Střípky-Čriepky 2007/02 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 02 (No.02)

  Únor 2007 (February 2007)

  Ročník 16 (Vol. 16)


Zlínzlin_znak_mesta.jpg

Město plné zeleně, proslavené podnikatelem Tomášem Baťou i kumštem filmových animátorů Karla Zemana a Hermíny Týrlové, či školou desingu, leží v údolí řeky Dřevnice na dohled Hostýnských a Vizovických vrchů, v krajině, která potěší oči každého vnímavého turisty. První písemné zmínky pocházejí z roku 1322, tehdy Zlín patřil královně, vdově Elišce Rejčce. Na vrchu Hradisko ovšem stávalo nevelké opevněné sídlo již od 13. do 15. století. V letech 1358–1437 tady panovali Šternberkové.

zlin_batovy_zavody1928.jpgZlín – Baťovy závody v roce 1928

V roce 1327 dobyli Zlín husité. Město se dobře rozvíjelo za Tetourů (1478–1571) a Cedlarů (1589–1622). Získalo řadu privilegií a patřilo k nejlidnatějším v celém okolí, byly zakládány silné cechy (soukeníků, ševců, řezníků, hrnčířů aj.). Významné budovy byly renesančně přestavěny, od roku 1582 působila městské škola. V roce 1605 byl Zlín přepaden a vypálen Bočkajovci, pohromou byla tažení armád v době 30leté války, Zlín byl z poloviny zničen a vylidněn. Smutnou kapitolu tady dějiny napsaly v roce 1644, kdy bylo popraveno pět místních obyvatel za účast ve valašském povstání. Město se dlouho vzpamatovávalo z pohrom, což mu vrchnost nijak neusnadňovala. Až v 18.

zlin-21budova.jpgZlín – Baťova 21 budova postavena v roce 1938 (Mrakodrap)

století nastává oživení řemesel, především soukenictví a ševcovství, od roku 1779 pracovala krátce i plátenická manufaktura. Dlouho nebyla v provozu ani malá továrna na zápalky (1850) a Florimontova továrna na boty (1870). Podnikání napomohlo i zprovoznění železniční trati Otrokovice–Zlín–Vizovice v roce 1899. Významným mezníkem v životě jinak poklidného městečka byl rok 1894, kdy byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Tomáš Baťa st. se nechal inspirovat u Forda a zavedl i ve své firmě pásovou výrobu. Tehdy to u nás byla novinka. Baťa získal armádní zakázky a podnik se neuvěřitelně rozrůstal, brzy se vypracoval do světové špičky. V Baťově koncernu se rozvíjely i strojírny, gumárny, chemická výroba, stavebnictví i další obory. Baťa, jeden z nejbohatších mužů na světě, byl v roce 1923 zvolen starostou Zlína. Pozval do města nejvýznamnější architekty své doby, Le Corbusiera, F.L. Gahuru, V. Karfíka, M. Lorence, J. Kotěru. Díky nim ve Zlíně vyrostla řada funkcionalistických staveb. Mezi nejvýznamnější nové dominanty se zařadila budova Tržnice, svitovský mrakodrap (před válkou nejvyšší budova u nás), Dům umění, nová radnice, Velké kino, hotel Moskva. Budovy z červených cihel a bílého betonu vsazené do zeleně zahrad a parků daly městu neopakovatelný ráz. Není divu, že počet obyvatel se v té době zdesateronásobil.

Za druhé světové války se výroba částečně přeorientovala na potřeby německé armády, řada lidí i přímo v závodě se zapojila do protifašistického odboje. V listopadu 1944 byla bombardováním značně poškozena západní část Zlína včetně Baťových závodů. V říjnu 1945 byl koncern znárodněn. V letech 1949–89 byl Zlín přejmenován na Gottwaldov.

zlin-radnice.jpgZlín – Radnice

Dnes je Zlín městskou památkovou zónou. Z památek je nejvýznamnější čtyřkřídlý zámek. Původně gotická tvrz byla přestavěna na pohodlnější renesanční zámecké sídlo Jana Cedlara z Hofu v letech 1578–80. V roce 1605 byl objekt zničen uherskými povstalci a obnoven po roce 1777 hrabětem Khevenhüllerem, později následovaly ještě klasicistní úpravy. Na budovu navazuje park. Na zámku sídlí Muzeum jihovýchodní Moravy (otevřeno celoročně), stálé expozice jsou věnovány zlínským osobnostem (etnograf F. Bartoš, T. Baťa, filmaři), dobrodružství známých cestovatelů přibližuje expozice S Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem pěti světadíly, v galerii se seznámíte s českým malířstvím a sochařstvím 20. století (B. Kubišta, E. Filla, O. Gutfreund, J. Čapek, A. Procházka, J. Zrzavý atd.), zajímavý je i grafický kabinet. Další pozoruhodnosti najdeme v Obuvnickém muzeu (otevřeno celoročně) s expozicí historie obouvání či v Muzeu psychotroniky, léčitelství a ekobiologie. Dominantní církevní památkou je původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba, jehož dnešní podoba pochází z 19. století. Radnice na náměstí byla postavena v letech 1922–24 stejně jako další objekty z období Baťova budování města. Barokní sochy sv. Floriána a sv. Donáta pocházejí z 18. Století. Autorem pomníku T.G. Masaryka je O. Španiel a Partyzána V. Makovský.

Ve Zlíně se narodili bratři Bohumír (1866–1933) a Alois (1870–1944) Jaroňkové, zakladatelé rožnovského skanzenu, již zmiňovaný průmyslník Tomáš Baťa (1876–1932), architekt F.L. Gahura (1891–1958).

zlin_hrad_milenovice.jpgPůvodně gotický hrad ve Zlíně – Malenovicích je dnes významným kulturním centrem

V místní části MALENOVICE stojí gotický hrad z roku 1360 s plášťovou zdí, rozšířený v 15. století, s renesanční budovou předhradí. V 18. století byl areál barokně upraven. Dnes je tady část sbírek Muzea jihovýchodní Moravy (otevřeno sezónně) se stálou expozicí, věnovanou středověkým opevněným sídlům a hradům regionu pravěku jihovýchodní Moravy a historii orientačního běhu, který právě v této oblasti měl vždy velmi silné zázemí.

Převzato z knihy:

999 turistických zajímavostí České republiky

Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1,

170 30 Praha 7, E-mail: digiteam@kartografie.cz

homepage: www.kartografie.cz


 

Baťovci ve světě

Ne nadarmo zněla už ve Zlíně a později i na mnohých místech světa hymna baťovských průkopníků – prvních pionýrů baťovské expanze do světa. Už jejich potomci a tím spíše i třetí generace ji nejen neznají ale někdy už nemluví ani česky, neschovávají dokumenty, i proto se snažíme zachytit vzpomínky baťovců ze zahraničí přednostně.


Indie, Vietnam, Austrálie, Oceánie, Nový Zéland

Olga Andělová                  Joe a Zdena Buršíkovi †   

Josef Hiess +                     Gan Van Seng

Joe Hlubuček                    Hedvika Chudárková

Jan Pivečka †                     Josef Janeček †

Stanislav Jedovnický         Zdenek Kotásek , Dr

Frank Kotala, JUDr †        Marie a Oldřich (†) Pleškovi

František Popovský, Ing    Jarka Řehák

J. Vosáhlo                         F. B. Vohralíková – Bartošová

M. Sklenářová

Pamatujete-li si na nějakého Baťovce který žil nebo ještě žije na Novém Zélandu či v Austrálii, prosím, kontaktujte Nadaci Tomáše Bati na uvedené adrese nebo napište E-mail.

Též můžete kontaktovat redakci Střípky–Čriepky,

PO Box 27 332, Wellington, New Zealand

Nadace Tomáše Bati, Gahurova 292, 760 01 Zlín, T., Czech Republic

Pavel Hajný: info@BataStory.net

Klub ABS: ABS@BataStory.net.

http://batastory.net/milniky/jan-barosStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ       Pokračování:

Co si nemohl dovolit král, dovolila si česká a moravská šlechta (zejména moravský zemský hejtman Lacek z Kravař, nejvyšší purkrabí českého království Čeněk z Vartenberka i vlivný Boček z Kunštátu a Poděbrad), v níž Husova skupina spatřovala sílu, která vezme do svých rukou nápravu církve. Důvěra byla oboustranná. Právě šlechtici poskytli Husovi ochranu, když opustil Prahu poté, co nad ní římská církev vyhlásila interdikt (zákaz církevních obřadů a úkonů). Jeho trvání bylo vázáno na Husův pobyt v hlavním městě. Vůdce reformního hnutí pobýval pak na Kozím hrádku u Sezimova Ústí a na hradu Krakovci nedaleko Rakovníka. Zde seznamoval se svými názory venkovský lid a pilně psal.

