohoto období se, rovněž v důsledku kontaktů s francouzským uměním, prosadila tendence k vznosným, vzhůru směřujícím liniím. Tento styl přinesl do českých zemí Francouz Matyáš z Arrasu, architekt první fáze přestavby Svatovítského dómu. Jeho prvky jsou zřejmé i v kapitulní síni Sázavského kláštera a v chrámu svatého Bartoloměje v Plzni.

Vrcholná gotika je však v českém prostředí spjata hlavně se jménem jihoněmeckého stavitele Petra Parléře z Gmündu (ve Švábsku), který u nás působil více než čtyři desítky let (zemřel roku 1399) a spolu se svými příbuznými vybudoval proslulou kamenickou a sochařskou huť. Parléřovská architektura přinesla nové rysy především ve způsobu zaklenutí rozsáhlých chrámových prostor. Těžkou křížovou klenbu vystřídala síťová klenba žebroví a jednoduché okenní kružby se proměnily v pestrou směs vzájemně se proplétajících větví, pro něž byl příznačný plaménkový motiv. K hlavním stavbám Parléřova okruhu patří chór pražského Svatovítského chrámu a jeho hlavní věž, kaple Všech svatých na Pražském hradě, podíl na architektuře staroměstského chrámu Panny Marie před Týnem, kostela svatého Bartoloměje v Kolíně a počátek budování chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Také pražský Kamenný (Karlův) most a Staroměstská mostecká věž náleží mezi výtvory parléřovské huti. Velká část gotické architektury však navazovala na dědictví počátku 14. století, zdokonalené podněty Matyáše z Arrasu (chrám Karla Velikého v Praze na Karlově, pražský klášter Na Slovanech, chrám svatého Jakuba v Kutné Hoře, kostel svatého Jiljí v Třeboni). Jihočeská gotika, zejména sakrální stavby, pak prozrazují souvislost s podunajskou architekturou německé a rakouské oblasti.

S architekturou byl bezprostředně spjat vývoj plastické tvorby. Sochy a drobná plastika obohacovaly vnější i vnitřní výzdobu církevních i významných světských staveb a podílely se na jejich členitosti. Většina sochařských prací zpodobňovala světce, přičemž zhruba od poloviny 14. století se v souvislosti s mariánským kultem šíří vlna tzv. krásných madon (Panna Marie s Ježíškem v náručí) s charakteristickým esovitým prohnutím postavy. Jejich obliba vrcholí kolem roku 1400. Do této doby spadá také tzv. Mistra týnské kalvárie, vynikajícího řezbáře, zpracovávajícího náboženské motivy, zvláště Kristovo umučení. Vedle dřeva se jako sochařského materiálu používalo pochopitelně též kamene a kovu. Nejvýznamnějším dílem parléřovské huti, spojené s oficiální politikou Karla IV., jsou kamenné náhrobky sedmi přemyslovských knížat a králů ve Svatovítské katedrále a v triforiu téhož chrámu jedinečná galerie jednadvaceti plastik příslušníků lucemburské dynastie a osob, které se o stavbu dómu zasloužily. Jindřich Parléř je autorem plastiky svatého Václava, umístněné rovněž v hlavním českém chrámu, a v jeho dílně vznikly asi též sochy Karla IV. a Václava IV., zasazené do východního průčelí Staroměstské mostecké věže. Vynikajícím dokladem úrovně tehdejšího kovolitectví je jezdecká socha svatého Jiří, bojujícího s drakem, instalovaná dnes na třetím nádvoří Pražského hradu. Svým pojetím předznamenává již nástup renesančního umění.

Bouřlivý rozvoj prodělalo v tomto období také malířství. Monumentální koncepce Karlovy politiky i duchovní úsilí doby vyjadřovalo především malířství nástěnné. Sem se řadí hlavně tvorba mistrů, kteří se podíleli na výzdobě císařského paláce a kaple na Karlštejně. Jedním z nich byl Karlův dvorní malíř Mikuláš Wurmser. Malby na stěnách se však ve druhé půlce 14. století objevují v celé řadě kostelů, včetně staveb méně významných, i v šlechtických palácích a měšťanských domech. K vrcholnému projevu dospěla v průběhu 14. věku desková malba, těžící nadále převážně z náboženské tematiky. Postupně však z prací umělců mizí asketická strohost a neosobní pojetí postav. Zobrazované tváře a figury jsou stále častěji zachycovány v reálných proporcích s důrazem na individuální rysy. Významná malířská centra existovala v Praze, v jižních Čechách a na jižní Moravě. K reprezentativním dílům české deskové malby náleží zejména práce Mistra třeboňského oltáře, srovnatelné se soudobím italským uměním, a Mistra vyšebrodského oltáře. Za součást evropského kulturního dědictví se obecně považují i portrétní práce mistra Theodorika (Dětřicha), 130 obrazů polopostav světců, vytvořených pro karlštejnskou kapli svatého Kříže. Knižní iluminace navazovala na tradičně bohaté zázemí, jaké představovaly kupř. Pasionál abatyše Kunhuty a Velislavova bible z první poloviny 14. století. Pozornost iluminátorů se za Karlovy vlády soustřeďovala zejména k Bibli a mešním (misály) i modlitebním knihám. Svého vrcholu dosáhla česká gotická knižní malba na dvoře Václava IV., kde vznikl soubor vynikajících rukopisů (německy psaná Bible, cestopis tzv. Mandevilla a četné další).

manzelskypar.jpgManželský pár v objetí na loži, Bible Václava IV.,

počátek 15. století

Prosazující se tvůrčí individualita a sílící umělecké sebevědomí, podmíněné rostoucí společenskou prestiží, překonávají v této době starší, ryze středověký přístup, v němž byl umělec anonymním služebníkem božím. V iluminovaných rukopisech i v plastice se množí zpodobení či přímo portréty umělců, kteří díla vytvořili. I to je jeden z dokladů o sebeuvědomovacím procesu lidského subjektu a zároveň neklamná předzvěst hlásící se renesance.

 

Rozdíly v kulturním stylu společenských vrstev

Gotická kultura tvoří sice uzavřený, nicméně vnitřně rozrůzněný celek, odpovídající rozvrstvení tehdejší společnosti. Složité a mnohovýznamové umělecké projevy chápali v plném smyslu vlastně jen vzdělanci a příslušníci nejvyšších vrstev: církevní hodnostáři, vůdčí osobnosti panovnického dvora a univerzitní učenci.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPlzeňský Prazdroj od listopadu zdražuje

prazdroj_pivovar.jpgBrána pivovaru Prazdroj v Plzni

Milovníci plzeňského piva si od listopadu připlatí. Plzeňský Prazdroj totiž oznámil zvýšení cen sudového piva od 1. listopadu. Například půllitr ležáku Pilsner Urquell tak zdraží o 1,40 koruny.

