Střípky-Čriepky 2007/03 (verze pro tisk)

Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 1 (z 10): VolaryCesky Znak Stripky/Criepky Logo Slovensky Znak

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě

  Číslo 03 (No.03)

  Březen 2007 (March 2007)

  Ročník 16 (Vol. 16)Schwarzenberský kanálschwaz.jpg

Schwarzenberský kanál je mimořádnou technickou památkou jižních Čech. Jeho trasa vede těsně při státní hranici ČR s Německem a s Rakouskem na území okresu Prachatice. Spojuje povodí řek Vltavy a Dunaje a překračuje tak hlavní evropské rozvodí.

schwar.jpg

Tuto výjimečnou stavbu, jejímž projektantem a částečně i stavitelem byl lesní inženýr schwarzenberského panství Josef Rosenauer, nechal vybudovat Jan ze Schwarzenbergu. Stavba byla zahájena roku 1789 a s přestávkami trvala až do roku 1822. Po dostavění sloužil kanál k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřevem.

portal.jpg

Plavební stoka začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí na severním svahu Třístoličníku v nadmořské výšce 916 m. Až k osadě Jelení, kde prochází 389 m dlouhým podzemním tunelem, vede trasa kanálu převážně východním směrem. Tunel sám je rovněž technickou památkou. Vstup do něj uzavírají z obou stran kamenné portály - horní je novogotický, dolní empírový. Od tunelu vede trasa plavební stoky východním směrem po svahu Plechého a přibírá zde vody Jezerního potoka vytékajícího z Plešného jezera. Na soutoku je postavena dřevěná Rosenauerova kaplička z roku 1818. Nedaleko obce Zvonková opouští kanál území ČR a vstupuje na území Rakouska. Pod zříceninou hradu Vítkův kámen se nakrátko vrací na naše území a pak již překračuje hlavní evropské rozvodí a vlévá se do řeky Mühl, která je levým přítokem Dunaje.

Celková délka kanálu dosahuje 44 km. Zděné břehy mají vzdálenost 3,5 - 4 m a v obloucích jsou vyloženy žulovými plotnami. Průměrná hloubka koryta je 1 m. Dopravovaly se jím klády dlouhé až 24 m a oblouky musely být postaveny o takovém poloměru, aby nedošlo k vzpříčení dřeva. Na kanál navazuje několik bočních vodních smyků, které ho napájely vodou a také se jimi plavilo dřevo.

Svému účelu dnes již kanál neslouží, zůstal však zachován jako významné dílo vodní techniky.

pamatnik.jpg

Přístup ke kanálu je možný po červené značce z Nového Údolí k Rosenauerovu památníku (2,5 km) a odtud po žluté s pokračováním po zelené a modré kolem kanálu až k Nové Peci. K tunelu je také možný přístup z osady Jelení u Nové Pece.

Podél části kanálu vede trasa stejnojmenné naučné stezky a v délce 1 km také část Medvědí stezky (v blízkosti Jelení).

Vybráno z internetového průvodce:

Po zajímavostech a pamětihodnostech regionu Jižní Čechy a ŠumavaStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 2 (z 10): 15 let od pádu železné oponyDĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ       Pokračování:

Už v letech 1419-1420 se profilovaly tři hlavní husitské radikální směry. Pro východočeský, s hlavním centrem v Hradci Králové (zde působil známý kněz Ambrož), se zprvu vžilo označení orebité (podle shromaždiště na mírné vyvýšenině Oreb u Třebechovic), po roce 1424, v němž zemřel Žižka, pak sirotci. Nábožensky připomínali východočeští husité Pražany, ale politicky byli nesmlouvavější. Pravdu božího zákona chtěli uskutečnit vojenskou silou, třeba i za cenu fyzické likvidace protivníků.

Další radikální směr, táboři, působil především v jižních a jihozápadních Čechách. Jeho střediskem byla už od předjarních dnů roku 1420 obec Hradiště hory Tábor, založená na ruinách zpustlého města poté, co se nenaplnilo proroctví, že k zániku pozemského světa dojde mezi 11.-14. únorem. Tábor byl programově budován jako obec “bratří a sester”, odmítajících nedokonalé lidské zákony a řídících se výhradně slovem božím. Jeho první obyvatelé, přicházející sem z opuštěného Sezimova Ústí a z nejrůznějších míst v bližším i vzdálenějším okolí, zastávali zpočátku chiliastické (chilioi znamená řecky tisíc) názory. Domnívali se, že ke skonání věků nedojde hned; nejprve prý čeká věrné křesťany vláda tisícileté říše Kristovy a teprve potom věčné blaženství v nebeském království. A předsíní do Kristovy říše měl být právě Tábor.

Ve snaze otevřít do ní vstup a odstranit rozpory nedůstojné opravdových křesťanů pojali táboři svou obec jako spotřební komunu, v níž byl podstatně omezen soukromý majetek. Nově příchozí obyvatelé odevzdávali cennější předměty a peníze do pověstných kádí. Ani chiliastické představy se však nepotvrdily. Jejich rozšíření bylo důsledkem vypjaté gotické zbožnosti, umocňované podmanivými hlasy kazatelů, i názory kacířských sekt (valdenští, bratři svobodného ducha), které žily v jihočeském prostředí a nalezly na Táboře uplatnění. Už na podzim 1420 se sny o společenské rovnosti zhroutily a Tábor začal vybírat úrok (t.j. dávky) z poddanských vsí. V roce 1421 museli nositelé sektářských myšlenek Hradiště hory Tábor opustit a jejich část posléze zahynula, sprovozena ze světa rukou svých někdejších spolubratří.

Tábor sám se pak vyvíjel jako vojensko-řemeslnické centrum, jež ve spojení s jinými jihočeskými (Písek, Prachatice) a jihozápadočeskými (Sušice, Domažlice, Klatovy) městy i dalšími partnery vytvořilo vlivnou sílu. V pozdější době byli táboři ochotní k dílčím politickým kompromisům (už od roku 1426 udržovali kontakty se Zikmundem Lucemburským), v oblasti víry však neustupovali. Neoddělili se sice úplně od “hříšné” římské církve, ale jako jediný husitský směr vytvořili svébytnou církevní organizaci. V jejím čele stanul senior (starší) Mikuláš z Pelhřimova, zvaný Biskupec. Tento krok znamenal náběh k popření univerzálního charakteru obecné církve.

S tábory víceméně pravidelně spolupracovali také severočeští husité, k jejichž hlavním opěrným bodům náležela města Žatec a Louny. Od roku 1425 byl jejich vůdcem schopný vojenský podnikatel Jakoubek z Vřesovic, původem nižší šlechtic z východní Moravy.

Postupem doby uvedené směry, s výjimkou umírněných husitů, zpevnily svou organizační strukturu a změnily se ve vojsko-politické svazy. Ty sdružovaly stálé i příležitostné vojenské oddíly, města, příslušníky vyšší a nižší šlechty, duchovní i poddanské obyvatelstvo. V rámci těchto seskupení se stále více prosazovaly zájmy šlechty a měst, která byla v sociálním ohledu vedoucí silou revoluce. V boji za husitské pojetí božího zákona se tak zároveň profiloval stavovský model uspořádání společnosti.

Na Moravě neměli zprvu husité příznivé podmínky k působení. Velká města zůstala německá a katolická, takže hlavním pilířem husitství byla vlivná část šlechty, kolísající však mezi věrností kalichu a dědici trůnu. V roce 1423 Zikmund Lucemburský udělil Markrabství moravské v léno svému zeti Albrechtu Habsburskému, což mezi českými i moravskými husity vyvolalo obavu o celistvost Koruny české. K těsnější součinnosti mezi přívrženci kalich v Čechách a na Moravě však došlo až po roce 1426.

Všechny hlavní husitské proudy spojoval, kromě čtyř artikulů, ještě společný postup proti zahraničním interventům. Jinak mezi sebou soupeřily o rozhodující postavení v Čechách a jejich střetávání čas od času vyústilo v ozbrojené konflikty. Přechody jednotlivců i skupin z jednoho směru do druhého bývaly běžné stejně jako uzavírání dočasných koalic nebo přestupy od katolicismu ke kalichu či opačným směrem. Evropa však jednotlivé husitské proudy dlouho nerozlišovala a všechny husity bez výjimky považovala za kacíře, které je třeba zničit.

Katolická strana ztrácela v průběhu husitské revoluce své postavení v Čechách i na Moravě. Její hlavní oporou na českém teritoriu byl tzv. plzeňský landfrýd, vojensko-politický svazek západočeské katolické šlechty, a předními baštami pak město České Budějovice i hrady jihočeského magnáta Oldřicha z Rožmberka. Určité pozice si katolíci udržovali též v severních Čechách a Podkrkonoší.