Z Krakovce odjel na podzim 1414 obhajovat pojetí reformy do říšského města Kostnice, kam jej na chystaný koncil pozval římský král Zikmund Lucemburský. Hlavním cílem církevního sněmu nebylo posuzovat oprávněnost Husových myšlenek a jejich věroučnou čistotu, nýbrž provést nápravu obecné církve “shora”, poradou a usnesením učených prelátů a představitelů univerzit. Za prvořádný úkol považoval koncil (i jeho světský ochránce Zikmund) odstranění schismatu. V té době měla už římská církev tři papeže (k římskému a avignonskému přibyl ještě pisanský)!

V představě, že přesvědčí koncil o závaznosti české reformy pro celou církev, se Hus zklamal. Jeho zatčení, věznění i proces ukázaly nepřekonatelné rozpory mezi stanovisky koncilu a viklefsko-husitského proudu. Ačkoli šlo oběma směrům o nápravu neutěšeného stavu křesťanstva, bylo pro koncil, který sám sebe nadřazoval papežské autoritě, nepřijatelné, aby se o způsobu opravy církve jednalo jinde a jinak než v kruhu jejích představitelů. Poté, co Hus odmítl odvolat své názory, odsoudil ho koncil jako zatvrzelého kacíře k trestu smrti upálením a 6.7.1415 jej předal světské moci k potrestání. Český mistr kráčel na smrt s vědomím, že je božím vyvolencem, který umírá v poznané pravdě. Očitý svědek Petr z Mladoňovic o tom napsal:

“Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu a syn kdysi Klema (bývalého římského krále Ruprechta Falckého - pozn. red.), jak se mu říkalo, vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřisáhl a odvolal. A on, pohlédnuv k nebi, vysokým hlasem odpověděl: “Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachránit od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterému jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci umřít.” A uslyševše to, ihned řečený maršálek se synem Klemovým, tlesknuvše rukama, odjeli. A jeho hned biřici zapálili...”

Přes protestní listy české šlechty odsoudil koncil k upálení i Husova přítele Mistra Jeronýma Pražského. Jeho život skončil na hranici 30.5.1416.

Kostnický koncil uzavřel svá jednání roku 1418 a téměř celá Evropa považovala jeho průběh za zdařilý. Vyřešil přece schisma (jediným papežem se sídlem v Římě byl zvolen Martin V.) a učinil náběh k obnovení řádu v západním křesťanstvu. Svolavatel koncilu Zikmund Lucemburský stanul na vrcholu slávy. Ani jej však nenechávala v klidu situace v českých zemích, nedodržujících usnesení církevního sněmu. Přívrženci české varianty reformy uctívali, navzdory koncilu, Husa a Jeronýma jako svaté. Jejich mučednickou smrt pochopili jako důkaz špatnosti a zkaženosti římské církve, proti níž je třeba zakročit. Mnozí šlechtici začali vyhánět z far na svých panstvích Římu věrné kněze a dosazovali místo nich Husovy stoupence podávající z kalicha. Část šlechty přistoupila i k záboru statků církevních institucí a uváděla tak do praxe myšlenku sekularizace. Vše nasvědčovalo tomu, že se Viklefovy a Husovy teorie uskuteční v Čechách. Šlechta však záhy vedoucí roli v reformním hnutí ztratila. Události dostaly dramatický spád a podílet se na nich začal široký okruh obyvatel.

cisarzikmund.jpgCísař Zikmund, portrét neznámého mistra po 1430

Římská kurie sledovala dění v českém království a na Moravě se znepokojením. Zikmund dokonce hrozil Václavu IV. vyhlášením křížové výpravy, nedojde-li k obratu. Diplomatický tlak vyvrcholil na přelomu let 1418-1419, ale český panovník mu ustoupil pouze částečně. V Praze ponechal husitům jen tři kostely a do novoměstské rady jmenoval odpůrce reformních snah. Polovičaté řešení neuspokojilo ani katolíky, ani husity. V zjitřené atmosféře si řada přívrženců kalicha vysvětlila protihusitská opatření jako doklad Antikristovy činnosti a blížícího se konce pozemského světa. Prosté a zbožné městské i venkovské obyvatelstvo, jemuž obrazné věty Bible splývaly s realitou, se začalo vyrovnávat s představou brzkého skonání věků. Vizionářští kněží, ovlivnění názory kacířských sekt, ve svých kázáních zdůrazňovali povinnost křesťana předjímat nástup boží říše, v níž ustane pronásledování spravedlivých tj. stoupenců reforem. Podobně vzrušené hlasy zaznívaly též v Praze, kde se stal mluvčím radikálně smýšlejících husitů Jan Želivský, kazatel v novoměstském chrámu Panny Marie Sněžné. Ve venkovském prostředí, zvláště jihočeském, vyústilo očekávání konce pozemského světa v masové pouti (první se konala o velikonocích 1419) na vyvýšená místa, “hory”, jimž se říkalo biblickými jmény (kupř. Beránek, Oreb). Nejoblíbenějším názvem byl bezesporu Tábor (na hoře stejného jména v Galileji se zjevil Kristus apoštolům a přikázal jim, aby šířili jeho slovo všem národům). Na “horách” se scházeli přívrženci reformy z menších měst, městeček a vsí, naslouchali tu kazatelům a přijímali z kalicha. Byl to výraz lidové zbožnosti, kolektivní soudržnosti, odhodlání žít v souladu s božím zákonem a šířit jeho zásady i touhy po spasení duše. Její součástí byla též představa, že v blížícím se dramatu Posledního soudu dojdou věrní křesťané spasení pouze “na horách” a v pěti vyvolených městech (Plzeň, Klatovy, Louny, Žatec a Slaný; z nich se později Plzeň přidala na katolickou stranu). Nebylo náhodou, že některá z těchto měst se vyrovnávala s důsledky moru, prohlubujícího pocity zbožnosti a očekávání konce světa.

Z těchto pocitů se zrodila i vůle k činu, v němž se úsilí o vítězství božích pravd prolnulo se smyslem pro politickou skutečnost. Na velkém shromáždění, konaném na “hoře Tábor” (snad dnešní Burkovák u Bechyně) se vůdci husitských radikálů z venkova a Prahy dohodli na dalším postupu. V neděli 30.7.1419 zaútočili při pečlivě připravené akci pražští husité pod vedením Jana Želivského na novoměstskou radnici a svrhli z oken nenáviděné protireformní konšely (odtud označení defenstrace; de je latinsky z, fenestra pak okno). Husité ovládli celou Prahu a zahájili revoluci.

 

Hlavní husitské směry a jejich charakteristika

Král Václav IV. sice násilný převrat na Novém Městě pražském dodatečně schválil, ale již 16.8.1419 zemřel. Zpráva o jeho smrti byla znamením k dalším vystoupením radikálů, kteří se zejména v Praze obrátili proti nádherným kostelům i klášterům a ničili jejich zařízení. Šlechtické skupině kolem Čeňka z Vartenberka, jenž spolu s bývalými Husovými spolupracovníky z artistské fakulty kontroloval po roce 1414 vývoj, se situace vymkla z rukou. Na dějinnou scénu vstoupily další síly. Husovi přívrženci se na základě rozdílného chápání zásad božího zákona, shrnutých brzy do čtyř pražských článků, rozdělili do několika proudů. Svou roli při tom sehrály též regionální zvláštnosti a zájmy.

K umírněným husitům náleželo (až na několik radikálně uvažujících jednotlivců) husitské panstvo, s ním bezprostředně spojená část nižší šlechty a někteří staroměstští předáci. Jejich cílem bylo provést sekularizaci, obsadit nejdůležitější úřady a přesvědčit budoucího panovníka, aby tento program podpořil. Ideovými mluvčími umírněného proudu byli významní Husovi přátelé a žáci (Mistři Křišťan z Prachatic, Jan Příbram a další), vesměs lidé, kteří lpěli na názorech kostnického mučedníka, ale nehodlali je překročit. Když se ukázalo, že Evropa husitskou výzvu nepřijme, usilovali uzavřít takovou dohodu, která by husitům umožňovala autonomní (svébytné) postavení v rámci římské církve. Na úplné zpřetrhání svazků s ní nikdy nepomýšleli. Celý tento proud spojovala myšlenka na předrevoluční časy, kdy byl vedoucí silou opravného hnutí a měl velký vliv na dvoře Václava IV. Výbuch revoluce znamenal konec jeho výsadních pozic. Nástup husitských radikálů, kteří dostatečně nebrali v potaz společenskou prestiž pánů a univerzitních učenců, ani se neohlíželi na jejich dosavadní zásluhy, umírněné husity zaskočil. Aristokraté typu Čeňka z Vartenberka odmítali vidět rovnocenné partnery v poddaných sedlácích a vysokoškolští vzdělanci zase přezíravě hleděli na venkovské kazatele a negramotné náboženské blouznivce. Tradiční společenské přehrady nebylo možné překonat. Umírnění husité sice souhlasili s rovností všech křesťanů při bohoslužbách, nikoli však v politickém životě. V zásadě se soustředili na obranu svých výsad a nikdy nepřestali snít o tom, že nakonec získají v českém království rozhodující slovo.