Půllitr točených ležáků Gambrinus a Radegast zdraží o korunu, výčepní Gambrinus a Radegast budou dražší o 60 haléřů. U Velkopopovického kozla, který patří také do skupiny Prazdroje, by se ceny měnit neměly.

Mladá fronta Dnes 16.10.2006


Ministr vnitra představil vládě strategii pro tvrdší boj s korupcí

Tresty pro veřejné činitele, kteří se dopustí korupce, se možná v budoucnu zpřísní. V boji proti korupci by měly pomoci také speciální soudy a protikorupční agenti. Počítá s tím vládní strategie boje proti korupci, kterou kabinetu představil ministr vnitra Ivan Langer. Odstupující vláda Mirka Topolánka podpořila hlavní zásady dokumentu, definitivně ho schválí zřejmě příští týden. Langer to řekl novinářům po jednání kabinetu.

Rádio Praha 18.10.2006


Vnitro rozpustilo Komunistický svaz mládeže

Ministerstvo vnitra rozpustilo občanské sdružení Komunistický svaz mládeže (KSM). Důvodem je program, v němž mladí komunisté uvádějí, že se budou snažit o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. ČTK to řekla mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková. KSM se chce obrátit na soud. Sporným výrokem se stala věta: "KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem." "Tento výrok je podle ministerstva v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod. Je neslučitelný se základními demokratickými principy," řekla Masaříková. Občanské sdružení obdrželo oznámení 16. října a nyní má 30 dnů na podání žaloby k městskému soudu.

Rádio Praha 18.10.2006


Ruzyně zavede od listopadu nová bezpečnostní pravidla EU

Pro cestující na Letišti Praha budou od pondělí 6. listopadu platit nová pravidla pro provádění bezpečnostních kontrol, která vyplývají z nařízení Evropské komise. Nové bezpečnostní nařízení upravuje zejména přepravu tekutin a gelů. Nově také zavádí maximální limit rozměru příručních zavazadel. Omezení velikosti kabinových zavazadel začne platit od konce března příštího roku. Cílem zpřísněných kontrol je zvýšení ochrany pasažérů před hrozbou terorismu. Na nová bezpečnostní pravidla upozornila generální ředitelka Letiště Praha Hana Černochová.

Cestující si na palubu letadla budou moci vzít podle nového nařízení EU jen takové tekutiny a gely, které koupili v letištních obchodech až za stanovišti bezpečnostní kontroly. Pokud si tekutiny nebo gely koupí v letištních obchodech v prostoru mezi pasovou a bezpečnostní kontrolou, pak je musí mít zabalené v řádně označeném sáčku. Uvnitř sáčku musí být doklad o zaplacení zboží s informací, že ho cestující zakoupil v den letu. Zboží budou do speciálních sáčků s logem letiště balit přímo jeho prodejci. Omezení se týká také množství tekutin a gelů pro osobní potřebu, které si s sebou mohou cestující na palubu brát. Maximální velikost jednoho balení bude 100 mililitrů a pasažéři je musí mít zabalené v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu maximálně jeden litr. Sáčky budou k dispozici na ruzyňském letišti před odbavovacími přepážkami. Cestující si tak do nich ještě před odbavením budou moci přemístit veškeré tekutiny a gely pro osobní potřebu, například léky, masti nebo kapky.

Evropská komise zavádí nově také povinnost vyjímání elektronických zařízení, například notebooků, ze zavazadel a jejich samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká také svrchního oblečení cestujících. Tato opatření jsou však už v Ruzyni zavedena, takže nebudou mít žádný vliv na nový systém kontrol.

Příruční zavazadla, která si s sebou mohou brát pasažéři na palubu, budou od konce března příštího roku limitována rozměry 56 x 45 x 25 cm. Výjimku z velikosti kabinových zavazadel budou mít jen křehké předměty, nebo takové, u nichž hrozí jejich poničení, například hudební nástroje. Ty budou procházet samostatnou kontrolou.

Rádio Praha 18.10.2006


ÚBS: Česko nebude poprvé v historii soběstačné v produkci brambor

Česká republika nebude podle Ústředního bramborářského svazu letos poprvé v historii soběstačná ve výrobě brambor. Kvůli nízkým farmářským cenám v minulých letech pěstitelé výrazně omezili rozlohu bramborových polí, nižší byly i hektarové výnosy. Menší nabídka se již projevila zdražením brambor v obchodech. Podle odborníků se ceny ještě zvýší, protože menší zásoby brambor jsou i v okolních zemích. Předseda svazu František Novák míní, že stát pěstitele brambor nedostatečně podporuje. V Česku je také málo zpracovatelských podniků, které by garantovaly stálý odbyt. Investice pěstitelů brambor zatím nedotovala ani EU. Ministryně zemědělství Milena Vicenová řekla, že se bramboráři k podpoře dostanou v letech 2007 až 2013.

Rádio Praha 20.10.2006


Poražení: Topolánková a další známí

Ostrava - Pokus premiérovy ženy prosadit se do velké politiky nevyšel. Politika 21 ani žádná jiná "malá" strana neuspěly. Jana Bobošíková, europoslankyně a šéfka nově zrozeného uskupení Politika 21 se snažila marně. V televizi přesvědčovala diváky, že volby pro ni i její kandidáty posílené o zpěváka či populární televizní moderátorku dopadly dobře, ale při pohledu na výsledky jí upřímnost věří málokdo. Podobně ale dopadly i jiné malé strany, jejichž údělem je už poněkolikáté jen role statistů vedle stále sílících ODS či sociální demokracie.

Aktuálně.čz 21.10.2006


Nejprestižnějším povoláním je v Česku lékař, zjistil IVVM

Povolání lékaře má v Česku výsadní postavení. Lidé si této profese velmi váží, navíc sympatie k tomuto povolání rostou. Ukázal to letošní zářijový průzkum Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM). Lidé v něm lékařskou profesi umístili na vrchol pomyslného žebříčku sestaveného z šestadvaceti vybraných profesí. Na druhém a třetím místě skončily v nevelkém vzájemném odstupu profese vědce a vysokoškolského učitele. Na opačném konci žebříčku figurují uklízeči a poslanci.