Všichni, husité i katolíci, ovšem považovali sami sebe za věrné rytíře Kristovy a za obránce jeho pravd a zákona. V protivnících pak viděli odpadlíky a kacíře. Toto pojetí se odráží též ve známém husitském hesle Pravda vítězí nade vším (latinsky Veritas omnia vincit), které se ve zkrácené a významově změněné podobě dostalo na standartu československých prezidentů.

 

Husitská revoluce (1419-1436); její průběh a výsledky

oblehaniprahy.jpgObléhání Prahy křížovou výpravou v roce 1420, iluminovaný rukopis Pamětihodností E. Windeckeho, pol. 15. století

V průběhu podzimu 1419 se radikálové z řad Želivského stoupenců i z českého venkova marně pokoušeli ovládnout hlavní město, které zůstalo pod kontrolou Vartenberkovy skupiny. Umírnění staroměstští konšelé poté v prosinci 1419 jednali spolu se zástupci české šlechty o podmínkách přijetí Zikmunda Lucemburského na uprázdněný český trůn. Zikmund si byl vědom, že je podle všech náležitostí jediným legitimním dědicem svatováclavské koruny a při rokování v Brně diktoval své požadavky. Oslabení římské církve mu sice nebylo proti mysli, ale nehodlal připustit, aby se z moci panovníka vymkla královská města. Zasahování venkovských poddaných do veřejného života zavrhoval úplně. Proto také odmítl stvrdit výsledky pražského revolučního převratu a o všech otázkách zamýšlel diskutovat až po řádné korunovaci. K zvolenému postupu měl i další důvod. Chtěl-li si v očích evropské veřejnosti i papežské kurie udržet pověst úspěšné světské hlavy křesťanstva, nemohl zacházet s kacíři útlocitně. Tvrdou ruku brzy manifestoval na říšském sněmu ve Vratislavi, kde dal 17.3.1420 zveřejnit papežskou listinu o vyhlášení křížové výpravy proti husitským Čechům. Hrozba vyhlazovacího tažení měla srazit neposlušné husity na kolena. Stal se však pravý opak.

Husitská šlechta, pobouřená Zikmundovým chováním, odmítla jeho nárok na český trůn s tím, že dosud nebyl korunován českým králem. Tak vlastně zpochybnila všechna ustanovení a smlouvy Karla IV., týkající se obsazování panovnického stolce, a osobovala si právo rozhodovat o této závažné otázce. Vzdor Vertenberkova kruhu však nevydržel dlouho. Již počátkem května 1420 vydal nejvyšší purkrabí Pražský hrad do rukou Zikmundových žoldnéřů. Osamocená husitská Praha se obrátila s žádostí o pomoc k orebitům, táborům i dalším venkovským husitům. Ti pochopili, že padne-li hlavní město, je zpečetěn i jejich vlastní osud. V průběhu měsíce dorazily ozbrojené oddíly venkovských husitů do Prahy. Zikmund se před jejími hradbami objevil s třicetitisícovou armádou na samém sklonku června.

Římský král nehodlal hlavní české město zničit, nýbrž vyhladovět a donutit ke kapitulaci. Pokus jeho oddílů obsadit kopec Vítkova a odříznout tak Prahu úplně od zemědělského zázemí však ztroskotal na úporné snaze obránců provizorní pevnůstky, jíž přispěchaly ku pomoci posily z Prahy (14.7.). Obrana Vítkova byla především dílem téměř šedesátiletého a navíc jednookého táborského hejtmana Jana Žižky z Trocnova, zchudlého jihočeského šlechtice. Renomé skvělého válečníka si vysloužil krátce předtím v bitvě u Sudoměře (25.3.1420), kde odrazil útok přesily české katolické šlechty. Výsledek boje na Vítkově, nazvaného později Žižkov, předurčil krach křižáckého tažení. Členové intervenční armády se 30.7. začali rozcházet do svých domovů. Stalo se tak dva dny nato, co se dal Zikmund ve Svotovítské katedrále za asistence jemu věrných českých a moravských pánů korunovat českým králem. Husité však odmítli uznat za panovníka muže, žijícího v rozporu s božím zákonem a bojujícího proti jeho obráncům. Další těžkou porážku utrpěl Zikmund 1.11.1420, když se snažil zachránit Vyšehrad, sevřený husitskými vojsky, vedenými orebským hejtmanem Hynkem Krušinou z Lichtenburka.

Triumf v této bitvě pomohl především husitské Praze a otevřel jí prostor k mocenské expanzi do středních a východních Čech. Vedoucí roli na české politické scéně pak Pražané dotvrdili na husitském sněmu v Čáslavi (červen 1421), kde byla proklamována neplatnost Zikmundovy korunovace a zároveň zvolen kolektivní orgán, který měl po dobu bezkráloví spravovat zemi. O převratných společensko-politických změnách, jež s sebou revoluce přinesla, svědčí, že v něm zasedalo 8 měšťanů, 7 příslušníků nižší šlechty a jen 5 zástupců panstva!

Pokračování příští měsícStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 3 (z 10): Dějiny zemí koruny českéMěsíc ve zpráváchPřed sídlem vlády se sešly stovky odpůrců americké základny

Stovky odpůrců radarové základny, kterou chtějí Spojené státy vybudovat nedaleko Prahy, se v úterý sešly před sídlem české vlády. Účastníci demonstrace si přinesli makety radarů a raket, transparenty a postavili několik stanů. Organizátoři tvrdili, že odpůrců základny přišlo určitě přes tisíc. Policisté ale odhadovali účast na něco přes dvě stovky. Mezi řečníky vystoupil i místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Řekl, že přišel hlavně poslouchat. Oznámil odmítavý postoj sociální demokracie k základně a požadavek, aby o ní občané rozhodovali v referendu.

ČTK 14.2.2007


Klaus se Schwarzenbergem zahájili návštěvu Japonska

Tokio - Prezident Václav Klaus a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v úterý zahájili návštěvu Japonska. Symbolicky ji začali u příležitosti 50. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a bývalým Československem, jehož nástupnickým státem je od svého vzniku v roce 1993 Česká republika. Oba politiky doprovází prezidentova manželka Livie Klausová a zástupci 14 českých firem. Prezident a ministr se sešli s představiteli japonské podnikatelské federace Nippon Keidanren. Klaus jednal se zástupci velkých japonských firem jako Toyota, NEC, Mitsubishi nebo Toshiba, které operují i v České republice. Představitelé těchto podniků vyjadřovali obavy z růstu ceny koruny, které zdražují vývoz, a z nedostatku kvalifikovaných českých odborníků v průmyslu.

ČTK 14.2.2007


Projekt "Otevřená minulost" má zveřejnit další dokumenty StB

Ministerstvo vnitra chce v rámci projektu Otevřená minulost zjednodušit přístup k materiálům bývalé komunistické Státní bezpečnosti (StB). Hlavním cílem projektu je umožnit lidem nahlédnout do materiálů, které popisují praxi totalitního režimu, ale až dosud se nedostaly na veřejnost. Novinářům to ve středu řekl ministr vnitra Ivan Langer. Všechny písemnosti týkající se projektu StB by podle něj měly být shromážděny na jednom pracovišti ministerstva, odtajněny a v digitální podobě přístupné na internetu. Langer chce proto některé dokumenty získat od Bezpečnostní informační služby, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství.

ČTK 15.2.2007


Výstava fotografií cestovateli Zikmundovi k narozeninám

miroslavzikmund.jpgMiroslav Zikmund

Hanzelka a Zikmund - jména, která se stala značkou. Českého cestovatelství, parťáctví dvou odvážných přátel, i českých automobilů, které dokázaly s úspěchem objet svět. Miroslav Zikmund oslavil ve středu 88 let. K této příležitosti otevřela Východočeská galerie v Pardubicích výstavu s jednoduchým názvem: "Hanzelka a Zikmund. Fotografie."

Rádio Praha 15.2.2007


Nejvyšší soud zrušil rozsudky, které chrám sv. Víta přiřkly církvi

Nejvyšší soud zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 i Městského soudu v Praze, které rozhodly, že katedrála svatého Víta patří církvi. Případem se nyní bude opět zabývat obvodní soud. ČTK to řekla mluvčí Nejvyššího soudu Marika Komoňová. O to, zda památka patří církvi nebo státu, se vedl spor více než 13 let. První rozhodnutí, že katedrála patří církvi padlo v říjnu 2005 u Obvodního soudu. Proti rozsudku se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odvolal k městskému soudu. Ten ale v srpnu 2006 rozhodnutí potvrdil. Soudci při rozhodování sporu dospěli k závěru, že církev nikdy vlastníkem být nepřestala a že vlastnictví žádným právním aktem z doby totality na stát nepřešlo. Poté podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dovolání k Nejvyššího soudu, který podle Komoňové rozhodl 31. ledna. Dovolání ale nemělo odkladný účinek a loni v září předala Správa Pražského hradu katedrálu svatého Víta katolické církvi.