Pomineme-li část staroměstských měšťanů a univerzitních mistrů spjatých s husitským panstvem, dá se říci, že Praha tvořila samostatný husitský proud, zaujímající místo zhruba uprostřed mezi umírněnými a radikály. V tomto postavení se zračila důležitost i autorita hlavního města, které i v revoluci sledovalo své zájmy. Nejvýznamnější roli sehrála Praha na počátku revolučního dění, kdy se na čas ocitla v čele všech husitských sil a sjednotila pod svým vedením řadu středočeských a východočeských měst. Její pozici však oslabovaly neustálé třenice mezi Starým a Novým Městem. Zatímco Novoměstští inklinovali k radikálům, následovali Staroměstští spíše Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycanu, odvážně rozvíjející Husovy názory, ale nepodléhající krajnostem.

Husitští radikálové z některých provinčních měst a venkova nebyli sice jednotní, ale spojovala je upřímná touha co nejrychleji a nejdůsledněji, často bez ohledu na reálné podmínky, učinit boží zákon jedinou normou mezilidských vztahů. Strženi touto myšlenkou si ani neuvědomovali, že prostý návrat do období apoštolské církve není možný a že by doslovné naplnění textu Písma vedlo k úplnému zhroucení společnosti. Vizionářství, přímočarost a jistá nedočkavost v porovnání s pražany tkvěla do značné míry v rozdílných podmínkách života, v různé úrovni vzdělání i v odlišné mentalitě lidí z velkoměsta na jedné straně a z venkova na straně druhé.

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchOstuda pokračuje, taximafie řádí dál

taxikar.jpgTaxikář rekordman okradl pasažéra o 988 korun (Autor: MAFA)

MF DNES zopakovala test poctivosti pražských taxikářů. Ukázalo se, že pražský primátor Pavel Bém, jeden z nejvlivnějších mužů ODS, má problém. Taximafie řádí v metropoli dál. A to navzdory Bémovu slibu, že se zlodějů za volantem i ostudy pro Česko zbaví. Redaktoři MF DNES vyrazili v přestrojení za cizince na deset jízd taxíkem. V šesti z nich byli okradeni. Nejvíce o tisíc korun. Na otázku, zda ta suma není moc velká, řidič sebevědomě odpověděl dobrou angličtinou: "Ne, to je taxa, za kterou se jezdí v centru města."

Před dvěma lety se Pavel Bém, také v roli cizince, v testu MF DNES přesvědčil, jak taxikáři kradou. Dokonce i svou kampaň v loňských komunálních volbách stavěl na hesle: "Jedna barva, jedna cena." Chtěl, aby pražské taxíky byly rozlišitelné podle jednotné žluté barvy a platily v nich stejné sazby za kilometr.

A co říká primátor na výsledky nového testu? "Deset jízd není relevantní vzorek," tvrdí s tím, že jeho lidé podnikli loni 755 kontrol a předražení odhalili "jen" u každého desátého taxikáře.

Mladá fronta Dnes 16.1.2007


Vědci dorazili do Antarktidy, stanici našli neporušenou

Ostrov Jamese Rosse (Antarktida) - Po dvou týdnech putování dorazil ve čtvrtek tým vědců na českou polární stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Stanice byla dostavěna loni v únoru. Celý komplex přečkal (antarktickou) zimu bez problémů a je plně funkční, informoval ČTK vedoucí skupiny Pavel Prošek z přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Zařízení budou vědci využívat vždy od prosince do března, kdy je v Antarktidě léto.

ČTK 16.1.2007


Topolánek zvládl rychleji dítě než vládu

Předseda ODS Mirek Topolánek si dokázal rychleji pořídit nemanželské dítě než funkční vládu, napsal ruský deník Kommersant. List připomíná, že tento týden podnikne Topolánkův kabinet další pokus o získání důvěry parlamentu, s nímž má premiér velmi intimní vztahy, neboť před několika dny kvůli jeho místopředsedkyni opustil vlastní ženu a tři děti. List připomněl i anekdotu, že ČR je největší nevládní organizací na světě.

ČTK 17.1.2007


Česká pošta od února zdraží posílání zásilek po Evropě

Česká pošta od února zvýší ceny posílání většiny obyčejných zásilek do evropských zemí. Například poštovné u dopisu do 20 gramů podraží o korunu na 11 Kč, odeslání balíku do dvou kilogramů vyjde na 460 Kč místo nynějších 400 korun. Vyplývá to z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

ČTK 17.1.2007


Honorární konzul Sochor čelí v Česku stíhání za podvod

Český honorární konzul v Libérii Karel Sochor, kterého tamní úřady podezírají z několika zločinů, čelí trestnímu stíhání i v Česku. Podle pražských kriminalistů se dopustil podvodu, když při prodeji liberijské důlní společnosti českému podnikateli zamlčel, že má závazek vůči další firmě. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). "V současné době lze potvrdit, že osoba pana Sochora v této věci figuruje, avšak vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku vyšetřování, nelze blíže specifikovat postavení pana Sochora v tomto případu," řekl ČT mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. České ministerstvo zahraničí zatím informaci o stíhání Sochora oficiálně nedostalo.

ČTK 18.1.2007


Armáda se loni zbavila přebytečné munice

Armáda se loni zbavila přebytečné munice. Na konci listopadu vojenské kamiony odvezly z muniční základny Květná na Svitavsku poslední zbytek přebytečné munice, kterou se armáda podle plánů z roku 2004 rozhodla zničit. Na svých webových stránkách o tom informovalo ministerstvo obrany. Na odvozu nepotřebné munice se podílelo 4872 kamionů, které odvezly přibližně 47.750 tun munice určené k likvidaci. "Byla to poslední munice, která byla v roce 2004 určená jako nepotřebná," řekl ČTK Jan Pejšek z ministerstva obrany. Podle Pejška likvidace nepotřebné munice začala v předchozích letech. Vojáci však zároveň vybírali munici, kterou bude třeba zlikvidovat v letech 2008 až 2010. Podle údajů z poloviny roku 2005 měla armáda ve svých skladech na 100.000 tun munice, většině z ní však již tehdy prošla záruka. Její průměrný věk se pohyboval kolem 23 let, některé typy však byly až 40 let staré.

ČTK 18.1.2007


V Česku si vichřice vyžádala první oběti

Vichřice v Česku si ve čtvrtek vyžádala první oběti. Padající strom usmrtil hasiče, který zasahoval ve Slunečné na Českolipsku. Dva mladíci zahynuli ve Vestci nedaleko Prahy v autě, na které se v silném větru zřítil strom. Padající stromy způsobily řadu zranění v celé zemi, mají s nimi problém i sanitky, které na mnoha místech nemohou projet. Spadlé kmeny blokují také železniční spoje, včetně mezinárodních. Tisíce domácností se ocitly bez proudu.

V Krušných horách vítr navečer dosáhl rychlosti až 182 kilometrů v hodině.

Rádio Praha 18.1.2007


Druhá Topolánkova vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny

Trojkoaliční vláda Mirka Topolánka (ODS) dnes podle očekávání získala důvěru sněmovny. Kabinetu k ní pomohli dva bývalí členové klubu ČSSD Michal Pohanka a Miloš Melčák. Hlasování se nezúčastnili, takže k získání důvěry stačilo 100 hlasů ODS, lidovců a zelených. Sociální demokraté a komunisté vládu nepodpořili.

Rádio Praha 19.1.2007


Armáda nakoupí asi 330 satelitních navigačních přístrojů GPS

Armáda připravuje nákup přibližně 330 satelitních navigačních přístrojů GPS. Nakoupí je za 26,5 milionu korun od americké vlády, která je nabízí v rámci programu Foreign Military Sales. Podle Moniky Machtové z ministerstva obrany obdrží americká vláda českou objednávku v prvním čtvrtletí letošního roku. Vlastní dodávka přístrojů do ČR bude ukončena v roce 2009.