Rádio Praha 22.10.2006


BIS: Organizovaný zločin se snaží proniknout do justice

Předmětem zájmu organizovaného zločinu je stále častěji justice. Uvádí to ve své výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS) s tím, že má informace o korupci na různých úrovních soudů. Dalším nebezpečím jsou podle BIS skupiny navzájem propojených osob ze samosprávy, advokacie nebo školství, které mají právní vzdělání a zároveň vliv na proces tvorby nových zákonů. "Zejména u okresních soudů dochází prostřednictvím finančních úplat soudcům k udělování neoprávněných výhod vězňům, popřípadě dalším klientům", uvádí se dále v materiálu. Do korupčního jednání jsou zapojeni i někteří advokáti a státní zástupci. Podle zpravodajské služby také existuje několik modelů, jak v průběhu trestního řízení diskreditovat, kompromitovat nebo zastrašovat státní zástupce.

Rádio Praha 24.10.2006


Polská prokuratura vyšetřuje, zda Poláci jsou v Česku otroky

Polská prokuratura se začala zabývat případem Poláků, kteří pracují v Česku ve výrobě automobilů. Oblastní státní zastupitelství v Rzeszowě prověřuje, zda byli polští dělníci v mladoslavské Škodě Auto zastrašováni, nuceni pracovat na dvě směny za sebou a špatně placeni. Informovala o tom agentura PAP. Polský deník Gazeta Wyborcza minulý týden napsal, že Poláci zaměstnaní v Česku ve výrobě aut žijí jako otroci. Škoda Auto však nařčení odmítla. Žalobu podalo šest bývalých pracovníků továrny v Čechách, které zaměstnávala ostravská personální agentura Zetka Auto, subdodavatel mladoboleslavské Škody.

Rádio Praha 24.10.2006


Topolánek je krok od úplného triumfu

Praha - Ve volbách do Senátu a na radnicích jednoznačně uspěla ODS.

"Topolánek ale ještě nevyhrál na celé čáře," říká šéf Factum Invenio Jan Herzmann. ODS získala ve víkendových komunálních volbách o deset procent více hlasů než v roce 2002 a v senátních volbách zopakovala předloňský úspěch, kdy do druhého kola nepostoupila jen v jediném obvodě. "Veřejnost se po červnových volbách posunula trochu doprava," míní volební expert Jan Herzmann. Jak výrazně však ODS porazí sociální demokraty, svého největšího rivala, se uvidí až po druhém kole senátních voleb za týden, upozorňuje Herzmann. V roce 2004 nakonec získala 18 senátních křesel a úspěch může zopakovat, pokud se jí i tentokrát podaří zabránit vzniku koalice "všichni proti ODS", k níž vyzval šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. V takovém případě může podle předsedy Senátu Přemysla Sobotky vyhrát ve 12 až 15 obvodech. Tento výsledek vychází i z prognózy Aktuálně.cz.

Aktuálně.čz 26.10.2006


Češi znovu pálí alkohol ve velkém

Brno - Pálenice jedou naplno, rekordní úroda švestek po hubených letech povzbudila Čechy a Moravany k výrobě alkoholu. A to přesto, že ceny v pálenicích znovu mírně vzrostly. Palírny nyní fungují naplno, v části z nich se pracuje nepřetržitě a objednávky mají až do jara. "Sezóna je velmi bohatá hlavně na švestky, počítám, že budeme mít do takového března co dělat," uvedla provozovatelka pálenice v Březnici u Zlína Stanislava Chalupová.

Padne rekord?

Provozovatelé pálenic na jihu Moravy považují letošní úrodu ovoce za srovnatelnou s úrodou před pěti roky. A alkoholu by tak mělo být stejně jako před zvýšením spotřební daně v roce 2004, které pálení vlastních lihovin zdražilo.

TOP 10 V ČESKÝCH RESTAURACÍCH

1. Božkov Tuzemský

2. Fernet Stock

3. Fernet Stock Citrus

4. Karlovarská Becherovka

5. Božkov Vodka

6. Vodka Finlandia (první z dovážených)

7. Božkov Peprmint

8. Slivovice Rudolf Jelínek

9. Stará myslivecká

10. Berentzen Saurer Apfel

V českých hospodách, restauracích a barech se pijí hlavně domácí lihoviny. Podle průzkumu agentury Data Servis se tuzemské značky podílejí na spotřebě tvrdého alkoholu téměř 60 procenty.

Aktuálně.čz 27.10.2006


Závěrečné kolo obměny třetiny senátorů začalo

Na třetině území republiky se po týdnu znovu otevřely volební místnosti - začalo druhé, tedy závěrečné kolo voleb do třetiny Senátu. Voliči v něm vyberou 27 senátorů z 54 finalistů. Svými hlasy rozhodnou nejen o složení Senátu na příští dva roky, ale zřejmě tím také ovlivní další jednání o budoucí vládě. Lidé mohou v každém obvodu vybírat ze dvou kandidátů, kteří před týdnem získali v prvním kole nejvíce hlasů. Hlasovací lístky na voliče čekají ve volebních místnostech.

První kolo senátních voleb, které se konalo minulý pátek a sobotu společně s komunálními volbami, vyhrála ODS. Má své finalisty ve 26 obvodech, ve 20 z nich první kolo vyhrála. ČSSD má své finalisty v 11 obvodech, ale jen ve třech vyhrála první kolo. Vítězi startovního kola byli tři ze šesti finalistů KDU-ČSL. KSČM má ve finále tři zástupce, kteří postoupili z druhého místa. Stejnou pozici má i šest kandidátů menších stran a hnutí. Ze dvou nezávislých kandidátů jeden dokázal vyhrát už první kolo.

Rádio Praha 27.10.2006


V Česku je velká svoboda tisku, tvrdí Reportéři bez hranic

Svoboda tisku je v České republice vysoká. Vyplývá to ze světového žebříčku stavu svobody tisku, který tento týden vydala v Paříži organizace Reportéři bez hranic. V tuzemsku ale toto hodnocení vyvolává i kritické hlasy.

 Ze 168 zemí světa se Česká republika umístila na pátém místě. Před ni se dostaly Finsko, Irsko, Island a Nizozemsko. Dobře je na tom také Slovensko, které se spolu se Švýcarskem umístilo na osmém místě. Ze zemí Evropské unie je podle organizace Reportéři bez hranic nejhorší situace v Polsku, které skončilo na 58. místě. Pohoršily si i Spojené státy na 53. místě. Poslední tři místa žebříčku zaujímá tzv. pekelné trio Eritrea, Turkmenistán a Severní Korea. Žebříček sestavuje organizace na základě průzkumu vlastních reportérů, pozorovatelů lidských práv a právních expertů. Hodnotí se přitom různé formy agrese vůči novinářům, cenzura, a samozřejmě také nezávislost novinářů, vliv politiků na média.