Rádio Praha 16.2.2007


Zloději v Přerově ukradli další bankomat

Čtyři maskovaní zloději v kuklách odcizili včera ráno v přerovském nákupním centru celý bankomat se statisíci korun. Uvolnili jej pomocí auta. Akce trvala asi dvě minuty. Stejným způsobem zmizel bankomat již desátého ledna v Olomouci.

Lidové noviny 19.2.2007


Politologové: Klaus má šance být znovu zvolen prezidentem

Nynější prezident Václav Klaus, který na konci měsíce oslaví čtvrté výročí svého zvolení, má podle politologů značné šance stát v čele země i ve druhém funkčním období. Klaus již několikrát avizoval, že v příštím roce hodlá znovu kandidovat na prezidentský úřad. Kdo by mohl být jeho vhodným soupeřem v klání o Hrad, to si experti netroufají odhadovat. Pro současného prezidenta hraje fakt, že je ve veřejnosti oblíbený a stranám se bude těžko vysvětlovat, proč podporují jiného kandidáta.

ČTK 19.2.2007


Česko chce darovat Kábulu vrtulníky a tisíce zbraní

Ministerstvo obrany chce věnovat afghánské vládě 20.000 samopalů a 650 kulometů z výzbroje české armády v celkové hodnotě přes 30 milionů korun. Následovat by je v budoucnu měla ještě dodávka dvanácti transportních a bitevních vrtulníků. Napsalo to páteční Právo. Podle ministerstva jde o nepotřebný materiál, jehož darováním se Česko připojí k mezinárodnímu úsilí o zajištění bezpečnosti a posílení demokracie v regionu. O návrhu bude jednat na nejbližším zasedání vláda.

ČTK 19.2.2007


Australská firma Uran má zájem o podíl v dole Rožná

Australská společnost Uran Ltd. podala nabídku na koupi podílu v českém dole na uran v Rožné na Žďársku. Uvedla to v rozhovoru pro agenturu Reuters výkonná ředitelka společnosti Kate Hobbsová. O jak velký podíl má Uran zájem, však neuvedla. Společnost Uran dodala, že byla požádaná státní společností Diamo, aby zaslala návrh na koupi do 20. února. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídku společnosti Uran Ltd. nechtělo komentovat.

ČTK 20.2.2007


Rusko pohrozilo, že by na ČR mohlo kvůli americké základně namířit rakety

solovcov_nikolaj.jpgNikolaj Solocov

Rusko v pondělí pohrozilo, že pokud budou v České republice a v Polsku umístěny objekty amerického protiraketového systému, může na ně ruská armáda zaměřit své rakety. Ruské varování přišlo ve chvíli, kdy premiéři Česka a Polska řekli, že jejich země kývnou na žádost USA zahájit jednání o možném umístění základny. S varováním vystoupil velitel ruských raketových vojsk Nikolaj Solovcov. Premiéři Mirek Topolánek a Jaroslaw Kaczyński ruské námitky vůči americké základně odmítli. Její umístění v Polsku a České republice je v zájmu obou zemí, uvedl český premiér: "Velmi detailně jsme diskutovali případný postup při vyjednávání o této základně, postoj Ruské federace, postoj NATO. Myslíme si, že je ve společném zájmu vyjednat co nejlepší podmínky a postavit protiraketovou základnu na našich územích."

České ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že systém není namířen proti Rusku. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg České televizi v pondělí řekl: "Když někdo z přespolní zahrádky na mě huláká, tak to není navázání dialogu. Asi si přivoláme pana velvyslance Ruské federace, aby nám vysvětlil postoj Ruska. Ale já se nebudu vyjadřovat k výrokům generálů."


Rádio Praha 20.2.2007

Cizinci získají možnost kupovat pozemky

Už od května by měli cizinci získat možnost nakupovat českou zemědělskou půdu. A to legálně, a ne prostřednictvím "bílých koní" jako dosud. Vyplývá to z novel devizového zákona a zákona o podmínkách převodu pozemků na jiné osoby, kterými se bude ve středu podle programu zabývat kabinet Mirka Topolánka. Uvedl to internetový server Aktuálně.cz. Novela "má umožnit nakupovat státní privatizovanou půdu všem cizincům, kteří se v České republice zaevidují do evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství". Důvodem je přitom povinnost Česka sladit podmínky nabývání pozemků s legislativou Evropské unie. Tedy umožnit prodej státní půdy lidem, kteří nežijí v tuzemsku. Brusel přitom na splnění této podmínky tlačil již před vstupem Česka do Unie. Nakonec se ale součástí přístupové dohody stala klauzule o přechodném období, po které nemohli cizinci zemědělskou a lesnickou půdu kupovat. Toto období ale končí v dubnu letošního roku.

Rádio Praha 20.2.2007


USA odsoudily ruské hrozby kvůli raketovému systému v ČR a Polsku

Americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová ve středu kritizovala pohrůžku velitele ruských raketových vojsk Nikolaje Solovcova, že ruská armáda může zaměřit své vlastní rakety na Česko a Polsko, pokud v těchto zemích vznikne protiraketový systém USA. "Myslím, že to byly mimořádně nešťastné poznámky," řekla šéfka americké diplomacie. Podle ní Spojené státy Rusko o chystaném systému informují a jednoznačně zdůrazňují, že není namířen proti Rusku, ale proti případným raketám z Íránu. Deset plánovaných zachycovacích střel podle ní nemůže Rusko ohrozit. Riceová uvedla, že USA poskytují Moskvě informace o své strategii už od jara 2006. Podle ní se o tom mluvilo při deseti formálních kontaktech až po ministerskou úroveň.

Rádio Praha 21.2.2007


Lidé pokládají za největší problém v Česku korupci

Největším problémem v Česku je podle lidí korupce. Za vážný problém ji považuje 94 procent veřejnosti, velmi vážným problémem je podle sedmi lidí z deseti. Vyplývá to z průzkumu, který v pátek zveřejnila společnost STEM. Analytici připomínají, že před deseti lety označovala korupci za velmi závažný problém jen polovina veřejnosti. Druhou příčku na žebříčku nejzávažnějších problémů zaujímá dodržování zákonnosti - za vážný označilo tento problém devět lidí z deseti, za velmi vážný téměř dvě třetiny dotázaných. Mezi závažné problémy lidé řadí i situaci ve zdravotnictví, ochranu občanů před zločinností nebo zadlužení státu. K relativně méně důležitým problémům patří stav životního prostředí, situace ve školství, kontrola svobody trhu a podnikání. Postavení Česka v Evropské unii je Čechy vnímáno jako relativně nejméně vážný problém.

Rádio Praha 23.2.2007


Po pádu hraničních kontrol chce Bavorsko víc střežit vnitrozemí

Plánované zrušení hraničních kontrol osob a aut na německých hranicích do Česka a Polska od roku 2008 je pro bavorskou policii důvodem, aby více kontrolovala osoby v pohraničním vnitrozemí, a to i bez konkrétního podezření. Informují o tom bavorská média.

ČTK 23.2.2007


Ženy čelí diskriminaci, senioři týrání

Diskriminaci žen na trhu práce se stále nedaří odstranit, upozorňuje na to Český helsinský výbor ve své zprávě o stavu lidských práv v ČR za loňský rok. Mezi další problémy Česka patří velká část dětí vyrůstajících v ústavech či nedostatečné hájení práv seniorů.

ČTK 26.2.2007


ČNB: Zadlužení domácností v ČR roste o 30 procent ročně

Dluhy českých domácností rostou o 30 procent ročně. Jde ale o přirozený proces, kterým se zadlužení českých domácností přibližuje úrovni ve vyspělých evropských zemích. Na pátečním semináři sdružení SPES to v Poslanecké sněmovně řekl vedoucí oddělení finanční stability České národní banky Jan Frait.

ČTK 26.2.2007


Dálnice D47 nabírá zpoždění

simonovsky_milan.jpg

Exministr dopravy Milan Šimonovský si může jít kupovat kvalitní boty: Čeká ho osmdesátikilometrová túra z Hranic do Ostravy. Důvod? Zpoždění při výstavbě dálnice D47. A sázka, že bude celá do konce roku 2008. Jinak půjde pěšky. „Do konce příštího roku se vše postavit stoprocentně nestihne,“ potvrzuje nyní mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření.

Deník.čz 27.2.2007


Privatizace Budvaru by byla citlivým problémem

budvar1.jpg

Vláda je připravena prolomit jedno velké tabu, totiž privatizovat Budvar, poslední pivovar ve státních rukou, který ovšem v očích moha Čechů není jen tak obyčejným pivovarem. Proto se také z případné privatizace může stát citlivý problém.