ČTK 22.1.2007


Klaus jako prezident obstál, míní přes 80 procent lidí

Václav Klaus podle 82 procent lidí zatím obstál v roli prezidenta republiky. Aktuální průzkum společnosti STEM ukázal, že Klause kladně hodnotí nejen drtivá většina stoupenců ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, ale také skoro tři čtvrtiny přívrženců ČSSD, a dokonce 60 procent lidí, kteří by volili komunisty. Ve společnosti převládá podle STEM názor, že prezident by měl hrát v domácí politice aktivní roli jakéhosi "kritického komentátora". Skoro 40 procent respondentů si ale myslí, že Klaus se v domácí politice angažuje příliš, zatímco na sklonku roku 2003 považovalo jeho postup za nepřiměřený necelých 30 procent občanů. Vzrostl i podíl lidí, kteří si myslí, že hlava státu ve svém rozhodování zvýhodňuje některou ze stran - konkrétně ODS, které je Klaus čestným předsedou. Václav Klaus letos v únoru završí čtyři roky v čele státu, funkční období mu vyprší příští rok a zřejmě se bude ucházet o znovuzvolení.

ČTK 23.1.2007


Premiéra česko-slovenského skladatele Filase v New Yorku

Ve světové premiéře uvedl v neděli v New Yorku (v noci na pondělí SEČ) jeden z nejlepších současných trombonistů Joseph Alessi Sonátu pro trombon a varhany českého skladatele původem ze Slovenska Juraje Filase. Za varhany usedl Kent Tritle, hlavní organista newyorského chrámu sv. Ignáce z Loyoly, kde se koncert s velmi příznivým ohlasem publika konal.

ČTK 23.1.2007


Ministr odvolal honorárního konzula v Libérii Karla Sochora

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg odvolal honorárního konzula v Libérii Karla Sochora. Podle mluvčí ministra Zuzany Opletalové jsou důvodem odvolání mediální spekulace kolem jeho osoby, které v konečném důsledku poškozují jméno České republiky. Česká televize minulý týden uvedla, že liberijské úřady Sochora podezřívají z několika zločinů a že navíc čelí trestnímu stíhání i v ČR. Sochor se ale všem nařčením brání. Tvrdí, že někteří lidé se snaží pošpinit na veřejnosti jeho jméno. Zvažuje proto právní kroky, které by jeho osobu očistily.

Opletalová ČTK řekla, že odvolání podepsal ministr již minulý týden. Oficiálně bylo Sochorovi sděleno v úterý. "Funkce honorárního konzula je čestná a reprezentativní a co se děje v tomto případě, rozhodně neprospívá dobrému jménu České republiky," řekla ČTK mluvčí.

Rádio Praha 23.1.2007


Exministr Mlynář dostal za Testcom servis na 5,5 roku vězení

Někdejší ministr informatiky a bývalý člen US-DEU Vladimír Mlynář má strávit v souvislosti se založením společnosti Testcom servis 5,5 roku ve vězení. Rozhodl o tom pražský městský soud. Bývalému šéfovi Testcomu a exřediteli České televize Dušanu Chmelíčkovi a náměstkovi společnosti Vítu Novotnému uložil po šesti letech. Všichni mají jít do vězení s dozorem, proti rozsudku se ale odvolali, a tak případ ještě projedná Vrchní soud. Podle rozsudku také všichni tři nesmějí po dobu pěti let působit ve funkcích, v nichž se rozhoduje o státních penězích.

ČTK 25.1.2007


Americký radar má být blízko Rokycan

Radarová část americké protiraketové základny má vyrůst v západní části vojenského prostoru Brdy. To je na druhém konci vojenského prostoru, než leží obec Jince. Nejbližším větším městem jsou Rokycany. Jineckým se radar nezamlouvá.

Lidové Noviny 26.1.2007

bdrtc043.gif

Sněžku bičoval orkán o rychlosti

173 km/h

snezka.jpg

Přestože síla větru, který v pondělí ráno foukal na hřebenech Krkonoš nedosáhla hodnot orkánu Kyrill z předminulého týdne, zaznamenali meteorologové na Sněžce kolem sedmé ráno rychlost 173 km/h, což je stále úctyhodné číslo. Kyrill se 19. ledna přes nejvyšší českou horu přehnal nárazovou rychlostí až 216 km/h.

Na Labské boudě na hřebenech foukal ráno vichr rychlostí 126 km/h, v nížinách hradeckého kraje měl v nárazech sílu až 90 km/h. Během dopoledne pak intenzita větru výrazně zeslábla. Vichřice omezila provoz v lyžařských areálech. Například ve Špindlerově Mlýně byly dopoledne mimo provoz čtyřsedačkové lanovky na Medvědín a Pláně a dvousedačková lanovka ve Svatém Petru. Mimo provoz byla i sedačková lanovka na Sněžku.

Právo 29.1.2007


Policie kvůli drogám zatýkala vojáky

K zásahu na čáslavské základně se prý schylovalo už dlouho. Armáda má nečekaný problém. MF DNES zjistila, že domovské letiště nejmodernějších stíhaček Jas-39 Gripen v Čáslavi před několika dny neprodyšně obklíčila vojenská policie. Na prestižní letecké základně zatkla policie při zátahu proti síti pašeráků drog čtyři profesionální vojáky. "Jen k hlavní bráně najelo několik dodávek s policisty v černých kombinézách. Vůbec jsme netušili, co se děje," řekl MF DNES přímý svědek akce.

Výsledkem zátahu byli čtyři zadržení, u nichž policisté provedli i domovní prohlídky. Dva z vojáků byli vzápětí obviněni z nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů. Z informací MF DNES vyplývá, že čtveřice přechovávala a zřejmě i distribuovala heroin.

Mladá fronta Dnes 30.1.2007

Zbrojovka Brno definitivně skončila areál byl vydražen za 707 miliónů korun

Jeden z největších světových výrobců pušek, Zbrojovka Brno, definitivně skončila. Firma se v nejlepších časech pyšnila sedmdesáti továrnami. Teď je to jenom poloprázdný dvacetihektarový areál v Brně. I tak byl v dražbě prodán za rekordních 707 miliónů korun.

Rádio Praha 1.2.2007


Kanada v dubnu přezkoumá vízovou povinnost pro Čechy

Kanada v dubnu znovu přezkoumá vízovou povinnost pro české občany, aby zjistila, zda a kdy by bylo možné víza zrušit. Na dotaz ČTK to sdělilo kanadské velvyslanectví v Praze. Zastupitelský úřad Kanady uvedl, že 91 procent českých žádostí o vízum vyřídí ještě v den jejich podání. Velvyslanectví podotklo, že Ottawa bude při posuzování otázky víz brát v potaz i postoj sousedních Spojených států.

Česká republika dlouhodobě usiluje o zrušení amerických i kanadských víz. Spojené státy se nyní k této věci začaly stavět vstřícněji a není vyloučeno, že americký Kongres by mohl víza pro Čechy zrušit do dvou let. Bude záležet také na tom, zda Praha splní bezpečnostní podmínky. Američané a Kanaďané pro návštěvu Česka vízum nepotřebují.

Rádio Praha 1.2.2007


ČSSD řekne výstavbě amerického radaru 'Ne'

Sociální demokracie se zřejmě postaví proti umístění radarové základny USA v Česku. Proti se postavilo grémium, tedy vedení strany. Stanovisko ČSSD projednají i další orgány včetně ústředního výboru. Předseda Jiří Paroubek ale nepředpokládá, že by se na něm ještě něco významně měnilo. Potvrdil také, že socialisté budou žádat, aby o základně rozhodlo v referendu.

Většina sociálních demokratů již několik týdnů dávala najevo, že základnu nechce, postoj grémia je ale dosud nejjednoznačnější odmítnutí. Socialisté míní, že umístění základny by bylo dvoustranným aktem USA a Česka, mimo rámec principů kolektivní obrany. "Nechce se mi věřit, že by to stanovisko bylo až tak jednoznačné, až tak razantní," uvedla ministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL). Zdůraznila, že jednání se Spojenými státy zahájily a v letech 2004 až 2006 právě vlády s převahou sociálních demokratů.