Rádio Praha 27.10.2006


Zlín si v neděli připomněl svátek patronů ševců a koželuhů

Návštěvníci zlínského obuvnického muzea si v neděli mohli zavzpomínat na řemesla, která v minulém století proslavila Zlín. Uskutečnil se zde již desátý ročník Ševcovské pouti. Na návštěvníky čekaly ukázky dovednosti obuvníků, kteří dodnes používají tradiční výrobní postupy, či výstava dámské módy a doplňků z 60. let minulého století. Letos se pouť ve Zlínském muzeu konala již podesáté. "Projekt vznikl na základě středověké tradice, kdy v době gotiky začali lidé oslavovat patrony řemesel. Patrony ševců, koželuhů a rukavičkářů se stali bratři Kryšpín a Kryšpinián, jejichž svátek připadá na 25. října," řekla v neděli ČTK vedoucí obuvnického muzea Miroslava Štýbrová.

Rádio Praha 29.10.2006


Také po senátních volbách zůstávají rozhodujícími hráči ODS a ČSSD

topolanek-se-raduje-pri-vyhlaovani-vysledku-voleb.jpgTopolánek se raduje

Volby do Senátu vyhrála přesvědčivě ODS. Posílila ale i sociální demokracie. Výsledky voleb přinesly zároveň některé významné změny v celkovém rozložení politických sil.

volby_senat_slozeni.jpg

Otázkou zůstává, nakolik ovlivní dosud neúspěšné vyjednávání o nové vládě.

Rádio Praha 30.10.2006


Vyšla známka s Tomášem Baťou

Zlín - Tomáš Baťa se dočkal vlastní známky. Aršík včera vydala ke 130. výročí narození zakladatele obuvnického impéria německá poštovní společnost ASD. Ojedinělá filatelistická rarita vyšla v limitovaném nákladu šest tisíc kusů. V poštovním provozu se bude používat jen v zemích, kde se platí eurem. České ministerstvo informatiky totiž před časem vydat Baťovu známku odmítlo.

Mladá fronta Dnes 1.11.2006


Populární lidovec Čunek vystěhoval další Romy

Město vedené populárním a kontroverzním starostou Jiřím Čunkem přešlo opět do akce. K téměř stovce Romů, které už město Vsetín odstěhovalo do Jeseníků, přibyli v pátek další. O den později získal lidovec Čunek další funkci; obrovskou většinou byl zvolen senátorem.

Mladá fronta Dnes 2.11.2006


Dušičky neboli Památka zesnulých

Památka zesnulých neboli lidově Dušičky patří k nejstarší křesťanské tradici. Slavíme ji každého 2. listopadu v roce. Je vzpomínkou na zemřelé, kteří podle křesťanské víry ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do nebe a jsou ve fázi "očišťování". Předchází jim Slavnost Všech Svatých, 1.listopadu, což je den, ve kterém si katolická církev připomíná všechny svaté, a to dokonce i ty, kteří nebyli oficiálně kanonizováni.

Rádio Praha 2.11.2006


Paroubek chce ve vládě i KSČM

Největší překážkou pro dohodu o předčasných volbách je jejich termín. To je asi hlavní výsledek schůzky předsedů politických stran s prezidentem Václavem Klausem. Pravice prosazuje podzim 2007, ČSSD chce nové volby až v roce 2008.

Lidové Noviny 3.11.2006


Domácnosti dluží bankám 500 miliard korun

Banky půjčují lidem stále více peněz a to nejen na bydlení, ale i na běžné nákupy. Zároveň se začínají ozývat varovné hlasy, že lidé neodhadnou své možnosti a nebudou schopni půjčky splácet. 500 miliard korun - tolik dluží české domácnosti bankám. Hypoteční úvěry se na této částce podílejí více než polovinou. Problémem však mohou být spotřebitelské úvěry, které stouply v meziročním srovnání téměř o třetinu. A dá se očekávat, že jejich výše ještě poroste, zvláště teď v předvánočním období. Jen málokdo si však umí přestavit skutečnost, že se může dostat do situace, kdy nebude moci splácet. Nejsou vzácné případy, kdy si lidé půjčí peníze na ledničku, televizi, nábytek, vyberou kreditní karty a pak zjistí, že celková částka na jednotlivé úvěry je větší, než jejich možnost splácet. Začínají se dostávat do dluhové spirály, kdy se vytlouká klín klínem a půjčují si stále dál.

Rádio Praha 6.11.2006


Elektrárna Temelín byla zkolaudována

temelin.jpg

Jaderná elektrárna Temelín byla zkolaudována, tím získala po šesti letech provozu oficiální povolení. O kolaudaci rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje v pátek. Rozhodnutí nabylo v pondělí právní moci.

Lidové Noviny 7.11.2006


Letos přijede do ČR rekordní počet ruských turistů

Letos navštíví Českou republiku asi 230.000 ruských turistů, což je o 24 procent více než loni. To je největší nárůst ze všech zahraničních návštěvníků, a Rusové se tak dostanou na sedmé místo. Vyplývá to z analýzy Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Jen za první polovinu roku navštívilo ČR 110.000 ruských turistů, přičemž za celý loňský rok jich přijelo z Ruska přes 180.000. Z hlediska Rusů je ČR na 11. místě, co se oblíbenosti týká. Nejvíce ruských turistů vyjelo v roce 2005 do Turecka, pak následují Čína a Egypt. Se 4000 korunami denně se Rusové také řadí na druhé místo v utrácení. Před nimi jsou pouze Japonci, kteří denně utratí 4200 korun. Průměrný turista v ČR utratí 2800 korun.

ČTK 8.11.2006


STEM: Podle Čechů měli největší přínos Havel, Klaus a Dostál

Za posledních 16 let měli podle Čechů z politiků pro zemi největší přínos prezidenti Václav Havel a Václav Klaus a bývalý ministr kultury Pavel Dostál, který loni zemřel. Na opačném konci žebříčku se ocitli politici z 90. let a bývalí sociálnědemokratičtí premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Vyplývá to z říjnového výzkumu agentury STEM.