Rádio Praha 27.2.2007


Češi pomáhají s domácími pracemi skoro nejméně v EU

Čeští muži se na chodu domácnosti podílejí méně než většina jejich sousedů v Evropské unii. Ačkoli náklonnost k domácím pracím je u evropských mužů obecně velmi vzácná - na vaření, úklidu nebo žehlení se jich podílí jen kolem deseti procent, Češi svým partnerkám pomáhají ještě výjimečněji. Zodpovědnost za přípravu jídla a úklid má jen šest procent Čechů, u žehlicího prkna pravidelně stojí dokonce jen dvě procenta českých mužů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn v pondělí.

Rádio Praha 27.2.2007


Klaus opět kandiduje na prezidentský post

klaus_prezident_pravoveta.jpg

Prezident republiky Václav Klaus dnes 28. února, v den čtvrtého výročí svého zvolení do funkce, učinil na zámku v Lánech pro elektronická média toto prohlášení: "Dnes uplynuly čtyři roky od mého zvolení prezidentem České republiky. Zvolení, kterého si hluboce vážím. Chtěl bych i dnes poděkovat všem zákonodárcům, kteří mě do této funkce zvolili, za jejich důvěru. V okamžiku 4. výročí svého zvolení jsem se po zralé úvaze rozhodl právě teď veřejně sdělit, že jsem připraven i pro druhé funkční období usilovat o funkci prezidenta republiky. V pátém roce svého mandátu budu i nadále prosazovat ty hodnoty, kterým věřím a o jejichž správnosti jsem přesvědčen. Hodnoty lidské svobody, principy demokracie a zájmy naší země a jejích občanů. Budu i nadále dbát o to, abych byl prezidentem všech občanů bez ohledu na jejich politické přesvědčení, prezidentem nadstranickým a respektujícím vůli voličů."

ČTK 28.2.2007


Kuřáky čeká další zdražování cigaret
Kuřáky čeká druhé zdražování cigaret v rozmezí zhruba půl roku. Od čtvrtka totiž opět stoupne spotřební daň a cigarety by při jejím plném promítnutí měly podražit o sedm až devět korun na krabičku.

Rádio Praha 28.2.2007


Letošní zima je nejteplejší za 85 let!

Všechny tři zimní měsíce, tedy prosinec, leden a únor, byly teplotně nadprůměrné, uvedl Český hydrometeorologický ústav s tím, že definitivně průměrnou teplotu zimních měsíců vyčíslí v polovině března. Meteorologové připomínají, že nadprůměrně teplé byly všechny podzimní měsíce i začátek nového roku, a tudíž bude nad průměrem i půlrok zahrnující období od loňského října do letošního března. Zatím ale nechtějí odhadovat, zda právě končící zima bude nejteplejší v historii měření na území České republiky.

ČTK 1.3.2007


Před 80 lety zemřel první český pilot Jan Kašpar.

jankaspar.jpg

Inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic, byl prvním českým letcem. Byl vlastně prvním Čechem, kterému se nad českou půdou podařilo létat na letadle těžším než vzduch v době, kdy létání těžší než vzduch v celé Evropě získávalo veliké sympatie, ale zpočátku se v Čechách nedařilo ani cizincům, kteří sem přicházeli předvádět letadla. Až 16. dubna 1910 přišla z Pardubic zpráva, že jakýsi tehdy v podstatě neznámý inženýr Jan Kašpar provedl let dlouhý dva kilometry na pardubickém vojenském cvičišti. V následujících měsících potom provedl řadu veřejných předvádění letadla v Čechách a na Moravě a získal velikou popularitu. A získal velikou popularitu i vznikajícímu českému letectví.

Rádio Praha 4.3.2007


Za krach záložny ČMDS má jít šest manažerů do vězení

Na pět až osm let poslal v pondělí do vězení ostravský krajský soud šest manažerů za údajný podíl na nezákonných machinacích vedoucích ke krachu Českomoravské družstevní spořitelny (ČMDS). Nejvyšší trest dostal bývalý předseda představenstva kampeličky Petr Bezruč. Podle rozsudku společně s komplici záložnu připravil o více než 300 milionů korun. Obžalovaní i státní zástupce se proti rozsudku ihned odvolali.

ČTK 5.3.2007


Škodovka představila novou Fabii

skodafabia.jpg

Jedním z magnetů dnes zahájeného Autosalonu Ženeva 2007 bylo i představení nové Škody Fabia. Mladoboleslavská automobilka zveřejnila i ceny některých modelů - kupci zaplatí nejméně čtvrt milionu. Nová Škoda Fabia bude stát od 249.900 korun, oznámil mluvčí firmy Evžen Krauskopf po dnešní světové výstavní premiéře nové Fabie na autosalonu ve švýcarské Ženevě. Přibližně srovnatelný současný model Fabie ve verzi Easy stojí 250.900 korun, verze Classic stojí 265.900 korun. Letos automobilka očekává, že nového modelu vyrobí kolem 120.000 kusů z plánovaných asi 600.000 vozů všech modelů.

Lidové noviny 6.3.2007

Jawa chce nahradit populární třistapadesátku novým čtvrtlitrem

Týnecký výrobce motocyklů Jawa Moto chce v letošním roce zaplnit díru na trhu po klasické třistapadesátce novým čtyřtaktním dvouválcem o objemu 250 ccm. Stroj firma představila na pražské výstavě Motocykl a s jeho uvedením na český trh počítá v květnu. ČTK to řekl generální ředitel firmy Vladimír Zasadil. Nová dvěstěpadesátka podle Zasadila velkou část dílů převzala od dosluhujícího dvoutaktního stroje Jawa 350 Basic, což se příznivě projevilo na ceně. Jawa 350 se od poloviny loňského roku nesmí v Česku a dalších zemích EU prodávat, protože neplní ekologické normy. Motor nové Jawy naopak díky katalyzátoru a přídavnému spalování výfukových plynů plní normu Euro 3. Jawa Moto vznikla v roce 1997 jako nástupce tradičního výrobce motocyklů, který disponuje chráněnou značkou Jawa.

Rádio Praha 7.3.2007


Počasí v České republice

Teplé a slunečné počasí lákalo ve středu k procházkám, usednutí na lavičku i odkládání kabátů. Do České republiky proudil před studenou frontou velmi teplý vzduch od jihu. Ve 14:00 hodin se teplota pohybovala na různých místech republiky mezi 14 a 18 stupni Celsia. Na několika místech země byl ve 14:00 hodin překročen teplotní rekord.

Rádio Praha 7.3.2007


Česko zůstává popelníkem Evropy

Navzdory zvyšujícím se cenám cigaret Česká republika stále připomíná přetékající popelník. Vloni se totiž vykouřilo 23,5 miliardy cigaret, což je téměř stejné množství jako v roce 2005. "Česko je nikotinovým rájem. S roční spotřebou cigaret se řadíme mezi prvních pět států v Evropě. Hůře než my jsou na tom už jen Řecko, Polsko, Maďarsko a Rusko," uvedl Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

Deník.cz 8.3.2007


Vláda ušetří třicet miliard

Úspory, škrty, reformy. To bylo motto včerejší vládní debaty o sociální a daňové reformě v Kolodějích. Topolánkův kabinet chce programové prohlášení v dané oblasti přetavit do zákonných předloh v průběhu jarních měsíců. Vláda hodlá v první fázi snížit sociální výdaje o 30 miliard, především cestou krácení sociálních dávek.

Deník.cz 8.3.2007


Udělat správnou pivní sklenici je věda

pivni_dzbanek_sahm1cr.jpg

Pivo prý celosvětově stále více prodávají sklenice. Už to dávno není jen pouhá nádoba na pití. Pivní sklo se stále více stává nástrojem značky, vizitkou piva a pivovaru. Ve světě je hodně výrobců a dodavatelů různých sklenic. Jen někteří ale dokáží pivovarům takříkajíc ušít sklenici na míru jejich značce. K nim patří i firma SAHM Č.S., která už má dnes dominantní pozici na trhu střední a východní Evropy.

Rádio Praha 8.3.2007


Novou šéfkou senátní komise pro krajany se stala Juřenčáková

Novou předsedkyní senátní komise pro krajany se dnes stala zlínská senátorka Jana Juřenčáková. Byla jedinou kandidátkou, v tajných volbách dostala 45 z 57 hlasů.

Rádio Praha 8.3.2007


Český rozhlas je znovu nejdůvěryhodnějším rádiem v ČR

Český rozhlas se již podruhé stal vítězem v soutěži důvěryhodnosti mezi českými rádii. Ocenění Dobrá značka roku získal v průzkumu důvěryhodnosti značek a povolání, které organizuje společnost Reader's Digest dotazníkovou metodou na vzorku odpovídajícím populačnímu profilu České republiky.