Lidové Noviny 2.2.2007


V Polsku stojí Windows Vista 300 korun – pirátská

vindowsvista.jpg

Ještě dříve, než se nový operační systém Windows Vista začal prodávat, tak jej začali pokoutně nabízet prodejci na tržištích za zlomek oficiální ceny. Vista se tak stala dalším produktem, který piráti ukořistili a začali nabízet dříve, než byla jeho oficiální premiéra. Stihl jej tak osud Harryho Pottera nebo zfilmovaného Pána prstenů. Je již tradicí, že jsou takové upirátěné produkty prodávány za zlomek ceny originálu a také to, že jsou omezeny v kvalitě nebo jsou nebezpečné. "Vistu nabízíme od minulého týdne. Je to opravdový hit, prodal jsem desítky kousků. Ani filmy se tak dobře neprodávají," pochlubil se podle ČTK varšavskému listu Metro trhovec ze stadionu Desetiletí v Polsku, přeměněném z místa komunistických oslav v jednu největších tržnic ve střední Evropě. Kompletní verze programu je u takových prodejců k mání za 40 zlotých (necelé tři stovky korun). To je asi desetina ceny nejlevnější edice Windows Vista. A to je to ještě poměrně drahé. Pokud bude pirátskou kopii Windows Vista chtít koupit uživatel v Číně, zaplatí za ni v přepočtu 30 korun. O podobných praktikách v souvislosti s Windows Vista v Česku zatím nejsou žádné zprávy, uvádí tiskové oddělení Microsoftu v ČR. Není však jisté, zda jsou takto získaná Windows plně funkční a jak obcházejí aktivační proces. Navíc takoví uživatelé riskují, že si s novým programem přinesou domů i vir či jiný škodlivý kus software.

"Nedávno takový vir vybílil jedné uživatelce bankovní účet se 60.000 zlotými (cca 430.000 Kč)," dodal Barlomiej Wituski z organizace BSA, která potírá používání nelegálních počítačových programů.

Mladá fronta Dnes 2.2.2007


Středočeská ČSSD podpořila znovuzvolení Paroubka do čela strany

Předseda ČSSD Jiří Paroubek zřejmě zůstane v čele nejsilnější opoziční strany i po jejím březnovém sjezdu. Jeho znovuzvolení v sobotu podpořili delegáti středočeské konference ČSSD. Připojili se tak k účastníkům ostatních 12 krajských konferencí strany, kteří už Paroubka na předsedu nominovali. Paroubek dostal od středočeských socialistů 86 hlasů z 94, oznámil předseda volební komise. Na místopředsedy strany nominovali exministry Bohuslava Sobotku a Milana Urbana, kteří obdrželi o něco méně hlasů než Paroubek. Paroubek navíc nemá žádné protikandidáty. Někdejší předseda strany Miloš Zeman by sice byl rád, kdyby Paroubka vystřídal Zdeněk Škromach. Tento místopředseda ČSSD o to prý ale nestojí a říká, že také podpoří nynějšího předsedu strany.

Rádio Praha 3.2.2007


Miss Moravy se v Brně stala studentka Veronika Pompeová

Titulem Miss Moravia se pyšní jedenadvacetiletá brunetka Veronika Pompeová. Studentka z Jeseníku zaujala porotu mimo jiné kabaretním tanečním číslem ve volné disciplíně. První vicemiss se stala stejně stará Gabriela Kořínková z Přerova, druhou dvacetiletá Karolína Havránková z Brna, která předvedla virtuózní hru na flétnu. Brněnské klání o nejkrásnější dívku Moravy představovalo zároveň semifinále soutěže Miss České republiky.

Rádio Praha 3.2.2007


V Praze na jeden vůz připadá 1,94 obyvatele, na severu Moravy tři

Nejméně obyvatel se o jeden automobil dělí v Praze, naopak nejvíce v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to ze statistiky Sdružení automobilového průmyslu. Zatímco v Praze na konci minulého roku připadalo na jeden osobní vůz 1,94 obyvatele, na severu Moravy jsou to více než tři lidé. Vedle Prahy jsou osobními vozy nejlépe vybaveni lidé z Plzeňského kraje, kde na jeden vůz připadá 2,24 obyvatele, a ze středních Čech s 2,28 obyvatele na vůz. Naopak v Olomouckém kraji se o jedno auto dělí přesně tři lidé a ve Zlínském 2,93 obyvatele. Celorepublikový průměr je 2,5 obyvatele na automobil, což je o 3,5 procenta méně než před rokem.

Rádio Praha 4.2.2007


Nové lustrace čekají až tisíc lidí z vedení Policie ČR

Až tisíc lidí ve vedení Policie ČR bude muset znovu projít lustracemi. Prověrku jejich lustračních osvědčení nařídil ministr vnitra Ivan Langer kvůli kauze šéfa české pobočky Interpolu Pavola Mihála. Česká televize minulý týden upozornila na to, že Pavol Mihál byl před rokem 1989 evidován jako spolupracovník komunistické StB.

Rádio Praha 6.2.2007


Národní technické muzeum získalo automobil prezidenta Klause

Národní technické muzeum získalo v úterý do své sbírky automobil Škoda Superb, kterým v letech 2004 až 2006 jezdil prezident Václav Klaus. "Model Škoda Superb je prvním vozem automobilky Škoda, který sloužil prezidentu České republiky," řekl při této příležitosti člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Vozidlo je podle něj speciálně upraveno pro hlavu státu. Nadstandardní vybavení měl prý už prezident Masaryk ve své Škodě Hispano Suiza.

Rádio Praha 6.2.2007


Hradecký Kaufland prodával červivou paštiku

hypermarket_kaufland.jpg

Obchodní dům Kaufland v Hradci Králové prodával červivou drůbeží paštiku. Zatím není známo, kolik zákazníků si zkažený výrobek koupilo, uvedla televize Nova. Kaufland může nekvalitních služeb litovat. Hrozí mu až třímilionová pokuta.

Mladá fronta Dnes 7.2.2007


Nová léková vyhláška dle Julínka nezatíží lidi vysokými doplatky

Pacienti doplatí podle nové lékové vyhlášky ročně za léky v průměru o 150 korun více. Nyní občané dávají na léky v průměru 700 korun ročně, z toho důchodci 1200 korun. Vyhláška začne platit od 1. dubna a podle ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) rozšíří léčebné možnosti o drahé moderní přípravky. Doplatky se podle Julínka jako dosud nesoustředí na úzkou skupinu vážně nemocných a chroniků.

ČTK 9.2.2007


Úklid v archivu odhalil sto tajných zabijáků StB

Praha - Supertajná komanda, vycvičená k únosům, zabíjení a sabotážím v tehdejším západním Německu, připravovala od roku 1972 československá Vojenská kontrarozvědka, součást Státní bezpečnosti. Na existenci stovky těchto speciálních agentů-zabijáků se přišlo až nyní – při úklidu v archivech Vojenského zpravodajství. Tehdejší Vojenská kontrarozvědka agenty školila v tajných výcvikových centrech, o nichž nevědělo ani současné vedení Vojenského zpravodajství. „Bylo to pro mne překvapení,“ říká jeho šéf Miroslav Krejčík. Jména agentů vojenská špionáž zveřejnit nehodlá.

Mladá fronta Dnes 10.2.2007


ČSSR cvičila zabijáky pro vysazení do Německa

Komanda vycvičená k únosům, zabíjení a sabotážím v tehdejším západním Německu připravovala od roku 1972 československá Vojenská kontrarozvědka, součást StB. Těch sto agentů bylo tak tajných, že se na jejich existenci přišlo až osmnáct let po pádu totality, a to ještě náhodou. Vojenští zpravodajci při "velkém úklidu" ve svém archivu našli mezi bezvýznamnými dokumenty supertajné složky komunistické Vojenské kontrarozvědky (VKR). Jsou v nich jména agentů "skupiny zvláštního určení", kteří se připravovali k vysazení do tehdejší Spolkové republiky Německo. Tam měli zajmout či zlikvidovat klíčové osoby (politiky, ekonomy i vojáky) anebo obsadit významné objekty, jako byla americká raketová sila s jadernými hlavicemi, rozhlasové vysílače, radarové stanice, základny průzkumných letounů AWACS, ale také elektrárny.

"O zpravodajských službách leccos vím, nikdy by mne ale nenapadlo, že bývalá Vojenská kontrarozvědka, jejímž hřištěm mělo být výhradně armádní prostředí na území Československa, se připravovala i na akce v zahraničí. Tohle jsem tedy opravdu nečekal," přiznává ředitel Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Nově objevené dokumenty lze od pondělka najít na internetových stránkách vojenského zpravodajství.

Mladá fronta Dnes 10.2.2007


Nohavica a StB: nová fakta

Folkový zpěvák Jaromír Nohavica podepsal v lednu roku 1989 petici, která požadovala propuštění Václava Havla z vězení. A vzápětí udal policii lidi, kteří mu ji k podpisu přinesli.