Rádio Praha 10.11.2006


Policie zatkla podnikatele Starku

Policejní tým zadržel majitele příbramského fotbalového klubu Jaroslava Starku a dalších šest osob. Podezřívá je ze zmizení otce uprchlého miliardáře Radovana Krejčíře.

Lidové noviny 15.11.2006


17. listopad

vaclavaklistopad1989.jpgVáclavák 1989

Letos si již pošesté Česká republika 17. listopad připomíná státním svátkem jako "Den boje studentů za svobodu a demokracii". Tento den se do českých dějin zapsal hned dvakrát, a to perzekucí českých vysokoškoláků německými okupanty v roce 1939 a o padesát let později zásahem bezpečnostních složek proti studentské demonstraci, která zahájila proces demokratizačních změn v tehdejším Československu. Období, které následovalo, bývá označováno jako Sametová revoluce.

Rádio Praha 15.11.2006


Štědrý šibal

davidrath.jpg

David Rath coby ministr zdravotnictví rozhazoval plnými hrstmi. Na odměnách svým podřízeným rozdal jedenáct milionů a zcela zruinoval mzdové fondy ministerstva. Podobně se choval ve vztahu k inzerci. Za devět měsíců ve funkci proinzeroval přes deset a půl milionu korun.

Lidové Noviny 15.11.2006


Japonci chtějí z Žatce zaplavit evropský trh s televizory

Žatec se zřejmě stane největším českým centrem elektrotechnického průmyslu. Do zdejší průmyslové zóny vstoupily japonské firmy Hitachi, Panasonic a Toshiba. Vyrábět se zde mají televizory s LCD a plasmovou obrazovkou pro celou Evropu. Japonci chtějí zaplavit těmito výrobky trh už před příštími Vánocemi.

A na čem staví Japonci svou optimistickou vizi, že novými televizory z Žatce zaplaví Evropu? Předpokládají, že v souvislosti s rozšiřováním digitálního vysílání vzroste v Evropě poptávka po televizorech s plochou obrazovkou na 20 milionů kusů ročně.

Rádio Praha 16.11.2006

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

16.82Kč.

Británie

1 GBP

41.39Kč.

Japonsko

1 JPY

18.56Kč.

Kanada

1 CAD

19.25Kč.

EMU

1 EUR

28.06Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.55Kč.

Slovensko

100 SKK

78.46Kč.

Švýcarsko

1 CHF

17.56Kč.

USA

1 USD

21.92Kč.

Č.N.B. Platné od 16.11.2006


Klaus: stát stále a příliš zasahuje lidem do života

Stát lidem stále přesmíru zasahuje do života, přitom v listopadu 1989 lidé bojovali o to, aby tomu tak nebylo, aby měli co největší svobodu, řekl v pátek prezident Václav Klaus. Odpoledne položil květiny na pamětní místo na pražské Národní třídě.

ČTK 17.11. 2006


Při školení zemřel policista, zřejmě příliš pil

Během školení policistů ve středisku ministerstva vnitra v Solenicích u vltavské přehrady Orlík zemřel na počátku listopadu čtyřiapadesátiletý policista. Podle policejního prezidia zemřel zřejmě na následky velkého množství vypitého alkoholu. V sobotu o tom informovala Česká televize.

ČTK 18.11.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o Slovensku Vláda nedá rodičom rovnako

Pri vyplácaní rodičovského príspevku ľuďom, ktorí sa starajú o malé deti, chce štát opäť robiť rozdiely. Chystá sa totiž finančne viac podporovať tých, čo zostávajú s dieťaťom doma a, naopak, nepridávať tým, ktorí popri starostlivosti o dieťa aj pracujú. Takáto úprava tu platila do júla 2005 a podľa viacerých odborníkov bola nespravodlivá voči rodičom, ktorí sa z materskej skôr vrátili do zamestnania.

Pravda 17.10.2006


Kto je na tom lepšie? Slováci alebo Česi?

BRATISLAVA - Uplynulo presne 88 rokov od vzniku Československa. 28. októbra 1918 sa spojili dva národy, aby vytvorili spoločný štát. O viac ako sedem desaťročí sa cesty Slovákov a Čechov opäť rozišli a oba národy sa vybrali vlastnou cestou.

Darí sa dnes lepšie ľuďom v Bratislave alebo Prahe? Nový Čas sa snažil nájsť odpoveď spolu s českým denníkom Blesk. Ako si teda žijú Slováci a Česi štrnásť rokov od rozdelenia federácie? Zdá sa, že naši západní susedia sú na tom predsa len o niečo lepšie. Postupne sa však na nich doťahujeme.

Slovensko kontra Česko

18 324 Sk - Priemerná mzda - 20 036 Kč (24 844 Sk)

9,8 percenta - Nezamestnanosť - 7,1 percenta

74 rokov - Priemerná dĺžka života - 76 rokov

329 kilometrov - Dĺžka diaľnic - 560 kilometrov

74 - Počet nemocníc - 193

11 percent - Vysokoškolsky vzdelaní ľudia - 12 percent

19 percent - Domácnosti s internetom - 27 percent

majstri sveta - Hokejové úspechy - víťazi olympiády v r. 1998

63 m² - Priemerná plocha bytu - 65 m²

22,90 Sk - Cena piva Pilsner - 17,90 Kč (22,20 Sk)

Nový Čas 28.10.2006


Nález hrobky v Poprade-Matejovciach je európskym unikátom

Drevená hrobka veľmoža zo štvrtého storočia nášho letopočtu, ktorú našli vlani počas výstavby priemyselného parku v Poprade-Matejovciach je európskym unikátom. Zachovala sa v mimoriadne dobrom stave a hoci bola v dávnej minulosti vykradnutá, v hrobovej komore našli archeológovia viacero vzácnych predmetov. Medzi nimi napríklad zlatý závesok zhotovený z mince, bronzové vedro, strieborné šidlo, nožnice, bronzový hrot šípu či časti bohato zdobeného nábytku, ktoré si dnes prezreli členovia medzinárodnej komisie. Laikov upútala najmä minca, o ktorej Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre povedal: "Je to minca cisára Valensa razená v roku 375. Je cenná pre datovanie nálezu, ale je aj svedectvom toho, ako honosne žila vtedajšia spoločenská nobilita". Odborníkov potešili najmä zachované zvyšky odevu z tkanín i kože, medzi iným aj kúsky zlatom zdobenej látky, či časti nábytku, rozbitého pri vykrádaní hrobu. Samotná konštrukcia hrobky je unikátnym technickým dielom, ktoré dokumentuje vysokú úroveň staviteľstva a remesla v karpatskej oblasti v dobe sťahovania národov, na rozhraní 4. a 5. storočia po Kristovi.