Rádio Praha 9.3.2007


Čeští paraglidisté vezou dva tituly z mistrovství světa

Česká reprezentace v paraglidingu vybojovala dvě zlaté medaile na mistrovství světa v australské Manille. Tituly získaly národní tým a Petra Slívová v individuálním hodnocení v konkurenci 32 žen. O nejlepší mužské výsledky se postarali pátým místem David Ohlídal a devátým Tomáš Brauner. Absolutním šampionem se stal po pěti etapách Brit Bruce Goldsmith.

Rádio Praha 11.3.2007


Do českých škol se vrací slovenština


"Dotiaľ sa chodí s džbánom po vodu, pokiaľ sa nerozbije." Je vám tato věta povědomá? Přesně tak zní ve slovenštině české přísloví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, než se ucho utrhne. Starším generacím není slovenština ještě úplně cizí, pro dnešní školáky jsou ale některá slova úplně nejasná. A právě proto, aby děti alespoň trochu rozuměly našim nejbližším sousedům, vznikl projekt na podporu slovenštiny ve školách.

Mladá fronta Dnes 12.3.2007


Ministerstvo chce trestat prostitutky za výtržnictví

Chytit prostitutky není pro policisty jednoduché. Dívky přichází den ode dne s novými triky, jak strážníky oklamat. Ministerstvo vnitra chce proto změnu: trestat nabízení sexuálních služeb na veřejných místech jako výtržnictví. Stačí k tomu pasáž, která doplní paragraf trestního zákona.

Mladá fronta Dnes 12.3.2007

Kurzy devizového trhu

Austrálie

1 AUD

16.79Kč.

Británie

1 GBP

41.28Kč.

EMU

1 EUR

28.20Kč.

N. Zéland

1 NZD

14.83Kč.

Slovensko

100 SKK

82.77Kč.

USA

1 USD

21.33Kč.

Č.N.B. Platné od 13.3.2007


Karlův most budou střežit kamery

Unikátní pražskou stavbu bude hlídat deset nových bezpečnostních kamer. Nyní jsou na mosteckých věžích jen dvě zastaralá zařízení, záznam z nich se nenahrává. "Pražský magistrát chce umístěním moderních kamer zabránit vandalským činům na památce," řekl náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS).

Aktuálně.čz 12.3.2007


Výměna řidičských průkazů

Do konce tohoto roku jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v letech 1964 až 1993 povinni vyměnit si své staré řidičské průkazy za nové. Množství řidičů, kterým zbývá projít procesem výměny tohoto dokladu, však, podle statistických údajů ministerstva dopravy, ubývá pomalu.

Mladá fronta Dnes 13.3.2007Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 4 (z 10): Měsíc ve zpráváchSprávy zo Slovenska a o SlovenskuPolitici si môžu poisťovňu zvoliť

Poslanci a ministri si na rozdiel od zamestnancov štátu, dôchodcov, detí či nezamestnaných zrejme budú môcť aj naďalej slobodne vyberať zdravotnú poisťovňu. Podľa návrhu ministerstva zdravotníctva sa totiž povinnosť poistiť sa v štátnych poisťovniach na ústavných činiteľov nevzťahuje. A to aj napriek tomu, že zdravotné odvody za nich, tak ako v prípade dôchodcov či detí, tiež platí štát. Ministerstvo zdravotníctva síce uviedlo do zákona, že slobodná voľba poisťovne sa "nevzťahuje na poistencov v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného zákona", poslanci, prezident či členovia vlády však pod spomínaný zákon nespadajú.

Pravda 16.2.2007


Vojaci by si mali finančne polepšiť

Vojaci by si mali od polovice tohto roka finančne polepšiť. Príspevok na bývanie, ktorý sa v súčasnosti pohybuje od zhruba 5500 do 6600 korún, by sa mal zvýšiť v priemere o takmer tisícku a mali by ho dostávať všetci vojaci bez ohľadu na hodnosť. Doteraz naň mali nárok iba vojaci od hodnosti čatár a vyššej. Vojakom by mali pribudnúť aj ďalšie príplatky.

Počíta s tým novela zákona o štátnej službe vojakov, ktorou sa bude v stredu zaoberať vláda.

Ministerstvo obrany chce týmito zmenami zatraktívniť vojenskú službu. Súčasné zárobky v armáde už totiž vraj nemotivujú mladých ľudí, aby vstúpili do armády. Ďalšie peniaze by pre vojakov mal priniesť príplatok za výcvik vo vojenskom priestore 300 korún za deň či náhrada cestových nákladov pri návšteve rodiny raz týždenne.

Pravda 19.2.2007


Palko by rakety USA na Slovensku nepodporil

palko.jpg

Ak by Spojené štáty americké predstúpili so zámerom umiestniť v Slovenskej republike protiraketový systém, člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Vladimír Palko (KDH) by ho nepodporil. Palko to uviedol v reakcii na pondelňajšie vyhlásenie Ruskej federácie (FR), že je pripravené obrátiť svoje rakety proti Českej republike, v ktorej chcú USA vybudovať protiraketový radarový systém. Rétorika RF je v tejto súvislosti škodlivá, povedal Palko.

Pravda 20.2.2007


Slovenskí ženisti sa vrátili z Iraku

slov.jpg

Slovenskí ženisti v nedeľu ukončili pôsobenie v misii Iracká sloboda. Z Kuvajtu, kde strávili posledné štyri týždne, sa popoludní vrátilo domov 95 vojakov, medzi nimi aj jediná žena, ktorá sa na misii zúčastnila. "Ukončili sme činnosť vojakov v Iraku, pretože to považujeme za správne," povedal premiér Robert Fico, ktorý vojakov na bratislavskom letisku privítal. Ocenil prácu, ktorú 716 vojakov počas triapolročného pôsobenia v Iraku odviedlo. Vyslovil tiež ľútosť nad stratou životov štyroch vojakov, ktorí v Iraku zahynuli. V roku 2004 to bola trojica vojakov - poručík in memoriam Vladimír Simonides, poručík in memoriam Miroslav Frkáň a poručík in memoriam Peter Dinga - zahynuli pri mínometnom útoku. Minulý rok zomrel na následky výbuchu nástražného systému rotmajster in memoriam Rastislav Neplech.

Pravda 25.2.2007


Lojkovič pôjde pre korupciu za mreže

Na Slovensku po prvý raz právoplatne odsúdili primátora za korupciu. Najvyšší súd potvrdil trest za úplatkárstvo primátorovi juhoslovenského Veľkého Medera Samuelovi Lojkovičovi, ktorý si odpyká dva roky a osem mesiacov väzenia. Súd tak odobril predchádzajúci verdikt Špeciálneho súdu. Lojkovič podľa súdov prijal v roku 2005 úplatok 300.000 korún, za ktorý mal ovplyvňovať miestnych poslancov. Primátor počas celého procesu vinu popieral.

Pravda 26.2.2007


Slota a Rafaj predložili návrh zákona o príplatku politickým väzňom

slota_rafaj.jpg

Poslanci Ján Slota a Rafael Rafaj (SNS) predložili do Národnej rady (NR SR) návrh zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Pre TASR to povedal Rafael Rafaj. Návrh predkladajú ako poslaneckú iniciatívu kvôli urýchleniu procesu prijímania zákona. Podobná norma sa podľa Rafaja začala pripravovať na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ešte za exekutívy Ľudovíta Kaníka, nikdy sa však nedostala ani na rokovanie vlády. Bývalých politických väzňov je pritom už len okolo 2000 a ich počet stále klesá. "Chceme spravodlivé riešenie ich hendikepu. Keďže boli v minulom režime väznení a aj potom v práci diskriminovaní, majú dnes nízke dôchodky," povedal Rafaj. Ako dodal, "kápovia" z väzníc, eštébáci a ďalší ľudia, ktorí politických väzňov prenasledovali, majú dnes často dôchodky oveľa vyššie. Príplatok by mala väzňom a vdovám po nich vyplácať na základe písomnej žiadosti Sociálna poisťovňa. Každý, kto preukáže, že bol z politických dôvodov viac ako tri mesiace väznený, dostane k dôchodku príplatok vo výške 60 Sk za každý mesiac vo väzení. Teda za rok väzby 720 korún mesačne k dôchodku, atď. Vdovy po väzňoch budú mať nárok na 60 percent z tejto sumy. Ako uviedol Rafaj, podobná norma platí aj v Českej republike, kde sa za mesiac väznenia vypláca 50 českých korún. "Ak by zákon prešiel, má navrhovanú účinnosť od 1. júla, čo by predstavovalo okolo 30 miliónov," odhadol Rafaj náklady na príplatky k dôchodkom za tento rok. Ako dodal, v roku 2008 by to bol dvojnásobok a potom by suma z roka na rok už len klesala kvôli vysokému priemernému veku bývalých väzňov.