Lidové noviny 10.2.2007


Policie obvinila vicepremiéra Čunka z přijetí úplatku

jiricunek.jpg

Policie obvinila v pátek vicepremiéra a předsedu KDU-ČSL Jiřího Čunka z přijetí úplatku. Senátor policejní usnesení převzal odpoledne. Jde o první případ, kdy byl člen české vlády obviněn z trestného činu v době, kdy působil ve své funkci. Podobné případy nejsou obvyklé ani v Evropě.

ČTK 12.2.2007


Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

16.89Kč.

Británie

1 GBP

42.50Kč.

Kanada

1 CAD

18.64Kč.

EMU

1 EUR

28.30Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.94Kč.

Slovensko

100 SKK

81.55Kč.

USA

1 USD

21.83Kč.

Č.N.B. Platné od 12.2.2007


V Česku bylo loni 635.336 legálně držených zbraní

Ke konci loňského roku mělo v České republice zbrojní průkaz více než 311.000 lidí, kteří vlastnili přes 635.000 zbraní. Proti předchozímu roku přibylo držitelů zbrojních průkazů o více než 700 a zbraní asi o 13.500. Vyplývá to ze statistik, které v pátek zveřejnilo policejní prezidium.

ČTK 12.2.2007Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuMala by sa predĺžiť platnosť preukazov zahraničného Slováka

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa dohodli, že by sa mal novelizovať zákon o preukazoch zahraničného Slováka. Tým sa končí platnosť 1. augusta tohto roku, čo by chceli zo zákona vypustiť. Držitelia preukazov by si inak museli vybavovať osvedčenie. Ďalšími z projektov, na ktorých sa spoločne podieľajú, sú aj spustenie internetového portálu a konferencia o školstve. Ako na brífingu po rokovaní informoval predseda SZSZ Vladimír Skalský, plánujú tiež vydať antológie diel slovenských umelcov žijúcich v zahraničí. Prvá by mala vyjsť slovenská poézia. Ďalej zriadili Čestné grémium Svetového združenia Slovákov v zahraničí, do ktorého budú nominovať významných Slovákov zo zahraničia. Jeho predsedom sa stal čestný predseda Slovenskej ligy v Amerike Ján Holý. Pripravujú tiež pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorý by mal vyrásť už budúci rok v Bratislave a zriaďujú stály sekretariát Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Tento rok Slovenská liga v Amerike oslavuje 100. výročie. Ciele nemožno zrealizovať bez finančných prostriedkov, ktorými pokrývajú len najdôležitejšie oblasti. Každoročne majú problémy s grantovým systémom, konštatoval Skalský. Ako uviedol, tento rok v ňom malo byť 40 miliónov korún. No vďaka "administratívnej chybe pri rozpočte" sa znížil len na 8,7 milióna, kým minulý rok to bolo 18 miliónov. Ako ďalej informoval Skalský, podpredseda vlády Dušan Čaplovič prisľúbil, že ho zvýšia na 20 miliónov a vláda sľúbila postupne granty zvýšiť až na pôvodných 40 miliónov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nemá napríklad financie ani na zriadenie funkcie svojho podpredsedu, dodal.

Vo svete žijú dva milióny Slovákov. Svetové združenie Slovákov v zahraničí združuje viac ako 70 organizácií z 20 krajín sveta a mnoho individualistov.

SITA 19.1.2007


Radarový systém nás ochráni

Rozhodnutie americkej vlády umiestniť protiraketové radarové zariadenia v Českej republike a v Poľsku v konečnom dôsledku zvýšia úroveň bezpečnosti Slovenskej republiky, uviedol prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Pravda 21.1.2007


O svojej histórii vieme málo, tvrdí Fico

robertfico.jpg

Vedomosti Slovákov o dôležitých udalostiach v krajine z obdobia druhej svetovej vojny a po nej sa postupne vytrácajú. Vláda preto bude presadzovať zmeny v školstve a vzdelávaní, aby sa o veciach, ktoré ovplyvnili vývoj Slovenska deti dozvedeli viac, povedal premiér Robert Fico na spomienkovej slávnosti na obete fašistami vypálených obcí Ostrý Grúň a Kľak.

Pravda 21.1.2007Opozícia: Vláda si popularitu kúpila

Lídri opozície kritizujú štýl politiky vládnej koalície. Premiérovi Robertovi Ficovi dokonca adresovali otvorený list, v ktorom napadli zahraničnú politiku jeho vlády. Tvrdia, že je hrozbou pre Slovensko a poškodzuje reputáciu krajiny. Občanom preto ponúkajú alternatívu. Opozícia sa tvári, že zabudla na spory z minulosti. Podľa šéfa kresťanských demokratov Pavla Hrušovského majú spoločné ciele. „Zamýšľame sa nad tým, ako robiť opozičnú politiku tak, aby sme presvedčili občanov, že sme lepší politici.“ Pravica avizuje spoluprácu aj v parlamente. O svojich iniciatívach chce informovať dopredu, aby nezostali zaskočení. Podľa podpredsedu Strany maďarskej koalície Pála Csákyho dochádza v spoločnosti k tichej normalizácii. „Koalícia nevládne. Kúpila si lacnými krokmi popularitu, ale nič závažné nevyriešila. Opozícia musí ponúknuť alternatívu,“ vyhlásil Csáky. Opoziční lídri sa opäť vrátili aj ku kritike premiéra za návštevu na recepcii kubánskej ambasády. Prekáža im jeho účasť na oslave výročia kubánskej komunistickej revolúcie či pripravovaná návšteva Líbye. Ficovi preto poslali otvorený list.

Nový Čas 23.1.2007


Štát platí milióny za neexistujúcich úradníkov

Štát minie každý rok zhruba pol miliardy korún na mzdy neexistujúcich zamestnancov. Zo štátneho rozpočtu totiž čerpajú ministerstvá peniaze aj na tabuľkové miesta, ktoré nechávajú celé roky neobsadené. Peniaze, ktoré dostanú na takýchto "úradníkov", potom rozdelia ako odmeny.

Pravda 24.1.2007


Slovensko mešká s prípravou na euro

Slovensko mešká v príprave na zavedie eura. V druhej polovici vlaňajška splnilo v termíne zhruba tri štvrtiny z 34 plánovaných úloh. Vyplýva to materiálu, ktorý vypracovalo ministerstvo financií. Aj napriek meškaniu plánované prijatie eura v roku 2009 ohrozené nie je, povedal hovorca úradu Miroslav Šmál.

Pravda 2.2.2007


Česi nám pošlú časť archívu vojenskej kontrarozviedky

Česko presunie na Slovensko archívy tretej správy komunistickej Štátnej bezpečnosti, týkajúce sa občanov alebo územia Slovenska. Dohodu o odovzdaní materiálov bývalej vojenskej kontrarozviedky a spravodajskej správy generálneho štábu podpísali dnes v Bratislave minister obrany SR František Kašický a jeho česká rezortná partnerka Vlasta Parkanová. Do pol roka by sa mohlo dostať na Slovensko približne 60-tisíc dokumentov, spravovať ich bude Ústav pamäti národa. Spisy bude treba ešte spracovať, nové databázy by mohli byť zverejnené v lete. Kašický na tlačovej besede po podpísaní dohody uviedol, že Slovensko využíva archívy na previerky od roku 2002. Na ich základe viacerí nedostali bezpečnostnú previerku, alebo o ňu prišli.

SME 6.2.2007

bdrtn063.gif


Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiBerdych bez problémů postoupil do 3. kola Australian Open

tomasbedrych.jpg

Podle žebříčku nejlepší český tenista Tomáš Berdych zvítězil na Australian Open v Melbourne nad domácím Robertem Smeetsem a postoupil do třetího kola. Třináctý nasazený hráč úvodního grandslamu sezony vyhrál 6:3, 6:2, 6:4 a čeká ho duel s Rusem Dmitrijem Tursunovem.

Rádio Praha 18.1.2007


Loprais s tatrou vyhrál na dakarské rallye etapu

Aleš Loprais s kamionem Tatra vyhrál třináctou etapu Rallye Dakar a postaral se o největší český úspěch v letošním ročníku slavné pouštní soutěže. V cíli měřeného úseku, kterým v pátek bylo 260 kilometrů mezi Kayesem v Mali a senegalskou Tambacoundou, měl tříapůlminutový náskok před Nizozemcem Hansem Staceym, jenž nadále neohroženě vede. Celkově je synovec šestinásobného vítěze Dakaru Karla Lopraise stále čtvrtý, ztrátu na třetího Nizozemce Wulferta van Ginkela snížil na 23 minut. Závodníky čekají ještě dvě etapy, ta nedělní s dojezdem do Dakaru už ale bývá pouze manifestační.