SME 30.10.2006


Slovenská vodka je vraj skutočná vodka

Slovenskí výrobcovia liehovín sa tlaku tradičných vodkových krajín na sprísnenie definície vodky neobávajú. Vodka sa u nás totiž vyrába z obilia, zemiakov a melasy, teda presne z tých surovín, z ktorých sa má vyrábať "pravá" vodka. Podľa slovenských liehovarníkov ide len o "komerčnú záležitosť" a rozruch okolo vodky považujú za zbytočný. Tvrdia, že ak výrobca vyrobí kvalitný lieh, tak nie je možné rozlíšiť, z čoho bol vyrobený. Do pravej vodky sa totiž dáva neutrálny lieh, ktorý sa zriedi vodou, tak aby vznikol 40-percentný destilát. Rozdiely v chuti vodky vznikajú podľa producentov len pri procese destilácie, ktorý si chránia. Na zjemnenie liehu sa používa napríklad cukor.

SME 3.11.2006


Podľa Kukana sa mení filozofia zahraničnej politiky

Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan pociťuje zmenu filozofie zahraničnej politiky súčasnej vlády. Podľa neho o tom svedčí viacero vyhlásení predsedu vlády, súčasného ministra zahraničných vecí Jána Kubiša, ako aj vládny program.

TASR 5.11.2006


V Iraku zahynul slovenský vojak

Slovensko v noci z piatku na sobotu prišlo o ďalšieho vojaka z irackej misie. Po tom, čo ozbrojená kolóna so slovenskými vojakmi vstúpila do mesta Al Kút, vybuchla pod jedným z áut nastražená výbušnina.

SME 13.11.2006


Tretine Slovákov sa po novembri žije lepšie

Takmer tretina občanov Slovenska pociťuje 17 rokov po novembrových udalostiach 1989 zlepšenie životnej úrovne v domácnosti. Zhoršenie pociťujú dve pätiny ľudí.

Pravda 16.11.2006


Kongres SDKÚ: Šéf Dzurinda a rival Smer

dzurinda-radicova-kukan.jpgM. Dzurinda - I. Radičová - E. Kukan

Kongres SDKÚ za predsedu strany zvolil na ďalšie štyri roky opäť Mikuláša Dzurindu. Ten označil za najväčšieho rivala stranu premiéra Roberta Fica, Smer. Podpredsedami sa stali Ivan Mikloš, Eduard Kukan, Iveta Radičová, Milan Hort, Pavol Kubovič a Juraj Liška.

Z užšieho vedenia strany tak po voľbách vypadol len Pavol Prokopovič, ktorého vystriedala nová členka strany a exministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Radičová. Najviac hlasov zo 402 odovzdaných získal Kukan (373), potom Mikloš (365), Radičová (352), Hort (293), Kubovič (271) a Liška (268).

Pravda 17.11.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiLiberec se Sevillou ukázal, že se může měřit s absolutní špičkou

Liberečtí fotbalisté ve čtvrtek v úvodním utkání základní skupiny Poháru UEFA uhráli na domácím hřišti bezbrankovou remízu s obhájcem trofeje FC Sevilla. Úřadující čeští šampioni sehrají další zápas 2. listopadu v portugalské Braze.

Rádio Praha 20.10.2006


Hantuchová v Zürichu do finále dvojhry proti Šarapovovej

daniela-hantuchova.jpg

Slovenská tenistka Daniela Hantuchová postúpila do nedeľňajšieho finále dvojhry na prestížnom turnaji WTA Tour Zürich Open (dotácia 1,34 milióna USD), ktorý sa hrá na dvorcoch s tvrdým povrchom v hale vo švajčiarskom Zürichu.

Bleskovky 21.10.2006


Č eský automobilový jezdec Jan Charouz ovládl celkovou klasifikaci seriálu International Masters formule 3000. Charouz v neděli v Estorilu triumfoval v šampionátu nováčků i absolutně mezi všemi závodníky. Úspěch českých barev podtrhl tým Charouz racing system junior, který v premiérovém ročníku šampionátu vyhrál hodnocení stájí. Charouz i jeho tým uhájili bez problémů vedení v seriálu a nevadilo jim, že v Portugalsku se nakonec místo čtyř plánovaných závodů odjely jen tři. Poslední jízdu museli pořadatelé zrušit s ohledem na silný déšť.

Rádio Praha 22.10.2006


Výsledky 11. kola 1. fotbalové ligy

FK Teplice - SK Kladno 2:0 (2:0).

Dynamo České Budějovice - Marila Příbram 2:1 (0:1)

Sigma Olomouc - SIAD Most 2:0 (0:0)

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 4:1 (3:0)


Výsledky 17. kola hokejové extraligy

Oceláři Třinec - Vsetínská hokejová 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Slavia Praha - Sparta Praha 5:4 (3:0, 2:3, 0:1)

Hamé Zlín - Moeller Pardubice 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Rabat Kladno - Vítkovice Steel 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Energie Karlovy Vary - Mountfield České Budějovice 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Lasselsberger Plzeň - Znojemští Orli 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Rádio Praha 22.10.2006


Hokejisté Plzně porazili i podruhé v sezóně Pardubice

Hokejisté Plzně i podruhé v letošním ročníku porazili Pardubice a po domácím vítězství 1:0 v utkání 18. kola vyhráli na ledě Moelleru 4:2. Lasselsberger tak pokračuje ve zlepšených výsledcích pod vedením kouče Jiřího Kučery, který získal s Plzní v sedmi zápasech 15 bodů.

Právo 24.10.2006


Č eská tenistka Nicole Vaidišová postoupila do semifinále turnaje v Linci. V pátečním čtvrtfinále vrátila Srbce Jeleně Jankovičové porážku ze zářijového US Open, když ji vyřadila po setech 5:7, 7:6 a 6:4.

Rádio Praha 27.10.2006


Triumf českého cyklokrosu při závodu SP v Táboře

radomirsimunek.jpg

Radomír Šimůnek vyhrál závod cyklokrosového SP v Táboře. Po dvou letech, kdy na zdejší trati triumfoval Kamil Ausbuher, tak znovu vystoupil na nejvyšší stupeň domácí reprezentant. Český cyklokros tím na prahu nové sezóny znovu potvrdil příslušnost ke světové elitě.