TASR 6.3.2007Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 5 (z 10): Správy zo Slovenska a o Slovenskusoccr028.gif tenns003.gif

Sportovní událostiPozemkáři porazili Austrálii

Čeští pozemní hokejisté zdolali ve svém třetím utkání na halovém mistrovství světa ve Vídni Austrálii 7:2 a drží se se šesti body na druhém místě ve skupině A, které zaručuje postup do semifinále. Naopak české pozemkářky prohrály i třetí duel na turnaji, když Německu podlehly 2:8.

Rádio Praha 15.2.2007


Neumannová vyhrála na Světovém poháru v Číně

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová v pátek v Číně vyhrála závod Světového poháru na deset kilometrů volnou technikou. Závod vynechala řada favoritek, z elitní desítky vedle Neumannové startovala jen Němka Evi Sachenbacherová-Stehleová. Česká olympijská vítězka absence konkurentek využila k vítězství. Ve své oblíbené disciplíně vládla od prvního mezičasu.

Rádio Praha 16.2.2007


Záhrobská je mistryní světa!

zahrobska_slalom.jpg

Lyžařka Šárka Záhrobská se stala mistryní světa ve slalomu - v pátek večer získala pro Českou republiku premiérový titul v alpském lyžování!! Obhájkyně bronzu z MS 2005 v Santa Catarině vedla už po 1. kole a ve druhé jízdě čtvrtým nejlepším časem první místo udržela. Druhá skončila se ztrátou pouhých jedenácti setin sekundy rakouská favoritka Marlies Schildová, která vyhrála pět ze šesti slalomů v letošním Světovém poháru. Bronz patří Švédce Anje Pärsonové, které nevyšel útok na ojedinělý počin v podobě zisku čtvrté zlaté medaile v Aare. Za českou šampionkou zaostala o 16 setin.

Deník.čz 17.2.2007


Štěpánek vyhrál duel českých tenistů na turnaji v Rotterdamu

Radek Štěpánek v prvním kole turnaje v Rotterdamu potvrdil roli favorita a v duelu dvou českých tenistů si poradil s Janem Hernychem. Osmý nasazený v Nizozemsku obhajuje titul a svého krajana, který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace, ve středu porazil 6:2 a 7:5.

Rádio Praha 21.2.2007


Češi mají medaili z MS v Japonsku

Dušan Kožíšek a Milan Šperl vybojovali ve sprintu dvojic na mistrovství světa v klasickém lyžování v japonském Sapporu bronzovou medaili. Česko se tak stalo osmou zemí, jež na šampionátu v klasickém lyžování vybojovala cenný kov. S jedním bronzem je česká výprava osmá, pořadí zemí vede s dvěma zlatými Norsko těsně před Finskem.

Rádio Praha 23.2.2007


Neumannová má z MS ve skiatlonu stříbro

Kateřina Neumannová je vicemistryní světa ve skiatlonu a získala svou první stříbrnou medaili ze světového šampionátu v kariéře. Česká lyžařka prohrála v Sapporu v závěrečném spurtu pouze s Ruskou Olgou Zavjalovovou, třetí byla Norka Kristin Steiraová. Neumannová prohrála boj o zlato o půl sekundy, ale v cíli se přesto radovala. Kamila Rajdlová doběhla dvaadvacátá.

Rádio Praha 25.2.2007


Kladno a Vary z kola ven

Hokejisté Znojma jsou ve čtvrtfinále extraligy. I přes špatný začátek otočili dnešní třetí zápas předkola play off a porazili Kladno těsně 3:2. K poslednímu třetímu kroku k postupu opět výrazně přispěl skvělý brankář Jiří Trvaj, vítěznou trefu si schoval až na 57. minutu Jiří Dopita, který tak oslavil jubilejní 700. zápas v nejvyšší soutěži.

Deník.čz 27.2.2007


Kateřina Neumannová získala na závěr své kariéry zlato na mistrovství světa

katerinaneumannova.jpg


Lyžařka Kateřina Neumannová obhájila na mistrovství světa v Sapporu titul v běhu na deset kilometrů volnou technikou. Čtyřiatřicetiletá olympijská vítězka tak v posledním velkém závodu své kariéry získala třetí zlatou medaili. Vyhrála s téměř půlminutovým náskokem.

Rádio Praha 27.2.2007


Hantuchová vyradila v Dohe Hingisovú

hantuchova.jpg

Slovenská tenistka Daniela Hantuchová vyhrala vo štvrťfinále turnaja WTA v Dohe nad Švajčiarkou Martinou Hingisovou 1:6, 6:4, 6:4, hoci v druhom sete prehrávala už 1:4. V semifinále sa stretne s Ruskou Kuznecovovou, ktorá zdolala Schiavoneovú z Talianska.

Pravda 1.3.2007


R oman Šebrle se stal potřetí za sebou halovým mistrem Evropy v sedmiboji. V Birminghamu dnes vybojoval titul v závěrečném běhu na 1000 metrů a navázal na své triumfy z let 2002 a 2005.

Rádio Praha 4.3.2007


Skikrosař Kraus je opět mistrem světa

Tomáš Kraus obhájil titul mistra světa ve skikrosu. Na šampionátu v akrobatickém lyžování v italské Madonně di Campiglio porazil Stanleyho Hayera a Česko jejich zásluhou získalo dvě nejcennější medaile. Bronz zbyl na Francouze Enaka Gavaggia.

Lidové noviny 6.3.2007


Výborný, Hejduk a Prospal mezi hvězdami

Hned tři čeští hokejisté byli ve středečních zápasech NHL vyhlášeni první hvězdou utkání. Ocenění získali útočníci David Výborný, Milan Hedjuk a Václav Prospal.

Deník.cz 8.3.2007Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 6 (z 10): Sportovní událosticpers022.gif cwomn009.gif

Trochu HumoruNeurologie - “Pane dochtore, strašně mňa trápí nespavosť. Nigdy neusnu dřív, jak ve dvě po púlnoci.” “Zkuste si vypiť každú čtvrthodinu stopečku slivovice.” “A myslíte, že to zabere?”

“To nemyslím, ale určitě vám rychleji uteče čas...”

humorseznameni.jpg

Správná poloha - Strýc Jožin byl na zájezdě v Lednici. Když sa vrátil, ptali sa ho v hospodě: “Tož, jak sa ti líbil ten slavný zámek?”

Strýcovi sa rozjasnily oči a zasněně povídá: “Tož chlapé, ten knížepán, co ten zámek stavěl, vybral nádherné místo. Hned u kiosku s burčákem!!!”


Špatný konec - “Francku, už víš, že Toncek je mrtvý?” “Nevím!” “Umřel na schodech do hospody!”

“A byl na cestě ven nebo tam?”

“Bal na cestě tam!” “Chudák Toncek. Taková smůla!”


Mrtvý Skot - Umírá starý Skot. Příbuzní u jeho lůžka se radí, protože si myslí, že už nic nevnímá. Ale stařec je slyší a protestuje: “Jestli mi chcete nechat dělat rakev u toho lumpa Smitha, co má nejvyšší ceny, tak s tím nesouhlasím! A do rakve od něho si nevlezu!”

Bezradný - K plačícímu policajtovi v parku přijde muž a ptá se: “Proč brečíte?”

“Ztratil se mi služební pes.” “To se nemusíte strachovat. On si určitě najde sám cestu na policejní stanici.”

“On ano, ale já ne!”


Pomóc - Na taneční zábavě bijí policajta. Ten vysílačkou přivolává pomoc: “Tady orel, tady orel, bijí mne!” “A kde?” “Všude! Po hlavě, na zádech...”Vřelé přijetí - Ředitel se ptá uchazeče o zaměstnání: “Proč jste odešel z minulého místa?”

“Protože jsem utekl s ředitelovou manželkou.”

“Jste přijatý...”


Z tisku - Babička čte noviny: “Tady čtu, dědo, že se dnes dávají do pneumatik drogy.”

“Jo, jo, za našich časů stačil vzduch.”


Volební realita spočívá v tom, že volení bývají často vytrvalí kariéristi a voliči zklamaní optimisti.


Před volbami nám kandidáti tvrdili, že jen oni vědí, co lid potřebuje. Teď ti, které jsme zvolili, nám vysvětlují, proč to nemůžeme mít.


Poslanec, zavalený prací, se v noci vrátil domů a potichu vkročil do ložnice. Tlumené světlo a nahá manželka jej vítá. “Tak jen pojď, miláčku, a nemysli si, že to zase ukecáš jako v tom parlamentě!”


Pan farář potkal malého Jožánka Zhubového. “Modlíte sa doma před jídlem, milé dítě?”

“Modlí sa enem tatíček,” praví Jožánek. “Tak je to správné, synku,” kývá spokojeně velebný pán.