Rádio Praha 19.1.2007


Tenistka Šafářová vyřadila na Australian Open Mauresmovou

Česká tenistka Lucie Šafářová se na grandslamovém turnaji Australian Open postarala o dosud největší senzaci, když dnes v Melbourne vyřadila obhájkyni titulu Amélii Mauresmovou. Druhou nasazenou Francouzku zdolala po setech 6:4, 6:3. Český tenis má jistou účast v semifinále ženské dvouhry, neboť Šafářová se v dalším zápase utká s Nicole Vaidišovou. Úspěšný den českých barev korunoval Tomáš Berdych postupem do osmifinále. Prohra se Šafářovou připravila Mauresmovou o možnost stát se po turnaji v Melbourne znovu světovou jedničkou. Do čela žebříčku se vrátí Ruska Maria Šarapovová, která sesadí Belgičanku Justine Heninovou-Hardennevou, jež v Austrálii z osobních důvodů chybí.

Rádio Praha 21.1.2007


Dakar vyhráli Després, Peterhansel a Stacey, Loprais byl třetí

Aleš Loprais s kamionem Tatra obsadil třetí místo na Rallye Dakar, která dnes skončila v senegalské metropoli. V celkovém pořadí motocyklistů triumfoval Francouz Cyril Després, kategorii automobilů vyhrál jeho krajan Stéphane Peterhansel a mezi kamiony byl nejrychlejší Hans Stacey z Nizozemska.

Rádio Praha 21.1.2007


Berdych prohrál s Davyděnkem v osmifinále Australian Open

Na grandslamovém Australian Open už skončil i poslední český tenista v mužské dvouhře. Tomáš Berdych v pondělí v osmifinále prohrál se třetím nasazeným Nikolajem Davyděnkem z Ruska 7:5, 4:6, 1:6 a 6:7. Pro Berdycha tak zůstává grandslamové čtvrtfinále stále nepokořenou metou. Mezi posledními šestnácti byl už popáté, ale ani jednou neuspěl. Z českých hráčů zůstávají v Melbourne ve dvouhrách jen Nicole Vaidišová a Lucie Šafářová, které se v úterý utkají spolu ve čtvrtfinále.

Rádio Praha 22.1.2007


Verner bojoval a veze z ME stříbro!

vernertomas.jpg

Český krasobruslař Tomáš Verner skončil na mistrovství Evropy ve Varšavě druhý. Vyhrál Brian Joubert z Francie. Třetí byl Belgičan Kevin van der Perren. Verner ve volné jízdě sice neudržel překvapivou vedoucí pozici po krátkém programu, ale pro Česko získal medaili po dvanácti letech.

Mladá fronta Dnes 26.1.2007

Tomáš Kraus skončil druhý ve Světovém poháru skikrosařů

Skikrosař Tomáš Kraus se i v druhém závodu Světového poháru probojoval na stupně vítězů. Úřadující mistr světa skončil ve francouzském středisku Les Contamines druhý. První se umístil Audun Grönvold z Norska. Krausovi patří v pořadí seriálu druhá příčka. Skikrosaři původně měli závodit v Peci pod Sněžkou, ale vinou špatných sněhových podmínek musel být závod odložen do Les Contamines.

Rádio Praha 2.2.2007


EP: Zuzulová skončila v slalome druhá

Slovenská zjazdárka Veronika Zuzulová obsadila 2. miesto v piatkovom večernom slalome Európskeho pohára žien v nemeckom Bischofswiesene. V kvalitnej konkurencii pretekárok z prvej pätnástky Svetového pohára nestačila najlepšia Slovenka v súčte oboch kôl iba na Američanku Resi Stieglerovú.

Pravda 2.2.2007


Fotbalistou roku je Rosický

tomasrosicky.jpg

Záložník londýnského Arsenalu a kapitán české reprezentace Tomáš Rosický se dnes potřetí v kariéře stal Fotbalistou roku. V 42. ročníku ankety Rosický navázal na své triumfy z let 2001 a 2002. Druhý skončil loňský vítěz Petr Čech, brankář Chelsea, a třetí stejně jako v minulém roce záložník Juventusu Turín Pavel Nedvěd.

ČTK 5.2.2007


Šafářová porazila Heninovou a zahraje si pařížské finále

Skvělá forma v úvodu sezony vynesla českou tenistku Lucii Šafářovou až do finále turnaje v Paříži. Čtvrtfinalistka lednového Australian Open v semifinále porazila nejvýše nasazenou hráčku a světovou dvojku Belgičanku Justine Heninovou, která si ve francouzské metropoli odbyla letošní premiéru. Šafářová ji zdolala 7:6, 6:4 a popáté v kariéře se ocitla ve finále turnaje WTA.

Rádio Praha 10.2.2007Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruPřed vánocemi prodává vesnická babka kuřata na trhu. Přijde k ní jedna městská panička a praví: “Babi, čím jste krmila tu drůbež?”

“A proč vás to zajímá?”

“Víte, také bych chtěla být tak hubená.”


Dva funebráci si nalívají na Silvestra v hospodě. Jeden z nich si stěžuje druhému: “Lidi jsou dneska strašně neuznalí a sobečtí! Však to poslouchejte, pane kolego, to je samé na zdraví, stálé zdraví, ale z čeho budeme žít my, to nikoho nezajímá!”

humor101.gifTrenére, zabloudil jsem. Jakmile se zorientuju, hned běžím zpátky...

Loučí se manžel s manželkou: “Tak já jdu oslavit toho Silvestra do svého klubu. Dej mi klíče a měj se tady hezky!”

“Klíče? Nač? Když přijdeš až ráno, tak už bude otevřeno, a kdybys náhodou přišel dříve, stejně se do zámku netrefíš!”


K sultánskému paláci přijelo deset autobusů. “To jsou zase turisté?” ptá se znechuceně sultán.

“Ne, pane,” informuje úslužně šéf harému. “To přijely na návštěvu vaše tchyně.”


Je to poprvé - Strýc Jožin se ptá Francka policajta. “Ty, Francku, řekl ti už někdo, že jsi idiot.”

“Zatím si to nikdo nedovolil,” nafoukne se Fanoš.

“Tak to su rád, že zrovna já mám premiéru.”


Schůze - “Dámy a pánové,” začíná schůzi předseda spolku vegetariánů, “nebudu dlouho mluvit, aby nám nezvadl oběd...”Dojem - “Pane doktore, mně se každou noc zdá, že jsem vůl.” “Ale to je nesmysl, ráno se přece probudíte a přeludy jsou pryč.”

“To se moc mýlíte, pane doktore, sotva ráno vstanu, tak mi to hned tvrdí i moje žena...”


Pracovní výuka - Učitel dovolil žákům v dílně, aby si každý vyrobil to, co může doma potřebovat. Jeden vyráběl paličku, druhý věšák, jiný zase kolíčky, jen jeden pořád hobloval dlouhé tlusté prkno. “Co to bude?” vyzvídal učitel. “Nic, já jen potřebuji hobliny do klece pro křečka.”


Do šenku přijali velmi pěknou, dobře stavěnou a veselou servírku. Strýc Dohnal říká u stolu svým sousedům: “Čertovsky pěkné děvče. Kdyby chtěla, hned mě má!” “A co byste s ní dělal?” smějí se sousedé.

“To ani sám nevím, ale bylo by to určitě pěkné mít ji v posteli namísto mojí staré!”


Dvoudílné plavky - U šaten na pláži zastoupí plavčík cestu jisté slečně a s omluvou povídá: “Prosím, nezlobte se, ale u nás se nesmí chodit ve dvou dílných plavkách!”

“Ne?” podiví se slečna. “A který díl se musí sundávat?”

humor102.gifJe studené? Tak mi dejte pět lahví, ať si můžu udělat zábal kolem hlavy...

Nájemnice - Manželé vzali do podnájmu mladou studentku a dali jí pokoj v podkroví. Jednoho dne přiběhl do kuchyně malý Oskar. “Maminko, při té naší studentce leží v posteli chlap!”

“Zůstaň tady!” poručí máma. “Já tam jdu udělat pořádek!” “Nemusíš, maminko. To není nikdo cizí, ale náš tatínek.”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůEurope – Fifty years of Peace and Prosperity

Sunday 25 March 2007 marks the 50th anniversary of the signing of the Treaties of Rome the core foundation of the European Union we know today. The anniversary is an invitation to all Europeans and all those interested in European affairs to participate in celebrating a European milestone and to express their views on Europe’s future not only on the day itself, but throughout the year.

The anniversary represents an important opportunity to highlight the benefits of a peaceful and prosperous Europe. It is an excellent occasion to encourage debate, discussion a reflection on the EU and to put the spotlight on the benefits of European integration not only for European citizens but also to Europes partners across the globe. As a country where 90 per cent of its citizens lay claim to European ancestry, Australia is one country better placed than most to empathise with this anniversary.