Rádio Praha 30.10.2006Češi utkání nezvládli, podlehli Švédsku 3:4

josefstraka.jpg

Čeští hokejisté podlehli v dnešním přípravném utkání v Plzni před turnajem Karjala olympijským vítězům a úřadujícím mistrům světa Švédům 3:4.

ČTK 7.11.2006


Slovensko víťazom Nemeckého pohára

Slovenská hokejová reprezentácia sa stala víťazom Nemeckého pohára v Hannoveri. V nedeľňajšom finále si zverenci Júliusa Šuplera poradili so Švajčiarskom po dramatickom priebehu a veľkom boji 4:3 po predlúžení. Slováci vyhrali Nemecký pohár pri svojej ôsmej účasti druhýkrát v histórii, prvý raz sa im to podarilo v roku 1997.

SME 13.11.2006


Čeští fotbalisté byli za remízu s Dánskem rádi

milanbaros.jpg

Ve třetí minutě nastaveného času zachránili čeští fotbaloví reprezentanti díky brance Milana Baroše remízu v přípravném utkání s Dánskem. Hosté sice v Praze na Letné vedli od 28. minuty gólem Lövenkrandse a minutu po vypršení normální hrací doby nedali penaltu, těsně před závěrečným hvizdem ale přesnou hlavičkou Baroš srovnal.

Český rozhlas-1 15.11.2006


Budějovice úřadovaly, uspěl i druhý Liberec

České Budějovice znovu dokázaly, že jsou oprávněným lídrem hokejové extraligy. V jejím 23. kole doma jasně přehrály Pardubice 5:2. Hosté se sice výsledkově drželi po dvě třetiny ve hře, pak se ale aktivita a převaha Jihočechů odrazila dalšími góly. Zvítězil i druhý Liberec, jen přehrál 4:2 Zlín.

Mladá fronta Dnes 17.11.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu Humoru”Táto,” ptá se čtrnáctiletý syn, “proč si v naší republice nemůžeme vzít více žen jako v jiných zemích?”

“Víš, to ti dnes ještě nemohu podrobně vysvětlit, ale až budeš starší, pak pochopíš sám, že tohle uzákonění muže vlastně chrání!”

humorpredplacenpohrebres.jpg

Stavbyvedoucí vejde do restaurace a vidí tam zedníka u piva. Ptá se ho: “Co tady děláš v pracovní době?”

“Poslal mne sem mistr, abych mu zde držel místo...!”


Na druhý den po svatbě se ptají kamarádi novomanžela: “Tak co, pověz, jaké máš zážitky ze svatební noci?” “Hrozné! O půlnoci jsem odvážel manželku do porodnice!”


Po dlouhé plavbě po moři se námořník konečně vrátil domů. Jak jde po schodech, vidí, jak z jejich bytu odchází kominík. Chvíli se zamyslí a říká si: “To jsem úplný blbec! Co ten kominík mohl u nás doma vymetat, když bydlíme v paneláku?”


Pán přiběhne do přístavu a vidí, že loď je už dva metry od břehu, odrazí se a vyčerpán sebou pleskne na palubu. “To jsem rád, že jste mi neujeli.”

“No, to jsme ani nemohli,” odpovídá kapitán, “asi jste si spletl loď. My právě připlouváme.”


Na dovolené v zahraničí se procházejí Kropáčkovi po pláži a najednou vidí svou nezletilou dceru Irenku, jak se vášnivě líbá s místním domorodcem. Matka se zděsí a hubuje dceři: “Ty ses zbláznila - s cizincem?!”

“A co jsem měla dělat, moc jsem mu nerozuměla, tak jsme hledali společný jazyk!”


Učitelka se ptá Pepíčka: “Pepíčku, čím jsou tví rodiče?”

Pepíček: “Taťka je vekslák, maminka fotí pro erotické časopisy a přitom...”

Učitelka ho přeruší: “Dobře, to stačí. Píšu si, že pocházíš z moderní, smysluplné, demokratické rodiny.”


Zastaví dopravní hlídka řidiče a říká mu: ”Víte, že jste překročil předepsanou rychlost?”

“Já vím, ale chtěl jsem být doma dřív, než začnou účinkovat ty čtyři piva, co jsem před chvilkou vypil.”

humordoneberes.jpg

Zpovídá reportér reprezentačního trenéra po velmi neúspěšném vystoupení reprezentace na zimních olympijských hrách: “Byli jsme připraveni na všechno,” tvrdí trenér, “ale, že se bude závodit na sněhu, to nás zaskočilo...”


Vedení fotbalového mužstva z konce tabulky hodnotí výsledky a navrhují opatření. Trenér uvažuje: “Měli bychom koupit několik dobrých hráčů...”

“No a nebylo by jednodušší a levnější, koupit si rozhodčího?” navrhne jeden z hráčů.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůGenerální konzulát České republiky v Sydney

                                            V Sydney dne 17. 10. 2006

Vážení krajané,

dovoluji si vás informovat o připravované změně otevíracích hodin Generálního konzulátu České republiky v Sydney.

Tuto změnu zavádíme, abychom vyšli vstříc vašim potřebám. Během vašich návštěv na úřadě zaznívala žádost o úpravu úředních hodin tak, aby bylo otevřeno navíc ještě další odpoledne v týdnu. Současně jsme zaregistrovali snížení počtu návštěv v pondělí, které se tak stalo nejméně vytíženým dnem v týdnu.

S ohledem na výše uvedené jsem rozhodl o úpravě úředních hodin s účinností od 1. 11. 2006 takto:

Po - zavřeno

Út - 9.00 - 11.30 a 13.30 až 15.30

St - 9.00 - 11.30

Čt - 9.00 - 11.30 a 13.30 až 15.30

Pá - zavřeno

V souvislosti se zavedením nového systému vydávání cestovních pasů s biometrickými prvky, které zvýšilo nároky na osobní přítomnost žadatele na našem úřadě (při podání žádosti i při vyzvednutí nového pasu), jsme se rozhodli vyjít vstříc potřebám těch z vás, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Sydney a návštěva během pracovního týdne jim činí značné potíže.

Budeme proto zavádět přibližně jednou v měsíci zcela mimořádné úřední hodiny v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.30. Informaci o tom, kterou sobotu bude otevřeno pro veřejnost, bude vždy s předstihem zveřejněna na našich internetových stránkách a v krajanském tisku.

Doufáme, že výše uvedené změny zlepší kvalitu našich služeb veřejnosti a vyjdou vstříc vašim potřebám a požadavkům.