“A jak sa tatínek modlí?” Jožánek sepne ruky: “Panebože rodino šetřte máslem, už ho ty svině zase podražily!!!”

globalwarming.jpgJak nejlépe poznáte globální oteplování

Ptal se soused manželů Vaníčkových, kteří se vrátili ze zahraničí: “Kde jste nechali syna?”

“Otevřel si ve Vídni klenotnictví.”

“A jak to dokázal?” “Paklíčem.”


Jde ožralý Francek z hospody dom. Jak sa tak potácá po silnici, potká ho farář. “Francku, Francku,” káže hned zdviženým prstem. “Na špatnů cestu sas dal. Že sa nestydíš!” “A proč já, velebný pane?” brání sa Francek.

“Ať sa stydijú cestáři!”Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 7 (z 10): Trochu humoruAktuality a Dopisy čtenářůVeľvyslanec Slovenskej republiky, Dr. Peter Prochácka – Canberra

Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Letný kurz slovenského jazyka pre krajanov

Dom zahraničných stykov MŠ SR (ďalej len “DZS MŠ SR”) si Vás dovoľuje informovať, že v termíne od 08.7.2007 do 04.08.2007 sa uskutoční 11. ročník letného kurzu slovenského jazyka pre krajanov v Banskej Bystrici, ktorý organizuje DZS MŠ SR v spolupráci s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kurz je určený krajanom z celého sveta, ktorí majú záujem o zdokonalenie sa v materinskom jazyku alebo o získanie základných poznatkov zo slovenčiny. Kurz pozostává z 52 vyučovacích hodín slovenského jazyka, 52 vyučovacích hodín výberových tém (geografia SR, história SR, slovenská literatúra, staré remeslá, folklór, umelecký prednes, ochotnícke divadlo, prekladateľstvo), z horskej turistiky so sprievodcom a zo štyroch dní odbornej exkurzie po Slovensku.

V prílohe listu Vám zasielame záväznú prihlášku pre 1 účastníka na uvedený kurz. Riadne vyplnenú prihlášku s odporúčaním krajanskej organizácie, respektíve príslušného zastupitelského úradu SR, je potrebné zaslať najneskôr do 25.5.2007 do DZM MŠ SR, Levická 3, 821 08 Bratislava, fax: 00421-2-50 10 96 40.

(O přihlášku si můžete požádat při schůzi v klubu, nebo zavolejte do redakce tel: 04-478 5977)

 

Akceptačný list kandidáta zašle DZS MŠ SR priamo na adresu záujemcu. V prípade väčšieho záujmu o účasť na kurze je možné prihlášku ďalšieho záujemcu odposlať a v prípade, že bude voľné miesto, budeme akceptovať aj ďalších záujemcov. Jednou z podmienok akceptácie je minimálny vek 18 rokov. Pobytové náklady za účastníkov (strava, ubytovanie, poplatok za kurz, exkurzie a štipendium á 500,- Sk) hradí DZS MŠ SR. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám. Dovoľujeme si touto cestou upozorniť na nutnosť zdravotného poistenia účastníkov kurzu vo svojej krajine, nakoľko DZS MŠ SR nehradí liečebné náklady vzniknuté počas pobytu na Slovensku.

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za spoluprácu.

       S pozdravom PhDr. Zlatica Havlíková – riadteľka, e-mail: kurzy@dzsms.sk Web: www.dzsms.sk


 

 Dopis od Ing. Aleny Kulheimové z Uherského Hradiště

Pane šéfredaktore, Váš odchod z redakce by byla pro Střípky nenahraditelná škoda!

Nemůžete nechat redakční práce!

Vaši čtenáři Vás potřebují! Pod Vašem vedením jsou Střípky velice zajímavé. Je tomu 10 let, co jsem navázala s redakcí Střípků přímý kontakt.

Uherské Hradiště tento rok oslavuje 750. výročí svého založení a já jsem Vám vděčna spolu s Hradišťany za propagaci našeho města ve světě.Nová znělka a logo oslav 750. výročí založení města Uherské Hradiště 1257 – 2007

O další lednovou zajímavost se postarali představitelé města a Klubu kultury na reprezentačním plesu, na němž měla svoji premiéru oficiální znělka a logo oslav 750. výročí založení Uherského Hradiště. Autorem znělky je nejznámější hradišťský primáš, muzikant Jiří Pavlica, autorem loga je ředitel Klubu kultury Mgr. A. Antonín Mach.

Založení královského města bude v průběhu roku 2007 připomínat řada tradičních i mimořádných kulturních, uměleckých a společenských akcí. Za všechny uveďme alespoň výstavu “Proměny města 2007 – od sametu po revoluci”, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, národní zahájení Dnů evropského dědictví nebo Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik.

Vrcholem oslav pak bude kulturní program připravovaný na 14. října, při kterém zástupci města pokřtí knihu o historii a současném životě města s názvem Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě.

Zpravodaj města Uherské Hradiště 2/2007


Dopis od paní Vlasty Sirové – Tesaříkové z Kvasic

Milý pane Knotek,

včera jsem obdržela lednové číslo Střípky – Čriepky, děkuji Vám.

Vzhledem k tomu, že odcházíte z funkce redaktora, tohoto skvělého měsíčníku, kde jste také pokladníkem, považuji za nutné vyříditi Vaše pohledávky, proto jsem dnes v Kroměříži navštívila jednak Směnárny a též banku ČSOD, avšak momentně mně nikde nemohli směniti ihned naše Kč za AUD, neboť prý AUD nemají a musejí si je na přání zájemce objednat. Já mám momentálně doma již jen posledních 50 AUD a ty Vám také zde v dopisu zasílám.

Sdělte mně prosím kolik ještě dlužím za zasílaný měsíčník Střípky – Čriepky, který jsem si ráda vždy ve vzpomínkách na naše krajany pročítala a do kterého jsem ráda někdy přispívala svými veršíky.

Přeji Vám, milý pane Knotku, aby se Vám povedlo tento skvělý měsíčník pro naše krajany udržeti a zasvětiti do práce redaktora nového, stejně tak oddaného a schopného pracovníka jakým jste byl po celá dlouhá léta Vy. Když jsem četla Vaše zprávy z ČR i jiné, vždy jsem Vás obdivovala, jak to vše zvládnete, byla to denní namáhavá a obětavá práce za kterou Vám patří velký dík našich krajanů a všech čtenářů.

Děkuji Vám proto také i já a přeji Vám hodně zdraví do odchodu na zasloužený odpočinek.

Zdravím všechny pracovníky redakce i všechny krajany.

Vlasta Sirová - Tesaříková, ČRRedaktor děkuje za pochvalné dopisy a omlouvá se, že nemá místo uveřejnit všechny které došli do redakce. Též telefonáty od zdejších odběratelů tohoto měsíčníku.Střípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 8 (z 10): Aktuality a dopisy čtenářůKlubovní zprávy

Klub Čechů a Slováků ve Wellingtonu - PO. Box 27 332, Wellingtontn_img_4853_black.jpg

Poděkování za milé překvapení

Na fotce jsou se mnou členi klubu kteří mě mile překvapili návštěvou na mé sedmdesáté třetí narozeniny. Ušili na mně překvapení tím, že nastávající redaktor zavolal, že přijde večer po práci se podívat na něco ohledně Střípků které bude vydávat od příštího měsíce. Důvod byl ale jiný. Naplánovali s Janou Baborovou překvapení, tím, že pozvali několik členů ke mně oslavit mé 73 narozeniny. Nejprve jsem se domníval, že mě přišli přemluvit abych ve vydávání pokračoval, ale jak jsem zahlédnul dort s velkým množstvím malých svíček (bylo jich 73), uvědomil jsem si, že přišli popřát k mým narozeninám, dokonce i zazpívali (Happy Birthday).

Něco takového bych očekával až budu slavit stovku.

Děkuji všem kteří přišli i těm kteří poslali gratulace poštou a E-mailem. Redaktor – Gustav KnotekPan Ladislav Světlík slaví 90-té narozeniny

Láďa Světlík oslaví své devadesáté narozeniny

23. března.

Krajané přejí Láďovi hodně zdraví kterého po devadesáti letech už moc nezbývá a jak se říká “hodně štěstí” toho už měl více než by mu mohl někdo popřát, zvláště za války ve stíhačce i po válce.

Ladislav Světlík se narodil v Plzni, vyučil se soustružníkem ve Škodovce a po práci docházel na letiště Západočeského aeroklubu v Plzni na Borech. Tam získal základní pilotní výcvik v rámci branné akce “1 000 nových pilotů”. V letech 1936–1937 prodělal vojenský výcvik ve Škole pro odborný dorost letectva ve VLU v Prostějově. Jako vycvičený stíhač byl pak přidělen ke 38. Stíhací letce leteckého pluku č. 3 “Generála–letce M.R. Štefánika”. Létal u ní na stíhačkách Avia B–534 na letištích Vajnory, Piešťany a Boleráz až do rozpadu státu. Dosáhl hodnosti četaře. Počátkem druhé světové války utekl do Polska a pak se dostal lodí do Francie. Poté do Anglie kde sloužil u RAF (312 české squadrony).