Over the past fifty years, the benefits of a strong, peaceful and prosperous Europe have been plain to see and it has beckoned other European countries to join its ranks. The EU has been a lynchpin of European political stability with has greatly benefited the international relations system. Today, Australia and the EU have shared values and objectives in most international fora. In economic terms, Australia has benefited from a prosperous Europe by way of increased bilateral trade and investment, placing EU as Australia’s largest economic partner for more than twenty years. Australian business people and travelers alike have benefited from an integrated European market by way of the Euro, the relative ease of travel between European nations and from the opportunity of being able to further their education in Europe. Many Australians with dual nationality have also taken opportunity to work and live in the EU – for at least part of their lives – thus enjoying at first hand their European cultural heritage.

The European Commission and the EU Member States are planning to stage a series of events in Australia throughout the year to help celebrate this momentous event. Our planning is still in the early stages but it will include events in Canberra of a political and cultural nature, together with business, academic and cultural events not least in Sydney and Melbourne, but in other capital and provincial cities where possible.

It would be a particularly credible presentation of the new Europe if institutions with different ethnic and social background join forces in staging common activities. I am encouraging you and your community to participate actively to see how you can contribute to our events or by planning your own events. This may not necessarily be a new event but perhaps one that is part of your annual program which can be badged under the umbrella of Fifty Years of Peace and Prosperity.

The European Commission is conducting a pan–European competition for the design of a new logo which should become available end October. This logo and other materials can be made available for use when staging your events. A special website will also be created which will include a tool–box with the history of the EU, Member State information, video clips, historic photographs and more.

Karel Pažourek, velvyslanec, Czech Embassy, Canberra, Australia


 

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY

Mimořádné konzulární hodiny pro veřejnost

Generální konzulát České republiky v Sydney si dovoluje opakovně oznámit, že z důvodu snahy pomoci těm z vás, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od Sydney a mají problémy s návštěvou našeho úřadu během pracovního týdne, byly zavedeny úřední hodiny i v některé vybrané soboty v měsíci.

V měsíci únoru bude náš generální konzulát otevřen pro veřejnost dne 24.2.2007 od 09:00 do 11:30 hod.

Tyto soboty budou vždy s předstihem oznamovány na našich internetových stránkách.

Karel Šrol - konzul


 

Návštěva u Koppanových

Dnes 14.1.2007 jsme byli pozváni ke krajanům Koppanových, kteří bydlí ve Whitby asi 30 km od Wellingtonu. Po přátelském přivítání nás pozvali, abychom si prohlédli vkusně zařízený dům a hned nás pohostili chutným hovězím a skopovým masem, které připravili na rožni. Poté se při studeném pivečku a domácí slivovicí, rozproudila příjemná atmosféra, při které došlo k výměně spousty otázek a odpovědí z obou stran. Mně osobně překvapila knihovna, která obsahovala spoustu krásných českých knih, od dobrodružných, přes beletrií, pohádky a i dalších anglicky psaných knih. Pak nám pan Koppan ukázal svoji netradiční sbírku nabíjecích zařízení do loveckých pušek, s kterým by se mohlo pyšnit leckteré muzeum zabývající se loveckou tematikou. Potom kdo chtěl, tak se mohl “ohřát” v malém bazénku s teplou vodou, kde jsme vzpomínali na mládí a připomínali si prožité léta v Čechách a začátky života rodiny Koppanových po příjezdu na Nový Zéland. Při chutné kávě, kterou připravila paní Koppanová se vedla řeč i o vaření a pečení a spoustu jiných témat, leckdy zakončené bouřlivým smíchem. Ani jsme nevnímali, jak čas moc rychle utíká a když odzvonila hodina návratu, paní Hana Liska Enoka zavelela k odjezdu, zpět do Wellingtonu.

Byli jsme moc rádi, že jsme mohli poznat skvělé krajany, kteří, ač nás neznali, tak nás moc hezky přivítali a pohostili. Odjížděli jsme s dobrým požitkem, že v tak “daleké zemi” žijí lidé, které nebylo naškodu poznat.

Jaroslav Otradovský, Josef Šebela, Jiří Šebela, Marie Šebelová, Jaroslava Vohnoutová a Jaroslava Tůmová.

Josef Šebela a Jiří Šebela jsou bratři Hany Liskové - Enokové.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellingtontn_img_4311.jpgPočasí nám tentokráte přálo a piknik se vydařil. Přišlo asi 35 lidí. Než se někdo rozhodl udělat hromadnou fotografii, tak už několik lidí odešlo, ale stejně je nás na fotce dost. (Redaktor)


Redaktor oznamuje, že po deseti letech vydávání měsíčníku “Střípky – Čriepky” končí s vydáváním v dubnu, a bude nějaký čas pomáhat novému vydavateli Michalovi Šolcovi než se zapracuje. Michal nyní dává Střípky – Čriepky na klubovní webovou stránku: www.csclubnz.org

Informace a články pro Střípky – Čriepky posílejte na stejnou adresu klubu: (Michal Šolc, PO Box 27 332, Wellington). Děkuji všem, kteří během deseti let přispěli nějakými články pro uveřejnění.

Redaktor Gustav KnotekOznamujeme, že náš krajan Antonín Javorský (TONY) odběratel Střípků – Čriepků ztratil navždy manželku Winfried Javorský která zemřela 29. ledna v Lonsdale nemocnici ve věku 89 let. Tony byl ženatý 52 let. Pohřeb se konal 1. února v kostele St. John Union ve Foxtonu.

Krajané Wellingtonského klubu Čechů a Slováků vyjadřují Tonymu upřímnou soustrast a přejí mu též hodně zdraví do dalších let. Tony oslaví 29. března 86té narozeniny. Red.


Zpráva Aucklandského klubu

Guláš Párty v neděli 21. ledna se letos zase vydařila, zúčastnilo se přes 150 lidi, bylo 80 litrů guláše, 50 litrů piva, 30 chlebů a dobrá nálada s rozumným počasím.INTERNETOVÉ STRÁNKY ČS KLUBU V AUCKLANDU, WELLINGTONU A NELSONU

Auckland - www.csclub.org.nz

Wellington - www.csclubnz.org

Nelson - http://groups.yahoo.com/group/czskclubConsulate of the Czech Republic - Auckland

Gregory Shanahan – Honorary Consul

Level 3, BMW Mini Centre

11-15 Great South Rd. and Margot St. cnr.

Newmarket, Auckland, New Zealand

(PO Box 7448 Wellesley Street)

Tel. +64 9 522 8736

Fax. +64 9 522 8734

e-mail: auckland@honorary.mzv.czInternetová stránka o krajanech – www.krajane.netStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávykrizovky211.jpgTajenka k řešení 210: je nakažlivá, kéž by byla i láska.

Vyřešení křížovky 211 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.

Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 7. března 2007 v 19:30 hod.

boruvkovykolac.jpg

Jemný ovocný koláč (Jirka Babor)

Můžete použít jakékoli drobné ovoce, ale i švestky nebo meruňky, vypeckované a rozkrájené na čtvrtky.


Suroviny: asi 500 g ovoce, 200 g mouky (high grade), 100 g jemné krupice, 50 g mletých mandlí ( jenom jestli je máte po ruce), 100 g másla, 60 g jemného pískového cukru, 150 ml mléka, 2 žloutky, 1 lžička vanilkové tresti, nastrouhaná kůra z jednoho citronu, 1 rovná lžíce suchých kvasnic.


Drobenka: Smícháme a promneme rukama 30 g másla, 3 lžíce mouky, 2 lžíce práškového cukru.


Postup: ve vlahém mléce dobře rozmíchejte kvasnice se lžičkou cukru a lžící mouky. Přikryjte a nechte stát pár minut, až se na povrchu vytvoří kyprá čepice. Ve větší míse přidejte k suchým přísadám vzešlý kvásek, rozpuštěné máslo, žloutky, vanilkovou tresť a citrónovou kůru. Vypracujte do vláčného lesklého těsta, nejlépe na robotu, a nechte dobře pod vlhkou utěrkou v teple vykynout, nejméně na dvojnásobný objem.

Těsto rozválejte na plechu nebo v menším pekáči asi na jeden centimetr a posázejte hustě ovocem.

Posypte koláč drobenkou a nechte ho zakrytý znovu v teple asi 20 až 30 minut nakynout.

Pečte ve střední troubě (asi 180̊C) ne víc než půl hodiny.


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Webová stránka: www.csclubnz.org

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaWarning: file(200702/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 113 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /DISK2/WWW/csclubnz.org/stripky/StripkyBody.php on line 114