              S pozdravem

              Mgr. Vít Kolář

            generální konzul28.říjen - Den vzniku samostatného Československa

Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

Historické souvislosti

masaryk3sm.jpgT.G. Masaryk

Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedením Edvarda Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a spisovatelé.

28. říjen 1918. V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk,

benes_edvard2sm.jpg E. Beneš stefanik_milan_rastislav1sm.jpg M. Štefánik

Edvard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.

rasin_alois4sm.jpgA. Rašín

Odstraňování německých nápisů. V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.

Dne 28. října 1918. V ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.

Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.

Rozloha První republiky

znak_cr_1920.jpgZnak Československé republiky 1920

Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

Rádio Praha 28.10.2006Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, WellingtonPozor! Nezapomeňte na piknik!

barbecue1.gif

V neděli 26. listopadu

ve 12:00 hodin

na obvyklém místě,

v Belmont Domain.Též na stejném místě,

v neděli 28. ledna 2007

ve 12:00 hodin.
1. listopadu byl pohřben náš dlouho žijící krajan na Novém Zélandu

pan George Pressburg.

georgepressburg.jpg

Pan G. Pressburg byl odměněn pouze tento rok v květnu medailí za zásluhy v obraně vlasti za druhé světové války.

Delegace senátorů ČR a velvyslanec pan Karel Pažourkek mu ji předali ve vládní budově Ministerstva obrany zde na Novém Zélandu.

Krajané přejí manželce Haně a pozůstalým jeho rodiny upřímnou soustrast.Vánoční koledy v Botanické zahradě

V neděli 10. prosince v 6:00 hodin večer

Evropské EUROFORUM pořádá zpěv Vánočních koled různých evropských skupin.

Bylo by dobré, kdyby někdo z našich umělců též zazpíval českou nebo slovenskou koledu.

Prosím, doneste nějaké české či slovenské vánoční pečivo či nějaký zákusek, který si návštěvníci budou moci ochutnat a výdělek z prodeje bude věnován Červenému kříži.Rádio Praha (ČESKÝ ROZHLAS 7)

S přechodem na zimní čas v České republice dochází pravidelně ke změnám vysílacích časů i frekvencí od října 2006 do března 2007.

Pro zájemce s krátkovlnným přijímačem uvádíme zde rozvrh vysílání v českém jazyce pro Austrálii a Nový Zéland.

Od 12:00 do 12:27 UTC na 17.545 khz.

Od 18:30 do 18:57 UTC na 9.400 khz.

Od 20:30 do 20:57 UTC na 9.430 khz.

Mnohem kvalitnější je poslech na počítači na webové stránce: http://www.radio.cz


Terramare: Fiat Panda přes La Manche plave

fiatpandaterramare.jpg

Ital Maurizio Zanissi udivuje se svým plovoucím Fiatem Panda návštěvníky italských jezer a středomoří v okolí Sardinie, minulý týden se dokonce pustil přes kanál La Manche.

Vyplul z anglického města Folkestone a po šesti hodinách a patnácti minutách dosáhl francouzských břehů. Plavba byla dlouhá necelých 40 kilometrů.

Maurizio Zanissi se automobilům věnuje už dlouhou dobu, nyní se pustil do projektu obojživelného vozidla. Koupil malou pandu a upravil ji tak, aby zvládala pohyb po vodě i souši.

Panda 4x4 s dodatkem Terramare 4 umí plavat díky nafukovacímu prstenci, který objímá přední a boční spodní část malého italského vozu. Kompresor jej prý zvládne nafouknout během pár minut.

ITALSKÝ SLOVNÍČEK - terra = země, mare = moře

O pohon netradičního plavidla se stará proudový motor, který je řízený od zadní nápravy. Interiér minijachty je prošpikován různými hydraulickými zařízeními a je podřízen plavebním účelům.

Zadní část karoserie Maurizio Zanissi pozměnil tak, aby také připomínala malou jachtu a dávala posádce malého plavidla dobrý výhled. Dveře Maurizio Zanissi zavařil, dovnitř se nastupuje z můstku na zádi. Maximální rychlost plovoucího fiátku je 30 uzlů.

Zanisi plánuje vyrobit malou sérii obojživelné pandy a prodávat ji za přibližně 100 tisíc eur.

Mladá fronta Dnes 4.8.2006Redakce připomíná čtenářům, že Střípky-Čriepky jsou též na webu pod heslem: www.czclubnz.org

Též tam najdete klubovní informace a máte možnost přidat vaše zlepšovací návrhy.

Též je možno podat inzerát (prodám, koupím aj.)

RedakceStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovky208.jpgTajenka k řešení 207: Nezlob se, drahá, trochu jsem si kýchnul.

Vyřešení křížovky 208 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 6. prosince 2006 v 19:30 hod.

Nadívaná kuřecí prsíčka - (podle šéfkuchaře Jirky Babora na fotce)

jirkababor.jpg

Pro každou osobu potřebujeme jedno větší prsíčko. Uvedené dávky jsou pro jednu osobu.

Potřebujeme: 1 kuřecí prso, 1 plátek anglické slaniny (streaky bacon), 3 až 4 sušené meruňky, kousek sýru - asi 20 g, 1 lžíce oleje, 1 lžíce másla, 0,1 l bílého vína, 1 lžíce jemné strouhanky nebo lžička mouky, 1 lžíce štípaných mandlí, pepř a sůl.

Postup: V malé misce přelijeme meruňky vlažnou vodou, jenom aby byly ponořené, a nechejte je několik hodin nabobtnat.

Ostrým nožem prořízněte ze strany v každém prsu co největší kapsu a vyplňte ji sýrem a meruňkami. Opepřete a osolte, omotejte slaninou a zajistěte párátkem. Osmažte rychle na oleji, podlijte vodou z meruněk a duste pod pokličkou asi hodinu. Vyjměte maso, když je už úplně měkké, přihoďte strouhanku a mandle a rychle osmahněte. Přidejte máslo, víno a možná i trochu vody a aspoň 10 minut povařte. Nakonec vraťte prsíčka zpátky do pánve, aby se znovu prohřála. Podávejte nejlépe s vařenými nebo pečenými bramborami, ale i s rýží a s čerstvým salátem.

Pro obměnu můžete použít místo meruněk vypeckované sušené švestky anebo i lžíci sušených brusinek. Slaninu můžete nahradit tenkými plátky šunky, a místo mandlí zkuste lžičku hořčice, nebo sardelku, nebo i lžíci rajského protlaku se snítkou rozmarýny.

Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa a reportér: Jan Koppan.

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200611/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114