Více z jeho velmi zajímavého života si můžete přečíst ve Střípkách v lednovém a únorovém vydání v roce 1998.

Též vyšlo několik knih o něm. Jednu z nich vydal Jiří Rajlich pod názvem “ESA NA OBLOZE” v roce 1995.

PS. Láďa Světlík též pilotoval jedno ze třech unesených letedel 24.3.1950 z Československa do západní zóny Německa kde počal další odchod do exilu.

Láďa je už poslední letec na Novém Zélandu, který sloužil za války ve Velké Británii. Žije na Novém Zélandu ve Warkworth na severním cípu Severního ostrova.

Red. G. Knotek


Další členi klubu slaví narozeniny

Happy Birthday

Pan Mirek Smíšek slavil v únoru 82 let.

Slečna Jana Hrtánková bude slavit v březnu 29 let.

Pan Jiří Babor bude slavit v březnu 66 let.

Pan Antonín Javorský se dožívá v březnu 86 let.

Paní Vilma Kudlová se dožívá v březnu 88 let.

Pan František Hanzal se dožívá v březnu 88 let.

Paní Jindra Hanzalová bude slavit v dubnu 82 let.

Pan Josef Valenta bude slavit v dubnu 82 let.

Redakce a výbor klubu přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí a elánu, nechť se jim vše daří!Oficiální překlady dokumentů z češtiny do angličtiny a naopak vám udělá:

Ve Wellingtonu:

JUDr. Kamila Skapa

Private Bag 24–901

 Tel: + 64 4/389 8228

e-mail: skapak@seafood.co.nz

e-mail: skanot@paradise.net.nzV Aucklandu:

Mirek Pištora

P O Box 106-327, Downtown, Auckland

Tel.: +64 9/444 4401 – Fax: +64 9/444 4401

mobile: +64-211120438

E-mail: csclubauckland@hotmail.comStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 9 (z 10): Klubovní zprávyMy Češi umíme i na moři

img_4968.jpgMichal Šolc uprostřed na pravé straně
medal.jpg

Mluvíme-li o vodních sportech v Čechách, většinou se nám vybaví sjezd Vltavy či Sázavy na laminátových lodích a poklidná plavba malebnou krajinou. Oproti tomu jsou na Novém Zélandu možnosti vodních sportů nepřeberné: od plavání, potápění, surfování, jachtění až po týmové jízdy na Dragon Boats. Určitě jste už slyšeli o dlouhých lodích s 22-ti člennou posádkou, která se usilovně snaží překonat vzdálenost 300 metrů a porazit všechny soupěře.

Podle legendy vznikla tradice asi 400 let před n.l. kdy se na protest proti zkorumpovanému režimu Dynastie Chu dobrovolně utopil čínský státník. Přestože mu místní rybáři ihned vyrazili na pomoc, bylo už pozdě. Aby ale zachránili jeho tělo před dravými rybami, zuřivě pádlovali a házeli rýži, aby zachránili jeho duši. Dragon boats jsou každoroční připomínkou jeho smrti a konají se po celém světě.

Letošního festivalu ve Wellingtonu se zúčastnilo 5 Čechů, kteří závodili ve dvou týmech v různých kategoriích. Oba týmy předvedly úctyhodné výkony - jeden z nich si vybojoval stříbrnou medaili ve velkém finále firemních týmů a druhý tým se dostal do finále v kategorii Open Heart Social.

Tři Jany a dva Michalové reprezentovali vzorně své týmy.

Pokud se chcete dozvědět více o Dragon Boat festivale ve Wellingtonu, podívejte se na webové stránky www.dragonboat.org.nz

Jana Hrtánková a Michal ŠolcKnihovna české a slovenské komunity

Přemístili jsme většinu knih a postupně pracujeme na zavedení jejich seznamu do počítače. Právě děláme nebo se chystáme dělat následující:

1.           zveřejnění seznamu na webových stránkách (již tam je přes 500 knih)

2.           možnost výběru knih podle kriterií (ve vývoji)

3.           rezervace přes Internet (ve vývoji)

knihy.jpg

Knihovna vychází z knih vlastněných ČS klubem ve Wellingtonu. Jelikož nevládneme dostatečnými financemi na pronájem adekvátních veřejných prostor, knihy jsou umístěny v domácnostech u několika českých rodin. Na internetu je v současné době možnost prohlédnout si seznam knih, které jsou k dispozici a v budoucnu bude možno si objednat ty, o které máte zájem. Současně je možnost zahrnout i vaše soukromé knihy, které jste ochotni půjčit ostatním.

Provizorní seznam knih je k dispozici na klubovních webových stránkách www.csclubnz.org (prosíme omluvte chybějící funkce, naší snahou je dát knihy k dispozici co nejdříve).

Knihovna by nikdy nemohla být oživována bez pomoci dobrovolníků, kteří ve volném čase pomáhají se stěhováním a evidencí knih a proto děkujeme: Janě Baborové, Gustavu Knotkovi, Terezce Kejdanové, Ritě Barton, Lukášovi Reichelovi, Michalovi Holubovi, Janě Šolcové, Janě Hrtánkové a Michalu Šolcovi.

Pokud máte zájem o uskladnění některých knih u vás nebo nabídnutí vašich českých nebo slovenských knih k půjčení, kontaktujte nás prosím pomocí formuláře na webu.

Jana Hrtánková a Michal Šolcvitkolar.jpg

Návštěva Generálního konzula ČR ve Wellingtonu

V pondělí 12. února přiletěl do Wellingtonu na velmi krátkou návštěvu Generální konzul Mgr. Vít Kolář. Hlavním účelem návštěvy bylo předání pověřovacích listin na patřičném novozélandském ministerstvu a pokročit v ustanovení Honorárního konzula ve Wellingtonu. Návštěva měla být původně dvoudenní a pokoušeli jsme se zorganizovat setkání krajanů s panem Generálním konzulem na úterý 13.2. Bohužel, poměrně pozdě jsme se dozvěděli, že zde bude jen v pondělí, a tak se s panem Generálním konzulem během dne setkal Jan Koppan a později odpoledne a k večeru Jana Baborová a Michal Šolc.

Jana BaborováStřípky-Čriepky - VERZE PRO TISK - Článek 10 (z 10): Závěrečná stránkaKrizovky212.jpg
Tajenka k řešení 211: Nemohl jsem vědět, že je její otec klenotník.

Vyřešení křížovky 212 na této stránce bude uvedeno příští měsíc.


Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi

Polský dům, středa 4. dubna 2007 v 19:30 hod.


jatra_na_vine.jpg

Játra na víně

Suroviny: 500 g vepřových nebo telecích jater, 100 g anglické slaniny, sádlo, bílé víno, mletý černý pepř, sůl, citron.

Postup: Plátky jater opepříme a osmažíme na sádle. Před dohotovením zakapeme bílým vínem. Osolíme až na talíři. Podáváme s plátky opečené anglické slaniny a s citronem.

Pivní polévka

Suroviny: ½ l piva, 1 žloutek, 1 dcl smetany, 20 g másla, 1 lžička cukru, sůl.

Postup: Pivo uvedeme do varu, žloutek rozkvedláme se smetanou a rozpuštěným máslem, vše přidáme k pivu a povaříme. Polévku mícháme a vaříme do zhoustnutí. Nakonec ochutíme špetkou cukru a soli.

Vinná polévka podle Magdaleny Rettigové

Suroviny: 0,7 l bílého vína, 1 lžíce cukru, strouhaná citronová kůra, 2 žloutky, 1 lžíce másla, sůl.

Postup: Víno uvedeme do varu, přidáme cukr, špetku soli a citronovou kůru. Žloutky rozkloktáme do trošky vína, které jsme mírně zředili vodou, a poté zavaříme do polévky. Přidáme máslo, necháme přejít varem a podáváme.


(Ne, to nejsou aprílové recepty. Tyto tři recepty jsou přebrány z Internetové stránky “Deník.čz 17.2.2007”. Vím, že mnozí z vás by raději zkonzumovali pivo a víno přímo z láhve bez různých příprav, ale ti kteří jsou abstinenti jako já mohou zkusit některý z těchto receptů a možná pak přijdou alkoholu na chuť. Redaktor GK.)


Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, New Zealand.

Telefon: 478 5977, E-mail: Gus.Knot@xtra.co.nz Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné pro čtenáře mimo N.Z.

 Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.

Redaktor: Gustav Knotek, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Webová stránka: www.csclubnz.org

Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.